N° 56’ JAARGOG. Do blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen JO cerjtimen per regel. De grootc letters volgens plaatsruimte. g Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. bet 100. Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ^buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicité, Magdalenaslraat, 4G, (e Brussel. Vee- Graan- Zaad- en Vlashandel. De prijzen voor vee bleven dezelfde Woewsdag 5 April 1899. Priesterlijke benoemingen. M. Gutdo Gexelle, doktor in letterea en wetenschappen bij de katholieke hcogeBchoo! van Leuven en lid der ko- De Annoncen voor Ver^chilUige Te rekenen van heden zal, gedu rende de zes zomermaanden, de boter en eiermarkt beginnen ten 7 ure 's mor- 7.1a geneven, zondei eene stemming ie hebben uilgebracht; zoo dat de sociali sten den >8 april hun schandalig obslructionmsm zullen het beginnen. In afwachting stellen de liberale ga zetten vast do socialisten en de christene demokiaten aan hetzelfde koordeken trekken om tien maatregel af te keuren door de regeering tegen den Irar.schen geloofsverzaker en ruziemaker genomen. mude, maandag 1 Mei, ten 10 ure, voor de omschrijvingen van Drxmude, Nteu- poort, Veurne, Alveringhem, Loo en Merckem. Bedevaart naar O. L. V. van Lour des Het H. Hert van Montmartre en de schoone grotten van den H. Actouius te Brive, van 8 tol 16 Juni. Rome in April. Kostelooze inlichtingen voor reizen en uitstappen, bij M. Francois, bestuur der van l’Alliance Catholigue, Nooidlaan, 45, te Brussel.’ Het ministerieel besluit van 25 februari, den invoer van melkkoeien uit Holland verbiedende langs het tolkan toor Zandvliet, is ingetrokken. M. L.-M. Desmedt, thans 2‘ com mies ter direktie van 2’ klas te Gent, is benoemd tot controleur der belastin gen, der accijnzen en der comptabiliteit van 4* klas, te Oostvleloten. Een koninklijk besluit van 21 Maart machtigt 1’ Den gemeentraad van Handzaeme van hot weldadigheidsbureel der plaats eene som van 25,000 ttank te ontlee- nen; 2n het weldadigheidsbureel van Handzaemo Belgische staatsfondsen, ten bedrage van 25,000 frank, te vervreem den, om bedoelde leaning te doen. M. C. J.’-B. W.enis, van Gi.yvc- rinebove, adjudant-onderofficier bij het 4“ linie, is bénpemd tót .óndeïïu. en.rti. M Nuaise. pastoor tc- Li..sowpghe, is woensdag aldaar overleden, in den ouderdom van 53 jaar. M. Masureei, rustend pasioor'der H. Magdalena, te B- ugge, is zatéidag overleden, in den ouderdom van 77 jr-ar. Dagteokeningen van do beniiroe- ping onder de wapens ea van de teiug- n os anders deed dan wijsgeerige voor drachten houden, over de grenzen heeft dprven teilen. M.' Begerem, minister van rechtswe zen, heelt, zeer kalm en bedaard, doen nen dat Chatbonncl zoo onschuldig niet was, maar dat hij Franschtnan en afvallige priester, misbruik heelt ge maakt van de Belgische gastvrijheid om hier propaganda to komen maken niet alleen voor de vrijdenkerij, maar ook voor het socialtsmus en hel volk tol den klnssen oorlog op te ruien. Na ’i antwoord van den beer minister tracht de rijke socialist Fernémont Char Loonei wit te wasschen. Dan werd do sluiting gevraagd. De socialisten Dem- blon. Smeets en Lora/td vragen dat de bespreking den 18 apt tl tou voortgezot worden. Na eenige uitvallen van MM. Fume- mom en Destrée neemt M. Demblon hot woord om Charbonnel te verdedigen. Spreker wordt tot de orde geroepen, om minachtend en zells oneerbiedig ge sproken te hebben over de vreemde prinsen die in Belgie verblijven, over den Koning en over zijne docbtei prinses Louisa. De kamer werd buitengewoon woelig. De eene onderbreking volgt op de an dere. Opeens, te midden vim een on beschrijflijk lawijl, staat plotseling M. Joumez i echt en beweert dat M Bethune hem inouchard genoemd heelt. Hij’ver laat zijne plaats en gevolgd door meest al de leden der linkerzij, stormt hij naai de rechterzij toé. Hij noem’. M. Bolbune een lafaard, een ellend. ling. De buissiete komen toe en het publiek mengt zich in de woeling. De openbare tribunen worden ontruimd en de zitting opge schorst. Bij de herneming der zitting ten 6.05 vragen MM. Journez en Vandervelde dat de bespreking over de uitdrijving van Charbonnel tot na de vakancie zou verdaagd worden. Dit voorstel wordt verworpen. Citoyen Demblon vraagt vervolgens dal de kamer over zijne tot de orde- roeping geraadpleegd worde. Nauwe lijks begint de naamalroeping of gansch de linkerzij, uitgenomen MM. Jouinez en Lorand, verlaten de zaaL Ihi de naamafioeping blijkt dat de kamer niet meer in getal is, eu de zilting wordt ten 7.15 geheven, zonder eene stemming te De Expositie van 1900 te Parijs. ossen 65 tol 82^ veereen 58 lot 78, stieren gens, en do kiekenmarkt ten 6 1/2 ure. Slierenkeuringen. De keuring voor de 8’ omschrijving, te Veurno, op Zaterdag 22 April, ten 10 ute’s mor gens, beeti plaats voor de gemeenten. Adinkerke, Avocapelle, Bulscauip, Coxy- de, Eggewaertscapelle, Moei es, Steen kerke. Veurne en Zoulenaye. De 7’ omschrijving (Nieuport, op 24 April) bestaal uit de gemeenten Boits- boucke, Lombarizyde. Mannekouvere, Nieuport, Oostduinkerkc, Rarascapelle, St. Jooris, Schoore, Westendc en Wulpen De 9* omschrqving (Alveringhem, <7 April) bestaat uil de gemeenten Alveringhem, Houthom, Isenbetghe, Leysele, Oeron.St. Ricquiers, Vincham, en Wulveringhem, j De 10“ omschrijving (Loo, 26 April) bestaat uil de gemeemen Gyvetinchove Hoogstaede, Loo, Nieucapeile, Oost- vleteren, Pollincbove, Reniugbe en het g?deelte van Beveren. liggende oost waarts van den steenweg van Stavele haar den Eikhoek. nm*iirkè’7uaraFc7.7 7« be De prijskamp v«or de 2’ landbouw- fioetud tol bssitturdor vnn hei klooster i 8,ref*c za' gehouden wotden io DiX- det Eegekchc hamen, te Brugge. 50 tqt 70 csntiemcn, kalveren 90c. lot i.lü; vette verkens 78 tot 88 c. Tarwe wier vast en axn hoogere prijzen; rogge headt stand inhndsche 15.50 tot I 12 75; haver onveranderd inlandsche v - - r—- - - -- --- 16 60 tot 17; wedergerst vast, brouwers Admketke, Avocapelle, Bulscump, Goxy- gerst onveranderd; maïs rijzend mixed A' 10 3/8, witte 10 5^8, c’.nqtunlino 11.75 lot 12.25. Boonan witte Zrehndsche 26/29; erw ten voor te koken. 19 tot 22; peordeboo oen 16.75 tel 17.??;. Nitram be«chtkbare, 18 fr. 7S; atnmo- nraksulfaat 27 fr. 50. Vlas willig; ptijten vast bijzonderlijk voor goede soorten. In Holland begint, even als hier, de vooraad te lat.de sterk af te nemen; binnen 2 3 weken zal bot gewag van 18^8 nagenoeg geheel opgeruimd zijn. Daar ook blijft goede vraag bestaan, en werden enkele gtoote partijen oud vlas, aan flinke pnjwn verkocht. Landbouw. Als het vee, vóór het naar de weide £nat niet eenigen tijd voorat langzamer hand wordt gewend aan groer.voeder en ^oudeie lucht, gaat hel tn lichamelijke °niwikkeling en in het gebruik van voe der achteruit, cn dikwijls gebeurt het dat er wel 3 of 4 weken omgaan, eer de dieren weer in dien voedertoestand tornen, dien ze vóór den wcidegnng hadden. Bij ongunstig weer komen daardoor 2a3s riektcgevnllen voor, die een hoogst ongunstigen invloed hebben op h^t verder goed gedijen der dieren. Bij Melkkoeien gaat de melkafscheiding Rletk achteruit. 'i Is daatont onvoorzichtig do dieren ‘mbettitl uit do warme stallen cn van l,et diuogvocdercn rechtstreeks op de ^etde ie brengen. Eene niet minder groole fout is bel, Wanneer de landbouwers, door eenige v,'Oege. warme xonnige dagen, aich la- Jen verleiden bel vee naar buiten te orengen. Het is bepaald noodzakclijk eenigen l*jd vóór den weidegang aan het vee Uroenvoeder te geven. Daarom zorgt de Verstandige boer voor dit doel vroege voederplanten te verbouwen, welk doel het best bereikt, door in ’t najaar het •and, dat hij in hei aanstaande voorjaar ‘"-aken wil, te bezaaien met ircatnaai- •daver, St-Jansrogge, xandwikken. raap- 2<tad of iets dergelijks. Dij gebrek aan groenvoeder geve men v*el hooi of rapen of geve nat voeder. Evenzeer moet de temperatuur in den in den lantsten tijd, door geregeld •uchten, meer en meer lager gebracht "otden. Trok te evenwel ten sterkste te 'ermijrien, omdat daardoor gevaarlijke kiekten kunnen ontstaan. Ucr K»nicr Het is nog altijd de wet op T atbeids- lionirakt dat bel voorwerp heeft uitge- tnaakt van de betaadslagingen der Kamer. Deze bespreking Leeft de zittingen Van den Maandag en Dinsdag tngeno- Men, zonder dat men ze verder dan tot- aau artikel 9 heeft kunnen brengen. Het ovetigeis moeien verdaagd wor- óen tot na de Paaschvakaoote, aange wen er besloten was de zilting van Woensdag, de laatnte vóór deze vakan- c'e. te besteden aan de ondervraging; dqor M. Lorand aangekondigd. over de uitdrijving van den afgevallen Franschen priester Charbonnel. Deze ondervraging heeft, inderdaad, Woensdag plaats gehad en aan'eidmg gegeven tot eene uiterst onstuimige zit- t üt'g. Radikalen en socialiaten vielen als 'azenden uil tegen de regeering, welke j Eharbonncl, dien braven man, die niets j Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Appelmat kt, 7. te Veurne, en in de Postkanlooren. ■MnHKBaMMENRnaEamoamMMrxaMSMaiwafe» 1 wim twtrwwrmnrM^i wnawnam*wwin»1111’- i- ---- l'crtrckuren van den IJzcrcnwcg vnn den BmirtNpwnicg. 3 Januari tot Zrpi-I! fi 6 ii Oostende Sl.itie Ut 3 IB 6 3! B 48 9 -IB 9 59 18 01 1118 8041 11 15 19 51 10 09 10 tl 10 19 10 35 518 5 35 Coxyde Veurne Markt Veurne Statie Gcat Uchtervelde ^rtcmxtck '«urne Jdinkerke "Qinkerke D^u»kerke ^‘tcm-irck ’'‘«Hertelde Jent *russel TRKM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1G4R 1118-14 58-18 50 Nieuport stad *5 57 8 48 11 47 13 10 16 Oostdnynkerke *6 14 9 00 12 04 13 37 16 17 Ï6 22 9 0S 12 12 13 45-16 52 Ï634 9 10 11 18 13 57 - 1G 87 6 40 9 18 12 30 1403 - 16 43 Maandag voormiddag is ten nadecle van Gustaaf Adam, werkman, eene som van 3o fr. ontvreemd. De politvc heeft de daders ontdekt. 2113 05 00 17 50 - 6 CO- 7 18- 8 42 8 56 - 7 18 9 11- 7 46 7 54 8 47 10 51 5 55 642 4 43 6 51 SOS 7 20 5 34 7 50 5 49 805 7 16 918 9 87 10 45 Wij weten welkt moeilijkheden de vreemde lingen oie zich, biest de expotitie vin 1889, naar Panjs begeven hebben, daar tegengekomen neb ben. De hotels waren opgepropt met reiziger», de prijzen niet aannemelijk c« de tpijshuuen, zclfi de kleine niet toegankelijk voor de kleiae beurzen. Om zulks in 1900 la beletten, hebben eenige wel ingc-lichte personen het goed gedacht gehad ie stichten eene Algemeen» Verecniging voor Yolksreizcn naar de Tentoonstelling van 1900» Tot cencn grooten bijval geroepen, verzekert zij aan al deze die zich tot haar wenden slaping cn voedsel tc Parijs ir. 1000, ing»ng inde Expositie cn menigvuldige vooreinlen voor mindere on kosten, dan der» welke zij zouden {doca zonder hare hulp. leder inschrijver trekt oogenklikkelijk profijt uit zekere voordeelen cn stelt zelf den datum van zijne reis vast. De prijzen zijn vastgesteld als volgt.-4 dagen, 64 frs; 8 dagen, 116 fr»; n dagen, 108 frs; ieder dag meer ij fr. Betaling ieder volgcna zijnen wil, zélts na dé aankomst tc Parijs in 1900. De bestuurraad is samengesteld uit zeer welge kende personen, wier namen volgen Voorzitter, M. de Baron d'Autcroche, grondeigenaar s Leden M. L. d» Grammont, rentenier, ridder van het ecrlegiotn; M. Maekel, oud notaris; M. A. de la Valette, lid van den bestuurraad van de Landbouw maatschappij van Frankrijk; M. E. Naudot, go- pensionneerd opperoificicr, ridder vanheteerle- giocn. De Maatschappij heeft fondsen op de Banquc de France, de Credit Lyonnais enz, en in den vreemde. Voor alle inlichtingen zich te wenden »an het adres M. lk Directeur de i.a Cr upagmk oén4r*i.k nes Vovages Populaire», RLE DE uEAUNE, U a PARIS. Deze heer aztwoordt op alie vragen hedaan per brieven of postkaarten. 11 44 1411 1791 1948 t VVVQVW 11 IO UI J* 40 14 10 C Nieuwe Herberj; C 15 8 57 11 20 s 12 08 14 35 17 25 2010 Sé VeurneVuorsUd 6 36 9 18 HH ;12 29 15 58 17 46 20 31 Veurne SUtie 6 41 9 23 11 46 '12 84 15 xee »ni»r de weide gnat. - 9 10 13 47 - 1137 15 52 17 43 13 25 17 02 - 19 29 1343 17 14 - 19 48 14 09 17 39 20 09 ïi <0 14 38 ISO» 20 36 22 02 1456 18 15 - 409 7 12 - «57 10 64 3 08 9 41 11 47 15 56 - 9 50 11 55 1 6 04 -l«O3- 1018 12 26 16 33 - 1881- 1045 12 5S 1711-1901- 1056 13 33-17 22 - 19 38 - 12 05 1458 18 46 - 21 08 16 55 2010 22 36 5 08 6 58 J5 14 7 0» ---r 25 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32-1824 Oost ininkerke $5 34 7 25 10 16 18 62- 15 40 - .*6 7 48 10 84 13 20 16 Ofl 6 51 8 35 11 23 14 11-16 5!-19 36 VEURNE YI’ER TREK—VEURNE 445$7*7 970 1024 ,1305 15 55 18 05 7 81 9 55 1029 213 10 1600 18 10 5^ 7 53 10 16 10 50 MS 31 IC 21 18 31 ia 8 00 10 23 10 57.313 33 16 28 18 38 a 817 10 40 11 14 s 18 55 16 45 18 55 SS Hoossl.de-Liiide 5.49 8 31 10 54 11 28 "14 09 1 6 59 1» 09 2 e 9 27 11 50 12 24 ---S’ O# 1 441 7»3 r Hoogstede Linda 5 37 8 19 1042 311 SO 13 57 16 47 19 32 «X - iv.6M144 1411 1701 iS4J 1113112 01 14 28 1718 2003 4 J «A b 4 aü Azar BA i A W A 17 51 tO 36 Veurne Statie Vcucne Markt Coxyde Nieuport Oostende btatiu 15 05 17 55 10 05 9 4G elOBO 13 01 1511 18 36 5 51 8 33 1056 6 08 8 50 i Veurne Statie Veurne Vooratad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alreringhem Loo r Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem TRAM VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 38 - 15 14 1806 9 56 12 41 - 15 20 -r 1? 12 1816 18 47 r 5-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1