.1 y I 1 Woensdag 8 ill a art 1899. h V g ft i y N 1 10 tool Rcchtei lijke eerherstellingen i fr. Ecn Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Behjie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’Ibudenland women ontvangen door hel Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Zitting van 24 Februa-i. Demeule- naere Karei, werkman, te Cleicken, 26 fr. voor diefte. Vancassol Hendrik, metser, te Lombart- zyde, 1 maand en 26 fr. voor slagen, en 15 fr. voor dronkenschap. Derycke Lodewijk, bedelaar, te Verune, 2G fr. voor stagen. Dit blad verschijnt den AAocnsoag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; wet dc post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote let’ers volgens plaatsruimte. E ft Sterfgevallen. M. Van de Maele, gewezen pastoor te Iloogslaede. is overleden te Genlbragge, don 24 Februari, in den ouderdom van 89 jaar 5 maanden. M. Lodewijk Morlion, gewezen bestierder dn Zusters van L;efde te Pi them, oud lee- raar en principaal in ’I colleg e van Veurne, is zaterdag overleden te Kortrijk, oud zijnde 78 jaar en 8 jnaandan. %'crvciiilBUgc tijdingen. Bij koninklijk besluit van 1 Waait zijn nerbenoemd tot leden van hel be boerend bureel der middelbare staats school van Veurne. In den school van den gemeenteraad MM. 0. Vérraés en Em. De Jonglie. Builen den gemeenteraad MM. Aug. Lust en A. De Graer. In de middelbare jongens- co miesjes- school van Nieupoorl In den schoot van den gemeenteraad: MM Polidoor Rybens en Th. Cool. Buiten den gemeenteraad MM. Jan Callier en P. Geysen. Er zijn valsche stukken van 10 cemimen in lood in omloop. M. V.-E.-J Damien, veiificateur der douanen van 3* klaste Antwerpen, wordt ontvanger der belastingen te Watou. De navermelde toelagen worden verleend tot uitvoering van openbare gezondheidswetten Beerst. 70 fr. Cortemarck, 78. Proven, 230. De volgende toelagen worden ver gund tol uitvoering van werken aan do buurtwegen Clercken, 12,703 fr. Stavele, 7302 Wercken en Zarren. 2000. Beerst, 1234. Merckem en Woumen, 40,000. Een overdiaaftkantoor van pos- terijen is opgericht te Proven. De gemeente Corlemarck is ge machtigd eeno laks te stellen op de openbare bals. De stad Nieuport is gemachtigd, uit de hand, verschillende gionden te vervreemden in deze stad gelegen. De kamerkiezing te Luik, in ver vanging van M. Heuse, overleden, is bepaald op zondag 26 Maart. Bij koninklijk besluit van 23 Fe bruari wordt aan t weldadigl eidsburee- van Veurne machtiging verleend om met hout te beplanten 13 b. 8 a. 72 c. duinl grond gelegen in hel Garsbekeveld. M. D’Hooghe, ontvanger der re gistratie, te Beeringen, en M. A. Per- pè’.e, ontvanger der belastingen, te Gheluwe, zijr. beide benoemd te Nieu- poort. Dezer dagen had het Bjarig zoontje van Alois Covemaeker, Clercken, puiden gevangen en wilde ze doen zwemmen in eene met water gevulde aalstande. Het kind moet zich te veel voorover ge bogen hebben en in de stande gevallen zijn, want men heeft het aldaar ver dronken gevonden. Vrijdag namiddag zag een dron kaard. over de plaats van Jonckersbove gaande, een velo vooreene herberg staan. Hij nam hem op, sloeg hem tegen den grond en bracht er veel schade aan. De eigenaar, Richard Costenoble, van Hand- zaeme, wilde hem dat beletten. De schoonbroeder van den dronkaard kwant tusschen en wilde Costenoble bij de keel grijpen. Costenoble, ziende dat de dron kaard zijn mes tn de hand hield, vluchtte weg, achtervolgd door den woestaard, en iiep bij den onderwijzer binnen, waar stftens alle deuren gesloten wer den. iMeer dan een uur lang heeft de Kal- dadigaard daar op deuren en vensters gestampt en geslagen met zijn mes, doodsbedreigingen uitende en de vree- selijkste vloeken en verwenschiagen uitbraketide. Zijne vrouw en de briga dier-veld wachter van Wontnen trachten hem eerst door schóone woorden, dan door bedreigingen lot bedaren te bren gen, doch hij eindigde met beide te slaan en tot bloedens te kwetsen. Verders beeft hij met een troggel van de werken aan de nieuwe ka’sij twee de-iren in splinters gestuikt en is binnen gedrongen. Hij stampte tegen andere deuren en bedreigde al wie hij zag, zoowel gioot als klein. Tot laat inden avond heefl hij alzoo rondgeloopen. Het gerecht heeft de zaak in handen. Huisvrouwen5 neemt éénmaa de proef en nooit meer blijft gij zonder echt Liebig’s Vleesch Extract. Z. U. de Paus is woensdag mor- gend geopereerd van een SOjarig oud gezwel (kyste) aan de linkerbil, De ope ratie duurde 12 minuten en is volkomen gelukt. Na de operatie hjd de Paus eene bedwelming, ve"oorzaakt door’t bloed verlies, maar hij kwam weldra tot zich zelven. De koorts is geheel verdwenen en Z. H. is zoo goed als genezen. Don derdag is de eerbiedwaardige grijsaard I sijn 90* jaar ingetreden, en vierde «Je 21* verjaardag zijner troonbeklimming. Landbouw. Over soda-nitraat. De soda-nitraat is een meststof dat bijzonder snelwerkend is. Het beval 13,5 b 16 p. h. nitrieke stistol, ’t is te zef!gen, onder den voordeeligsten vorm van rechtstreeks tol de voeding der planten te dienen. De buitengewone groole en snelle werking van dit meststof is toe te schrij ven aan den nitrieken vorm onder den- welken zijne stikstof zich bevindt,alsook aan zijne grooteoplosbaarheid in water, die haastig zijne verdeeling in de bouw laag verzekert. Daar de regenwaters gemakkelijk de nitrieke stikstof aan de bouwlaag ont trekken, is e! sterk aan te bevelen enkel de ioda nicaat toe te passen, ’t zij kor- 'Pn tijd \<iór de xaaitig, ’t zij op groeien de planten, dan stelt men zich niet bloot aan eene verkwisting van nitrieke stik stof. Om deze reden is de soda-nitraat bijna uitsluitelijk aangewend in de Lente en den Zomer, en in gematigde hoeveel heid. Indien de soda-nilraat op redematige wijze gebruikt is, vermeerdert hij groo telijks onze oogsten, uitgezonderd dio der peulgewas»en. Zijn gebruik is doelmatig om kwij nende planten ter hulp te komen, om de groeikracht sterk op te wekken en om den grond een bijvoegsel van oogen- blikkelrjk opslorpbare slikslel aan le brengen. De soda-nitraat wordt gewoonlijk als dekmest gebruikt. Doch, in gronden van zekere samenhang en voor lente- zaaiingen.is het vootdeelig, dit meststof, ten minste gedeeltelijk, bij de laatste beploeging, in den grond tc werken. Wat de hoeveelheden nitraat betreft, welke dienen gebruikt te worden, zij hangen natuurlijk af van do vruchtbaar heid van den grond, van de geteelte plant en van het tijdstip hunner toepas sing. Niettemin, ziehier «enige alge- nutene inlichtingen diensaangaande: A) voor de graangewassen gebruikt men 100 li 250 kg. per hectare; B) voor de aardappels 153 1)300 kg C) voor do suikerbeeien 300a 600 kg.; D) voor de voederbeeten 400 h 800 kg. Vanmoes- hovenierderijzal men dikwijls voordeel vinden bjj droog weder en op groeiende planten besproeiingen te geven met wa ter waarin men 1 a 2 kg. soda nitraat, per JOL) liters water, opgelost heeft. L. VANDEN BERCK, landbouw-ingenieur. merkt lijk beier; ongelukkig was die be- ternis met van langen duur. Hare Ma- jeseil had inderdaad zaterdag avond, rond 10 me, eenen aanval van hevige koorts; zij was zelfs ten prooi aan ijl koorts en de geneesheeren werden aan stonds ontboden. Zondag namiddag verergerde de ko ningin zoodanig dat een consult noodig geoordeeld werd. De doktors verklaar den dat de toestand Harer Majesteit zeer erg was, doch op dat oogenbiik was eene noodlottige onlknooping nog met te vteezen. Do nacht van zondag tot maandag was kalm geweest; doch maandag mid dag was de toestand verslecht en de koorts zeer hevig; in der. namiddag is de koorts afgenomen. De Koningin liet Mgr. Simon, aalmoesenier van bei bof, roepen die bare biecht geboord heeft en haar de II. Sekramenten heelt toege- diead. Prinses Clementine, die in Frankrijk was, is maandag te Brussel aangekomen en aartshertogin Stcphania, verwittigd van den onrustbarenden toestand barer moeder, werd er verwacht. f 1 Vee- Graan- Zaad- en Vlashandel. Vee blf ft goedkoop ossen 63 tol 8.3 c. veerzen .76 tot 76 stieren 50 tot 70, kalveren 87 c. tot 1 fr. 07, vette verkens 68 lot 88 c. Taiwi vast inlandscbe 16 25 tol 16,75; rogge prijshoudend .- inlandseha 12,50 tot 12,75; haver goad gevraagd inlandscho 16,50 tot 17; gtrsl .- voedergerst vast 12,25 lot 12,75; bouwersgarsl kalm; poldersch» 18,25 lol 18,50; mals vast: mixed 10 3/8. Bloem vast en onveranderd. Boonen witte zeeuwsche 26,50 tol 29; erwten, zeeuwsche voort# koken, 19lot22; peerdeboonen 16,75 tol 17,25. Over vlas komt beter nieuws; de prijzen worden vaster en cr is reed» middel om met win»t te verkoopen Voornatno handel in Russisch vla». Lijnwaden zijn williger on eene herop- beunng ligt in 't verschiet. Zelfs voor klod den was de maakt bedrijvig en merkelijk j beter. mude, 1 maand en 26 fr. voor slagen, 1 ii 22 2. -r .2, 12 2. voor dronkenichap, en Delrue Cimiel, I daglooner, te Rixmude, 1 maand eu 26 fr. voor slag< n en 15 fr. voor drenkt nschap 1 Portier Leo, voerman, te S avele, voorw. I plaat3 van de ondernemingen van de 8 dagen en 26 fr. voor smaad jegens de besteldiensten ter statiën van Veurne en 56' JAARGANG. I 18 50 i Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzerenweg <S? van den ISuurtspearwcg. 3 Januari tot 30 April Onze Koningin is sedert eenigen tijd ziekelijk; vrijdag worgend werd zelf le Brussel hot ge- nicht verspreid dat zij overleden was; baar toestand was integendeel vrijdag politre. Rechterlijke kronijk. Zijn door de korreklionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 13 febr. Pollen tier Richard daglooner, te Woumen, 8 dagen en 26 fr. voor stagen. Godderis August, slachter, te Beerst, 15 fr. voor slagen, en Parmentier Jaak, Itur- der te Dixmude, voorw. 20 fr. voor braak van mobdair. Vandorpe Desideer, werkman, te Dix- mude. 1 maand en 26 fr. voor slagen, 1 maand en 26 fr. voor opstand, en la fr. I I Woensdag 13 dezer heefl in de Zuidstatic van Gent de aanbesteding vuur siagcil ru iu 11. vuvi ui u<ir.t uauuau j - Portier Leo, voerman, te S’avele, voorw. I plaats van Dixmude. t ‘“'XI -• <5 20 '6 Onstetiife Siu tie Coxy-ie Veurne Markt Veurne Statie 18 (li 19 23 20 42 21 15 14 58 10 - - 16 17 - - 16 52 - 16 37 - - - 16 43 15 1« - - 16 ('G- 16 51 - - Veurne Statie Vruiur Markt Coxy.ie Oostd tfnkrrkc Nieupurt Oostende stalij Ixunel Gent Liehtervelde 6 SS Oor tem a rek DixjDtide Veurne Adinkerke iHiukerke Duinkerke Admkerke 'rum© uiuDude Cortemarck Cent frutsel 5 08 6 58 S514 7 09 ■S5 J6 7 25 34 7 25 10 16 7 12- 3 08 -WQW»~- h V 1/ TRIM OOSTENUE-VEUS>X 5 05 7 42 1048 12 18 Nicuport stad S.5 57 8 48 11 47 13 20 Oosidtiynkerke *5» 14 9 00 12 04 13 37 |6 22 9 05 12 12 13 45 - ‘6 34 9 20 12 28 13 5' - 6 40 9 26 12 30 14 03 - 22 13 05 00 5 05 17 S0- 1803 - TRAM VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 36 - 9 56 12 42 16 10 08 12 54 - )5 32 3 62 7 43 10 34 13 20 - 651 8 35 11 23 14 11 - Yl'ER-VEURNE 9f0 10 24 ,13 05 15 55 18 05 -g 9 55 10 29^1310 1600 1810 a4O»>.» A O a u a 1030 13 01 1551 1836 j 1 Hoogs',de (.inde 5 37 819 1042 411 30 1357 16 47 19 32 =4; 5 51 8 33 1056 Uil 44 1411 17 01 1” Vetnne Statie t Vi.urstód 4 50 Xt'iH-M Herberg 5 11 V vc. uithem 5 18 loo 5 35 Ho<» isia'le-Lindt 5 49 Ypiu SUtic 6 45 per S a tie boo Alverinjjhem 15 14-18 CC 1^12 t 18 24 j 18 16 I 18 47 I 19 36 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 6 00 18 7 28 - -J t 48 8 5G 7 18 9 21 7 46 9 49 7 54 9 59 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 «51 5 06 7 2« - 5 34 "50 pehtervelde 5 49 8 05 716 918 9 37 10 45 VEURNE-YPER 4 45 «7 27 732 753 10 16 1050 "23 31 1621 1831 8 00 10 23 10 57 .‘13 33 16 28 18 38 817 1040 11 14 s 13 55 16 45 1355 5 831 1054 11 28 ’1409 1659 1909 9 27 11 50 12 24" 15 0» 17 55 20 05 9 441 *723 9*46 ^1030 13 01 1551 183Ö gg n ie t •g’ g, 2 17 51 20 36 9)0 13 4? 11 37 1552 - 17 43 8 42 - 1325 17 02 - 19 29 - 1343 17 14 10 40 - 14 09 1 7 39 - 20 09 - 21 40 - 1438 1805 - 2038 22 02 - 1456 18 15- - 4 09 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 1018 1226 1633 18 31 1045 1255 17 11 10 56 13 33 17 22 - 19 38 12 05 1458 1846 - 21 08 16 55 2010 22 36 1 ZX 1 Lx JX I ZX I 1 17 01 1. 6 08 8 50 U13|1201 14’8 17 18 2003 Nieuwe lier lier» 6 15 8 57 11 20 112 08 14 35 1725 20 10 Veuri'eVoo sud 0 36 9 18 11 11 -12 29 15 56 17 46 20 31 Veurne Stftie 6 41 9 23 11 46 12 34 15

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1