1 I I i I I Woensdag 17 Mei 1899. 2 V JËassP fj I JAARGANG. be b!ad vernement al het mogeli’ke gedaan heeft alcool merkelijk vertrekkende naer Oustcappoi. Hunne pa- zij niet in Frankrijk woont. M. de minister van buitenlandsche <OT-.5sr:ra Allerlei. L’/imi de I’Ordre van Namen «preekt met veel lot van eenen vleescbontsmet- ter uitgevonden door eenen Namenscbon ingenieur, den beer Juies Wodon. 8 '1 Minister De Bruyn heeft de aandacht der provinciën en der gemeentebes'uren geroepen op bet nut dat er is van een ge tuig, om het vliesch van afgekeurde beesten te ontsmetten, te zetten. Verviersen Sint Nikolaas hebben met het getuig Wodon proeven gedaan, die iedereen vergenoegd hebben. De vleeschoven Wodon zou voordeelig zijn voor de boeren, en de werkmen- schen zouden daardoor voor een klein prijzeken vleescb krijgen, dat zij gerust mogen eten en dat lekker smaakt. Het gemeentebestuur van Mcenen beeft eenen vleeschoven, eenen stérilisa- leur geplaatst van over een groot joar. A ffairen van Adynkorke. Omtrent desen tydt syn de vyandtlykh»- den ook begonst op de prochie van A..yn- kerke; de patrouilien gingen van beyda kanten tot op de grensen; men reboot op malkander dagelicx, sonder dat men weet dat ter in al dien tydt tot den 31 eenen man gebleven is soo van den eenen kant als van den anderen kant, In het begin van dess affiiren der voo posten wacren de tnwoonders in seer groom benouwthryt, maer «tentje dat dit gelyk inaar een spel en war, nromen eyndelinge geen aghi meer daar op. Somwylen repli- eerden hun de gecombineerde lot aen de redoute staende nghter de bnysea op den dyck-, alsdan plunderden de Fr.tnsche in «err vele woons'en staende op bet veldt. De arme jnwoonders quaernen alle daege gevlnghi met hunne pakjens en al het gordt dat sy konden medenamen naer de plaerse, en naer dal do vyanden hun vertrokken bird den ju bun eamp van GbyvelJe, keer den sy daer mede weder naer hunne huy- sen. (Vervolg).’ I£»eskronijk. Eene buitengewone provinciale kie- zing is vastgestelJ op 11 Juni aanstaan de, voor de rechter iijka kantons Ardoye enjHooghlede.otn te voorzien ir. de open staande plaatsen van wijlen de heeren Tmbaultde Boesinghe, van Swevezeele, eu Brebuyck, van flooghlede. Irourlle was désen narmtddagh gegaen tot halfweg» Pioven. De linkerzijde van Senaat en Kamer heeft vrijdag eene vergadering gehou den en beslist van 1" een maniles1 lol bet land te richten tegen de nieuwe kieswet; 2" de verdaging te vragen van de bespreking van hel wetsontwerp; en 3’ indien de verdaging verworpen wordt te weigeren deel te nemen aan dc be spreking. Te Brussel beeft ook eene vergade ring plaats gehad van de afgeveerdigden der partijen die de nieuwe kieswet be strijden. Men besloot meetingen in de open lucht te geven en op 29.ftfei te Brussel eene gcoote. betoogiqg te bpu- den. De socialist Vanderyelde; stelde voor dat al de kamerleden/ die de wet bestrijden, hun omslag zouden geven, om de kwestie voor bet kiezerskorps te brengen, doch er werd over dat voorstel niet gestomu. De Hunter. De bespreking over de begrocvng van binpenlandsche zaken werd dinsdag ouder broken door eene ondervraging van den socialot Desliöe, over den toe stand der Belgische workleiden in Frankrijk, tegenover de nieuwe Iransche wel betrekkelijk de vergoeding m zake van werkongevallen, welke onder andere bepaalt dat de lamilie van Jen werk man, die op zijn werk gedood wordt. De middonafdeeling der kamer heeft het voorstel van M. Maenhout, strekken de om een recht van 3 per 1000 kilo op de vreemde boeten te beften, vet worpen. gesteld tehebb’n, trekken de planken van de bruggen af, leggen die op do waeg» ns die sy hadden doen komen uyt het Ftan scho, voeren se naer Ooslcappel en ver trekken. ’eAvondls ten 7 tiytroepcnde dat niernant van de borgers do geseyde brug gen cn moght erstellen ot dal sy Rous- brugghc souden branden. De Frantche kappen de hoornen af, en nemen eeltige balken van de bruggen. Den 14" dyr.sdagh snughlens wierl gc- nnbliciert van weg, n het magistraet van Veurne dat niemant de biuggon cn magh vermaeken. Daer komen nu en dan eenige Fraosche over om broodl en drank te koo- pr-n v .or assignaten, maer en doen geen sN’.i- middaghs komen sy over in groot getal i-n vraegen bynaer in alle bnysen om allaetu. cn kappen daer medo de hangen en bootuen af aglUer dn wcsletschc huys< n van B ver calchie, slarn ter aerde eenige gevels en schouwen van de verbrande huy- De on- dervragir gen; eindigen ze dien dag niet, dan worden ze den volgenden dinsdag voorlgezei; voortaan zullen de zittingen gedurende de beraadslagingen over de begroetingen, tot 6 en zelfs tót 7 uren ’s rtio ids kunnen duren en ten 1 ure be ginnen; over one vraag tot sluiting zullen 4 redenaars mogen spreken, ieder gedurende een kwartier. De bespreking der begrooiing van binnenlanddChe zaken en onderwijs werd in de vclgende zittingen voortgezet. V' 7 20 77'*è'- D’ - Pbauruta». J ‘Ot'nfn t tr. hen A 10 cent. Afzonderlijke nummers voor arlikJs, mz. 20 fr het 100 O. - M-a tl,r uimcd.-nnn Vlamllrre„) e„ Mlmlmd „.„aa, dmr Uma M pmucIT6: 40> K nota is aan de iransche re- geeriog gezonden en men boopt de in trekking te bekomen van de aangeklaag- va.7 1896 op de laridbouwstokerijen, de bepaling. welke terzelver tijd den accyna op De kamer beef zich vervolgens bezig /van alcool merkelijk ver- i gehouden met de bespreking van eenige boogde, als eerste en voornaamste ge- i wijzigingen aan baar reglement. het vermeerderen dinsdag wordt aangeduid voor de HoutkgppinfC. Plunder inge. Brief. DeO tl? woansdngh synder den geheclon dagh riWer 5 of 6 Franscho gekomen bin ne.n Roifshrdgghe om bier, en syn vertrok ken sonde- quaet ie doen; sy continueeren den gehééleu dagh van bet hout af lo kap pen agUfer de Eeveren calch.ede huysen, tgeena-^y tegen den avundl '.neren*naer Oosten ppel. sMiddaghs komen eenige Fransche op Ilaeringhe over den Yser, omtrent de ge- westn draeybïugge, vullende de riviere met fagooten en hebben eenige hofsteden rondt de kekke wat geplunderi. Der. gnffipr van Haerynghe kr yght eene» brief van den franschon generacl, waer by r.y liet weten dat Ce plunderinge verbod n was lo Rousbi ngghe op pi-ne van óe doodt. Dit verbod was daegh tevoren afg‘rorp-n j tc Bergen en te Oos'cappe). Sy en b bben I inderdatd sedert dien inaer geheel Wfymgb j meer geplunderi binnen Rousbruggbe, dogh met opgehouden te lande. - De eei ennn kori.l uitsluitend toe aan aan de onvei moerde werking der pro pagandisten, die in stad en dotp bet volk lot matigheid cn onthouding van van alcooltsclie dianken aanzrtten. Wat door geen we ten, geen beteu geling te vet krijgen was, hebben zij gewrocht; en degenen die nog staande houden dal nan de gerieve’plaag gecu handen te steken is, kramen onzin uit. Antlalcoolismus. Sommigen beweren dat in Belgio bet drankmisbruik toeneemt. Zij dwalen het verbruik van sterke dranken, dus ook het misbruik, vermindert op aan zienlijke schaal. Maar T is niet voldoende zoo iels te bevestigen, niet waar, bet dient Jbewe- zen om als goedo munt aanveerd te wor- den. Het bewijs onzer bewering vinden I q stoken wij in de ofiicieele stukken, ovorgelegd door den heer minister van geldwezen. lu 1897 zoo vet klaren die ambte lijke oorkonden bracht de accijns op het stoken van alcool 47 millioen 297 duizend 157 frank op de centiemen laten wij onverlet. Dóch in T laatst alge- l....t.„„ j:- dien hordde maat in 36 millioen 81 volg hebben zou van 'r alcbol verbruik leest misbruik. Het tegendeel is gebleken. Hel mag dus gezeid worden, dat de wetgeving geenszins aanleiding gege -? -- o - i ven heeft tot hot verheugend verschijn- loopeti juniin 1, Jb nok de Staat uit 1 sel.hooger aangeduid. dien hoofde maat in 36 millioen 81 1 - buizend 586 frank. Dus 11 millioen 215 duizend 571 frank minder dar. T vorige jaar. En daar het accijnsrecht 1 frank be draagt ner liter a cool van 50° is er ten jate 1898 11 millioen 215 duizend 571 liters minder voortgebraebt dan in 1897. 6och vermits er geen alcool van 50° ge dronken wordt, laat ons dan zeggen dat de mindere opbiengst, in ronde cij- ters, 15 millioen liters genever be draagt. Nu, neemt de voortbrengst af, dan veimindert ook het verbruik nagenoeg •o dezelfde verhouding. Uitrekenen hoeveel borreltjes dat maakt, gaan we niet doen. Evenwel bunnen wij zeggen, dat bet Belgische volk ongeveer 22 millioen frank verle den jaar op don genever uitgespaard heelt. mat Tompetter. Bruggen geweert. Den 13° maendagh snughlens «wieren veel Franschen binnen Rousbruggbe. Ten 11 uren is gepasseert eenen Oostentykschen trompetter en gegaen naer Oostcappcl, ten H 1/2 uren weder koerende. Hy seyde at n de borgers die hem omringelden en meen den veebr van h Tti to weten, d.it den com mandant van O tsicapp I hem to kenner, gegeven hadde do aldernduwste ordres waer mede hy belast hidde syn volk van j quiet, niet meet i« plunderen, en ditter overmor- 1 -v> gen een groot (bslentycx leger hier quam ♦n nogh al andete pi uilen. sNar iniddaghs let; 3 uien syn hier een honderden Fr-rnscha me' huunAn cottrmJD dam opgeko nee; sy stelden ov”rul wagh- •en cn i e,r waeren. °aer de inwoonders in groote benouwibcyt EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Vcurne en Veurne Ambacht, 17*0Qj Aan wat of aan wie is die verblijden- gee.Te schadeloosstelling bekomt, indien de uislag nu te danken? Aan... nieuwe wetten! Och neon: de wet op de openbare dronkenschap, zaken antwoordde dat het belgisch gou- de zoogenaamde Loi Wel, blijft als te i-- u--,:;l-j voren een doode letter; ze woidt ner- j om de bedoelde wet ie verzachten. Eene gens, of bijna nergens uitgevoerd zooals nieuwe T behoort. Er was zelfs voorspeld, dat de wel van I Men schrijft in hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaiki, 7, te Veurnc, en in de Posikan'ooren. Vertrekuren >un den l«ïzerenweg *S? van <!en ISuiirtspoorweg. fi Klei tot S1O «Ihmi ::n g 8 HE? ■St. 6 19 1 6 45 19 38 - 13 50 I 1 SSEEBSSE^SSMBWES??»*!!»^ 9 It 9 49 18 63 1831 15 40 10 00 18 50 19 52 20 09 20 17 10 29 20 35 18 12 18 24 18 32 18 52 Cent *niesel Wgfr»"! vyiatirfiorx-.iRa1 WW Mw TRIM OOSTENDE VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 12 - 14 58 85 57 8 43 H 47 13 20 - 16 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 .6 22 9 98 12 12 13 45 - 16 25 16 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 liuslol Cent 1-ickter.elde 6 32 Cortemumk Dixrnude V.UH1» Adinkerke Duinkerk. Duinkerk. Admkerko V.urn. Diituuda 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 720 Curtem.rcik 5 84 7 50 Mrtt.rrdd. 5 49 8 05 7J6 924 9 24 10 49 - J$7J.3S5i fcjl. 9 46 j A YPER-VRURNE aro 10 24 rises isssirio-u 9 55 10 29 g 13 10 16 00 13 15 1Z 4 A RA 4 O H 4 C 4 II 91» Veurne Slutie 5 08 6 58 Vcuinc Mat kl 85 14 7 02 CoxyJ" O islJu.’ukerke 85 34 7 22 Nieuport O.isteniie ótatie Oostende Statie Nieuport f.tnd Üoatduynkdl'kr Coxyde Veurne Markt Veurne Statie VEURNE - YPF.R 4 45^7 27 7 3» 7 53 10 16 10 50 "13 31 16 21 18 36 .5 8 00 16 23 10 57113 33 16 28 18 43 2 8 17 10 40 11 14 f13 55 16 45 19 00 5 g 831 10 54 11 28 14 09 1659 19 14 'g 927 11 50 12 24’1505 £7__ 441 7 23 946 -1030 13 01 1551 18 40 Hoogstads Lindr 5 37 819 1042111 30 1357 1647 1936 5 41 8 33 10 56 11 1 1. Z 1771 11 11 IT 6 08 8 50 11 13 <12 01 1428 1718 2007 7. xj.Ah.SO, l483 17J5 291i VeurneVoorstad 6 36 918 11 11 12 29 15 56 17 46 20 35 Veurne Stall» 6 419 23 11 46 12 34 15. 1751 20 40 i7 if i ■■■m- -,-7»>fcnïin ■■'itiTiiiriwii’ieBBaai fi 00 - 9 18 13 46 - 7 28 -11 37 1552 - 1? 44 8 42-1315 17 02 13 2» 8 56 1343 17 14 - 19 40 14 09 17 39 - 1438 1805 -20 36 - 22 02 959 1456 18 15 - - 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 U- 17 50 - 950 11 55 1604 10 18 12 26 16 33 1045 12 55 17 11 - 19 01 1056 13 33 17 22 - 12 09 1544 1853 - 21 44 - 13 1 6 1 6 55 20 1 0 TRA'I VEURNE - OOSTENDE' - 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42- 15 20 - 1526 7 14 10 08 12 54 - 15 32 - 'i 10 16 13 02 56 7 41 10 34 13 20 651 8 40 11 32 1420 - 17 00 - 19 52 LBUtM T~T 1-W--11—MWA HIWW— II WI H III 11 j it.WjjCTMMMMruaOJ ■j»WW2«?ea^»a8W WMgpJMBtgy..W—riRWiri 18 01 19 23 20 42 21 13 20 09 21 40 2213 11 08 1 05 Veurne Stutte Veurne Vu&HUd 4 50 Nieuwe IIcyber»; 511 Ahoringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstede-Lind»- 5 49 Yper Statie t> 45 Tper Statie 17 55 2010 Loo" 5 51 8 33 10 56 ’11 44 1411 17 01 19 50 Alveringhem 6 08 8 50 11 13 12 01 1428 1718 2007 7» Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 sl2 08 14 35 1725 2914 X* M7_..- XT n JI o i j i 5 J r. o J»ri0 aa er Q 6 41 9 22 11 46 Bi

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1