i IV 38 Woensdag 3 Mm 1899. 1 te gen opgericht. zeer de E V. Oostcappel botsteden en uyt het magasyn van Bap- evennaesien vervoert te moeken, steken Bïc Belgische Congo. Dr Belgische Congo wijdt eenen artikel dere lauden 56“ JAARGANG» Sieguii naatnen sy die, yiaegeri aun dn tot groot genoegen der rn- retraite, en eenige plan ken van de kleene brugge afgesmeten hebbende syn vertrokken naer Oost- cnppel. I i dese schrikkelyke plutideringe en beeft niemant van <le. regeerders ge sp.oken voor Rousbiugghe en voor de pro.’? ie Den greffier Balhrr, zynen kneght On’werp, zooals bel is vootgesteld, Sy gingen op de solders ende sey- den ordre tbebben van alle de grae- nen af te haelen, en saegen sy ievers eenen sak gevuld met papier of ander bagatellen wiern voorwendende da dezo onder nemingen zitten, leggen aan om i nog onlangs naar van de wereld ge- onderneming. Honing Leopold II Ieoh, door het be schaven en benuttigen van den Congo, een «tooi voorbeeld gegeven. Sedert de Congo giooiendeels bel- gi»ch is, is er een koloniale geest in de Belgen gevaren. De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; u et de post 3 fr. Ann-menn it) per regel. D’ gepot" 'e»‘pr- volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr- Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummer.' voor artik-ds. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland wnraeit ontvangen door hel üi fice de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. j worden. M. Woeste zal er zich tegen verkla* nij'O heid, is nu in handen onzer land- len; eenige vertegenwoordigers van genooien Deze durvendbeid van de Belgen, is voot al gekomen s-jiierl de congoleesche Ziehier, berekend volgens’ de cijfers der lamste kiezmgen, welke uitslagen de E V. zou opgeleverd hebben voor i mei die wélke de beslaande kieswet beeft opgeleverd. Brussel zou na de kiezing geteld heb ben. in plaats van 46 onafhankelijke 9 ka holieken, 6 radikalen socialisten en 3 liberalen. Antwerpen, in plaats van 42 katho lieken G katholieken, 5 liberalen, en I zetel vöor eene andere lijst. Gent, in plaats van 9 katholieken 7 katholieken, 2 socialisten. Luik, in plaats van 11 socialisten 3 katholieken. 2 liberalen, 6 socialisten. Bergen (.Wons), in plaats van 6 socia in eene ure srriveeren van Oostcappel eene troupe halve swarte en duysent sulke beuselrien, maer den dagh i» voorbyj^gaen sonder dat wy eenen Fran- seben gesien hebben. Plundering^. Hoiisaertn alhier. De plunderinge moet opgegeven syn. Den 9“ synde feestdag van Ons Heera Hemelvactt. plunderen de Franscbe, over den Ysei gekomen syn da by da i hofstede van P. J. Houck, den westen van Haetynghe, tol aen de kerke, ten minsten in vele buysen en hofsteden; tselve doen sy op Beverer. De pastoor en espellaen vlughteden wegh. Daer en geschieden nogh missen nogh diensten, wy en hebben vandaege geene Fransche gesien. .sNughtens ten 40 1/2 komen te Rouj- bruggho dertig housaeren met den ma- dese hoerende dutter twee fransche soldaden vvaeren in het nonnegoed, synder seffens naer toe gegaan en hebben eenen van die kryghsgevangen gemaekt, en der. ando ren sigh willende verweerea twee o< drie kappen gegeven en daer naer laeten hoofdtina i Ignatius Ruyssen was wel l0”.'e 1 ibuys gebleven, maer hy alleen en kon beesjes I niel ve(e docn; men moet noghians seg- gen isyoder eere dal by den geheelen volgenden somer wel syne devoiren ge- Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Pos'ka moeren. Vertrekuren Vau <lc« IJifrcnweg <fi? van den Buurtspoorweg. ft Mei tot 30 «ftuni e de k 11 lingen 'bighieden -00 baest de Frairchn verschceuen ende en syn niet meer wade, gok eert to' dat de Engelsclje ingekomen syn den 20 Ojgst. Den >en alles in den vloer, voorwendende dal er icrwe in was, en die niel vindende, hielen eventwel den sak. Sy doorsnuffelden alle gasten en soghten alle middels uyt om geld al te melyk plundmen sloegen sy ter. 7 i/2 persen tv voorbeeldt eene bende van savonds, tot 3 ofte 4 vraegde voor elk eenen croone, I woonders, de beloofde en swoer van op staend n vod te vertrekken en >elve daper geen ander honden meer “ouden gecommen hebben. e- als *-y die k<eegen --y gingen wel wego, moer sy seyden aen andeie daer is nog geldt. D e qtincmcn ook en aghter die nog andeie ende soo voo ts. Daer wnerender die naer hunne afpersingen de menschep nog spotsgewy<e' ku-'C den. In lay en vvae: sy e.anarievogals De Belgen zijn nu een ander gewest trokken naar Brazilië. Brazilië, voorheen een keizerrijk, nu eene republiek, is een eindeloos zuid- amerikaansche land. Er rijn ginder delfstoffen, gewassen, planten bij de macht, die eene oveirijke weerde hebben. Maar, in dit land, een werelddeel zoo giool, is er niemand dicer boor ol spaê aanslaat. Eene belgische maatschappij is lot stand gekomen, om ook in Brazilië za ken aan te gaan. Die maatschappij schikt de eindeloze wouden van caoulchouc-boomer. ginder te ontginnen. De maatschappij in kwestie, is ge slicht te Brussel, met een kapitaal vao 25 000.000 fiank. (Juk nog in andere gewesten van Zuid- Amerika, zijr. de Belgen er op uit om handel te drijven. Dezelfde maatschappij waarvan wij spreken, zou insgelijks ondernemingen willen aangaan in Siam. In dit anaibehe lijk, zou e misschien ook al hel een ol nel ander te doen of te benuttigen wezen. Drij Belgen zijn over kort naar de Pbilippijnen vemokken, wegens den aanleg van eenen spoorweg. Deze opzoekers in gindsche verre ge westen, zijn de heeren Guflin, Paulissen en Bierman». Ook in Persie zijn de Belgen gaan zoe- eygenaers ol sy die wildon alkoopen. en als men seyde geen geldt daer 10e 'e hebben deden se die arme I j doodt of lieten se vliegen. Sy baelden af van de mulders of bakkers al het ,v vuuvi, graen dal sy hadden, ook dat van de qUelen heeft, hofsteden en uyt het magasyn van Bap tiste Kockenpoo op de markt, al het welke tsaemen met de gestolene meu belen sy kyden op waegens uyt hel Fransche en eenige van Haéringbe en gevoerd hebben naer Hexpoede en den volgenden dagb naer Bei gen. Eynde- Imge naer meer dan vier uren scaroo EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793- Kleene keyserlyke patrouille. Benouwtheyt. Den 8’, derden cruysdagh, komen binnen Rou-brugghe drie keysersche hoasaeren en gaen over de groote Brug ge tol iii do hei berge van Mauris Donc- ker. maer aldaer hooiende dauer eenige Fransche waeren by Bevercalchiede, syn te:stom vertrokken Men is vol benouwiheyl, en de quaede maeren vermeerderden den schrik; vele menschen, tsy selve vervaert, tsy dat sy hel doen uyt vermaek van hunnen evennaesten vervaert te maeken, steken ulug?U(1 UCH1^ uuu»ae> gebcelo hoopen schroomelicke saeker. t j00r ^(jtz ten^hoofde; uyt. - - sNughtens komen de Fransche van Steenvoorde herrwaerts om het nogh resteerende te baelen; snaemiddaghs versterft die maere, maer daer komt eene andere in de plaelse daer gingen Ede nieuwe kieswet voldoet liberalen en socialisten niet, alhoewel de katboliexcn door bet ont werp veel opofferingen doen ten voor- deele der liberalen, opofferingen welke de liberalen nooit zouden gedaan heb ben. Opdat het voor onze tegenstrevers zou wel zijn, zouden de katholieken -tts-- doodeenvoudig eene wel moeten voot- wat de Kamer betreft, vergeleken dragen, waarbij de liberalen en socialis ten alleen kiesbaar zijn. De sectiën der Kamer vergaderden woeti’da/ om hei ontwerp te ondeizoe- ki'n E't de stemmingen die plaats gre- p, it, blijk’ het dat deze nieuwe wet zal auigtmoiueu winden. Volgens eenige dagbladen rekent bet gouvernement op eene nieeideiheid vau 25 tot 30 stem men. De bemerkingen ïo verschillige sec tiën gemaakt, laten vooizien dat hel De kapitalen welke in Jan de heirekkirigen der Belgen in sn- winstgevende te woiden. dsre landi ri Dit scbtitl bespieekl de buiienlaridschn betickkingen van ous land nlzoo wal icn allen kante. Vroeger bleven de Belgen meestal 'buis; nu zijn zij niet meer veivecrd van vreemde gewesten. En in die gewesten R|aa<> ï>j bovendien hun streke, drijven Pr handel en gaan ondernemingen aan. De Belgen zijn gelijk verstout, en de artikel welken wi] bespreken noemt dan ook Grooter België. Voor ons land, zijn 'die betrekkingen met den vreemde niet alleen nuttig, maar ze zijn onmisselijk. Vooreerste, wij zijn overbevolkt, en toen ook, onze nijverheid brengt veel meer vooit dan wij noodig hebben. Dus, wij moetenlsoorte van verstikken, of wij moeien elders verademing gaan zoeken. En naar elders trekken en de vlie gende ktaaie» spelen, het is wat de Delgen nu vele doen. In China, bij voorbeeld, het is verre genoeg, hebben de Belgen nu verschei dene ondernemingen vast. Eene dier ondernemingen is de ijze renweg die ginder gelegd wotdi van Deking naar llankow. Belgische ingenieurs en werklieden Mjn derwaaits getrokken, om er het werk dier baan af ie doen. In Rusland hebben de Belgen, in de laatste jaren, ook allerlei groote onder nemingen aangegaan. Talrijke fabrieken, waaronder veel glasblazerijen, zijn in Rusland door Bel- ken, en zij hehben in bei lijk van den merkelijk zal gewijzigd of verbeterd Shah waarlijk gevonden. Een merkelijk deel \an de Persische I Anlweipen zullen hetzelfde doen. De minderheid zal het bestrijden; doch M. Lorand schijnt genegen de Even redige Vertegenwoordiging te stemmen voor de arrondissementen van drie ver tegenwoordigers. De socialisten aanzien het ontwerp als r oodlottig voor ben. Men moet zich van bunnen kant verwachten aan woe lige zifingen en zelfs aan pogingen tot straal lawaai. Dit laatste zal wel bestreden worden; maar in de Kamer is ’t moeilijkenmeo verwacht zich aan de toepassing van censuur, uitdrijvingen en wat de» meer. Het gouvernement i» genegen om de orde in elk geval te handhaven. 17 üO 6 45 Vriirnc Sl“tiw s 05 17 50 18 03 18 31 1901 J1 44 i: so Het Burgerkruis van i’ klas is verleend aan M« Pouchclc, secretaris te l.eyselc. 18 50 19 52 2» 09 20 17 20 29 20 35 17 44 19 29 Oostende Statie Nieuport stad C Cuxyle Veurne Markt Veurne Statie - - 16 - - 10 17 —aaayitai i luan— 9:8 13 4G- 11 37 15 52- 1325 1702 - 13 43 17 14-19 40 14 09 17 39 14 38 1805 - 20 36 “.Ij- 7 12- 3 08 WJ—Br—I— Hl I I»II U Mil. Vcurur Statie Veutite Markt Coxyle Ojb'tdiEnkerke *5 34 Nieuport Oosteuiie Jutie bustel Cf.l Uchtenelde CortunmcV Dixmude *du>lrrke Duinkerk» D“inkerke ^dmkerk» 'furn, b'XB.ud» J-“il>-in.rck Liehtervcld,, Gent •’Vttel T!t*H O0-THN'>E-VF.ün»-7 5 05 7 «2 19 48 12 12 - 14 58 1.5 a7 8 43 11 47 13 20 Oo.tduyukevke T 14 9 00 12 04 13 37 Sg 22 9 0* 12 12 13 45 - 16 25 ,G .34 9 20 12 24 13 57 -Ifi 37 6 40 9 26 1-1 30 14 03 - - Ifi 43 3 18 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 7 29 5 34 7 50 5 49 8 05 7 16 9 24 9 24 1049 6 C» 7 28 8 58 9 21 9 49 9 59 - 1456 18 15 - 4 09 8 57 1054 9 41 11 47 15 58 9 50 11 55 16 04 101» 1226 1633 10 45 12 55 17 11 10 56 13 33 17 22 - 19 38 12 09 15 44 18 53 13 16 1655 2010 Mwu>M8iwfWffnoi ui—mi [■■■looarr—wi~—irr itr~~~~7 ~m—m m—rnsiiin mi 11 1111 1 nun—mmi oi|Ti|/wii'inmtr~oiranTTi-i|i 11^111 iir inffTTrun 18 01 19 23 10 42 21 15 20 09 - 21 40 -22 02 22 13 11 08 - ypeh-VEURNE 9f0 1024 r!3 05 15 55 18 10 9 55 1029 l?13 10 1600 18 15 7 53 10 16 1050 21331 16 21 18 36 800 10 23 10 57 13 33 1628 18 43 - 8 17 10 40 11 14 113 55 16 45 19 OO 5 831 A r, 4 4 4 S)9 i 4 1 I.a A a KG J O A 1 927 11 50 12 24 4 41' 7 23 9 46 ,.10 30 13 01 lluogslKdu LinUc 5 37 8 19 1042 ill 30 13 57 16 47 19 36 s 1 *-'”*• *11 44 14 11 17 01 1950 j A 1751 20 40 VEUR.NE YI'Ëll Votirnr SIuI.-h 4 45 4^7 27 Veurne Vourstud 4 50 7 32 Ni.-u-.ve llerberi;' 5 11 Alvo ingbem 5 18 Leo 5 35 HnorS»H<le I.mrlr 5 49 Yper Statie Yper Statie r Lu» Alveriïighem TRAH VEURNE 5 08 6 56 9 50 12 36 35 14 7 02 9 5G 12 42 7 14 10 08 12 54 - 15 32 18 24 7 22 10 16 3 02 - 15 40 7 41 10 .34 1.3 20 - 16 00 6 51 8 40 H 32 14 20 - 25 28 .-6 OO^TENUE 15 14-1806 15 20 -18 12 18 32 18 52 19 52 5 51 8 33 1056 f Nieuwe Hei berk 6 15 8 57 11 20 512 08 t, ...I .or u S i a un 6 41 9 23 11 46 16 21 18 36 8 00 10 23 10 57 13 33 1628 18 43 1054 11 28 J 14 09 185» 19 14 ZZ :z 24 15 05 17 55 2u 10 "C - 15 51 18 40 17 01 1950 - 14 35 17 25 2014 12 34 15 9 46 1144 1411 6 08 8 50 H13|12 01 14 28 1718 2007 a t k. «en1 i 11 at o M 4 i VeurneVoo.slHd 6 36 9 18 11 11 ;1Ï 29 15 56 17 46 20 35

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1