I Woensdag 26 April 1899. iV 37 De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; wet de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel. D° groot* volgens plaatsruimte. i gekomen, ëo ’tsyr» de geene uy ie Kous* bosboom of een palm- een canon; eeutn fran«gesioden Prove- deringeeens begonst synde 56“ JAARGANG. Wal zijn socialisten Iedereen weet j bet Socialisten zijn mannen, die Gods-; ren. Sy aten daer een stuk brood en dronken eene flessche wyn; inner niet iegensttiende de gyselaers moesten gaea en ntemani van de schepenen durfde. Voor bondert guineën, seyden er ver- scheyde, en souden wy ons daer niet begeven. Eyndelyck otterde sigh den grefller, den heet Antonius Vandenboo- gaerde, en is mede gegaen met de ge melde fransche iroupen naer Steenvoor de, waer hy vertoonde aen de munici- palileyt hoe de saeke geschied was hut ten alle wete van de prochie en beloofde de effecten weder te sullen geien, »o© haast sy gekregen waeren, waer op men beta hetgaen op syn woord van eeie Men vond den sabel die men weer zonde, maer andeis niet. Den gsr-ftier schreef aen den commandant om de saeke te vereffenen met geldt en hy w?s te vieden; want tgeldt dat stom ie, zaak. In plaats dan, van uwe wijs neuzen op te steken en u als nieuwe pro feten te doen doorgaan, legt er u op toe, om de menschen geern en wel hunne plichten van christen mensch te leeren kwijten, als goede en onderdanige bin ders van de H. Kerk, en gij zult eenen grooten stap gedaan hebben in 't voor deel van het algemeen. Geeft ons eene samenleving waar elkeen, en gij eerst, op eene volmaakte wijs, zijne plichten van christen mensch kwijte, de hemel zal op aarde zijn eu gansch bet maat schappelijk vraagstuk opgelosl. hy met konnen vinden. i Af/aireu van IVatou. Den solven 6’ passeerde floor Watou- twee boeren syn agbter gegaen en hebben hem synen saber on syne pap*eren algenomen, voor loetnaete hem veel slaegen gevende en hem soo laetende der.Fiansche. heeft dat geschut gevoert in bet boscti, en. hoe den vyandt daer agbter getoefd heeft hoewel, het tnaer een quaitier van daer en was, en heeft De Kamer heeft den 18 dezer hare werkzaamheden hernomen. Zoo als bet te voorzien was, hebben de socialisten nogmaals op hun nen pooi gespeeld. Inde zitting van 29 Maart weid do socialist Demblon tot de orde getoepe i voor zijne oneerbiedigheid tegen de koninklijke familie. M. Demblon bad ge vraagd dat de Kamer over deze tot de oidcioepiug zou geraadpleegd worden, doch uil de naamahoeping bleek dat de vergadering niet meer in getal was, door de vlucht der socialisten. Ook de bespreking over de uitdrijving van den apostaat Cbarbonnel kon, om dezelfde reden, niet gesloten worden. D.insdag keurde de Kamer de tol de oide roeping van M. Demblon goed mei 86 stemmen legen 26 en 2 onthoudin gen. Daarna wilden de roode oproerma kers de bespreking over de uitdrijving varn Cbarbonnel voortzetten. De rech terzij heelt daar echter kort spel medo gemaakt en, ondanks de woede van den socialist Furnémont (die tot de orde ge roepen werd met toepassing der cen suur) en zijne gezellen, de bespreking gesloten. De socialisten hadden twee redens om alzoo te handelen. In bet Walenland l ebben ztj eene werkstaking in de kool mijnen doen uitbersten, welke zij gaarne in politieke beioogiogen zouden doen ontaarden. Er is, immers, eene kieshervorming op banden welke niet in bunnen smaak valt, en ’t ware koren op hunnen molen indien de arme, misleide werklieden vcor hunnen politikken winkel wilden in de bres springen. Dompelen de werk stakers zhh daarmede in de ellende, of loopen zij gevaar, ttidien er onltislett te beteugelen zijn, aan een ongeluk te ko men dat moeten zij maar weten P. a us Vander velde en zijne vrienden hebben zich reeds vootop de handen ge- wasschei) en zullen er. in alle gevel, I niets bij te verliezen hebben. Wat Cavrot, Maroille en konsaor*en belieft, die de werklieden echt? Peeks tin wei kstaking hebben aangezet, deze hebben zich in ’igeueel niel vei bonden, in geval van mislukking, met de werk stakers het verlies en da ellende tedee- leu. welke er bet onvermijdelijk gevolg van zijn. Visschen in troebel water, dat is en blijft de kenspreuk van de soeiaitsisebe leiders. De overige zittingen werden gewijd aan ondervragingen. Slechts donderdag herft men zich een oogenblik kunnen bezig houden mei bel Weikverdrag. I I Socialisten en Bcntokrateu» j 2ars hun volk moeten betalen, hoelang Wal zijn socialisten Iedereen weet men mag of moet werken, hoeveel men hei Socialisten zijn mannen, die Gods-1, lij» goed mag ol moet verpachten, hoe- dienst, familie, eigendom, welen gezag i veel een handelaar mag of moet winnen, hoeveel verstand men moet hebben en hoeveel men er mag hebben; hoeveel vleesch een werkman mag eten, hoe veel een heer; in een woord, gaat gij met eenigen, gaan uitstéken, hoe al de anderen moeten draaien en u alzoo eene macht toeeigenen, die God zeil aan nie mand op aarde toekent noch verleend heeft Alles done!Soeialislsebe kluitspeelders Ziel eens boe gij het voorbeeld geeft. In uwe coöperatieven, waar gij derf werkman bet goedkoop leven belooft, gij houdt uwe boeken in order niet en gij gebruikt do winsten om uwe gazet ten en kiezingen te doen lukken; gij doet uwe werklieden zich dood slaven gij durfl nog van hunnen loon afhou den.... En gij, Demokraten.gij zegt van alleen bekwaam te zijn, om de leering vaa den Paus uit te leggen; kent gij wei het f a. b. van uwe christelijke leering Immers gij zoudt weten, dal Christus en zijne Kerk, nu niet alleen, maar altijd ge leerd hebben, dal de menschen elkander moeten beminnen, helpen en onderstcu nen. Zij doen hel niet, zegt gij, of toch zeer onvolmaakt. Welnu, daar ligt de knoop van de Siendo den beer capellaen weg loopen. riepen sy gy en zyt geen êmigré. gy en moet niel vlughten. Met vieren heb- Èer. sy aldaer gedceit eenen noeksak me’, croonen t* hadden. Dit volk was daar blijven liggen om hei garnisoea van Ilousbrugghe te on derscheppen, in meenuige synde dat bet langst Proven soude gevlugl hebben; maar hoorende dat het eenen anderen wegh genomen hadde, syn herrewaerts brugghe ten H uren hebben sien pas- i seereo. Gelyck de geallieerde altydt verciert waeren met een L__L'1_ taxje op bun hoofdt, wanneer de Fran sche oaëdeiden aen Proven, baddert ry ook een sulk tasje op bunnen hoedt j:e plaetse gespaert geweest, niaer niel da een»; viygelaeten van ptundcuuge in de eene meer, in de andere min. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. - Afzonderlijke nummers voor artib-ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Oi'fice de Publicité, Magdaknastraat, 46, k Brunei Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkan‘ooren. loochenen, den hemel op aarde beloven en de dwingelanden en uitbuiters van bun eigen volk zijn. Zij gelooven zelf aan hunne leering niet en gebruiken ze maar om bet klein volk te foppen, en, door hel volk, dat zij foppen, aan vet- betaalde posten te geraken. Aan andere houden zij niel Wat zijn Demokraten? Demokraten zijn lieden, die den Godsdienst, de familie, den eigendom, de wet en hel gezag niel loochenen, maar die dat alles maat hunne grillen zouden willen plooi en, om de samenleving, in den zin van de leering der socialisten, te hervormen. Gelooven zij, dat zulks mogelijk is Dcxe, die zich door die leering laten misleiden, ja; maar, de hooiden, die bet volk bedriegen, gebruiken maar hunne nieuwigheden om aldaar aan ’t bestuur le geraken. Dat is waar, voor bot meeste getal; wij gelooven, dat er recb linnigen zijn, maar zij zijn er niel to slimmer om. Immers, is bet wel mogelijk de sa menleving te hervormen, navolgens bet droombeeld van die mannen Laat eens zien, heeren Socialisten en Demokraten €aat gij voorschrijven en dan uit voeren, hoeveel de boeren en de nijver- g- EENIGE BLADZIJDEN uit do geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. Vertrekuren van den Wzcrenwcg «8: van den Buurtspoorweg» 1 Mei tot 30 «Juni 1890 «o» 7 28 tot dat de effecten souden wedergegeven eenen hantivol kt'yserscbe gekomen met parochianen; want, seyde hy, de pluji- j rnaêkt tejjbt erom is.. Alsoo in de naer dede de Stepnvoord(!ti:«‘.s; tuner eenen boer van beier gcvjeieua hooiende dc naederinge officieren by, die noghians eerlick steken om hun te doel passenten voor Hollanders, gelyk sy ook met blauw gekleed syn. ende mdcidaed, de hou saeren van Proven die van verre siëtide komen, meenden dat hut Hollanders waeien gesonden thunr.er v<>i sict kipge vau Popeiir.ghe; n aci een horger van Rousbruggtie, aldaer gevlugat synde, verkende ze. en seyde aen de housaaren plaeise eenen frarucheu soldaat; l dat het Fransche waeren; nichs Car- die sy ievers te lande gevonden magnnlen antwoorden sy. Het syn voor- i seker F ani-che, seyde nog eens den Rousbjuggeiiaer, niebs nichs Csrmag- no't-n, anrwoorde nog eens den Duyts; gaen; maer tveiyn lagh in do t steert. maer al li.tesi toonden die blauwe ca- j Daegs daer naer is op de gemelde fucken mei t onne palmiaxjes op bunnen prochie van Stoenvoordo aangekomen hoedt wie sy waeren, schietende op do een corps Fransche dreygetide geheel wrynige Üostemykscbe die hue daer j Watou ie plunderen en te branden, ten bevonden, ende welke in haeste moes- i ,y eenige als pandsmannen medegingen ten vlughten in de bosschen. (Ot dat de effecten souden wedergegeven Daegs te vooren was er te Proven syn en de commandant raede het aen de v i en soude ik l rp ydinge daerv&n aen de myn volk niet kom en inhouden; bofstedeci want niiuwöliCK urn - - De weth vergaedert syt.de, gingender i wae IMMU J w. i i .n j i' t? *va a r.i1.I-L. >3 A k 4 Afi Oostende Statie 1G Alveringhetu Veurne SU* tie C"L_ L. Ji. 18 et 1923 20 42 21 15 b ^3 5 08 6 55 »5 14 7 02 1« 5» 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 -18 31 1-190! -1938 21 44 22 50 tniual Gent Lichl.r'etd. Cortem.ick Dixiuude Veurne Adiukerke Duinkerk. Duinkerk. Adinkerke ’*Urn. D’iniude Corlenwrck 1 Cent D'uttcl Ootidtiynkerk' i Coxyle Vrurne Markt Veurne Stulir l If IIWIIIHIIIII1IM1MW—Will I) II ■IIHflBI I I w«—1 —-■* .1 I .1 I I - - TR\U OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 12 - 14 58 Nicuport 'd.d *5 57 8 43 11 47 13 20 ■i 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 Iti 22 9 0< 12 12 13 45 - 16 25 ‘f,34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 5 13 6 32 S 43 7 13 7 48 7 54 8 47 10 52-4 09 5 55 8 57 10 54 8 42 4 43 8 51 5 06 7 20 - 5 34 7 50 GWitervelde 5 49 8 05 7 16 9 24 9 24 1049 9 18 13 48 -- 11 37 1552 - 17 44 3 42 - 1325 17 02 - 19 29 1343 17 14 - 19 40 14 09 17 89 - 20 09 -21 40 14 38 18 05 - 20 38 ÏÏ02 9 5»- 1456 18 15 - 7 12- 3 08 22 13 11 08 5 05 9 41 11 47 15 56 -- 17 50 - 950 11 55 1804 - 1803 - 1018 1228 1633 1045 1255 17 11 1056 13 33 17 22 12 09 15 44 18 53 - 13 16 1655 2010 ■ii - - - .1 ■■I,,,,.-ui TRAM VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 05 -9 56 12 42 - 15 20 18 12 Ï5 26 7 14 10 08 12 54 - 15 32 18 24 Oostdu.'nkrrke f 5 34 7 22 10 16 13 02 - Nieuporl *6 7 41 10 31 13 20-16 00 18 52 Oostende Uutia 6 51 8 40 11 32 14 20 17 00 19 52 Yl'ER VEt’RNt 9'0 1024 ,1305 1555 1810 9 55 10 20 ^1310 16 00 1815 4 13 31 16 21 18 36 f 13 38 16 28 18 43 Veurne Stabe Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Uerb«r« 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstede-Linde 5 40 Yper Statie 6 45 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport 15 20-1842 15 40 - 18 32 8 58 9 21 9 49 F- -- tv.»’ '-'V »»V» MV 1 »V V VM E» W <1 12 V l^VIUI. XA CJ 4 iC", VEURNE-Yl’ER 4 45 #127 - - - 7 32 7 53 10 16 10 50 8 UO 1« 23 10 57 .5 13 38 16 28 18 43 8 17 10 40 11 14 ?13 55 1G45 19 OU 8 31 10 54 11 28 ’14 09 18 59 19 14 s 027 11 50 1224’ 1505 17» 2010 -f- Yperfit.tie 4 41 7 23 9 46 ,1080 13 01 15 51 18 48 J Uoigstnde Li.iile 5 37 819 1042 51130 1357 10 47 19 36 j Loo 5 51 8 S3 10 56 HU 44 14 11 17 81 19 50 t ‘- AlTcringhetu 6 08 8 50 11 13 41201 1426 17 18 20 07 Nieuwe lier'uerj’ 6 15 8 57 11 2.0 *12 08 14 35 17 25 2014 VeurneVoorslad 8 36 9 18 11 11 slïï» <556 17 46 20 35 6 41 9 23 11 4$ 12 84 15 17 51 20 49 1600 1815

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1