As» DE PINK PILLEN VOOR BLEEKS LIEDEN 1 z il py Wa* W §ERs ONNES m op de stapelplaats in België, bij VAN Dr. WILLIAMS /7 <U<jgs hj H’HP -ffl l l»* GESCHIEDENIS VSH EErlEJi SBIID nu B. MOEILIJKE SPIJSVERTERINGEN Maagpijnen, maagzuur- zwaarte na het eten, zwelling» braaklust, overgeven, tegen- lust voor hot eten, krachteloos heid, verdriet, vale gelaats kleur, slechten adem. Ziedaar de kenteekens eener moeilijke spijsvertering cn van dyspepsia deze ongesteld heden zijn dikwijls door het gebruik der Pink Pillen von Dr. Williams genezen geweest- moeten zij naar eenen andeten winkel, die op bepaalden en nog al verren af stand van datfr gelegen is. 't Kan doelmatig zijn, als bet regle ment goed gevolgd wordt. Wij lezen in eene Italiaansche ga zel, en dan nog in eene liberale, een schrikkelijk voorval, dal onder de be volking groote ontroering be ft'eweeg- gebt acht in de kleine gemeente van Liveri leefde zekere l’.itlip Barone, een man van slecht katak er, woest en brutaal, zonder geloof, s icialist, dronkaard, vloe ker en al wat niet deugt. Over eert'ge dagen had hij twist met zijne vrouw. In eenen aanval van bees tige woede wierp hij een stuk bout op 't beeld van Onze Lieve Vrouw. Ik lach met u, riep hij als ge iets B'ay, I valle. Die woorden waren nog uil zijnen heid zal begaan hebben zich al rooken I i de te bed te leggen cn dal hel bed vuur I vatte, en bij met bet bed verbiand zal i xtjn. Het scatp heeft van den btand niet geleden. Zaterdag, tusschen 1 cn 2 ure van den nacht, hebben dieven, in de brou werij van M. Vanderminsbtugge, te Harelboke, hel brandkoffer gestolen, in 1 houdende voor omtrent 10,000 Ir. in goud, zilver, juweelen en andere voor- werpen. Zij waren langs het poortje, in I den Ballingweg, iu den bof gedtougen I en tan daar op den koer doe brouwerij, welke deur zij met een vaiscüen sleutel I openden. Vervolgens praamden zij een venster der woning open, dat met na gels was vastgest-iken, en in bet achter buis openden zij al de deuren, waar de I sleutels langs binnen op ’t slot sta- I ken, om in geval van onraad gemakke lijk te knnnen vluchten. Al die sleutels I maakten zij buit. Nu vielen zij de brandkas aan, die I 300 kilos weegt, en sleurden dezelve langs eenen hot tegen het StattepleinI daar namen zij een slootkarieken van I den ijzerenweg en vertrokken met hunne I vracht. In de Boterpotstiaat, 20 minu ten verder, geheel afgezonderd van abc buizen, braken zij de btandkas open en looiden den inhoud. De rekenboeken, I eigendomstitels en *t spaai boekje van I een der werklieden weiden niet aange- I raakt. Otn hunnen dorst te lesschen en hun nen honger te sullen, gedurende zulk I lastig werk, hebbeu de dieven eene I I mand met tien flesschen champagne en I eenen kaas medegenomen Twee werklieden die in de brouwerij 1 I sliepen, hebben geou gerucht gehooid. I 't Is M. Vandermtasbi ugge die mor- i gens ten 4 ure de dictie ontdekte. I Het piovinciaal bestuur van Lim I buig heeft aanvraag gekregen voor het I ontginnen van twee steenkoolmijnen iu I deze provincie. I Hel XXP h’ederlandsch Taal- en I letterkundig Congres. De alvaaidtging I van de regeringscommissie van -et aan I I slaande Nederlandsen Taal- en Leticr- kundig Congres, dat te Gent zat gehou- I den worden, is verleden maandag door I minister Schoiluert iu vei boor outvau- gen gewoiden. De beer minister beeti I uet eerehdschap aanvaard en de hulp I van het Staatsbestuur beloofd. Zooais tijdens de voorgaande con- grossen zullen do vergaderingen plaats I grijpen in de lokalen der Gentscbe Hoo I geschool. Het gemeentebestuur en de I bestuurder-optiener der Hoogeschaol I hebben de toelating veileend. I Door het gebrnik van Liebig’s I V’ieesch-Extraci moet zich niemand tiet I genot van lokkeio geiecbtcn ontzeggen. I Bericht nan de Landverhuizers. Alle jaren met de lente, trekt Noord I Amerika talrijke landbouwers en werk- I lieden naar zich. Zonder twijfel kunnen deze lieden kans van gelukken hebben, maar, op eene voorwaarde, en dit is, dat zij bua ambt uiloeteneu in zekere I voorwaarden en dat zij daar eene ze- 1 kere bescherming vinden. De St. Ba- phaël’s n.a .uchappij zal hun persoonlijk deze kans van getukuen doen kennen en zal trachten hen ten beste mogelijk te plaatsen. Wij verzoeken dus al dezen die het inzicht zouden hebben bet land te ver laten, geene beslissing te nemen, en dit kan groote gevolgen hebben, zonder de bovengemelde maatschappij tA raudple gen. wier raadplegingen ko-teloos zijn. Zich te bevragen bij den heep Ridder I Stanislas b’YDEWALLE, sekremtu, te Hoe men 1e St. Petersburg het al eoolisme bestrijdt. Daar wotdt van de I 2t> duizend drankverkoopeis het pa:ent I aigeuomen. Hunne winkels worden verva.'.gen I door 5000 inrichtingen die onder cpn- trool van den Si aai staan. De verkooper I of verkoopster mag slechts drank afle- I veren in daertoe opzettelijk gemaakte fleschkei.s van bepaalden uiiioud, vooi- zien van eenen gestempeiden band. Meer dan een fleschke mogen zij voor eiken kalaut niet vullen. Willen de ka I laaien een tweede fleschke kaoped, dan zijn een groote bloedhervormcr on een versterker der zenu wen; zij genezeu waaneer de andere middels onmachtig zijn gebleven Bloedgebrek, Zinking-, Heup-, Zenuwpijnen, Lamheid, Onregelmatigheid der Voortbeweging, St. Veitsdans, Hoofd pijnen, Zenuwkwaal, enz. Zij vera deren de bleeke kleuren in frische, zij werken tegen alle soorten van verzwakkingen bij de vrouwen en hebben, bij de mannen, eene krachtdadige werking tegen al de ziekten dia van n duurlijke of geestelijke overdrevenheden voortkomen. Reeds sedert 13 maanden, sehrljft M. r«u' Boulay, eigenaar, te Verdun-sur-Oaronn® (Tarn-et-Garonne), hud ik gedurige maagpij nen -, Matïp, eetlust, moed cn kracht, alle* was mij ter zolfder tijd outnome;i. Na uwe Pi len (o hebben gebruikt ben ik tul mijnen gewonen tui sland teruggekomon.De maagpij nen ziin volstrekt verdwenen, den zwiïreO slaap aio vol nachtmcrnCn was is zucht efl rustig geworden-; de eetlust is opnicu'* krachtig en nu heb ik den moed cn de kracM yau eertijds herwonnen. zending in verlof der mililieklassen van I 1895 en 189G van de infanterie in 1899: Klasse van 1895. P, 2", 3* en 4’ linieiegimeiiten van 21 April tot 20 Mei; 5' en 6" van 30 Mei tot 29 Juni; 7‘ en 8’ van 29 Mei tot 28 Juni; 9" van 1 tol 30 Sipiember; 10’ van 20 Juni tot 19 Ju.i; I I" en 12" vim 31 Juli tot 30 Augustt; 13'en 14" van 18 Augusti tot 16 Sep I tember; 1’, 2’ en 3’ jtgers io voet van 1 16 Augusii lot 13 September; karabt uiers van 14 Juli lot 11 Augusli. Klasse van 1396. 1“ iinieregiment I van 21 April lot 20 Juni; 2’ van 21 I April tot 24 Juni; 3’ van 21 April lot 20 Juni; 4’ van 21 Aprfl tol 24 Juni; 5’ van I van 25 April tot 29 Juni; 6’ van 19 Mei I tol 18 Juli; 7’ van 18 Met tot 18 Juli; 8* I van I Mei tot 28 Juni; 9’ van 1 Augusli I tot 30 Septembe 10’ van 15 Mei lot 19 I Juli; 11’ van 1 Juli lol 30 Augusli; 12’ van 17 Juli lot 16 September, 13’en I 14' van 31 Juli tot 30 September; 1’ ja j gers to voet, van 10 Juli lot 30 Sopteiu- I her; 2’ eK 3' id. van 14 Juli tot 13 Sep- tember. Klasse var, 1896. De grenadiers 1 zullen den 13 September en <iu karabt I niets den 31 Augusti in bepaald vei lt i I gezonden worden (behoudens herintoe ping) tot op de dagteekening vastge steld voor het schietoetenmgs- en ma- 1 noeuvrestijdperk van hun regiment iu 1900. Het nieuwe reglement voor het vervoer van reizigers en reisgoed is I verschenen en zal op 1 mei in werking I komen. De duurtijd der terugkeorbilj-l- I ten is bepaald op twee werkdagen. Als I niet werkdagen worden beschouwd de zon- cn wettige feestdagen. 2e Paasch j dag, 2e Sinwidag, O.-H Hemelvaar I Nationale feestdag (21 juli), O L.-Vr. 1 Hemelvaart, Allerheiligen en le Kerst 1 dag. Van Lierde gaat in verbreking te gen hel arrest van het assisenhof dat hem veroordeeld heeft tot levensduri- I gen dwangarbeid. Naar men verzekert, zal dit proees aan Van Lierde van 35 tot 40,000 ft. kosten in honorarissen van advokaien, proceskosten, enz enz. Van Lierds is meer dan 100,000 frank rijk. M. Data treedt af als voorzitter der liberale associatie van Doornik; een be wijs dal het libeialismus op krukken springt. Dinsdag der verledene week is te Elverdinghe, in het kasteel van den markgraaf d’Ennettères, eene moord gepleegd. De koetsier en de tafeiknecht die sinds eemgen lijd in vijandigheid leefden, kregen twist. Eensklaps’ nam de knecht een mes en bracht deo koet sier gevaarlijke steken toe. Verschei dene aders zijn doorgesneden. De ge neesheer werd ontboden en heeft de wonden loegcrmaid. Uet slachtoffer werd de H. Olie toogediend. Men hoopt even wel den man te redden. In den nacht van 27 tot 28 Maart hebben dieven uit den lessenaar van den I onderwijzer van Harelbeke al de spaar penningen der schoolkinderen gerooid, die juist daags te voren ingezameld wa ren en gewoonlijk den dinsdag maar do spaarbank gedregen worden. De dieven moesten deze bijzonderheid wel kennen en ook de plaats waar het geld lag. De gestoken som bedraagt omtrent 200 Ir. In den avond van zondag 26 maart als de klassen gesloten wareu, deed een broeder der school van Overleie, te Kottrijk, de ronde en was verwonderd licht te zien in eene klas. Op den vlocr stond eene bougie in eener. steenen kan delaar te branden. Op het bord was met krijt geschreven Morgen zullen wij St. Andries, bij Brugge, biet bet een of het ander komen stelen in he klooster. De ruiten van de schooldeur, die uit geeft op den koer, waren gebroken, zoodat de inbrtker gemakkelijk de deur kon ontgrendelen en binnendringer». In den nacht van woensdag tot donderdag aan boord van een der sche pen van den ruimdienat, liggende bij de kapellebrug, op Sas Slijkens, te Oosten de, heeft men den genaamde Jozef Gat toir, gansch verkoold in de kajuit ge vonden. Hij was een groote smoorder, en men denkt dat bij de onvoorzictitig- Wegens M. II. Alexandre, onderwijn r, Gr(.|Uctot-10“Mnucoti<lüit (Seint—InfZrii-u" Alvorens U lu schrijven wou ik zeker zijn o r do echte en dtilif- znmo w■■ikznainl.,'i‘f nwi-r l’ittk l’Hlvti- Sthlert twee jure11 leedikitanonverdi-e |'|V 'f/i 1 gelijkt! inaagpiin"1 ZL ‘‘w mijafbchnwclijk® nachten jnede- brachten. Sedert t>U vKVr-UJ drie maanden is ‘i° -'ll Fr eetlust ti-ruggok®- (j i mon do slaap U uitmuntend en ik mag G verzekeren - - ....J.e meel I® Koopbaar in al de apotheken en JVI. A. DERMEVIItLU apdfheker, GO, Waterloo'laan? Brussel/"* t>aus3 fk.SO pek doos ck re. C<> rcaG doozen, pkakgo tegen- postwissbi mond niet of hij viel plat ten gronde. Meer dan eene halve uur lag bij builen kennis. Als hij lot zijn zelven kwam, be merkte hij dat zijn rechterarm waarmcê hij naar 't Mariabeeld geworpen bad lam was en reeds begon lo verrotten. Hij leed in dier, arm schrikkelijke pijnen, die van uur lol uur vermeerder den. Ovei acht dagen nu is Barone ge storven. Zijn arm was in geheel zijne lengte opgeëten door den kanker. 60 huizen verbrand. Het ge hucht Langen (Frankrijk) dat GO huizen bevatte, is door btand veruiold. De huizen met strooien dak bedekt, wei den op eakele uren lot den grond afgebrand. Het water ontbrak, en de pompiers toegestormd uit Bathie, Tour», Esaerts- Saint-Paul, Rognaix, Cevins, kunt loon hel mij, en dat mijn arm at- Feisons-sous Brianpon, moesten met ge- kruiste armen de ramp aanschouwen. Om 5 uro was Langon Dog slechts t>ain>3 M. L. Lepage, die heden bij zijne kin deren, M, Silly rtraat, te Boalognc (Seme), ''V01^ uitoefr-iide voor «nnigc j.iruu n<>g het pijnlijk .'if.it'achl v4n«m<d, in Normandie. M. Lcpagr, die i en kloeke man w.m, had aan de niuüle kiiun-ii weérsixah. Hij was zonder stoornis tot zijnen ülijn loctli jd geko men, ma-ir dan. jdotseling, vielen hem zin- kingp'ini n aan; hij werd verplichtzijn werk te blaken en de-.i gang zelfs bekwam hem ntpoilijk. Eeuigen tii.l. later was liet hem onmag-.lrjk eenen enkelen Map te doen en recht te staan. Zijne beunen waren gezwol* Ion cu liolotkl miighi t bloed vloeide niet meer en de lamheid die de bedien stijf gemankt had begon den linker urm nsmt<‘- valleti. Nieilegoïibtiiande aide gc:ieet«iniddels blu- f itij onmachtig zich te Ix-wegcn. Zijne kinderen, deden hem te Boulogne in hunne Woning komen en dagen lung bleef hij in ■enen zetel zitten, bcweegloos cn verdrietig. Hij las eons in een dagblad dat di Pink 1 i.hm voor bleekt' lieden van i)r. Williams personen <lin de zelfde kwaal hadden goriczen of Verbeterd hadden. Al zou ik maar eone verbetering kmnvm viTkiijgen zal ik proD-en-i), zegde bij. Hij prob<e.de en deed we), Verder dee l hij nog beteren liet aan do liet ren Gublin eii Co. dun nil-lag door hem bekomen Welen en ik werd door mijne <-our.,nl tot hem gezonden om ov< r zijn selrrijvim te kannen ourdeclen. Ik kwam bij M. Lep ig<- rondom tien uren on yon 1 Ir'.n aan’t werk in zijnen kleinen hol: t.ij kwam mij t- genitn-J, m l stille tnden y.i ik gaf hc :i kennis van het doel van mijn bezin k. Hij verichl® mij al wat I men erboven lezen ka on sprak biet groidin lof over do Pi..k Pijl n. (jij ziet, zegde hij, dat ik mi gctmikkobjk ga, wnt ik gedurende drie jareu ni. tdoen k<<a; ik help aan hi t huishouden van mijii’o kinderen, aan den hof, cn ik ho ju k',,yi mijn ambacht van smid welk ik bemin U- hernemen. Ik zal uwe Pillen niet verlaten. voorschijn gekomen ts. Ik bon Zekerde zesd° doos niet te moeten opeacu. M. ',‘elir. .Sabatii.r. te Salat-André d'Oló- rargues ((Sard), scltrijft Ik kom U voor di- werking der Pink Pillen bidanken. Ik heb ze gebruikt. Gedurende aren had ik afschuweiijkc pijnen iu do aeonen onderstaait, meest in do leute. Dit aar heb ik uwe Pillen op vo rhantl "tnonvu »n geene zinldngpjjW n gevoeld. I k <dank U m sta U toe azijn voorbeeld te latcu ketincn. dat gocn enkel toeken mijner ziekte doos niet te moeten

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 2