I I 'I' I Woensdag 12 April 1899. r 15 1 JL Landbouw. 56! J.HKGHG. r- Be blad verschijnt den Woemdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 contbnan per regei. De groote letters volgens plaatsruimte. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanlooren. 'ij om de anlere te beschuldigen en te lasteren, eenen hoop slechteriks en vrijdenkers van kooge en van leeg. Zeker zou de lastertaal nog schanda lig zijn indien de beschuldigde de ze kere plichtige waie. Dit is nogtans hel geval niet met Bioeder Flamidiaan, ver mits na zes weken neerstige opzoekin gen, men niet hst minste bewijs tegen Item heelt kunnen ontdekken. De Annoncen voor oo ....Als er eene misdaad gepleegd is, T is de vrijdenkerij die bet hoofd moet buigen; want zij mag met recht vroezen dat bet haie leering is die bet verstand van den boosdoener verduisterd beeil, en zijnen krar.ken wil verzwakt. Ravachol nep van uit zijn gevang Zoo lang als ik bet geloof had, was ik eerlijk. ....Voor ons is de vrijdenkerij de stief moeder van alle booswichten. Del is daarom, zonder twijfel, dal zij zoo be- geerig alle schandalen waarneemt, our ze ten haren profijie le doen dienen, en alzoo hun eigene misd-den te doen ver geten. Zij is niet bevreesd, gelijk wij gezien hebben, de scbreeuwendsie on- recbtveeidigbcden te bedrijven. Zij is xoo driftig, zoo geweldig, zoo schreeu wende stout om, legeu allen schijn, den Broeder van Rijsel le veroordeelen, dat men geneigd is te peizen dat er met opzet eene misdaad is om aan geheel die woeling eenen schijn van leden le ge ven. Dat zij doel wat zij wilt, de vrijden ketij zaï er met ui lukken de zaken te veidraaten.... Welhoe'... voor u is er buuu j nocli kwaad, vermits er geen God i -; ot I liever daar is geen ander goed dan net genot, geen ander kwaad dan het lijden. Gij zet den menaclt op den weg van da I ondeugd, van het slecht leven, van de misdaad hel is maar team en xeJeiijk j Waartoe het geld dient dat men den Paus zendt. Den 1 dezer heek Z. H. gezeid aan de kaïnolieke dagbiad.-c .rijvers, gelast met den opbrengst der inschrijvingen der katholieken ten zijnen voordeele ie be- haudigeo Zijne Eininencie kardinaal Goosens heelt mij bet eerst» deel gebracht van den opbiengst van de inschrijving om in de beboetten van den II Stoei tu voor zien. Ik heb hem gezegd en ik herhaal u, hoe dankbaar ik u ben voor dien grooten blijk van verkleefdheid aan de II. Kerk. n In de een en twintig jareo van mijn pausdom hebben do katholieken van Bt-lgia altijd door de edelheid iq dn grootheid van hun hert tiilgeinunl. Zij Leoben altijd op den eersten rang der christcne volkeren gestaan; maar indien ik van die laa-ste een en twintig jarert gewaag, is dit omdat ik hier met persoonlijke ondervinding spreken kan. Gij weel wal d» revolutie met da bestaanmiddelen der katholieke Kerk gedaan beeft. Zij boeit zich van olies meester gemaaki, alles mei kracht en geweld afgenomen wat den (1 Stoel toebehoorde. om da Kerk van Jesni- Christus ie dwingen naar bunnen wil to plooien u Van alles berooid, moet da Kerk voorman van aalmoesen leven. Bare noodwendigheden worden Inngs om grooter; ik zie met voldoening dat de edelmoedigheid der kaïholieken meiden nood van hunne Kerk aangromt. Gij van het Oosten in den schoot der eenigo en ware Kerk van Chritns I» vareenigen. Over tenige dagen nog onving ik een verslag van den patriatk van Syria, Hij gaf mij de de iroo.-ivolsie lijdingen over de bewegingen in bei Oosten ont- leri, in de Muntstraat. Denzeifden dag wordt een der broeders, broeder Flaini- diaan, beschuldigd en in hechtenis ge nomen, terwijl al de andere Broeders in hun eigen buis gesloten worden onder de bewaking der politie. Wij hadden niets te zeggen, en heb ben niets gezeid. Het gerecht deed, naar goeddunken, huiszoekingen, ondervragingen, legen overstellingen. Wij hebben niets gezeid. Dezelfde rechter doei den Broeder op witn alleenlijk vermoedens wegen, eene behandeling ondergaan welke men, op onze dagen, niet zou toepassen aan den plichtige van zijn schelmstuk overtuigd. Wij hebben niets gezeid. Al helgespuis van Rijsel komt gelijk uil den grond gekropen om te hutleu, met alleen tegen Broeder Flamidiaan, maar legen al de Broeders, de Priesters, de Katholieken; om alle godsdienstige gestichten te bespringen. Wij hebben niets gezeid. Om dit gespuis op te winden, hebben de vijandige dagbladeren onbeschaamd weg van hetzelfde schelmstuk de andere Broeders beschuldigd en al deze die in de Kerk belofte van zuiverheid doen. Wij hebben niets gezeid. Te midden dien stroom van smaad en laster, beeft, bel Staatsbestuur niets ge daan om ons te beschermen. Het heelt niet gezeid aan den onderzoeksrechter de wot te ondethouden, aan den pioku- rcur de regels der eerlijkheid, aan den meier van Rijsel, de voorschriften dci rechtveerdigheid. Wij bebbou niets gezeid. dat gij er de verantwoordelqkheid van draagt, dat het brandmerk uw voor hoofd besiempele. Gij zijt, ten minste in uwo leering, de medeplichtige der misdaad de Kerk integendeel baat het kwaad en hei stelt bet gedurig. Zij beeft pijn in ’t kwaad; maar ’t kwaad kan haar niet onieeren. De booswichten zijn ten allen tijd» voor haar geweest ’t geen Judas was voor Onzen Lieven Heer de kus van den verrader heelt het voorhoofd van den Verlosser niet kunnen bevlekken. De vrijdenkerij heeft eene gioote on voorzichtigheid bedreven zij beeft de Kerk willen belasten met al de lijken die zij achter baar sleept. Wij doen niet anders dan Har die lijken wedergeven; en het is- gemakke- lijk om zien dat zij bezwijkt onder den last van bare eigene ongerechtigheden. Daar ia de zodeles van geheel die zaak. Wat een schelmstuk ors leert. Het katholiek en wijdvermaard Iranscb dagblad, de Vnivers, komt een artikel le schrijven over de misdaad van Kijsel. Wij meenen onze leze-8 aangenaam te zijn met eemgo uittreksels daarvan to«de te deden. Iedereen zal moeten bekennen dat dn a<ukel Bellende is van kracht en waar heid. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik'ls. enz. 20 fr. het 100. Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Doch daar is aan alles een einde, zelf aan het geduld der katholieken, die nog lans zoo langtnoedig zijn. Wij hebben hel recht, en wij maken er gebruik van, ons hoofd eindelijk op ie heffen en te loepen aan wie bét hooren wilt, dat men ons behandel gelijk men niemand zou behandelen. Eenen keer te ineer worden wij behandelt gelijk vieemdelingen in ons eigen land. Hel is de fransche geestelijkheid cn de Kerk die men beeft willen onieeren ter gelegenheid van deze misdaad. Ware de beschuldigde plichlig, men bad het recht niet de verantwoordelijkheid van Er is een tijd om te zwijgen, en een lijd om ie spreken. Den 5 Febiuhri 1899, wordt te Rijsel fcfcli atkr huWHllik hp>l mul i: k hpfilPVHf). Twee dagen nadien ontdekt men bet lijk i tanssen, se daien ot tiur.-geuoieu daar van bei kleine slachtoffer Gaston Fove- I van te beschuldigen Wanneer, integen- aux een kind van liet) j. ren. in hei buis t deet. inmat.d in zijn hoofd steekt eenen der Iheeder.} 'vau de Guttsielijke ScütH I geestlijkt» te beiijgen, vii.tii men snijd, Staakboonen. Wij hooren er nog al eens over kla- Kcn, dat de staakboonen alleen van bo- 'en en niet van onder dragen. Dat is ganseb natuurlijk. Gemeenlijk toch ziel men de boonen- hedden naast elkander liggen; en zeer dikwijls in de richting van hel Oosten Daar het Westen. Daardoor wordt om te beginnen, de 8on door de buitenste rij voor alle an dere afgesloten, terwijl de rijen le dicht op elkander staan om ook beneden te •Unnen dingen. Jlt rt dan drie planten bij princesse- boonijcs vier ol vijf behooren er aan ''eue staak niet le staan, terwijl de bed den stellig eenen meter van elkander dienen te liggen. Maar daar is mijn tuin niet groot genoeg voor Gij plant boonen, om boonen te telen; en indien tusschen do bedden Reen behoorlijke ruimie blijft, zoodat de zon daar tusschen kan komen, dan leveren twee bedden niet op, hetgeen °P een en half goed bed slaat. Opdat de boonen van beneden tot boven dragen, legge men de bedden tn de r*chling van hel Zuiden naar 'l Noorden, dan kiijgen ze goed de zon,en toen plante om elke staak vijl boonen, daarvan men er, zoodta ze goed staan, <Wee wegneemt. Om bet verschil te welen tusschen heid» handelwijzen, leg twee bedden aar>, een van het Oosten naar hel Westen 0181 vijf of meer ranken langs eenen ’taak, en een van ’t Noorden naar ’t Zui- d"n, met hoogstens drie aan eenen staak 'u iel ons dnn later eens, van welk bed indien ze overigens gelijk van giond, Van bemesting en van bewerking zijn, gij mee-t on de schoonste boonen {^trokken hebt. erlrekureu van den IJ Keren weg «fc vau deu Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April igOO 9 10 13 47 t Het kan zeer wel gebeuren, wij we ten hei, dat de Kerk een hater kindeis telt under <>ei ge al van de misdadigers, en zelve van deze d:u hel schavot be klimmen. Dat doet haar pijn, maar zij moet er met béscnnamd over zijn. Die misslagen zijn too te schrijven aan bet misbiu-.k der gratie van God. of der viijheid; aa i bet vergeten der plichten; aan hel veriies van hul geloof, aan bót uv-eiluopco lot hel kamp der vujdehkei ij. Laat ons hier bemerken dat het nooit in T gedacht ia gekomen van oenen .j- booswicht de Kerk voor zijne misslagen hel schelmstuk aan andeien op le leg- j te doen verantwoorden. Rei meest» deel gen, en nog veel min bet loe te schrij- keeren weder door leedwezen over T be ven aan de Keik wetns zedeleer alleen drevene kwur-d, de anderen sierven al bekwaam is de dutten in te toornen. Dal de Keik vo .vuuschen; allen bekennen misdaad bedrijve in een buis- 1 op bunuo u.auier, dut de Keik vreemd noch goed weel wat ik gadaan heb om de Kei ken i laris; dat de schelm een Kamerheer zij men eene i gezin, eene kazein, eene studio van uo- is aan hunne misslagen.... ol een minister, niemand deukt er aan ten alschuwelijk schelmstuk bedreven. de andere ministers, kaïneilieeien, uo- V -«cju. 6 45 1551 Oostende Statie Nr 16 51 Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 5 1* 31 6 48 7 18 7 46 7 34 18 01 1923 20 42 21 15 18 50 <9 52 20 09 20 17 20 29 20 35 Coxyde Veurne Statie -■ 7 28 8 41 8 56 9 21 9 49 9 59 8 47 10 52 5 55 «42 4 43 »51 5 0« 7 20 5 34 7 50 5 49 8 03 7 16 9 18 V 37 10 43 Uttel Cent Achtervelde Amematek Oitmade Veurne Adinkerke Dniukerke Doinki-rke *d‘i<4«rko «rtie P'imud, utteni«rck ««htervelde oeia •«■sitsel TTIWU-W 2213 CS 00 8 03 TRIM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 14 58 Nicuport stad 57 8 48 114« 13 20 16 Oostduynkerke 6 14 9 00 12 04 13 37 16 17 1/ 5 6 22 9 06 12 12 13 45 - 16 52 Veurne Markt *6 34 9 20 12 28 13 37 - 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 TRAU VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 36 - 13 14 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 12 Coxyde 25 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 Oostduinkerke 5534 725 1016 1362 1540 1816 Nieunort 6 7 43 10 34 13 20 16 06-18 47 Oodunde bUliu 6 51 8 35 11 23 14 11-16 51 19 36 - 11 37 1552 - 17 43 - 13 25 17 02 - 19 29 - 1343 17 14 - 19 40 - 14 09 17 39 - 20 09 -21 40 - 1438 1805 - 2038 22 02 - 1458 18 15 - - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 36 - 17 30 - 9 50 11 55 1804 -18 03 - 1018 1226 1633 18 31 - 1045 1255 1711 - 1901 - 1056 1333 1722 - 1938 - 1205 1458 1846 -21 08- 16 55 2010 22 38 Veurne Statie 5 08 6 58 Veutn» Markt ï5 14 7 09 Coxyde --- Nieuport TPER-VEVRNE 13 65 15 55 18 05 f 1310 1600 18 10 w 7 53 10 16 1050 Ï1331 1621 18 31 8 17 i 927 11 50 12 24 O» 7r_. C._.;j 441 7S3 C43e:c:ï Hoogstede Linde 5 37 8 19 10 42 ^11 30 5 51 8 33 1056 ’11 44 6 08 8 50 H 13 31» ol 5 uuuub rvuin UO4E. VJ ij VEURNE YPER Veurne Statie 4 45^7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Aiveringhein 5 18 1 Leo 5 35 yper Statie 6 45 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 05 -J YperStatie 4 41 7 S3 9 46 .1030 13 01 15 51 18 36 £2 lloagslade Linde 5 37 8 19 1042 11 30 13 57 1647 19 32 - Loo 5 51 8 33 1056 :11 44 14 11 17 01 1 Alveringhem 6 08 8 50 H 13112 01 14 28 1718 2003 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 512 08 14 35 1725 2010 VeurueVoorslad 6 36 9 18 11 11 ;12 29 15 56 17 46 20 31 V...... Cl.r. C 11 O n jj.tf'.AA. A--A 9 50 10 24 7 3» 9 55 10 29 1 m - .- .- e 800 1023 1057^13 33 1628 1838 10 40 Hl4 f13 55 16 45 18 55 7 c Hoogstude-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 :14 09 1659 19 09 15 05 17 55 20 05 18 36 19 46 j 17 51 20 36 'd

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1