w OENSDAG 19 April 1899. Ur n 1 I JL JLJL J 1 1 1 ir 16 gl 5 1 3 i I I JL 56s JAARGANG. i iiae_. •5 van heek zijn b.auke meeeter zien sterven; van j leven EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurno cn Veurne Ambacht. 1793; nosier otn den huls en hun scapulier op bei lijf dragee. Zei vijf stappen builen en ge vali in een kristen dorp iond de vijftig huisgezinnen die daar in ongeaiourden kristen vrede. en nu zon- en dragen, maar zwart gebleven zijn van perynghe, geboodt hy de eerste daegen van A De blad verschijnt den WoenxJag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 2i) centi.nen per regel. 1" Ri-o-Ue >n«'cr> volgens plaatsruimte. Rechte» lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dc Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenustraal, 46, te Brussel. moosten de Oostenryckers wycken naer den den kant van Vlaemertynghe. In het schie ten is gesneuvelt oenen uyigeweken capu- cienebroeder en eene doghier met naem (in de wandeling'') Isabelle Faustus, die een weyoigh jenever was gaen haclen naer de herberge den Gouden Appel, in de Watou- slraele. Daor syn vele Fransche gebleven, maer tgetal en sal nooyt geweten syn, omdat sy hunne doode en gequefste lerstondt op wae- gens leyden eu wegb voerden. De Duytsche verdreven synde, hebben d« Fransche hun seffens gesteld op het plunderen, namentlijk in huysen waer emi- green gewoond hadden, van wie sy eene lysle hadden. In een sekcr huys hebben sy eenen man synen broek afgesnakt en hem eenigo schreden voorlgesleept tot dat dien geheel atquim, en syn met den broek en het geldt daer in wegh gegaen. Men schat de schaede door dese strooperie op 5 li 6000 pondeif grooten, niet begrepen het waegji met sijne Majesfeyis penningen van het comptoir het welk de earmagnolen aldaer, gelukkiger als te Rousbrugg;, onderschep ten. Sy waeren ie wege o:u geheel Pope- misschien een derde heeft hier en daar onder de blanke een goed en treffend voorbeeld gezien.... maar wat ik nog weet, ’t is dat er ir Boma jaren’lang vreemde zendelingen gewerkt en ge zwoegd, gezweet en geleden, geweend en gebeden, gezucht en gesmeekt heb ben, bezweken of uitgeput zijn.... En de vruchten van dat zweet, van die tranen, van dat biddend leven..,. Nu zijn ze daar en nu wordtin vreugde geoogst wat gezaaid geweest is in getraan, Den heven Heeie zij dank gewijd Zjekteens op uil welke streken die kinder? en mannen oorspronkelijk zijn en men kan hei aan hun velteekens zien. Maar Iaat ons optollen voor wie die teekens niet en kent. Van ter. allen kante komen ze van de Uellé. van den Ubango, van de Aruwimi, van de Lomami, van de Lualaba, van de Lubilashi, van den Lube, van de Kasai, den Kwango en andere streken nog. Zoo ik niet misse, moeien er een twintig of dertig Ralaba zijn. Als men dit wil nagaan, is bet niet lijk een oproep van den almachtiger) Heere aan al de volksstammen van Gongo- land Voor ons wii het zeggen Gaat met volle vertrouwen overal, zaait het graan, strooit het uit en ziel niet naar den aard van den erond ot het kei-, of bet zand-of het landgrond is; zaait het graan, bevochtigt hei met uw zweet, be sproeit het met uwe tranen, zegent het mei uwe gebeden.... Ik zal ’t overige doen. Ia ’t met om ie zeggen en lo ver wijlen wat twijfelt gij aan mijne ge nade, wat twijfelt gij aan mijne liefde voor het meoscbdotu?.... ’t Is zienlijk genoeg dal O. L. Heere Congoland met zijn volk voor Hem wil hebben, en Hem zal het zijn. Ten anderen en is God ouder de zwarten niei tweemaal onbekend... niet- Rn schijnt, ’i Is lijk Babel men spreekt er alle deuren en vensters te sluyien. Ook in Proven Ter solver ure van Popennghe, dat is ten 4, syn de Fransche ook verschenen op de Provensche calchie. Sy hadden hunnen wegh gekomen langst de Kortewilde, gele gen op Watou, van daer langst het Wul- fulle slaaatje, weynig gebruykte. baene, en dan door dyken en dalen, akkers en wegen tol hunne bestemde plaetse. Ry de her berge geseyt de Giepaerde. simde vlugim van Poperynghe eenen man. hebben bem doodigescholen; eon^n ande ren hoop verkende hem te syn Lauys Planckc. C.n-selnaer, op wien sy s«>Jr ter- nydt warren en die daorom was komen wonen naer hol gemelde Poperynghe; go- j kent dan synde,, hebben sy hem moeder- j naeEt ontkleed, syn neuse .en ooren afge- snedm en ceu deel v»n syne ionge, seg- gende dal sy die deelen gingen draegen 1 naer syn wyl. Daer naer hebben sy sterk 5 goplundert cp «lo plaetse van Proven en in (Vervolgt). v - Vervolg van onj n’ van 4 November 1898. De Franschen vallen in Poperynghe. Nogb vroeger als te Rousbrugghe, van snugbieus ten vieren, wanneer bynacr alle menschen togh in bun bedde waeren, is er een corps Franschen komende van het camp van Cassel, langs drie kanten in Poperynghe gevallen, langst de Watou- straete, dc klecne Markt en de Casselslraele, wanneer de schildtwagh’e am net kleen garnisoen het welke slaepe- of dronke was, do lydinge aenbroght. Hoewel die troupe verrast was, ver weerde sy haer nogh dapper, maer eenige borghers Frederyk Huyghebaert hoeden- maecker, N. Verriere, N. Vercruysse ende R. Delassaeri, geschooten hebbende uyl hunne huysen en solve een van onse hou- saeren door den eersten gedoot synde, ligt.... L„ - - - - - meestendeels vreemde aan de stroke; zooveel losbandigheid gewend, zooveel eet zijn uillanders, mannen, jongens van soldaten ot”weikheden die met de eene volkstam meê, ieder zijne Bygeloovig- aatmemen beden en w.t er natuurlijk aan vast is. nog kunnen miisgaders verstand; van dit volkske. in btilpe zoo slecht, ot bij mint in hem zijn beeld, j eigen zielu zaligheid toch zijn beeld Komt nu eens zien in Boma.... Gaai bij de werklieden, gaat bij de soldaten, gij vindt er kristenen; gaat bij de blanke ze hebbetekristene dienstknechten; doet een uitstapje van Boma naar Maiadi, op ’t schip onder de stokers ot onder pijn- I ders vindt gn kristenen, die eenvoudig dana, T zij van Loango, 't zij van elders zonder gemaakte fierheid, maar zonder aan de kuste geweest had; een andere mensebelijk opzicht ook hunnen pater- 1 Opper Congoland, vooral oude knechten geest oï de andere blanke daar aa geland zijn, zedenvitjüeid.... dan na veel loopens en wekedagen broeken veste letlem» uilkomeu in eene plaatse, waar een begin van beschaving en van ge- velle en zeden en dansen als de manè tuak in ’t leven alle dnlteu kittelt en op- wekt, eh rechts daar het volle licht vui- alle talen; ’t is ook lijk eene van die eer- den, door omtiehi geeue voorbedden tijds veislondene steden, men vindt er i aaugespoord, de k Aade gewenten weg van alle kwaad. Kan hei immers missen? i laten en edelmoedig, zonder omzietis, ieder brengt et ’tvctdeif van zijn eigen dengodsdiet.a; met aiiede verplicuiingep I Al die talen spreken, men zou het j ringha ende het omliggende uyt te plunde ren, wanneer eenen Ooslenr.yksehen trom peller; m wat daer naer eenen franschen aldaar gekomen synde, sy al wegh getrok- ken naer den Abeele, alwaer sy ook straf geplundert hebbende, syn gegaen naer hun nen bodem. Op de aankomst der Fransche in Pope rynghe vlugteden wegh uyt Poperynghe met alleen de emigranten, maer ook alle de priesters uyt de stadl uytgenomen eenen n en wal Recolletlen die eemge daegen alle de diensten deden. Den g’seyde Frederyk Huyghebaert was in grooie correspondentie met de munici- palitryi van S'eenvoorde, aan wie in het verloop van desen dagh nog brieven van aldaar loeg,comcn <yn;raaer hy was dange- vlught. Vercruysse is den volgen den win'er i van de keyserncha opgeligbi, naer Yper ge- brocht en’van daer vervoert naar ‘i kasteel van Antwerpen, en daer naer losgelaeim van de Ft ansche wanneer sy meester wae j ren van de siadt. Deu major Utz heeft sigh daer na^r op 5 gehouden tol Vlaemertynghe, en wanneer de omliggende hofsteden, syne patrouille moeste passeeren door Po I TJTT CONGO. Pater Aug. De Clercq der mission arissen van Scheut, heett den 6 Decem ber 1898, uit Berghe Ste Maria, den volgenden brief geschreven aan zijnen broeder Hendrik, to Scheut, die zich insgelijks voor de missiën bereidt U wat nieuws vertellen om mij een weinig uil te rusten; een keer van stoflo vedeggen gelijk de studenten om bet hoofd wat te verlichten. Nu een reisje naar Belgie, hoe lief er alles zij en boe dierbare wezens men er ook vinde, zal mij gemakkelijker zijn met de penne en gezonder ook dan in levenden lijve. ’k Ben hier sedert St. Maartensdiig. gave en gezond man, gelijk eene bie, en sedert dat ik die lieve warme Gongozonne weer gevoele (laat de au- fl<-ie i kwiiari van spreken, ik minne ze) «■o -! gir iue j almboomen zie. booge «in si.it, en let er mij nie s meer.... Den Heere zij dank cn moebte ik Hem er nog meer mee minnen en wer ken ter zijner eer De gezondheid is eene kostbare gave van den Heeie,... k moete er dan gebruik van maken. Nu wat nieuws. Als men in Boma komt, is bet waar lijk voor ons troostende en opwekkende uit der mate.... ’t oude en gelijkt op tiet bedendaagsche niet meer. ’k En spreke niet van wat de gebouwen, de huizingen, de hovingen betreft, noch van den nieuwen ijzerenweg dien men naar Mayombé aan T leggen is. Wat >s dat bij ’i geene dat O L. Heeie daar tegenwoordig verricht Wal zijn die menschenwerken hoe lol on bewon- derenweerdig ook bij dat edel ziele werk, bij ’t onzienlijk genadewerk, dat zoete, lijze, zonder wonde en zonder lel- ael eenen rr.cnscb bewerkt, verlicht, ver- ’t 1< ecu wonder van Guds gr-naoe Tcbcti Aoordig heelt men er hondeid ers verstand; maar zeventig gedoopte; daarenboven drie en een menscheeooge i zeventig uie den god.-dieual ouder elk- in een eerste opziens zoo veracht ei ij ander aanleeieu met eenen vurigen van zeden zoo bedorven en vervallen, j lever en eene ajiihu'jdende volberding. van dit volk iets goed maken, iets def.ig, i Ze komen naar de leeringe dagelijks na iets zedelijk, iets zuiver, en iels reins, i het wn k,’s noens en’s avonds; hebben ’ten is maar God die ’t kan! En tnj zeer tets bij ie wiunin onder stoffelijk doet bet Hij alleen, zonder metischefi opzictn geid, goederen, kleederen, ge- htilpe.... Zoo goed is Hij en zoo nniK. van teven ot iels in dien aard loogt hij zijne almachtGeen mensen i Hoegenaamd mets, opgeweeid hunne zoo slecht, ot bij mint in hem zijn beeld, j eigen ziele zaligheid eu vrede in kutsche verminkt en onkennelijk misschien, maar banden van een wettig kriolelijk en van God gezegd huwelijk, Maat laat ons hun vragen hoe zij ooit T gedacht gekiegen nebben, de genegenheid gevoeld voor den kriste nen godsdienst. De eene neeft een vluch tig woord gehooid van eenen gezel die vroeger in eene der zendingen van Lan- f I.. ..li 1 /vim.A *1 wnn o met eenen vurigen heft en vervormt, en iedereen die niet vrijwillig blind en is loogt dat in be; zwarte l’i|f. hoe onmensch ook gewoi- Boma, den, toch Gods eigen beeld en gelijkenis leveu De zwarte bevolking in Congo is Gelukkige zielen.... van jongs af aan gehoord eu zooveel gezien, her e en t van kindsgebeente at overstroomd van de voor een ki isiene afsc'auweiijkste Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Posfkan’ooreu. Vertrekuren van den IJzercnwcg «£y van den {(Buurtspoorweg. :S Januari tot JKprsi 3 62 .'6 8 31 4 09 5 05 946 o -S - 20 41208 Veurne St.*tie Gent Bnusel 18 01 1923 20 42 21 15 Oosleuric Statie Nivuport Mud Coxyd'c Veurne Statie 18 16 18 4" 19 36 14 28 17 18 20 03 14 35 1725 20 10 15 56 17 46 20 31 1751 20 36 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 9 59 Veurne Slatie Veurne Markt Coxyde O.mtdu ‘ukcrke Nleuport Oottuude Uatio 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 z - - THAU VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 36 - 9 56 12 42 - l I tV t I n I o fa r /»lr A r-»-i O ZN I I I /V 1 1 5 18 1‘ictaervetdfi 6 22 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 6 51 - 5 06 7 20 Gortem.rck S 34 7 50 ^iehten el de 5 19 8 05 7 16 9 18 9 37 10 45 - - - - - - -- b n tvtnnv» .»nn PAfl VVPlli 5 08 6 58 9 50 12 36 - 15 14 - 18 06 5 14 7 09 9 56 12 42 - 15 20 18 12 5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 85 34 7 25 10 16 3 62 - 15 40 - 5 7 43 10 34 13 20 - 16 0« - 6 51 8 35 11 23 14 11 - 16 51 - 1 R\M OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18-14 58 85 57 8 48 H 47 13 20 - 16 - daynkeik- 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 22 9 0-> 12 12 13 45 - 16 52 Vourne Markt t6 34 9 20 12 28 13 5'- 16 37 6 40 9 26 12 36 14 03 - - 16 43 rp£R-VK(RNF. 9r0 1024 =1305 15 55 18 05 9 55 10 29 ^13 10 1600 18 10 7 53 10 16 10 50 Ü13 31 16 21 18 31 800 10 23 10 57 13 33 16 28 18 38 8 17 10 40 1 1 14 113 55 16 45 18 55 8 31 19 54 1122-" 9 27 11 50 12 24 4 41 7 23 9 10 1347 - 11 37 15 52 - 17 43 1325 17 02 - 19 29 13 43 17 14 - 19 40 14 09 17 39 20 09 -40 14 38 1815 - 20 56 - 22 02 1456 18 15 - ÏÜ3 7 12 - 05 00 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 - 17 50 9 50 11 55 10 04 - 18 03 10 18 12 26 1633 - 18 31 1045 1255 17 11 - 1301 1056 1333 17 22 - 19 38 12 05 1458 1846 - 21 08 16 55 2010 Sï 36 10 54 11 28 14 09 16 59 19 09 15 05 17 55 20 05 t f1030 13 01 15 51 18 36 lloogslade Lin<|p 5 37 8 19 1042 11 30 13 57 16 47 19 32 5 51 8 33 1056 11 44 14 11 17 01 19 46 c 6 08 8 50 11 13 11201 1428 17 18 2003 Nieuwe Herbei R 6 15 8 57 lliue.^v» VeuineV. orsted 6 36 9 18 11 11 s12 29 6 41 9 23 11 46 12 34 15 «n^wiwiigaiiüiTr liü» 1 iiaii Brussel Gent Gortemaick bhmiidv Veurr.e Adinkerke buinkerke buinkerke Admkerko biin.ude UUlb—Wl— 1WII III* Uin VEURNE YPER Venr*»e Stat’e 4 45 ^7 27 Veurne Voorst ul 4 50 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 Alvei iiqjhem 5 18 Lno 5 35 IIoogstade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Lor» Alveriugbem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1