VALS-KORRELS WERKEN. OASES® va» IH 20, a Honoré RUYSSEN, KAATSMARKT. VEURNE. Voorde Zwakke Kinderen. VERSTOPTHEID MEN VRAAGT TE PACHTEN Lilians gebiuikt uoor Karel Decrop, langs Stadswande ling. In gebruiktreding met 23 April aanslaande. Inlichtingen ter brou werij van Julien Coevoet,4e Veurne. MEN VRAAGTz-StS bij Pieter Hancke, te Ooslduinkerko. SILCOCK'S KOEKEN mark u DE KOEI ajn do beste voor het voeden der KOEIEN. KALVE REN, enz. GehaPe gpwuaiborgd 42 vet en 21 eiwiistoften, MEUBELS <a HE1SÜ1EVBELEN en Hm berggeriel. I\'oordsch DEEL DORSTLIJDERS neemt den BORSTBALSEM der Apotbeol; Te pachten gPËSres S3 4 OSCAR BOLLS, 5s^ g- i 2. - 5 o 2 S’ v KANTOOR van den Nolarte de HRltWEKK, TE VEURNE. De fl, 25 korrels, fir. t,50 Aljjerwae» dep. wxir BeJgtö mcm-TCLouits, btcsmL Woensdag 19 April 1899, oro 4 ure namiddag, te Vetnne, in het Ilandbogenhofbij Zenobie Denecker, K o O F A Q van IIERBERGGERIEF Menagiegoederen on andere roerende Voorwerpen. Gewone voorwaarden er. gereed geld. KANTOOR van Netarts DE EK ffi N, Ie Alvcrmylietn. Sclioone Koopdag van Ifczl ZE XT ZB E Xu S Menagie-Goederen Tijd van betaling, mits borg. AANBESTEDING van Woensdag £6 April 1899, oa 2 uren na middag, te Oostduinkerke- do-p. ter he’ herg Station du Tram, voor Engel Decielen, VEMDITIE Men vraagt een Bakkersknecht. Merkweerdigo Koopdag van 450 koopen Met tijd van betaling en verdere gewone voerwtatden. 3 VoUetHM 6»nulajr ^oor. o-o 5 S ez^ S- 3.2:” !^5T rS Z H j 8 g 4 u - 5- n - B r B - - g"f-“ sf 1 g g-a S'&S’’ 3 s-st s|.s S" 4® d co -- ca n g a> i* g.s -P tr g ff b a: Het is bij nndervinding bet beste genees middel logon den hoest, benauwdheid, keei- kmeling, alsook om de KINKHOEST m weinige dagen te genezen. De grooie flesch 1-73 Ir, de btlve fr. Herberg, langs de Wandeldreef, tbans bewoond door Gerard Decorte. Aanslag met 23 april aanstaande. Inlichtingen bij G. Vanderstraete-Matthys. BIJ FALING Zaterdag 15 April 1899, 3 ure namiddag stipt, ter Vredegerechts- zaal te Veurne, van Adinkerie Panna. Koopen 4, 2 en 3. Gasthof, de Kroon, met stalling en H 0,02,84 C" Erve, naar den nieuwen steenweg naar t zeestrand. Koopen 4 lot 9. Woonhulstje met stalling en H. 0,07,77 C* Erve; aan staatssteenweg aan *t zeestrand. TE ZKLOOBEUXT- ZPOITu de Bretagne R; **£1 - J fcSJ p» ■CJ bes Blichurd ««firPTE -xntwerpen. Deurwaarder (JOOSSESi, Vcjtensiraal, 66, te Veurne. s? M 3 tBo S 1=2 3 s? B '"§8 1- sii-’I L 2 5' E S-r- g P- g w T st reoom- «I teWnlpen. M Donderdag 27 April 1899, om 1 ure juist namiddag, te Viochem, aan de tramstatie, ten buize-kerberg der wed* en kinderen Auguste Vrambout. II«rberKtuiK HeeMialeii en Fourru;ien, Redelijke behandekngder BlMdRiv«Na4 AfMdecuk van Gewone voorwoorden en lijd van be taling. Wagenmaker, te Veurna. Inlichtingen bij den drukker. KANTOOR van LODEWIJK ROUTEN, Deurwaarder te Veurne. Vleesclihouwtr- slraat, N* 29. Woensdag 13 April 1^39. om 9 4/2 uren’s moigens t<< Vemne, ter S attoplaats, bij Callewaert fieynaett, m o IBs t Uln<l VUACLEJr t'ldstin vnn ’’htwikk, ll. Zij tullen t'Cfic V- ®*«i het liehaa meestel u„ - f'P bescheidene wijze bezorgen. Ainay.|o.ChaK-au(AllN3r),Frankrijk,0Mei 1897. Mijnheer* ik deed uwe ScottV Emulsie nemen V><*r niiju wichtje vnn 2l) mBAndcB, deor een*» ®'Kemccn« vermagering nangcunk, gevolg rennr ’•ronrhiet. De roede uitelag nwer kostbare remedie |»*t zich met atwachlcn en «enige dagen behandeling hrachtcn eene zichtbare versiering tu Weeg in den 'Otatand vnn mijn kleine zieke. Het beteren dnurde v°ort, heden te het gannch hersteld, maar ik ga ^Gort niet het uwe Scott’s Emulate te doen nemen, ‘‘,y ik aanzie nis den beaten krachtherateller. Aanvaardt, mijnheer, de uitdrukking, niijatr •Jken lelijkheid. (Getockend): Chaulet, onderwijl»». De Scott’s Emulsie vindt men in alle goede apotheken. Algemeen depót: Ch. Delccre en O% Apotheker*, Drusaul. UCDDCDP A. la Station du tram, ntnDuIlU ie Oosiuumkerke, te pachten. To bevragen bij de weduwe Faict, 4£ISS8SSBEBSflKSBHE53lfifll 2-5 N 3 0> et JS: M B n een Leergast bij Frans Thybaui, Burgerlijke Mi»nd raat VeMrn. Geboorten. 29. De Baensl Marcel, z. van Emeric en’ Syraoens Maria. DuinkerkMraat. Amecu Gustaaf, z. van Tbcefiel en Haule bei Clemencia. Kaatsspel. 30 De Burcbgraeve Maria, d. van Frans ®o Butaye Eugenia. Noordstraat. Getal 43. Huwelijksaankondigingen. 2 April. De Schodt Desidetr, schoenma ker, met Madelein Leonia, dienstmeid, te ‘‘ervyse. Verdievel Adelson, kandidaat-notaris te Gper, met Rubbrecht Georgina, z. b. te Uostvletercn. Thiry Hendrik, timmerman, met Ver- toeesch Clementina, z. b. beide Ie Vrutne. Litiouck Adolf, werkman, mei De Witte '*»hc:a, dienstmeid, beide Veurnc. een hoop assche. Mij. Rosset, 53 iaat oud, en de echt- fienooten Gros. 35 jaar, werden ver koold onder de puinen gevonden. Een pogenblik vreesde men voor hunne 3 jonge kinderen die gelukkiglijk in eene naburige weide speelden. Vele beesten kwamen in den brand om. De verliezen worden op 300,000 tr. geschat en Diels was verzekerd. Verhoogd op fr. »,SOO Verhoogd op fr. S.f9f,SO Ingebruikttreding van koop 3 met i,u“ Mei 1899 en van de overige koopen met de toewijzing. Nadere inlichtingen bij genoemden Notaris de BRAUWERE. Sterfgevallen. 30. De Grleck Polydoor, z. b, 43 j. g»b. te Bulscamp. woon, te Duinkerke, 1 April. Sackenprez Maria, herbergier ster, 60 j. 10 m. 23 d. wed. van Hendrik Delanoeye. Markt. 2. De Gucblenacre Isabella, dienstmeid, 65 j. 10 m. 11 d. giboren te Steenkerke. Vesteostraat. Getal 19. Niets heeft een meer merkwairdigen invloed ’P de kiudeifii met tw»k gestel diu de Soott’ï J-muNe. toebereiding is do gernukke- “jksten en dcndnialijsten vol m o»n de iuiv< iT>te «■iauolio verbonden met de Hi|K>phosphiet<-n ’-|o Kalk en Soda in te nemen. Zij bceit het RtojI voordeel aa.-igcuaam san smaak te lijn *|J wordt door .Ie kitid.'ien gaarne genomen tot dus veire.dat zij tiaar als eenesnoeperij aaiizien. 1» de Scott's Emulsie, is de smaak der olie pansch verborgen, «i goed vermengd kijn,le< fceft, zij niet het minste werk aan de rerte- ’■"‘gsotgaiieu. be gcneeslieeren hebben dikwijle vast ges teld, dat de Scott's Emulsie tocgeeii. gend wordt zelfs wanneer hel ge woon voedsel net niet is, hetgeen L wil li ggen, dat de S Scoil Emulsie 7 het gestel voedt, wanneer al de *twj- andere voedscls J*’ïjpzouder uitslag blijven. »j.'De velgende prjiy brief rul hethelang van iedereen op wekken. die een kind hebben in het den wasdom, en rich niet coed Zij zullen in de Scott's Emulsie voorbeeldige toebereiding aantreffen en I een doelmatig voedsel 3 ca SS. C 5? er Mrsigrlingen. Mevrouw. Maar, man, is dat rooken; ik kan hel niet meer nilbouden. Mijnheer (de pijp uit den mond nemend, tot den knecht)Jan, draagt ze weg. Jan.--Als'<u belieft, mijnheeer, mh- 'rouw of de pijp! Doktor. Waar hebt gij eerst pijn ge 'oeld, mijn jongen! Zieke. Op mijn kamertje, doklor. Een soldaat dio zijne beide beenen verlo- rim had in den slag van Waterloo, zegde l«er bedaard Dat is mijn eigrn schnld. Dagelijks heb ik den goeden God mijne ziel en mijn lichaam a»nbevolen, maar aan mijne beenen heb ik *><et cons gedacht. Keer. Jufvronw, ik geloof dat wij beiden fioed bij elkander passen. Jufvrouw. Ik trouw nooit. Heer. Ik ook niet; daarom jnist passen we Eoed bij elkander. Man (pas getrouwd). Die eieren hebben to‘j goed gesmaakt. Vrouw. Dat wil ik wel gelooven, Ik heb 'e in bouillon gekookt. At maakt bekend dat hij eene fabriek IrA van Limona.de on Siphon* «SI komt te openen in de Statiestraat. J n’ 10, te Veurne, ter herberg den liaan. Door de uitmuntende hoedanig heid en zuiveiheid zijner waren hoopt hij de gunst van hel pubiiek te ver dienen. M A 1» r O O K van den WotHrte FU4»RIXOOZVB, TE WÜLVERINGHEM. De Kerklabriek van Leysele xal, den Zaterdag 22 April, om 3 ure namiddag, ten Geoieentetiuize, overgaan lol de openbare aanbesteding der opbouwings weiken van eene nieuwe woning voor den heer onderpa^oor dezer parochie. Beloop van den begrootingsstaal tr. 876? 24. Deze aar.bes'eding geschiedt met ge sloten on op regel geschreven briefjes, ter plaais aangeboden. Het las<enkobier, de plans en bestek ken liggen ter inzage van eenieder in hel Gemeentehuis te Leysele. De Voarxilter der Kerkfabriek, B. VANHOUTTE. De Sekretaris, Ch. L. RYCKEBOER. tamst Zeven honderd goede Graanzak» ken, gediend hebbende voor vorhuriog, bij Ryekewaert Obyn, Vleesehhouwer- straai. n’ 2 te Veurne. Medaille d'or, Exposition imernational d'by^ène ei de sauvelage d'Ostende 1888. Medaille d'urgent. Grand concours inter- national de Bri)X“ll-s 1888. Medaille d'or Exposition de Tunis. Sthwiuatianse e*e. guéris infaillibictBcul el eu irèa i»:u de temps par l’emploi du la laiuo Polt Bretajjse 4 trt- coter. béyoai au vaiu de la kti. Produit brévelé, etnploi (jcile et mandé par MM. les tnéjécins. DépAt géré-al pour la Belgique, cbr-X Etiea Van Hout'we. 9 et 10, Scbeepsdadh Bruges at eu veuie dans touios ie> villes du pays. f«nf, b{izomf»r veroertooM mlihfel. T Voor wil h4>iTatjmL irttrii te Mva-iMtm b# MmTEBBvai LXrDffyOB JW W GUWCT, Jtwain SBSWer.PwfiM te tifu VtagMikrtfiA Pkwnco q» iwbnwcajj- Te VNirnts, hij G. DEPÜYDT, Apothe^r EU Jjs» ixi ii nTiriin itkiini*wn«wOTiiirnRi~i«nfMiBwmiiij*ii n~rmli’Btriwwn in Tmnnw SpecialiteitAlle soorten van Koeken en Katoenmee.l. Door sterfgeval. Maandag 1O April om 9 ure ’s morgens, ten sieilhuize van August Doitlhe Vanhee, te Alveringbem, m de Nieuwslraat. «ta- van eo Menagiegoederen alsmede Koopmansgoederen waar onder veel schoon n sterk goed voor wollen matrassen en hooldeicdea en pluimen oorkussens. Tijd van betaling mits borg. m—w 11111 msa iwauntw—M KANTOOR van den B.S. fT) z <up p—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 3