I 1 I 'i tJ Woensdag 29 Maart 1899. N S3 Vee* Graan- Zaad- en Vlashandel. 56* Bericht aan de Beetenplanters. Landbouw. ■r l blad verschijnt den Woensdlg. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. ’sjaars; n et de post 6 fr. .?l J.5ARGASG. De kwestie van het vee. De minister van landbouw wil eenen vasten regel aannamen in deze belang rijke zaak. Vo'gens n^evallen van n.otid- oi klauw- zeer worden vasigesttld, wor dende grenzen geopend ol gesloten en dit lokt altijd klachten uit. M. De Bruyn wil al bel slachtvee aan de grens doen atmaken en bet mager vee m karaotijn stellen De landbouw- groep der Kamer, voor wie de heer De Bruyn zijn ontwerp uileenzette, heeft hel zeer gunstig onthaald De minister zal eerstdaags in dien zin een wetsont werp neerleggen. Veeprijzen onveranderd. Tarwe met goede vra»g pn met vaste nei ging inlandscha fr. 15 37; Amerikaan- sche wintertarwe 16 62; rogre onveran derd inlandsche 12 50 tol 12 75; haver aan vougen piij»inlaml.-che 16 oO tel 17; witte amerikatinsche 14 7t; gerst kalm: voor te voederen 12-25 lot 12 75; polder- sche 18 25; maïs vastmixed 10 10’ 10-25; witte 10 50, cmquantin 11 Ö0 :o 12. Bloem k iliu voor d>‘ bakk-rij 21; in don handel 19 75. Sodanitraat beschikbare 22 25, voor April 19 50, voor M 18 75; ammoniak sulfaatbesch kbaar 27-25 tot 27, voor Mei 26-50. Vlas willig voor goede soorten; er ii» bijna geen ter markt gebracht. Min vraag voor russit-ch vlas. R gelmaiigo handel in lijnwaden met tamelijk vaste prijzen. Hanscrkieatinj; te Qaiik, Zondag is M. Micba, kandidaat der liberalen, progressisten en socialisten, tot volksvertegenwoordiger van Luik gekozen met 81.812 stern, tegen 44,427, gegeven aan M. Francolie, door de katholieken voorgesteld. lasteraars geknipt. Sedert de moord op Gaston Fouvaux, leerling der broederschool in de Munt straat te Rijsel, door de geuzengazetten op. zulke schandelijke wijze geexploi t mid, en die dreigt tegen hen zelven tc keeren. spreken die gazetten meer dan vioeger van allerhande zedenschauda- len, die zij ten laste leggen van pries ters of kloosterlingen. Die zoogezegde schandalen zijn voor gesteld als gebeurd in verafgelegen en en eikwijIs volstrekt onbekende plaat sen, en zijn negen keer op tien loutere leugens of lasteringen. Voor het oogenblik staat het socialis (isch blad le Peuple voor do rechtbank van lloei te recht, voor eerlooze laster tegen de pi testers van bet kanton Oreye. En de lanter is zoowel bewezen dat het rood orgaan de aangehaalde feiten nut durft houden staan, maar, om aar. de rechtmatige straf te ontsnappen, be weert dat rn zijn artikel niemand dui delijk werd aangewezen. I Woensdag zijn in Frankrijk twee so- ciaiistische lasterbladen verooideeld. Zekere ciloyen öesobois, van Roebaai-, die in zijn blad, Ie Vrai Roubaigno, d pastoor van Carligny op eerlooze wijze bad beleedigd. Zoohaast het ptoces wa/ ingespannen, veranderde Desobois dm titel van zijn'blad in le Roubaigno; maar do rechtbank van Rijsel heeft den laste raar niettemin geknipt en hem veioor deeld tot 15 dagen gevang, 2000 tr schadeloosstelling met een jaar fijt- dwang, de aanplakking van het vonti’. en de inlasscbing ervan in drie nieuws bladen tot een beloop van 600 frank. Het tweede rood blad, l’Action Seciale, van Ivry, is te Pat ijs veroordeeld voo. laster i»>gen dr>e priesters tot eet e maand gevang, 8000 schadevergoeding en vijf in'a-'-cüingen van het vonnis. Dm vonnissen bewijzen welk geloof men mag hechten aan de vemalen der geuzengazetten wanneer het priesters of kloosterlingen betreft Het is to aar jam mer dat die lasteraars niet dikwijldir bij de long gepakt worden, h.dien dp gelasterde geestelijken zich de moeite geven hunne beleedigers te doen straf fen, die exploitatie van zoogezegde xeden schandalen zou wel gauw ophouden. Hoornen langs den weg. Wat zijn er in ons vaderland, evenals elders, tal van wegen met prachtige, opgaande hoornen, die den weg, waar langs ze staan, lat eenc heerlijke wandel plaats maken Niet alleen langs wegen, maar ook lar.gs kanalen en vaarten, aan den rand 'an landerijen en weiden, ja, niet zelden over de geheele uitgestrektheid eener Weide treft men ze aan. Gewoonlqk bestaan deze aanplantin gen uit boomen, die snel groeien en dus in betrekkelijk koitcn tijd eene goede hoeveelheid wei khoui leveren. In heoldwak zij h -t populieren en olmen. Sedeitla. gi n üjd is echter de vraag, ff men langs landeiij-to en weiden, en l.’s langs wcjen, de genoemde bosch- l’JOtnen niel met voordeel zou dienen ie vervangen door fi uithoornen, zooals men bijvootle'd in Duttschland en Frankrijk ziet gebeuien. De bosc'iboomen echter hebben nogal 'vat zouden op hun geweten. Vooreerst werpen ze veel schaduw, die, wanneer de boomen aan den rand Vi*n de landerijen slaan, zeer nadeelig is voor den oogst. Vervolgens zenden ze hunne wortels zeer ver in ’t rond op eer. afstand, die wel even groot is als de hoogte van de boomen; op die wijze In:'ken ze zich meester van eene groote •oeeeelbeid voedende stoffen uit den {Rond, natuurlijk weer ten nadeele van de overige, daar gekweekte planten. Nu hepfi de boem zelf ook veel weer de; maar een nauwkeuiig onderzoek, flat zich over scheideno jaren uitstrek!, beeft doen zien dal deze weerde bij bet •ooien mot meer bedraagt dan twee V||fdo deelen van de weetde der stoffen, die aan den giond on trokken zijn. Hel 'ei lies bedraagt dus drie vijfden. Langs de boorden van landerijen, Waar dn verlies uitsluitend gedragen vvordi door eigenaar of pachter, ver dient dus bet planten van boschboomen niets dan afkeuring. Met truitboomen is het een ander geval. Deze gevenminder schaduw, maken veel minder wortel en schaden dan ook veel minder aan den °ogst terwijl ze voor den bezitter eene h on var. jaarlijks terugkeetend voor viel zijn, dat mente beginnen met het tiende jaar na de planting op 14 *ot 16 fr. per boom rekent. Eenc andere rraag is het eehler, of °ok dc boomen langs wegen en vaarten '•uchlboüiuen zouden tienen le zijn. Op vele plaatsen is degiond niet geschikt, °ni truitboomen flink te doen groeien e,‘jaar op jaar een gemiddelden oogst van goede viuchten ie doen geven, boschboomen groeten er beter en geven daardoor veel werkhout voor de inlano- sche nijverheid. boch die boomen hebben nog eene ®ndere roeping dan hel leveren van EJe Hamer In de kamer is nog altijd bet weik- kontiakt aan de dagorde. In de zitting van dinsdag 22 dezer heeft de heer minister Vandeup»jere- boom iiangekondigd dat hel ontwerp van kiesticrvorming zou neergelegd worden in de eeiste dagen volgende op de Paaschvakancie. Woensdag en volgende dagen werd do bespreking over het werkkontrakt voorzetgezot. Vrijdag heelt de kamer beslist Paasch- vakar.cie te houden van Witten-Dondcr- dag tot den dinsdag 18 April. wetkhout; ze moeten ook aan voetgan gers en voertuigen schaduw verleenen en de rlootkanten door hun wortelnet taslleggen. Vruchtboomen groeien te langzaam, om in korten tijd genoeg schaduw te geven en den grond vol doende vast te leggen; bovendien zijn ze meestal zoo laag van kroon, dal zij het vei keer belemmeren. Wel berokkenen ook de boomen langs wegen schaê aan de naastiggende lande- iijeo; maar de wet staat toe, dat men de lakkeu, die over zijn grond groeien, afsla, en de wortels, die zich in den grond verspreiden, mag afsteken of bak ken. waardoor het nadeel geringer wordt; dat laatste moet echter ieder jaar gebeuren, als men er profijt van wil hebben. Maar bovendien wordt de geleden schade ruim vergoed door den beteren tohstand der wegen, die aan de boomen om de vermelde icdenen tc danken is. Die bitme toestand komt immers in de eets e plaats ten goede aan de bezitters of pachters der aanliggende akkers, die daardoor te gemakkehjker hun mest naar en hunne producten van bet land kunnen vervoeren. (Dit viaagpunt, door een hollansch blad besproken, werd reeds ovei vele ja‘ cn in Belgie aangeroei d en onder zocht, doch daar de zaak in hel belgisch ministerie van landbouw andermaal op t tapijt komt, is zij bet bespreken wel weerd Belangrijke vergadering in het Hotel van Commercie, te Veurne. Klaverstraat, op Woensdag 5 April, ten 9 1/2 uro snpt ’s morgens; ten einde maatregelen te nemen voor het toekomend jaar. (üoclsdienfltig Hieuvrs« 22' Bedevaart der Meimaand naar O. L. F. van Lourdes, Bedevaart vergezel lende de arme zieken, ond’i de hoog® I bescherming van den kardinaal aaru- i bisschop van Meehelen en het eerevoor- zilterschap van Mgc Mercier. Prijsen van Gent, langs Kortrijk in Bij minsterieele beslissing van 20 Maart 1899, is toegelaten tot en met 10 April aanstaande, iederen dag der week, do Zondagen uitgezonderd, de recht- streeksebo invoer, langs de spoorwegen van magere ossen, koeien en vaarzen, verzonden uit de departementen van de Sarthe en dc Mayenno cn bestemd voor hel vetleggen. Do invoer van msen zal geschieden laags de tolkantoien Abeele (statie). Meenen (statie) en .Mornignies (statie), op voorwaarde de dieren te onderwer pen aan eene quarantaine van tien dagen ter plaats var bestemming. De invoer van koeien en vaarzen zal plaats hebben langs de tolkantoren Abeele (statte) er Momignios (statie) on der vootbohoud dat dezelve in de re glementaire voorwaatden. aan do proel der tuberculine onderworpen te worden na eene quaran aine van tien dagen aan hel uitvoer-kantoor te hebben onder gaan. Het gewone onderzoek, de quatan- taine van tien dagen on de proet der tu- berculinatie geschieden ten kos'.e der invoerders. Annoncen 20 cenlimen per regel. Da groote volgens plaatsruimte, Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 rent. Afzonderlijke nummers voor artik Is. enz. -20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie i’ter uitzondering der Vlaandtirn) cn 7buitenland woraen ontvangen door het Office «e Pi.hi.icité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, cn in de Postkan'ooren. Vertrekuren *an tien Uzcrcnwcs «Êf van <len Buurtspoorweg. Januari tot $20 April r?IT D WT 6 8 31 19 36 16 43 V«nrne Sl>' 6 41 9 23 11 46 12 34 15 l V cent 9 10 13 47 - 11 37 15 52-17 43 13’5 17 02 - 19 29 1343 17 14 - 19 40 14 09 17 39 Gent Lichter.eldr ^•'teru.iick Hummie Venn e Arlmkerke Duinkerks Duinkerke Adiukerko '*urne Hiuaude 6 O 7 !8 8 42 8 56 9 ït 9 49 9 59 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 TRAM VEURNE- OOSTENDE 9 50 12 36 - 9 56 12 42 - Een pensioen van 446 Ir. wordt verleend aan H> Bekaert, woti» Druwé gewezen bewaakster in het gevang van Veurne. 5 18 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 8 4! 443 65! - 5 06 7 20 J-orlem.rek 5 34 7 50 Jjiehtervelde 5 49 8 05 7 16 9 18 9 3710 45 17 51 20 36 15 14-1806 15 20 - 18 12 Ï526 7 16 10 OS 12 54 - 15 3!-18 24 s- -15 40 - 18 16 7 43 10 34 13 20 - 16 06 - 18 47 OüdêiHie statie 651 8 35 11 23 14 11 - 16 51 -i -- —WBMWi Oostende Statie Nieuport stad Coxydc Veurne Markt c Veurne Statie VEURNE Veurne Staf e Veurne V«»orstad 4 50 srau ivwyfjiu iuuu iöiu Nieinw lltrber;; 5 11 7 53 10 16 10 50 :1331 1621 1831 1 Aheiingheu» 5 18 8 00 10 23 10 57 M3 33 16 28 18 38 1 1.00 5 35 817 10 40 11 14 ?1355 1645 1855 a Moo;;sliulr-J.in<le 5 49 8 31 10 54 11 28 14 09 1059 1909 Y|.ei- Stalie 6 45 9Z7 1 1 30 12 24 15 65 17 55 20 05 -f T 5 Ypei-Siatie 4 41 7 23 946 =1030 13 01 15 51 18 36 HongstaJel.in.lf 5 "7 8 19 1042 ill 30 13 57 16 47 19 32 Loo 5 51 8 33 1056; 11 4 1 11 11 17 01 19 46 2 J Alveringhein 6 08 8 50 1113Ï1201 1428 17 18 2003 7 Nieuwe Kernerr. 15 8 57 11 20 i 12 08 14 35 17 25 20 10 sï VeurneV.o.slad 6 36 9 18 11 11 ;-12 29 15 56 17 4G 2031 V’Cl., I f Li r. 1.1 n Lr»' toni <a n TRIM OOSTENDE-VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18-14 58 -8.5 57 8 48 11 47 13 20 - 16 Oostduynkerke 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 s>2! 9 0s 12 12 13 45 - 16 52 6 34 920 1228 1357 - 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 Y9E" vKil’VF 970 10 24 13 05 15 55 18 05 7 955 10 29 i 13 10 1600 18 10 7 53 10 16 1050 ;13 31 1621 18 31 8 00 10 23 10 57 71'3 33 16 28 18 38 8 17 10 40 11 14 4 13 55 16 45 18 55 7 2 10 54 11 28 14 09 TG 59 19 09 g 9X7 11 50 1! 24 15 05 17 55 20 05 k Invoer van mafjor vee uit de departemen ten van de Surthe en de Mayenne. Veurne Slutie 5 08 6 38 Vcurue Markt 14 7 09 Coxyde Oogiduinkerke S 5 34 7 25 10 16 13 62- Nieuport 6 7 !2M? 2? 18 01 19 23 20 42 21 15 20 09 - 21 40 - 14 38 18 05 - 20 36 - 22 02 - 1456 18 15- ÏS 13 - 4 09 7 1!- 05 00 8 57 10 54 3 08 5 05 9 41 11 47 15 56 - 17 50 - 950 11 55 1604 - 1803 - 1018 12!6 1633 - 1831 - 1045 1155 17 11 - 1901 - 1056 13 33 17 22 - 19 38 - 1! 05 1458 1846 - 21 08 - 16 55 !010 22 36 YI’Ell 4 45 ^7 27 7 32 5 11 5 18 5 35

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1