U’S c? 2 r i. I I i 4 t afe s v.y nu dVVtnsn.' gf •1 =^,<5 rif t| 1 g <6 s B.VAX tlSLWte BEftËMitN THEÉPAKJÈS JICHT en het RIIUM4TISM IC SB O «al mm i hl» I i I r s l ïi S5O'±TSE]-CTJLjXZEld Elixir Antirhnmaiismal .et Antigoutteux c I - i 11 5 ra i B. B s ir g. s 'S E Éhiis gesticht in 1849. iS •J (ZXZ U sa 2 larrrn - T ff g 4 f: M rt z U h Meer dan drie honderd Eerste Prijzen r |s H 2 '5ÏÜ-Z:Ë?-' ?f.3 2 S G. VAN DE CASTEELË. MOS, Slijpslraat, 1GENT. Eésiré EECÏOIEHT, liieéti- ett Tlorm rhotiwcr, i iNi-aitrmtt te Veurae, maa'kl .bet geëerd publiek bekend dat hij m .tm- n schouwtn vervaardigt in alle mo- lellcu 11 s ijlen van af 15 frank.Hij ge- is’, z:li. ’insgelijks met het niaktyc van ,r rtzerkuu vaiifat 80 trank. i>— Oak kan ,-n bi> hem bekomen vloeren in allen rd, u rn de genad gs.te prijzen. M -?y;g t-3 5 3 o «ftXMXMXXXXXXXXXXX 3g81’f^^ HUIS VA M VERTROUWEN, vooraleer uwe aankoopen te doen. Halfwit, 50 ct. I 2 25 1 83 2 J. UI *5 's 4 ra 8 8 'g «n ^-3 ilC 3 8, 3 >1 ó3 H V" 7i v’ lm 7 o o Botermarkt van 29 Maan. Midden Leegste i 5 8 Z =r 5 - 12 *s( 8 S 3. £- te Wenme. ?il 5= u ri So ft s en l’.uyssep. 3 n. 5 1 F B a >1 - ir R Qordstmftt, i»7? Alles aan de voordeeligste prijzen. Ei-tfC e» er» jbe» rnr’ van A. VIIVCEI^T Prijs 3 frank de flesch Ch. Slondeel-Gesqui^re Goede Dienstmeid wor(n gevraagd bij M. KETELS, Langestraal, leOosiende. Hoogste prijs ir. 2 50 o Eieren dc 26, fr. 1 |0 a 1 50 srSs S’ S. 3 B W 3 S "u-. x- C -■ tD =-t tr W 3 5 o 2 CL 3 s i cï •A<> hij de Apothekers Depuydt Veurne (per.’kilo). 5 April, fr. 2 45 2 25 4 63 fr. 1 30 a i aO BroodprijsBluin, per 1 1/2 kilo, 40 cl. verwierven de r.aaimachienen Singer op de voornaamste lentoon*tell neen Singer’s Macbienen zijn sterk, zacht en met de beste materialen vervaatdtgd Wacht u voor na maak els! "Js UÊ v 5ï .té's 5 hl tl 5" g <- g 2 g s. w’ a 3 5 ft 1 3, .3 I: 1 2 s 4-13 S3 g oT 5 4 g I.- B I 2- ^3 Matraswol, Pluimen en Donsen. Ïllïaiïi van vertrouwen. 3S 3 g f e j S Ji -s A S StI I g 8> x 3 c E tt S I I L-i <i= o sr 4° e*ó 3 E"~ n fZ! - Zpso a 4 2 \2» s 0 c. is 4 .S’3.*0 *- V-’s? It 5 tn van alle slach. «j=> i I 1 tk jns 'BCJ .htfc- rtxaff ^ieuwMirunt, u 3 11 Gft e 1 o cr CO £5 <D 5 S m ■JB er 2 3 o 'i’S n 3 ^-1 ©C o. oó ;3 3t- - 2 O„ A O E --1 —-4 &C «f O 2 2 J 'x' ?r 2 fi 3 ct r C/3 <z> o I WK <JC »J to LX ro a a It C0 S c. c*a r® ®s 5 .- •3 CE 8 *1 O s Gm o 3 nJ S’ 3 CX 3 g -S r- V D - G Te bekomt n n> Vcii-uh i. 'Z ts '3' I JKWJJFW ROUSSELAERE, NoerJsil-aat, 58 A PER, Boomgianblraat, 8; x gusza §|m r&ï r? w o AA -c .1,1 !_U sluTiim'N. éS ~2 2 r. 'Wy 50^. TT' o £j rt> c fj s M o Prach'- en gewone Meubelen. Bilj irteo van go^de hoed jpighei'l mei waarbnr- I'epoi der icl: c ame/ikaaii^cKe- Bilj-«Hband n. Bij•xui<l<-ie kees <a Slokken, Lakens, B Ijaieiapij en in caou'cbouc. Ballen, P >tipr I’l’tie-n, Kill, enz De fijne pakjes Tnee welke overal in Belgie in de voornaamste winkels verkocht worden. Alleen te verkrijgen bij Vanderheyde B’ en Zr’, ie Veurne; bij 0. Bekaert, Statieplaais., te Nieupoon en bij D. Duyi?chaever, te Adinkei ke Panne. Pakjes 20 30 40 50 da 50 grammen ihee 40 - 60 30 100 de 100 grammen thee. - ----- 1 -. - - y - - - - Sayetton In gg. Oostslruat, Veurne. OVKKCUttOOTlS KBI’g V IS CÓltSKTS. Alle slacli van wolle artikelen, zooals scbals, rokken', kóusson, baaien, J mutsen enz.. Breisaijeite van de eertte fabrieken van Engeland en Belgie. Verders alle Mercericti, Quincaillorien, Fournituren vooi kleermakers j en kleermaakstefs. 3M?r'<iaia.T.W«t ranx «C7M^S.BÜ?»s«ir van alle slach. Al deze koopwaren aan prijzen builen aile concurlentie. Gaat zien VERZEKERDE GENEZING VAN nr MM/» den Apotheker, 33, Grensstraat, 33, BRUSSEL ni?rjL?ol|!re2e.n V’^cesmiddel, nitsluilelijk getrokken n>‘ grondstÖ! ‘‘^naamd gcene enkele scheikundige In ntlc 'gftdt Apothtke». Opiendiny legtn rembourumenb >«r irHtan gij aan <le jicht likll, ffl »«ilen au aan t rhumansm lijdt. xilien gij at de fencdsmiddels beproefd hebt mllcn gij al do wrijfmiddelen gebruikt hebt" N £e€n bekomen hebt. „uien pj wcnscht 0UllüSl te ijn van al dMc z(eW-l die itv leven vergijügen; neemt dan den Elixir «ntP rlninuAtlMjiiul ct «intlfyouttcux. VINCENT, apotheker, te Brussel. r l/. <-> -i Q W O4> V" 'C P.X! 2 .2 r - 3 5 V—» 2 lilmM.Mr.wa» v r *MnrMKyswu-vM> Herberg de Moriaan, n Noordstraat to Veurne, heeft de eer het publiek kenbaar lo maken dal hij thans voor eigene rekening zijn be drijf van ithiluKcltildcr uitoefent- Hij gelast zich bijzonderlijk niet salon hout marmer breid- en letterschilderimj, alsook met het herstellen van oude schilde rijen. Bij hem zijn er ook te bekomen, alle slach van natteen droge Verfwiiueii en V’crniMB«n. benevens eene gtoo'e keus van gegoten ijzeren Kruissen met arduinen voetstukken, voor kerkhoven. Door de goede hoedanigheid zijner koop waren, zijne gc iouwe en spoedige bedie ning, ve lioopi hij het vertrouwen zijner medtbnrgers te genieten. auNMHovp n> w 5j0«zïsc EJelcpJer**, wed” KUYLE, vioedvrcuw, heelt bare woonplaats over- cebiacbt i hè: Nr88 der Vesienstiaa alle landen, zelfi dè meest gewone, voor priesteilijke roe pingen van arme kinderen. Kostbare godsdienstige gedeiikeeissen in vej- wisseling gegeven. Vraagt inlich- - Hogen of icnd Ile lieste Auierih-nausciie huarheristcller Beeft aan de grijze haren hunne vroegere kleur weder, bezorgt hen cene vKX.jy nieuwe groeikracht en doet de velletjes verdwijnen. Verzekerde uitslag. Gemakkelijke en spaarzame gebruikwijzo. Zeer grooto fiesch 2 fr. 50 Wordt verkoeld bij reukwerkverkoopertfhaarkapperi en apotheker!. VEI1KOOP IN ’T GBOOT Huis Norbert DEKEYN, 49, 'Wolvaugraclrt, Brussel. rti-jij liU.Noij jA.d.vE. i8, O-.s.s.iaat, Vru< ue.| «t G, 2 rrr *s ri> de beste voor alle soorten van werk vindt men alleenlijk in de magazijnen en bij de agenten dc Maatschappij Singer'en nooit worden zij aan andere m nle'aieti geleverd. Reparatie en verwisseling Groot gemak van betaling Directie voor Belgie r OUDE KLEERKOOPERSTRAAT. 31. BRUSSEL-. KORTRIJK. Doornijkstraat, 34b, MOUSCROEN, Gazstraat, 23; si O o S3 2 2’ 3? <6 -1 n X- S C- 'T -3 g 3 o 5 c 3 C- vr 'i DM 3 H CO '-vj Tl t-0 3. V 3 X- r, JE o -t o I c X - l Ö- c- sx 5 n r- -"=:=- i ZZ 3 -J, 2 5 CZ V postze- xrsS/ gels aan het WERK VAN BETHLEHEM jlontzen-Moresnet (Luik), ofaan Juffer Blancquacr'. te Cortenbergh (Brabant). .«-? -. «wanMKama>Mi*Mnn Voor geheel zuivere matraswol, als ook PLUIMEN en CONSElU, te bevragen bij ;*»nr«li«haar; Erin Véxétal, Zee- Kt*ur«, >*nz.. ax uSaxMvxvwMBa* V-orUoop iu ’t Groot en i<* lileln F. FFHCRlYSSE-LOilELLE, £I«ieU «lei* 4» route NI ar Ut, urtenM SCatlntheater. Wilt gij goedkoop kooperi en ter trouwe komt bij Felix Vercruysse-Lobelle, gij zult er een groot assortiment vinden van GEBREID GOED, als koussen, rok::, baaien, eenatpen, enz., 'vérders foulards in zijde en wolle, garen, lint, knopen, extra groot assortiment van hand.hoen in wolle. zijden n leeren. en corsets 'on jerseys. aiie nuancen, katoenen baaien en on derbeet ken en alle andere meiceriearli- keler, Buiui igewoóe concurenlie in kwali teit et. prijzen. -- r Avit.* -'ZVV if we RNFl WVtTMWfflVraBMB Te bekomen bij forges Vanderheyde en Zusters Veurne. ■lotide kwaliteit lijnkoeken, lijnmeei, ...tnde koeken, meel, bloem, maïs i’es aan de voordeeligste prijzen. MAGAZIJNEN n Appelmarkt en aan de Yperbrug. Hout- en Steeaikoopman, ie Ooslstraat, N° 63, te Veurne, de eer aan hol publiek te laten weten ij in zijn magazijn te ’koop heeft een n.n keus van gemaakte Grafzerken .tie grootten, marmeren schouwen en ,c bólcz ta.-els, arduiieen citemsteeneu, ■i teenen, pehide-, ikoei- en zwijnbak- i r Liduinen trappen, zullen koeislielen, 1 .f deksels góden, borduren, paal ‘,en enz., alsook, CTLXEAIUIMKE ..QF.’st en TROTT<MKTÏCHEES. iiopr zijne goede koopwaren eii bijzon- j nadige prijzen verhoopt hij de .1 van het achtbaar publiek te zullen genieten. L-l— Z Z n t ji ,£>Sn N g - T T 2 èf sfc1?-!. ISoS-eWE U-si ,5 ”•7 I s s •o «9 CO .W Src Lj 0 gzt pr e- X) .1 X ‘s 1 th! 2 X 2 o 50 ?s si at* S »7.5 c- n 3 9 X _T S- o g.~? r rm 3 1 i. e c

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 4