B 1 I 1 1 Woensdag 25 Maart 1899. iV 11 K 56’ JAARGANG. it blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. ’siaars; wet de post 6 fr. Annoncen 20 cenli nen oer regel. groots let’ers volgens plaatsruimte. a sm-.maag Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ds. enz. 20 fr. het 100. België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office uf. Publigitè, Mag dalenas tr aal, 4G, te Brussel. De Annoncen voor ra De chtioene demokreten hadden M. de Ponthière voor kandidaat; doch toen zij \e namen dat M. Francotte voorge steld wa» door de katholieken, hebben zij de kannj latuur van M. de Ponthière ingetrokken. buurtspoorweg van Poperinghe naar Veurne en de Panne. Volgens een ontwerp der Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, sou öe*e tramlinie niet rechtstreeks loopen U'i Veurne, langs de Pannekalsijde naar “e< strand gelijk bet natuurlijk be- ‘°oit ie wezen en door geheel onze be- piking verlangd woidt maar uit •mroe, gedeeltelijk langs gemeldec heenweg en de linie van staats ijzeren 'VeR, naar Adinkerkc en van daar naar «e Panne. Dit ontwerp werd, zoohaast het ge vild was onder onze ingezetenen, veel ‘‘esproken, men hooide immers van niet Tram Poperinghs-Veurne. De Panne. In antwoord op den artikel, onder deze hootding, verschenen in bet Adver tentieblad van 4 Maart II. moeten wij de volgende bemerkingen maken 1" Hel stadhuis beeft geen officieel or gaan, noch de Veurnaar, noch een ander weekblad. 2" Zwijgen dat ze zweeten is het ordewoord geworden der regeerders. schrijft het Advertentie blad. Maar ala onze regeerders zoodanig zwijgen, hoe komt hel dan, dat, daags na de zitting van den gemeenteraad, men in zekere herbergen vertelde water in die zitting gezeid en beslist werd Ba lden onze regeerders, zoo de schrij ver ze noemt, gezwegen of hunne mea ning, hunne gedachten willen verdui ken, zouden zij hunne beslissing zoo aanstonds openbaai lijk hebben laten kennen? 3° Schrijver zegt verder Dit ont werp natuurlijk werd besir den! Doch iets cat ongelooflijk zal .«clnj nen de raad zou daartegen niet een- paiig gestemd hebben. Dat is eene onwaarheid, liet ontwerp van bet hooger bestuur werd voorge legd, besproken en met eenparig- terschiBU^e tijdlngen. In den nacht van 7 tot 8 dezer, heb ben dieven vijf ellen zwart laken, 2 broeks en eerse veste gestolen uit de tnaiklkar van Jules Deiycke, van Rous- selaere. welke stond in eenen hangar op den koer van het Hóle! du Nord, bij de Nieuwpoortbrug alhier. Een Duinkerkenaar, Gaston Gün- thor, heeft ondernomen tie reis van Duinkerke naarSt. Petersburg te voet af te leggen. Hij moet den afstand, die 2720 kilo meters bediaagt, in 75 dagen afgaan en de volgende steden dóórtrekken Veurne, Gent, Mechelen, Luik, Verviers, Aken, Keulen, Huuwn. Stendal, Berlyn, Denchau, Koemngsburg, Insterburg, Withallen, Wilna, Dunaburg, St. Peters burg. De kloeke reiziger, alhier maandag laatst, rond 3 ure, aangekomen, heelt vetklaard de redenen dier reis niet te kunnen openbaten, en geer.e geldmid delen ter zijner beschikking te hebben. De volgende benoemingen zijn ge daan in den technischen dienst der pro- pincie West Vlaanderen Ingenieur principaal M. Ph. Van Mol, te Brugge; Arrondissements-ingenieursMM. C. De Cock, te Thielt, A. de Poch, te Uper, A. Van l'omme, te Korlrijk.en A. De Graer, te Veurne. ij lezen in het Brusselsch blad Petit Bleu, van 9 dezer Eene kwestie, waarover sedert twintig jaren en meer spraak is, komt eindelijk hare oplossing te verkiijgen. Wij beduiden de stichting der brug over de havengeul van Nieuport. Overeen- stemmig met M. Benjamin Crombez, dia tusschenkomt in de kosten van den op bouw van dit kunstwerk voor eene som De gemeenteraad weigeit alle tus- echenkomst in den tram, zoo deze de icchtstreeksche richting niet neemt van Veiirne naar de Panne, langs de Panne kalsyde. ke Hel leggen van den tram langs een deel der Pannekaisijde en dan langs den ijzerenweg naai Adinkerke en van daar naar de Panne, is geen voorstel van bel ministerie. Het is alleenlijk een ontwerp opge maakt door de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, dat aan de goedkeu ring van den heer minister van spoor wegen, vóór de uitvoering moet onder worpen woiden. Verleden zomer, dus langen tijd vóór dat de schi ijver van uet Advertentie blad de eene ot de andere rieuting van den tram kende, hebben de leden van het sche- pencollegie. tn een bijzonder verhoor bij minister Vandenpeercboom, verzet aange- teekend legen hel ontwerp der Nationale Maatschappij vun Buurtspoorwegen. M. VanOenpeeieboom heeft beloofd die zaak grondig te onderzoeken. Onlangs nog heeft hij gevraagd aan onzen achtbaren Senator M. de Spot, dat de gemeenteraad al de bezwaren, welke hij weet in te bren gen tegen dit ontwerp, schriflelijk zou voegen bij het enkwest van cominodo en in commodo, en dat hij ze in ernstige aan dacht zou nemen. Wij hebben er niets tegen, integen deel, het doei ons genoegen te bestati- gen dat al do inwoners van Veurne hunne belangen zoo ijverig ler her te nemen. Wij zijn volkomen van het ge dacht van den schrijver, dal de kwestie der richting van den tram van Veurne naar de Panne voor onze rad van bet hoogste belang is. Wij deelen hierin ge heel en al zijne zienswijze; wij kunnen zelfs niet begrijpen hoe het in *t hoofd kan komen van een redelijk menich eene andere richting voor te stellen. Maar hetgeen wij niet willen, het is dat mende waarheid veidraaie, en dat men schijnt te willeu onder onzo bevol king het gedacht verspreiden dat onze gemeenzerflad aan zijne plichten is te kort gebleven. Zonder officieel orgaan van het stad huis te zijn, mogen wij onze medebur gers de verzekering geven dal de ge meemeraad niets van al wat de belan gen onzer stad aangaat zal verwaarloo- zen, ea dat nieuwe voetstappen bij den minister zullen gedaan worden om ie bekomen hetgeen recht en redelijk is. Kieskronijk. Voor de kamerkiezing van 2G deze.’ te Luikhebbeu de vcresmgde progres sisten en socialisten de kandidatuur voorgesteld van M. Alfons Micba, «u de katholieken die van M. Gustaat Fran cotie. Vee- Graan- Zaad- en Vlashandel. Verptijzen weinig veranderd; alleen kal veren iets duurder 90 c. lot 1 fr. 10; ve te verkens 78 o- 88 c. Taiwtj m flauwe stemming inlandsche 16; logRtt onveranderd inlandsche 12 25 toi 12 50; havt.r insgelijks inlandsche 16 50 ‘o 17; gerst gevraagd voo voeder- gust, kalm voor bron.ver.'.gers1; m. ïi vast. BIohd kalm inlandsche. 22-25 voor de b. kketij; voor den handel 21. Sodaniiia.il b-sdtikbaie 19 25; sulfaat v.'iit ammoniak 26; gewone superfosfaat 5fr. meiaalsiakken 4 fr. 20. Vlas willig voor goede soorten die echter rzeest al ontbreken. De toestand der vlas- garens is verbeterd en men vraagt hoogera prijzen. Voor lijnwaad was de vraag 'iels beier. Landbouw. Dut de soda nitraat den grond uil? V«le landbouwers blijven nog in mee- l'iug dat de soda nitraat de uiiputling ,es gronds te weeg biengt, in dezen ?1IL dat dit meststof eene oploseende 'ccrkhig op de andeie voedende beitand- deelen zou uitoe/enen, waardeer hij alzoo ferduTjAlno dezer laatste zou veroor zaken. Nu, deze meening mag g<heel en ganseb als onwaar nauzien winden. Zekerlijk, dewijl do soda nitraat eene yertneerderitig van opbrengst daarstelt, In gronden welke opslorpbare stikstof kort hebben, veroorzaakt hij terzelver- llJd eene opslorping door dc planten V;)n voedende bestanddeelen welke in Cvenredigbeid is met de vermeerdering v'"’ cpbieugst. In andere woorden, hoo k'root«r de oogst is, hoe meer ook de Kfond uitgeput zal zijn. Merdaad, is het doe! des landbouwers niet de grootste opbrengsten mogelijk ,e bekomen, en de grondbewerkingen, 6 verbelerir.gsstoften, deze of gene *nestsiof, is dit niet alles gegeven ten ®'nde dit doel te bereiken, en bij gevolg ‘en voordeele des oogsten, het kapitaal ^est dat men in den grond steekt tot Pr°fqt te brengen. Wat meer is, deze snellere werking er vruchtbaarmakende stoffen welke de s°da-nitraat te weeg brengt, zooals het ®Ven plaats heeft door de bewerkingen Van den grond, de verbeteringssloffcn ^Gte men hem toedient, enz. enz. dit is een onbetwistbaar voordeel, om !e,’en dat gezegde werking den land- vouwer toelaat, op konen tijd, de winst ,.er gebruikte meststoffen te verwezen- «Jken. I ^nnoodig te zeggen, dat om de vruchl- “’arbeid des gronds te behouden, de •’hdbouwer hem de vuchtbaarmakende S1°ffen, door den oogst weggenomen, ’’’Oei weergeven, door hel toedienen van R^paste meststoffen, itooal* stikstof, f'hosohoorzuur, poiasch en kalk. L. VANDEN BERCK, landbouw-ingenieur. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Appchnarki, 7, tr Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van den Uzerenwcg van den Buurtspoorweg. 3 «Januari tot :SC> April fl S9f) - 9 10 13 47 - - 11 37 15 52 - 17 43 - 1325 17 02 - 19 29 - 1343 17 14 - 19 40 - 14 09 17 39 - 20 09 - 21 40 - 14 38 1805 - 20 36 - 22 02 - 14 56 1815- 22 13 - 4 09 7 12 - 05 00 8 57 10 54 3 08 5 05 anders. Dit had voor gevolg de bijeen- held van stemmen verworpen. roeping der wijken om over het voorsiel der Nationale Maatschappij ie onderhan delen. Woensdag had die vergadering plaats in het Hotel Royal en meest al de wijk meesters of onder wijkmeesters waren er aanwezig. Er werd besloten dat eene afveerdi- ging aan den heer senator de Spot de wenschen dergansche bevolking, om in dlrekie gemeenschap met de Paone ge steld te worden, voor oogen zou leggen en hem verzoeken die wenschen bij de regéering te Brussel te willen onder steunen. Tevens werd beslist een verzoek schrift aan de regeering in al de wijken der stad ter onderteekening aan ie bie den, vragende aan den bevoegden mi nister dal hij de omworpen linie enkel zou willen toestaan, op voorwaarde dat zij zou loopen van de statie van Veurtie, langs de Pannekalsijde, desnoods, mei stilstand aan hel volkrijk gehucht der: Oosthoek, en wel omdat deze lijn de onkostelijkste, de kortste en de vrucht baarste is, terwijl de linie langs staats spoorweg eene concurcntie ware tegen de staats'.inie. Dit verzoekschrift werd in al de wij ken goed onthaald en met honderden handieekens bekleed, en zondag werd de afveerdigir.g door den heer senator ontvangen die beloofp heelt de zaak bij het hooger bestuur voor te slaan en te trachten de verlangde oplossing te be komen. - - -1 a -55 18 12 18 16 .*6 19 36 Veurne Sta tie C. 00 7 28 8 43 8 56 9 21 9 49 9 59 18 01 19 33 20 42 21 15 9 50 12 36 9 56 12 42 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 1 4 YPER—VEVRNE 950 10 24 ,13 05 15 55 18 05 -* 19 1600 18 10 B 1331 16 21 18 31 13 33 16 28 18 38 13 55 16 45 18 55 5 8 10 54 11 28 ;14 09 16 59 19 09 ®n>sscl Gent •«chleraelde G’rttm.iek Uixmud* Veurce ’j’iinkerlie ‘’’‘«kerke Dl>>nkerk« j/tinkerke ’'urne ^in.ude Inarck n --■■muniTiBiiii - 5 18 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 443 651 5 06 7 20 5 34 7 50 Te|de 5 49 805 rnl 7 16'9 18 ,u»sd 9 37 1045 TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 08 6 58 9 50 12 36 - 15 14-18 06 3.5 14 7 09 9 56 12 42 - 15 20 Ï5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 Oostduinkerke 55 34 7 25 10 16 13 62 - 15 40 7 43 10 34 13 20 - 16 06 18 47 6 51 8 35 11 23 14 11 - 16 51 Oostende Statie Nieuport stad 55 57 Ouatdiiynkeike Coxyle V Veurne Statie TRIM OOSTZNDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 -14 58 - '7 8 48 11 47 1 3 20 - 16 5» 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 |6 22 9 08 12 12 13 45 - 16 52 Veurne Markt *6 34 9 20 12 28 13 57 - 16 37 6 40 9 26 12 3» 14 03 - - 16 43 9 41 11 47 15 56 17 50 - 9 50 11 55 16 04 - 18 03 - 1018 12 26 1633 - 18 31 - 1045 1255 17 11 - 1901 - 1056 1333 1722 - 1938 - 12 05 14 58 18 46 - 21 08 - 16 55 2010 22 36 VEURNE Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Ilcrber» 5 11 Aiveringhem 5 18 l,oo 5 35 JIoogsfkde-Lindc 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie 1 Loo” 5 51 8 33 10 56 Alveringhem C 08 8 50 11 13 Hnrhor.r 41 4 K O X .1 A ZV L VcurneVooistad 6 36 918 1111 "12 29 15 56 17 46 20 31 Veurtie Statie Veuine Markt Coxyde Nieuport Oostende statie I YPER 4 45 $7 27 7 32 7 53 10 16 10 50 8 00 10 23 10 57 8 17 10 40 11 14 8 31 1' 9 27 11 50 12 24 rj 4 41 723 lloogstado Linde 5 37 819 1042 ^11 30 1357 1647 1932 '11 44 1411 - 12 01 14 28 17 18 2003 14 35 17 25 20 10 12 34 15 9 55 10 29 £13 10 c fi 15 05 EJ ’I 4. 17 55 20 05 9 46 .10 30 13 01 15 51 18 36 5 51 8 33 1056 ^11 44 1411 1701 1946 6 08 8 50 11 13 |12 01 14 28 17 18 20 03 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 |lï 08 14 35 17 25 20 10 gf Vil 1 1 O r\ A O A .t A A .j A d Q o ire w i rs ui n o 1751 2036 6 41 9 23 11 46 CM»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1