l S Woensdag 1 Maart 1S99. N 9 bruiken phospbaten. coo L. VANDEN BERCK, landbouw-ingenieur. Dit blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; >ret de post 6 fr. Ann meen -0 centimen per regel. Da groote legers volgens plaatsruimte. Itechleiiijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. van den kabinetoverste van het kabinet Lockroy, van den beer de Talleyrand voor te hebben geroepen Leve de Honing Deze aanhondiugeit zijn echter niet behouden. Drie afgevaardigden aanhouden. M. Dersulède, achter generaal Roget met geweid in bel kazern van Reuilly gedrongen zijnde, werd aangehouden, even als M. Marcel Ilabert M. Millevoye werd aangehouden op den boulevard Montmaitre, voor ge weigerd te hebben voortiegaan, be proefd te hebben eene samenscholing te veroorzaker, en getracht te hebben de menigte op te hitsen. M, Decróulède zou kunnen gestraft worden van 1 tot 5 jaren gevang en 100 tol 3000 Ir. boete voor ophitsing dcr troepen tot ongehoorzaamheid; of wel tot vestingstraf voor samenzweering tegen de regeering; in dit laatste geval zou hij moeten verschijnen voor den Senaat, als oppergerechlshof zetelend. Vee- Graan- Zaad- en Vlashandel. Veepr ijzen iets hooger 63 tot 83 c. voor ossen; 36 tot 77 c. voor stieien, 89 c. tot I fr. 09 voor kalveren, 80 tot 90 c. voor vette verkens. Tarwo onveranderd: rogge kalm; in- landsche 12.75 lot 13; haver stil in- landsche 16 50 tot 17; gerst traag pol- derscue 18 50 tot 18 75; maïs or.veian- derd mixed 10 1/8 tot 10. Bloem kalm ir.landsche 22-50 voor de bakkerij; 21.50 in den handel. Sodanitraat 15 1/2 tot 16 o/o stikstof: beschikbare 19.10 tot 19 20,april 18.75; ammoniaksulfaat 20 tot 21 o/o be schikbaar 26 fr. Gewone si p rlosfa; t, 12 tot 14 o/o per eenheid fr. 5 per 100 kil. Metaalsiakken 4.20. Vlas tamelijk wil'.ig. Werschilllge tijdingen. Sedert eenigen lijd werd bevonden dat er nu en dan bussen geroofd wa ren in de kerk van Sie Walburga. Een waker werd aangesteld om da dieven af ie spieden. Gister morgond werden de busseroovers ontdekt. Een welgekleede vreemde manspersoon ver gezeld van eene dame, hadden het oogenblik waargenomen dat er maar weinig volk in de kerk was,, om op root te gaan, sn terwijl zij bezig waren, werden zij- door een der missedienders betrapt. De kerk werd gesloten en de poitcie verwittigd, die rnijntieer en madame aanhield. Mijnheer werd losge laten. terwijl madame voor den onder- zeeksi echter verscheen en dan in hoi gevang werd opgesloten. In de kerk beeft men een kabas gevonden aap madame toebehoorende, waarin de lijm stokken geborgen waren die tol het 30 Ir, voor slagen op rooveo der bossen dienden. Madame heeft reeds bekentenissen gedaan. Choiseul, van den burggraaf d’Har- i court, van den heer de Cuverville, zoon gingen door gebaren. Zitting van 17 Feb. Demeulenaere Alidoor, metser te Zarren, e.i Depla Ka rei, werkmau, geh. te Hooglede, voorw. elk 8 dagen en 26 fr. voor breken van afsluiting. Vercamer Alois, Vercamer Karei en Roorelbeke Alois, schaarslijpers te Clerc- ken, de eerste 8 dagen en 26 frank, voor smaad, en allen 1 fr. voor boschdelikt. Debruyne Justin, leurder te Glearken, 6 maanden, voor zedenschennis, 16 d. en 50 fr. voor slagen op zijne moeder, 20 fr. voor breken van meubels. Beaupiez Frans, slijper, en Despeghel Joset, werkman, beide te Glerken, elk 2 maanden en 56fr. voor slagen en wonden, en 10 fr. voor breken van meubels. De tweede voorwaardeiijk. Derdaele Leonard, leurder,en Derdae- !e Emma, huisv. Cyriel Clauw, beide to Meickem, de eerste 26 fr. voor breken van afsluiting, en 15 fr. voor dronken schap; de tweede voorw. 26 frank, voor slagen, en 10 fr. voor scheldwoorden. VUncraeynest Adolf, Vancracynest Ca- roiel, VanDaverbeke Maurits en Pynte August, allen te Middelkerke, voorw., 26 fr. en 10 fr. voor slagen en nacht- gerucht. worden voor de gronden welke zeer kleiachiig zijn (niet zuur) of arm aan organieke stoffen en wanneer er kwestie is van late bemesting voor veel eischen- de planten die den grond slechts weini gen tijd bekleeden. b) De metaalsiakken verdienen de vooikeur aan de superphospbaten telken maal dal hel geldt 1° een phosphoor- zuurboudeud meststof toe te dienen vóór den winter of vroegtijdig in hel voor- jaai; 2" de phospboorzuur toe te passen aan eenen grond rijk in organieke sloflen; en 3* in den grond een voor raad van werkende phospbaat daar te stellen. 56’ JAARGANG. I&echterlijke kronijk. Zijn door de korreklionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 16 Feb. Dedeurwaerder Jules, schipper te Stavele, 30 frank voer slagen. 8 dagen en 26 tr. voor smaad, 21 tr. 16, voor overt, eding. Koeketipoo Hendrik, werkm. te Revt- sen, 16 dagen eo i zijnen vader. Dopoorter René, werkm. te Woumen, m. D’Hooghe, ontvanger 6 maanden en 26 frank, voor gekwajifi- r K' Men schrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Past kantoeren. Vertrekuren van den IJzercnweg van den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April ISÖ9 Verkoop van vee van hel blauw inlandsch rat. Oen 30 Januari II. beeft de Notaris Janssen van Ttuenen, op de hove van Oplinter, met kwaardig vee verkocht, tpebohoorende aan wijlen den beer Edouard Vangoidseuhoven. Mijnheer Vangoidsenboven, ongeluk kiglijk gestorven in den bloei der jaren was ertoe gekomen bij middel van uil- ^zir.g en ten koste van groote geldopof- leringen, een buitengewoon veestal ?amen te stellen van 60 hoesten. Ook, de grootste veefokkers van het laad waren op den verkoop tegenwoor dig. De opbiedingen waren zeer levendig en de verkoop ging zeer rap van de har.rl, t f C>0 stuks vee hebben tot nu toe, >n Belgie, onbekende pi ijzer, bereikt. 9e vet koop, zonder de kosten, overtreft 45000 fr. Ziehier cenige prijzen De n. J van den verkoop, Sultane, wille koe ,r- 1050; n. 3 Ma Belle, rood witte koe 9- 1250; n. 3 wit grijze koe, hel sier aad van den stal, fr. 1550; n. 8 andere meikwaardige koe fr. 1300; vervolgens ■l( 'aarzen (blauw haar) fr. 1028. 825, 1400 en 1250; jonge b'auwo vaarzen b’. 1950 en llOOtr.; kalvei s 650, 350 ‘r* 200. Do sneren zijn ook goed ver kocht geworden Atvnir blauw en witte Gtiei, op den Herdbook van fbienenin- gsschreven de vader van den stal, is '«ruggeliouden op den prijs van 1200 fr; De stier 1‘rms d'Oplinler, blauw en 'vit, ingeschreven op den ’lerdbuok van v<in Thienen, aan den prijs van fr. 1750; andere fr. 1300 en 1200; kalveren fr. 650, 600 en 500. In 't kort deze verkoop zal vermeld staan in kweekingsanaalen van Belgie. Gebeurtenissen te Parijs. Zooals het te voorzien was, is er dondeidag to Parijs bijna eene omwen teling uitgebroken. De lijkplechtighe den van M. Fel x Faure zijc te midden der diepste rust afgeloopen, doch toen de oflicteele personnagies van liet kerk hof huiswaarts keerden, is de Ligue des Patriotes aan net werk gegaan. Die Ligue «as na den hansch-Uuitscben oorlog door Gambetla, Felix Fame en anderen gesticht geweest om het ge ducht aan eene weerwraak over de ge- lodene neerlaag onder bet volk wakker te houden; zij werd min of meer ofli- cieel door de elkander opvolgende mi nisteries ondersteund, tol zij zich open lijk voor Boulanger verklaarde. Toen genciaal Boiilanger de vlucht genomen had, werd de Ligue des Pa- triolet door de regeering ontbonden, omdat zij gevaarlijk scheen te worden. Later werd zij heringericht, doch zon der de wellelijke erkenning te beko men. In de laatste jaren heeft zij een groot deel genomen aan de anti-dreyfus gezinde beweging, en onder de leiding van den dichter Deroulède, thans lid dor Kamer, stelt zij zich overal aan als een soort van beschermster van bet le ger tegen de dreylusgezinden. De Ligue is fel gebeten op de ministers die de herziening van het proces Dreyfus schij nen te willen doordrijver.. Donderdag avond heeft de Ligue openlijk met hel leger willen verbioe- ren om betoogingen te verwekken en naar het Elyseum op te rukken, maar die poging is mislukt, juist omdat men niet weet wat men eigenlijk op het Elyseum zou gaan doen de bestaande regeering omverwerpen, dat is niet vol doende, wat zal men in de plaats stel len? Den hertog van Orleans ais koning, of prins Victor Bonaparte of zijn broe der als keizer? Voor al de pretendenten ven, zijn nog niet te vinden. eerde diefte. Aanhoudingen. In den avond van donderdag zijn meer en 26 fr. voor braak van afsluiting; do dan 300 aanhoudingen gedaan geweest, j tweede 15 fr. voor lichte gewelddaden, onder andere deze van den graaf de Sehoolaeri Benedikt. werkman ie Loo, 26 fr. voor rlageti cn 26 Ir. voor bedrei- Superphospkaten en metaalsiakken. Onder de snelwerkende phosfaten die de handel den landbouwer aanbiedt, zijn er twee die door hunne belangrijk heid gevoegd bij hunne hooge viucht- baarmakende kiacbt, ganseb bijzonder de aandacht der landbouwers verwekken Ongelukkiglijk terwijl er maar te dik wijls verschillende denkwijzen uiige- drukt worden nopens de vruchtbaarma* kende werking dezer twee phosphoor- inurhoudende mestaioflen, zijn er aantal landbouwers die niet weten aan de welke dezer pbospbaien den voorkeur te ge zien, cn alzoo gaan zij meermalig toe vallig te werk. Hei gevolg van deze misgrepen is, ofwel slechten uitslag of verkwisting van geld. Ziehier eenige algemeens aanwijzin gen die den landbouw zullen tcelaten zich te geleiden in de keus der te ge- zijnde diuiven nog ie groen, en de i bruikea phosphaten. j muon» n, die eene verandering van ie- a) Du superphosphaten zullen gebruikt geeiingsvurm zouden kunnen doordiij- VEU AAR Oosteude Slatin S 90S 12 12 13*5-16 51 •ft whimLSMilrrwM.arv 7 18 8 *1 8 56 9 21 18 16 18 *7 19 36 De eigenaars van spaarboekjes Worden verzocht zoohaast mogelijk hunne boekjes in te dienen in het postkantoor voor nazieniog en inschrijving der intresten. E -S 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 7 12- 3 08 TRIM OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 *2 10*8 12 18 1* 58 Nieuport stad ^5 57 8 48 1147 13 20 16 Oo.tdnynkerke 1* 9 00 120* 18 37 -— 16 17 56 21 90S 1212 13*5-16 5! Veurne Markt Ï63* 9 20 1228 1357 - 1G 37 6 *0 9 26 12 30 1*03 - 16 *3 ïiussel Gent 5 jr Liehtervelde 6 31 Corlemarck binnudc Veurne Hdinkerke hu inker ke duinkerk® *dinkerke Veurne "iitnude Jwleinarck “•ehtervelde Gent bussel 15 1*-J8 0(5 15 20 - - 18 11 12 5*- 15 32 - 18 2* 13 62 - 15 40 - 7 *3 10 3* 13 20 - 16 06 - der belastingen te Beeringcn, gaat over naar Nieupoort. utlJ wen Coxyde f 6 22 i Veurne Statie YPER 45 ®7 27 7 32 ’o., 1 u iu ui av 8 00 10 23 10 57 8 17 10 40 11 1* s 8 31 10 54 11 28 927 11 50 12 24 4 41 7 23 YPEH VEURNE 950 1024 «1305 15 55 18 05 -* 9 55 10 29 £13 10 16 00 18 10 7 53 10 16 1050 t13 31 16 21 18 31 13 33 16 28 18 38 13 55 16 *5 18 55 4 14 09 16 59 19 09 X g 15 05 17 55 20 05 -f ~z 17 01 19 46 2. 18 01 19 23 20 42 21 15 THAU VEURNE- OOSTENDE’ 5 08 6 58 9 50 12 36 «5 14 7 09 9 56 12 *2 2 5 26 7 16 10 08 OostduinLerke 253* 7 25 10 16 Nieuport .6 7 12 22 21 Oosteude statie 6 51 8 35 11 23 1* 11 - 16 51 5 18 - ..5 6 *8 7 18 7 46 7 54 9 59 8 47 10 52 5 55 6*2 4*3 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 6 *9 8 05 71G 918 9 37 10*5 9 10 13 17- H 37 15 52 - 17 43 1325 17 02 - 19 29 13*3 17 14-19 40 14 09 17 39 - 20 09 - 21 40 9 49 - 14 38 18 05 - 20 36 - 22 02 - 14 56 18 15 - 2313 - 4 09 7 12 - 05 00 8 57 10 54 3 08 5 05 941 11 47 1556 - 17 50 - 950 11 55 1604 - 1803 1018 1226 1633 - 1831 - 1045 1255 1711 - 1901 - 1056 13 33 17 22 - 1938 - 42 05 14 58 18 46 - 21 08 - 16 55 2010 22 36 Veurue Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport 114* 1411 14 3S 17 25 2010 15 56 1746 20 34 1751 20 38 CS i i io 3 'xui 11 S0 £1208 12 34 15 gMMnnMDKi VEURNE Veurne Shxbe - Vijuiiie Voorstad 4 50 Ni ♦■uwe Herberg 5 11 Alve» iiigbjsni 5 18 l.oo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Loo Alvcringhem -M 9 4$ «10 30 13 01 15 51 13 3Ö Hoogstad? Lin.lu 5 37 8 19 1042 511 80 13 57 16 47 19 32 551 833 1056 - 6 08 8 50 11 13 J Nieuwe Herberg 6 15 8 57 VeuroeV. wsUd 6 36 9 18 11 11 ;12 29 Veurne SU tie C 41 9 23 11 *6 1201 1*28 17 18 2003

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1