Woensdag 22 Februari 1899. N08 \7 astcnbulle,. 569 JAARGANG. Dit blad verschijnt den Wt>. nadlgli Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘s ja ars.: pokt 6 ft* Annoncen 20 centiraen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. kerkhof Père Lachaise. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlcoren. mxmMBaMMHMh ■niiTiunninwr—iwinr nnivi inwrnnr* |r,r.'|fyr-j—i urn v™«nm»rw - 3 liters. 300 grammen. (Einde.) 11. l&echtcrlijke kronijk. Zijn door de korreklionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld tl Sacrament. En 'vat zullen wij zeggen van de wet van M. Felix Faure was de zesde president sedert 1870. M. Tniers, de eerste, weid gekozen op 17 Februari 4871; maarschalk Mac- Maboö, op 24 Mei 1873; M. Jules Grevy, op 4 December 1879; M. Sadi Carnot, op 4 December 1887; M. Casimir Périer, op 27 Juni 1894; M. Faurs up 17 Januaii 1895. Priesterlijke benoemingen. 8 ure scheen zich eene beier nis voor te doen; doch de noodlottige ontkr.ooping naderde langzameihand; hij viel wel haast in een staat van veidooving en ten 9 ure had hij geheel en al zijne bezin ning veiloren. Zoodra Mev. Faure vernam dat alle hoop op herstelling verloren was, deed zij een priester roepen. Een uiigezonden soldaat ontmoette den E II Renault en leidde hem naar Elyseum. De priester kwam in het weikkabmet, waar M. Faure op sterven lag; hij knielde neer en gaf hem de absolutie in extremis. Ten 1 ure juist had M. Faure der, geest ge geven. Hij was te Pai ijs geboren den 30 Januari 1841. De begravingsplechtigheden zullen morgen donderdag plaats in de 0. L -V. kerk, en de ter aardebostelling op het Alhoewel dit geneesmiddel, kort na het optreden van den buikloop aange wend, in 't algemeen de genezing voor gevolg hebbe, raden wij nochians nog aan, indien het mogelijk is, den veearts zonder uitstel te raadplegen. L VANDEN BERCK, landbouw ingenieur. Dood van M. Felix Faure, President der Franrche Republiek. M. Felix Faure, voorzitter der Fran- sche republiek, is aan een bloedop drang in de hersens overlederx - Verscliillige tijdingen. Bij koninklijk besluit van 14 de^er, wordt M. A.-C. Liebaert, geagregeerd professor van het middelbaar onderwijs, bepaald lot onderwijzer aan de staatsmiddelbare jon gensschool, te Veurnc, benoemd. De gemeenten Avecapelle, Lombart* zyde en Pervyse zijn gemachtigd de keur- taksen op het slachtvleesch Ie handhaven. MM. Jooris Vanderheyde, koophande- laar, te Veurne, H. Chrislia'en, brouwer, en E. Peers de ftavenschuot, grondeigenaar, beide te Couckelaere, zijn door het lot aan gewezen om deel te maken van dm jury bij het assisenhof van West Vlaanderen, voor dc 2“ zitting van eerste kwartaal, die zal geopend worden den 13 Maart aanstaande. Een pijnlijk ongeluk is donderdag avond voorgevallen te Couckelaere. Ter ge legenheid van een huwelijk, wilde de 18jae rige R. Tant de inkomst der trouwers vie- iee. Meenende dat deze in de nabijheid waren, hield hij zich gereed om zijn geweer dat met poeder en zand geladen was, af te schieten, toen nl aaot eens, ’t zij door on voorzichtigheid, ’t zij bij ongeval, het schot afging en een ISjirige jongeling Jeroora Dekeyser, broeder van een der getrouw den, ontving da lading in den buik en slorlte kormend neder. Hij werd onmiddft* lijk verpleegd door doktor De Gheldere, die hem de H. Sacramenten deed toedienen. Al de afdcelingen der Kamer hebben het wetsontwerp aangenomen, waardoor slraïïm bepaald worden voor hel zingen van vuile liedjes en het uitbrengen van on zedige kreten in de openbare plaatsen. In de 6* afdeeling werd er gevraagd dat de verkoop en uitdeeling van onzedige druk sels zou verboden wordm. Eene verschrikkelijke botsing tusschen twee treinen heeft zaterdag morgend, rond 8 uren, plaats gehad te Vorst, bij Brussel. Tin gevolge van den mis', is de trein van Doornik op dien van Halle geloopen. Ver scheidene wagens werden verpletterd, ’i Is de. lokomotiel van den trein Londen Parijs, langs Doornik, die over de achterste rijtui gen van den trein van Halle is gereden, de wagons verbiijzeleml met dc ongelukkigen die er in waren. Er zijn 23 dooden. Een 12tal gewonden naar Brussel gebracht, zijn in ’t gasthuis St. Pie'er verzorgd; een 20ial anderen, min of meer gekwetst, zijn ver zorgd in de Zuide statie, anderen werden naar hunne woning gebracht of in bijzon dere huizrn binnengenomen. Nog een 30;al reizigers hebben verwondingen en kneuzin gen bekomen aan het hoofd en de boenen. Hel onderzoek is zaterdag begonnen. D: machinist van den opbolsenden trein is aan gehouden geweest, doch ua nieuwe onder vraging losgelaten. De maatschappij van Zonderlingen bijstand de Jozefsvrienden, gevestigd te Eessen, is wettelijk erkend bij konink lijk besluit van 30 December laatst. Eene lekkere keuken in het bereik stellen van ieders beurs, is een der verdiensten van echt Liebig’s Vleasch Extract. Richti ilijke eerherstellingen 4 fr. Een 1'’ IC amt. Afzonderlijke nummers voor artik-ls, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en l buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 4G, it Brussel. Buikloop met of zonder lamheid bij jonge kalveren. Dc buikloop bij jonge kalveren, ’t zij hij met of zonder lamheid optreedt, heeft dikwijls de dood voor gevolg, bijzonder indien deze ontsteltenis niet op tijd wordt bestreden. Deze ziekte kan verschillende oorza ken hebben meest al is zij te wijten aan verkoudheid, verzuurde melk, be dorven of verkeerd voedsel, of everlas ting van den maag; zij heeft ook dik wijls als oorzaak eere verandering van voedsel, bij de koe, zooals, b. v. plotse linge overgang van droog voeder op groen voeder. Doch in zekere gevallen ook, bijzon der bij zeer jonge kalveren, kan de buikloop veroorzaakt zijn door eene be- smettelijke microbe of bacil. Deze ves tigt zieb gewoonlijk op den navelstreng van hel jonge dier, zet zich van daar voort tol de inwendige deelen en ver wekt den buikloop. In dit geval maakt de buikloop eene rondgaande ziekte uit. Om den buikloop te voorkomen, is bel sterk aan te raden, gedurende de acht eerste dagen, dagelijks de navelstreng van pas geboren kalveren met eene ont smettende stof te behandelen, alsonk ze te bestrijken met zuiver vet. Als ge neesmiddel, raden wij den volgenden geneesdrank aan Lauw water Honig Dubbele wijnsteeitzu.e potasch GO grammen. De nieuwe President. Zaterdag na middag, zijn, vc agens de grondwet, de vereenigde kamer en Senaat te Veisailles in kongres bijeen gekomen, om eenen nieuwen president der Republiek te kiezen. Op dat kongres heelt geene beraadslaging plaats. De voorzitter (de voorzitter van den Senaat) geeft enkel lezing van de artikels der grondwet, waarna tot de kiezing word; overgegaan. De president der republiek wordt gekozen bij volstrekte meerder heid en voor eenen duurtijd van 7 jaar. De kiezing gejchiedt op de tribuun, bij narmafroeping. De zitting van het kongres is nog al woelig geweest. Ten 4 ure werd de uit slag der stemming afgekondigd. M. Loubel, voorzitter van den Senaat, is tot president gekozen met 483 stemmen tegen 270 gegeven aan M. Meline, ge wezen minister, die nogians van de kandidatuur had algezien. Er waren 50 stemmen uitgebracht op andere namen. M. Loubet werd geboren te Marsanne (in het departement der Drome), op 31 December 1838. en is meier van Monié limar sedert 4870. Hij is verscheidene kceren minister geweest, en zijn naam is genoemd tusschen de politieke per- sor.nagien in het Panamaschar.daal be trokken. Hij behoort tot de radikalc partij; niettemin heeft hij, als minister, door de kamer eene wet tegen do anar- cbistsche ophitsingen dcen btemmen. overwegen, het inwendig gebed- de leering en de voorbeelden van onzen goddelijken Meester, zoo noodzakelijk >s, oefent IJ in dit inwendig gebed, ja, ^“"moede 'richt dagelijks eenige stonden aan 'j100rzaam heilige overdenking toe te wijden; zelfs fiedureede uwe werkzaamheid, hebt gij Anders geenen tijd, wat zal u belenen met een zalig gedacht bezig te zijn Oefent u bijzonderlijk gedurende den 'asten, met de overweging of meditatie over bet bitter lijden aandachiig'ijk te aanbooren en alzoo te leeren inwendig hidden. Geene andere overweging mis- scbien is zoo bekwaam om u zulks te keren, geene zoo vol vruchten van zaligheid. Inderdaad, bier is geeno hooge ge leerdheid van noode het kruis is een hoek waar allen, geleerden en ongeleer- den, ouden jong in lezen kunnen, eep hoek waar onze goddelijke leermeester, *•'1 bloedige letters, het kort begrijp ge schreven heelt van geheel zijne leering. Ji, dc veihevensie geheimenissen v;.ii ons heilig geloof en geheel de zalige "et van Christus zijn bevat in zijn bit kr ij ten, en die wet is daarbij be krachtigd door zijn volmaakt voorbeeld Van alle deugden. Daar vinden wij ons voorgeslcld de geheimenissen der aanbiddelijke drie vuldigheid en der menschwoidirg van den Zone Gods, benevens de verlossing her wereld, de kracht der heilige Sa cramenten cn het ofler of sacrificie der nieuwe wet, tot heiligmaking en zalig- heid der zielen. Wij zien daar God den Vader, al machtigen Schepper, wiens grootsche vyerk door de zonde geschonden is; God den Zoon mensch geworden, die he zt>nde uitbeet en alles herstelt; God den II Geest, die de vruchten verdien- skn van hel dierbaai bloed, op Calvarie V'-’tgoten, aan den mensch toepast in de heilige Sacramenten en in hel nildeelen ^.'nei gratiën. Wij zien daar al de vol- 11 ai.ktbedtn Gods uitsebijnenzijne 'icno(‘ rcchtveerdigheid, die den cci:.gen Zoon Gods niet gespaard beeh maar hem ter dood geleverd, benevens 'k atschi.welijke boosheid der zonde o den pi ijs van eone ziel; zijne almacht c« wijsheid, die zijne wondere schikkin gen uitvoert en al de voorzeggingen 'ervuh, zelf die van de menschelijke vrijheid afhangen, zonder deze ie kren ken; zijne onuitsprekelijke liefde en beimhertigheid jegens ons zondaars; ïijiie oeafmeetbaie grootheid, volmaakt heid en heiligheid, die, door de zande gekwetst, zulke eerherstelling vraagt. Hier zien wij op enne bloedige wijze dat zelfde offer aan God opdragen, dat Wij dage'ijks zien vet nieuwen aan den ■tutaur op eene onbloedige wijze, lot 'oepas.sing van de oneindige veidim- ^'eii van het dierbaar bloed aan het kruis vei goten. Wij zien uit de geopende zijde van 'Jtiiisius, volgens de leering der HH. Vader.s dc H Kerk geboren worden, die hij ten prijze van zijn bloed ver worven l.eeit in ie stellen en met zijne loenngen al de hulpmiddelen ter zalig heid te verrijken, gelijk Eva. onze eerste moeder, geboien wierd uit de zijde van Adam. Wij zien uit dit goddelijk her;e water en bloed vloeien, ja, zeggen de 'lil. Vaders, hel water van het doopsel cu bet bloed van het hoogwjerdigstc Sedert eenigen tijd leed de president aan eene hertkwaal. maar zijn toestand - Christus, door zijne voorbeelden scheen niet erg. Donderdag avond, rond 7 bekrachtigd, tenzij hetgeen de H. Au- 6 ure, voelde hij zich ongesteld, en on- - L. B., dewijl .iet nadenken en „uslinus bemerkt, dal hei kruis, de danks de zorgen der geneesheeren was oi wegen, het inwendig gebe over au,aar Van den offeraar, ook de predik- j Z]jn toestand spoedig verergerd. Rond stoel is van den leeiaar? Waar zullen wij 'i immers voorbeelden ontmoeten van van ootmoedigheid, van ge hoorzaamheid tot ter dood toe, van ver sterving, van verduldigheid, van zacht moedigheid, van alle cbrisiene deugden, gelijk bij den lijdenden en stervenden Zaligmaker Daarbij. Z. L B., waar zullen wij beteren troost en aanmoediging vinden ir. lijden en tegenspoed, waar krachti ger verweer tegen wellust in voorspoed? Niet zonder reden zei de H. Apostel Paulus dal hij geen andere kennisse of wetenschap bezat of wilde bezitter, dan deze van Jesus, van Jesus gekiuist. Welaan dan, Z L. B legt u toe met iever en vurigheid op de meditatie van he: bitter lijden, om zoo te leeren na denken en inwendig bidden. De ge kruiste Jesus weze uw licht, uw voor beeld, uwe troost, uwe aanmoediging, Indien gij hem volgt, gij zult nooit dwa len, indien gij hem gelijk wordt, gij zult hem ook volgen cn gelijk worden in de altijddurende heerlijkheid. a«®5 HMD- r* «g» HIM g, 1 LMRgMjwmwwri m —f Zitting vin 9 Feb. Vynck Leo, vischverkooper te Ni.upoort, 15 dagen en 26 tr. voorslagen en 36 fr. voer dronkenschap. Desaevcr Zenobia, te Coxyde, voorw., 36 frank, veer smaad. Rooms Karei en Rooms Willem, werlieden te Wulpen, elk 100 tr. voor jacht, De 3° voorw. Legein Karol en Legein Tbcodoor, vischcrs te de ie too (r. de 2* 1 maand, voor jacht. Zitting van 10. Plaetevoet Engel en Vermote Engel, visschers te Coxyde, de ic i5o fr., de twee de, voorw., 5o fr. voor jacht. Gonzales KartJ, visseber te Oostduinkerke, ino fr. voor jaeht. Loz er Eugenia, htsisv. Jules Thieren, werkster te Oostduinkerkc, 8 dagen en 26 fr., en Delanghe Pieter, visscher te id., voorw ,36 fr. voor smaad. Carlier Florent, werkman te Wulveringhetn, 8 dagen, voor banverbreking Willaert Engel, werkman t» Oostduinkcrkc, een maand en 26 fr. voor braak van afsluiting 1 maand «n 26 fr. voer rmaad jegens de politie, en 20 frank voor breken van mobilair. Bolltou Omaar, werkman te Nieucapelle, voor waard. 8 dag. en 26 fr. Voor braak van afsluiting. M, Deleu, priester in’t seminarie, is benoemd tot coadjutor te Houtlave. - IIMIIIIIIMM, ■A

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1