w I i 1 T V oïssrag 22 Maart 1899. j rii rijut den Woeiisda;;- Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen p-»r regel. B* groot»» 'n'er- volgens plaatsruimte. Zij wonnen veel minder dan wij en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Poslkan’o'ren. MM—HITWIWH IIIW Tl 1 WfflMMUJI gITIW HI I HM Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik Is. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdale.iastraal, 46, te Brussel. Priesterlijke benoemingen. Mgr. de bisschap van Brugge heeft be noemd Pastoor te Meuhlrke, M. De Bondt, pas- Pas'oor ic St. Kruis, M. Vandenlriesche, pastoor te Oos’ketke (irrond. Brugge); Pastoor te Orsikerke, M. Vermeersch, Onderpas oor te ïiigelmiinsler, M. Ghil lebaert. onderpastoor te Wielsbjkn; Onderpastoor te Wtelsbeke, M. Cille- ?/-> IQ 53JAARGANG. gemeente uitmaken. Er bestaal maar eene herberg. De burgemeester heeft eene jaarwedde van 40 fr.; de schepenen trekken 15 Ir. en de raadsleden 7 fr. 50 ’s jnars. De gemeenteraad bestaai uit 7 leden, waaronder 5 inwoners van Zouienaye en 2 van Eggewaeriscappelle. Wanneer het er kiezing is zetelen de mannen van Zou- tensye aan bet bureel en moeten zij zich Uedjea. De gezangen aiju net zinnebeeld van hunnen tijd. Niets i klaar schermen tegen den willekeur en de overmacht van zekere patroons, wordt bestreden in plaats van goedgekeurd door de zoogenaamde socialistische weikmansvrienden, die alles slecht ver klaren dal door ben niet uitgevonden is. I>e Stainer Sedert donderdag der veriedene week is in de Kamei de bespreking aan den gang over de wet op het arbeidskon- trakt. Het ontwerp der regeering, neerge legd met het doel den werkman te be- dag plaats had, heeft den volgenden Sterfgevallen. M. Isac.q, overste van het engelsch kloos'e te B. ugge, is zaterdag overle den in den oudeidom van 80 jaar en G maanden. M Leopold Sickenpié, sedert 25 j tar uiigeve' van de Bolerkuoper van Dix mude, is den 14 dezer aldaar overleden, il blad vi le halen waarvan wij hóoger spraken en die kwaad doen aan hel hart van die ze zingen en van die ze hooren. Willen wij nóg, gelijk onze voorou ders, den levenslust kennen en hartetijk zingen, dan moeten wij hunne manne lijke deugden weien na te volgen, ons zelf te overmeesteren en kristel ijk zijn in ons geloot, ons gedrag en onze zeden. raad gedaan. Hit schijnt rcb’er d <l de be richten uit hel buitenland zeer gunstig zijn. Inlandsche tarwe gold 14 75 lot 15.75. Voor rogge, weinig handel en prijzen on veranderd; nlandsche 12.50 lot 12 75. Gerst behield haren prijs als voeding«gersl; poldersche 18 tot 18.25 In maL weinig kooplust mixed rond di 10 fr. Gmq'ian lino 11.50 io 12 p-T 100 kil. Inlazrusche haver gel I 16 a 17 fr. Bloem voor de bik- kerij 22 en voor den hmdel 20.50. VI,s o is mm willig dan verlidene week; echter b'ijw n de prijzen vast. M Herman Van Duyve. zoon van den grooten vlaamscnen dichter Prudens Van Duyse, is donderdag te Gent over led m, oud zijnde 52 j utr. Hij was lid v n de Belgische oudheid kundige akademie en voorzitter der 'J J de Maal- j vin Geschiedenis enOudaeids- kunde, van Geut. -- ertjclaKHjse «ijdUwKr». Woensdag had te Gent de aanbe- nog, dan is het om die der deuntjes op steding plaats van den besteldienst der 1 t en Dixmude. Do middelmatige maandélijk sche vergoeding van Veurne was ge schal op 250 frank. Hebben aangeboden voor Veurne L. N’owe, 31 p. 100 vermindering. V. Vlaminck, 18 C. Leper, 10.50 Voor de statie van Dixmude was de middelmatige vergoeding geschat op 260 frank. Hebben aangeboden J. Devos, 36 50 p. 100 vermindering. Aug. Willemyns 26 R. Duyver, 25.50 Vertneulen-Goddyn, 15 50 De aanbesteding van eenen steen weg leidende van het gehucht de Hippe, naar Merckem, welke donder- uitslag. Bestek 62 200 fr. Hebben aangeboden MM. C. De- boulte, te Becelaere, 61,249 fr. (on regelmatig aanbod); L. Bataille, ie Poperingbe, 64,790; Debusscnere-Van- denborre, te Rousselaere, 68 800; J. Wallaerl-Pyi, te Uper, 71,500; A An- gillis, to Ijper, 75.000; L. Desmidt, te Uper. 77,000 of 76,500. M. Baiaille is aannemer verklaard. De bevolking van Zouienaye be staal uit 6 mannen, 6 vrouwen en 11 - kinderen, verdeeld in 5 huizen welke de haag te Merckem, s Avonds kwam bij met - I vervlogene tijden m-yn^oud leeraar in ’t gesjiekt der doof u. I Enkel hiervan onze voorouders wa- stommen ie Brugge. hunnen tijd.-’ Niéts Voorsplëgeit* zoo I ren geloovige en getrouwe kristenen. en zoojuist het leven, de r.eigin- Z1J wonnen veel minder dan wij en gen. de deugden on ondeugden van een konden metiemin de eindjes aan elkan- volk, den geest van een tijdvak, dan dc bedjes welke er gezongen worden. Groot is hun invloed en wal ons het meest verwondert is dat er in onze eeuw van vooruitgang, geen grooter gebruik gemaakt wotdt van dal middel tot propaganda. Hel lied immers dringt overal binnen zonder dat men weet van waar hel komt, iedereen leeti het in de herberg, op straat, in huis, op het veld en de zan- gers geraken bijna zonder het te gevoe len geheel en ganseb doordrongen van den geest die het lied bezielt. Aan den loon en de woorden van de liederen welke een volk zingt, kan men aanstonds zien boe dat volk gevoelde, wat het ver langde, wat het dacht. Welke rust, welke steile tevreden heid stralen niet door in de middeleeuw- fche liederen, die tot ons gekomen zijn. Nu eens zijn zij droefgeestig, dan weder lustig -oms bijtend, maar allijk bevallig en zangerig. Het doet iemand goed aan hel hart die lieleüjkc gezangen te hooren in de plaats van de btuiale ionen der revolu- tionna’te liederen, welke de socialisten bij elke gelegenheid uitgalmen. Zelfs als onze vooroudere strijdzan gen aanbieven, bleef hun kunstsmaak nog altijd hetzelfde karakter uitdrukken: vastberadenheid betrouwen op God en ook het innig genoegen dat de overtui ging medebrengt als men zijnen plicht volbracht heeft. Men denke slechts op het hemels breed verschil, dal er bestaat lusseben de krijgsliederen der geuzen van de ^VP eeuw en bel rooversmuziek van de w Marseillaise Qa ira, v cn ander dergelijk gcuzengcbrul. Waarlijk, de liederen geven een ge dacht van bunnen tijd; terwijl de lied jes uit don ouden tijd ons een gevoel laten var. huiselijke tevredenheid, kris ten u.oed, streving tol een edel doel, vreugd en deugd, hoogere verzuchtin gen, zijn de hedendaagsche liederen die wij houren brullen, vol van beestige ge voelens, vol opstand tegen elk edel ge zag, vol haat cn nijd. Do oude lieujes zijn kalm en welluidend, omdat’ de z elen hunner zangers hoewel soms droef gerust waren cn tevreden met hun lot. Do tegenwoordige zijn woest en barbaarseb, vol ontucht cn passen wonderwel op onzen tijd van ongeloof, afgunst en alcoolismus. De oude spreken van plicht, zuivere, trouwe liefde en eei lijk verzet; de he- dendaagfcbe van recht of vermeend on- reent, van rooi, opstand, baaien brutale genoegens, die een eerlijk man doen walgen, een sapeur zouden doen blo zen. Maar onze vooroudeis kenden het genoegen eerier reine, eenvoudige ziel, en wie op onze dagen kent dat nog Onze voorouders wisten, zelfs in de rampspoedigste tijden, zich zeiven door taaien moed en gelatenheid meester te j blijven; wij integendeel razen en tieren, i !0“i’,e Kruis, bij B' i’g^ bulderen en vliegen op en komen tol Pas,ft"rl'’SL Kru,s' M Va oieig, terwijl onze onze voorouders altijd s worden^'*1 ,,o°dlot meester te onderprsloor te ingelmiinster. Van waar dat hemelsbreed verschil ai ten andere lot eere strekt, aan die Ossen 1” kwal. 80 c.. 2’00c.,3' 00 c. 74 c 65 c., 55 c. 72 c., 62 c.52 c. Kalveren fr. 1.10 c.. fr. 1 00 90 c. Een der laatste budgeitcn van Zoute- naye hevatte onder de rubriek uitga ven dertien frank 75 centimen voor bureel- en besluurkosten, en vijf en vijf tig centimen voor feesten en vermake lijkheden (Men had, tijdens de kermis, vuurpillen atge=toke:D M. baron Ruzetie, gouverneur van West Vlaanderen, leed sedert eenige da gen aan eenezware omsieking der lucht pijptakken; zijn toestand was in den nacht van woensdag toi donderdag zo o- danig verslecht, dat de geoeeblicere n 'iel noodig oorduelden hem te berech ien, hetgeen donderdag rond 1 1/2 van den middag gebemde. Vujdag vei keer, dc hij in zeer gevaarlijken toostand, doch zaterdag was er beternis en zon. dzg verklaaiden de geneesheeren dat de volksgeliefde gouverneur buiten ge vaar is en men op eene spoedige her stelling mag rekenen. II :t XXV'1" Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres. De afvaardi ging van bet bestuur der rege'.ingscom- missie van het XXV" Nederlandsen Taai en Letterkundig Jubelcongres, dat dit jaar te Gent zal plaats hebben, zal waar schijnlijk reeds nog voor Paschen door den beer minister van bmcenlandsche ij zaken in verhoor ontvangen worden. De koning is, als naar gewoonte, aange- vraagd geworden het beschermheer schap te willen aanvaarden. De gemeente Handzaeme is, bij koninklijk besluit van 15 Maart gemach- t'gd, ’t zij in der minne, ’t zij bij wijze van onteigening voor openbaar nut, de noodige gronden aan te koopen tot aan- legging der eerste afdeeling van eenen gekasseiden buurtweg van Handzaeme (Kruisstraat) naar Staden en naar de statie van Hooglede. Den 14 dezer heeft men uit de vlotkom van Nieupoon bet lijk opge trokken van Caraiel Callens, geboren te Avecappelle in 1870. Den 15 Januari was bij gaar, nieuwjaar wenschen en sinds dien was hij vermist. Zijn geld beugel was verdwenen en zijne horio- gio stond op 12 1/2 ure. Woensdag avor.d, rond 9 1/2 ure, is het huis bewoond door Emie! Hoorel- beke, to Woumen, mat schuur en stal ling afgebrand. Men heeft de meubelen kunnen redden. Het gebouw was ver zekerd. De bewoner was afwezig en verbleef sedert drie nachten bij zijnen schoonvader, daar deze niet goed meer weg kan en eene koei op kalveren had. De brand wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. Bij Karei Bulcke, landbouwer le Merckem (Noordeinde), beeft men een jaarlingpeerd willen stelen; men had het uit den stal gehaald en eer. eind ver weggeleid; maar den leiband niet ge wend zijnde, is hel aan de dieven ont snapt. ’s Morgens was hel weer op hel bof. De dieven zijn niet gekend. Veriedene week wrocht Dav d D’hulster, oud 78 jaar, aan zijne dooi a- Vee- Graan- Zaad- en Vlashandel. Vreprijzen m lichten opsla? C 1 Veerzcn Slieren 74 c 63 c., 72 c., 62 c. I der knoopen, omdat zij steeds tering naar nering wisten te schikken eerst bel noodige, dan hel spaargeld en daar- na het vermaak. Maar al le dikwij's volgt men tegen woordig den tegenovergestelde!) weg, eerst het vei maak, de diuppels, de pint jes, de kermissen en de feesten, van tijd tot tijd een plezieneisje, dan het spaar- geld en ten laatste het noodige. Op die wijze echter schiet er gewoon lijk reeds niets meer overals het spaar geld aan de beurt komt en dikwijls is er zelfs niet genoet voor het noodige van zij da bic in weerde voor e brouwnrij het nuisbouueG. Vandaar het algemeen misnoegen en het gemak waarmede hei socialismus in de geesten dr.ngt. Tering naar nering ste'len, dat is een grool punt dat al te veel uit het cog ver loten wordt. Hel gaat zeker niet altijd van zelf. Het is met gemakkelijk bet genoegen van vrouw en kinderen te stellen boven bet verzet, zich aan een toog te bevinden met lustige wcik- gezellen. Daartoe is krachtdadigheid noodig en een hoog gevoel van eigen waarde. Onze vooroudeis bezaten die krachtdadigheid. Waarom? omdat zij oud,.fdum van Ci j,ar. kristenen waren. I - - J Hei is in het genoegen dal de vol- brachte plicht schenkt, dat onze voor ouders den levenslust putten, die door straalt in hunne beieren die tot ons ge komen zijn. Zij waren opgeruimd er. i zongen; vandaag mtegendeel zingen s^dïo'^d'e'éliüg vele werklieden met meir, omdat zij s f- niet tevreden zijn met bun lot; zij den- i b ken niet dat om wezenlijk gelukkig te zijn, het noodig is alle ingebeeld onge luk te verwijderen en betrouwen op God i te hebben; zingen -eden vele werklieden koopwaren ter staiier. van Veurne W Si 5W -w g liet burgerkruis van t* klas is veilecnd aan M. Alleman, boof.loadarwijzer te Clercken. 1 Eene vergoeding 'an i 5o frank is verleond aan priester Lelieur, voor de uitoefening van zijn ambt in de paroenie Aivoringhem, gedurende het j j» kwartaal van 1899. WWW VpHp vprkpYiQ nnvpranflpff] Tarwe, z-pr kalm; de aankoopen worden zelven verkiezen. Zij hebben twee bij enkei naarvolgens den benoodigd-m voor- i zitters, genomen uil de naburige ge meente.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1