iV22 Woensdag 31 Mei 1899. 56“ JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. houden. Het kiescomiteit van hel kanton Hoog- De socialist Demblon ondervraagde notaris te Staden, vis kandidaat voor de minderheden voor altijd onschadelijk en machteloos te maken. De Kamer. Dinsdag was hel de dag der onder in den tijd dat de liberalen aan hel hoofd waren, was er voor ouderlingen in vervanging van zijnen vader. roepen. Te Ardoye wordt als kandidaat voor- gesteld M. Firmin Thibault de Boesinghe in vüi'vonmnrv vnn on nar» tznrlnr Priesterlijke benoemingen. Een liberaal gemeenteraadslid van Antwerpen is voor drie maanden naar Zuid Amerika veitrokken. Daar de raad slechts ééne stem meerderheid telt, zijn de liberalen dus voor drie maanden die meerderheid kwijl. Twee zonen van den Keizer van Duitscliland leeren thans het scheeps- timmeren te Kiel. Zij moeten hamer en beitel bezigen gelijk de minste werk man. ’t is een goed gebruik in vele edele lamtlien de kinderen eenen stiel te laten leeren, want men kan.toch nooit weten hoe een dubbeltje rollen kan. En de kennis van eenen stiel komt toch immer te pas. nomeu in eene hofstede of twee daer om trent. Hier mede is de waghte onderbleven. Kleene plunderynje. Den 21” dvnsdagh syn verscheyde Fran- sche binnen flousbrugge, maer en doen geen quaet, ten sy dat sy in het onbewoont casteelken van wylent Joncker De Latre eene schoppe, tange on pekhaek vindende, hebben mede gedraegen. Dit gebouw is van dit volk seer beschaedigd geweest. De Fransche tehoeyen bier. Den woensdagh 22" van snughtens ten 6 uren komen Fransche binnen Rousbrugghe en vraegen in twee of drie plaot.en bier, maer en hebben voorders geen quaet ge- daen. sNughtens wordt wederom afgeroopen door den gewoonlyken klynker den brief van den generaol van Cassel. j Den 23“ Doriderdagh, en sien wy den ge- heelen dag geene Fransche, ten sy viere tegen den avondt» wederom biór schooy- eade. Daor vertrekt vair Opstcappel een bataillon soldaeten. (Vervolgt). JDc Kieswet. bewind in banden, wal Wat verwijt men aan de kieswet welke p”'1'/'"’/'" 9 J 9 katholieke minderheden een deel der afstaa"? integendeel. De B lessen van het verleden zijn daar om het ons te leeren in zulk geval verkeeren, zijn er maar op De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brunei. bedught over dit voorval, maer daer en is niets van gekomen en de Carmagnolen en wacren de volgende daegen niet erger als te voeren. Boer geschooten. Brief afgeroepen. Hel bureau van douanen verhuyst. Den 18”, synde Sinxen avondl, komen veele Fransche binnen Rousbrugghe, maer en doen geen quaet, dogh te lande nemen sy eenige kiekens en haenden. Op Boveren .schieten sy op eenen boer syne boonen braekende op den akker, waerschynelijk om dal sy meenden dat bij hun verdreven badde van syn hof. Hy heeft ouder de H. sNnghiens word afgeroepen door den - 1 van brief van den majoor Utz, waer in EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht, 1793. Vrijdag is hel wetsontwerp op de I vereeniging der gemeenten toi exploi tatie van buurtspoorwegen door de Kamer aangenomen. AUci'lct. Gedurende de laatste maand april heb ben 99 maatschappijen van ouderlingen bijstand de wettelijke erkenning be komen; van den anderen kant is deze erkenning behouden voor 23 reeds er kende maatschappijen, welke wijzigin gen aan bare staudregels hadden toege- biacht. In 1891. schonk het gouvernement 20,000 frank toelage aan de maatschap pijen van ouderlingen bijstand. Verleden jaar bedroeg het aangevraagde krediet 250,000 fr. Dit jaar zal die som nog lieken hun alles afstonden en i. den mg kromden om gedwee de stam- i pen van liberalen en socialisten te ont- vangen. Maar hola zoo ver zijn wij niet ge komen Wij zijn met de voorgestelde kieswet ook niet zeer ingenomen, maar toch ne men zo aan, omdat er voor bet oogen- blik al niet wel iets anders meer moge lijk is. Men beeft de bestaande kieswet zoo danig onteerd en belasterd, dat de meer derheid oordeelt dal er verandering komen moet, ’t Is jammer, maar 'tis|alzoo. En als men de bestaande kieswet af schaft, moet er toch wel iets in de plaats gezet worden. Wat dan Do evenredige vertegenwoordiging Er beslaat in de Kamers geene meer derheid om ze te stemmen. Het versnijden dor arrondissementen? Men zou het, en wellicht terecht, van pat tijdigheid beschuldigen. Wat blijft er dan over De wel van het gouvernement, en anders niet. Bij de socialisten, bij de liberalen, bij de onchristeno demokraten zijn er man nen die do wet verstooten omdat zij vin den dat ze te dicht bij de evenredige vertegenwoordiging komt. Andere man- Het bureau van de domainen verhuyst naer Proven. Waghte aen den Yser. Den 19", synde den hooghiydt van Sinxen en geschieden te Beveren geene diensten. Behalve de patrouille en hebben wij te Rousbrugghe maer 4 of 5 fransche gesien. De boeren van Haerynghe aengemoedigl door den bt i»!’, yan gisteren beginnen eene waghte van 60, mannen langst den Yser. De Ltaegedoeren brandt. Scheute óp do waghte. Den 20", synde 2” Sinxeudagh, siet men geene Fransche te Rousbrugghe nogh op Haerynghe, ten sy Je patrouille snughtens en savondts. sNaeuaiddaghs braijt den Haegedoorn af, door bel groot vier dit de Carmagnolen daer geraaekt hadden. Sy helpen pakken uyt draegen.' Tegen avondt lossen sy eene scheute op de waghte die was bij den Yser, en oven gekomen syddej hebben wederom al iet» (je- De gevolgtrekking der werkstaking. De mijnwerkers van den bassijn van Charleroi hebben 484,729 dagen ver loren of 1,808,038 frank aan loon; deze van het Center 200,579 dagen of 764,205 frank aan loon, en die der Borinage, 239,898 dagen of 789.335 frank aan loon, samen 3,361,578 frank zegge drij millioen drij honderd een en zestig duizend vijf honderd acht en zeven tig frank. De werkman heeft bovendien nog een zeer aanzienlijk verlies ondergaan, ver mits de inhoud der drie voorzienigheids- kassen uiterst verminderd is geworden. Meer dan 60,000 frank zijn verloren Denputmaeker Andries De Buyser, mei twee of drie boeren willende.yyf of ses plun derers omringelen by den Yser, heeft eenen kap gekregen met den sabel in syn hooft, maer de wonde en is niet doodebek geweest. Reuen van sync .tpedegesellei) Baptist De Warrel kreeg eenen eenen schramp iir syn hooft. sNacmiddaghs syn verscheyde Fransche i Olie gelegen op Stavele. fitkomen binnen ftousbrugge maer onge- I sNughiem r''~J harpend; omrent ten 7 ure sa vond is eémge I gewoonlykan klyneker een kor^begryp tuii plunderende in eene.hofstede by oenen I *1 J“ ons doip, syn de omhgger.de bo nen daer j stond dat den Iranschen generaal van Cassel -ghlerge’loopen, en eenigeRousbruggenaers hem geschreven haddo dal hy .seer nrs- Wnn daer bv voegende, hebben se mol een nöcghi, was over de begaene pluuderyngen yselyfc geschreeuw vervolght tol over de en dat hy loelacl vad int toekomende de hroggon, en de stroopers syn gelöopen in dieven te gtypen en naer géscyde Gastel te O(.s:capp<q, Men was daer naer hier al seer leyder.. Dit was onderleekent Marrannes. I hei gouvernement voorgesteld heeft kra cn zijn hel daarover eens die wet is onrechtveerdig; het is, volgens bun roggen eene daad van geweld om de katholieke partij aan bet bewind te hou- den en de andeie partijen te benadeéli- gen. Zij zeggen dat, maar als het erop aan- - omt hunne gezegsels te bewijzen, zijn die bewijzen ver te zoeken. Waarin bevoordeeligt de voorgestelde wet de katholieke partij Al trokken wij er voordeel uit nog ware er niets op te zeggen. De katho lieke partij vertegenwoordigt de waar heid en het recht, en moet dus het be- wind in handen hebben. Daarbij bezit zij de meerderheid, dat is de macht, en zij kan het bewind in hare handen verzeke ren. Dat is het recht en de macht, in de zelfde handen vereenigd. Maar inderdaad is de beschuldiging vasch. De katholieken verzaken aan ze els die hun rechtmatig toekomen. Zij stemmen erin toe met de liberalen te doelen. Zij slaan aan de socialisten zetels af in arrondissementen die onbetwist baar aan de katholieken toebehooren, als ?ijn Genten Leuven. Wij vinden die toe gevendheid zelfs veel te groot. Hel spreekwoord zegt al te goed zijn is halt zot zijn. En wij gelooven dal de katho lieken al te veel goedheid aan den dag lfiggen. Maar als de katholieken dat nu willen, Jouden liberalen en socialisten hunne hand mogen kussen en vinden dat de katholieken waarlijk al te bravo jongens zijn. Doen zij dat Men kent de spreuk Vaagt den ezel.. In de twee laatste kiezingen bekwa men de katholieken, van den eersten keer af, 72,000 stemmen meerderheid hoven alle de andere partijen te zamen. De balloteering voegde bij die meerder heid nog 88.000 stemmen, zoodat de ware cn volstrekt meerderheid der katho- heken 160,000 stemmen bedroeg. Dat is onbetwisibaar. En toch staan de katho lieken aan de liberalen en socialisten zetels af te Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven. Is dat groothertig zijn of niet Men zegt wel dat er nu in die arrondis sementen aanzien lijke minderheden geene ’ertegenwoordigiiig bekomen. Dat is ■vaar. Maar waren die minderheden katholiek en hadden de liberalen het zouden wij zien nen in dezelfde partijen verstooten ze booger beloopen. gebeuren Zouden de liberalen aan die omdat zij er te vei afbiijft. lijk belang door vijf voiksvertegenwoor- Wat beieekenl dit alles Dat beieekenl eenvoudig dal zij bran- bijstand en andere nuttige instellingen den van verlangen om hunne vingers en I geen geld in kas. de liberalen, telkens zij handen tot aan de ellebogen in hei scho- - j tehje te kunnen steken, dat zij het niet uil om een deel der katholieken bun dm ven zegge i, en dat alle leugens voor kiesrecht te ontrooven, ten einde die hen goed zijn om heiland te bedriegen i en de kiezers appelen voor citroenen te machteloos te maken. verkoopen. Dat heeft de geuzerij gedaan in 1878, Evenredige vertegenwoordiging is in 1879, in 1880, in 1881, in 1883. maar boerenbedrog; zich vet te likken, Maar aan die mindei heden eenig recht dat is hel ware doel, toestaan Wai meent ge wel dan l Welk Maar de Vlamingen zullen erbij zijn, recht hebben de libeialen ooit aan de om die vetlikkeis van ’s lands schotel te katholieken erkend Geen het minste. En als de katholieken hun nu goedzakkig zetels afslaan welke zij zouden kunnen houden, in de plaats van zulk geschenk mei dankbaarheid ie aanveerden roepen vragingen. De bevoegde ministers am- zij als bezetenen, omdat de katholieken j woorden op eenige vragen van plaatse- j:_ .„l. j- ...g ly^ j)e|aDg door vijf volksvertegenwoor- aan de digers gesteld. De socialist Demblon ondervraagde j het gouvernement over de aanhouding lede heeft den heer Hector Masureei. i van werkstakers en over zekere maat- notaris te Staden, nis kandidaat voor de Zij zouden liever hebben dal de katho-i regelen ten bunnen opzichte door de provinciale kiezing van 11 Juni uiige- i._„ u..„ ..ii— i-_ ge|aleR jjjtjtie. Hij von(j gelegenheid om te verkondigen dat bij voor de katholieke Kerk met getrouwd was. die toch de meerderheid zijn, nog iels I voor zich willen houden, en katholieke kiezers nog eenig rechi op eene vertegenwoordiging willen toe- j kennen. Minister Begerem toonde hel onge- - gronde dezer ondervraging en bad geene moeite om ie bewijzen dat men ze gemakkelijk kon missen. Dan werd de bespreking van de be groeting van landbouw in de volgende zittingen voortgezet en vrijdag is men er in gelukt met dezelve gedaan te ma ker. en te beginnen met de artikels 36 tot 105 die het budget van openbare werken uitmaken. telije te kunner. steken, dat zij het niet B DE VEURNAAR Maandag namiddag is het huis bewoond door Karei Doubel, werkman op den Ruitcrhoek, te Zarrcn, door brand vernield met geheel den in boedel. De werkman zit op straat met zijne vrouw en 6 kinders. Mgr.de Bisschep van Brugge heelt benoemd: Pastoor te Couckelaere, M. Gryspeerdt, pastoor te Knocke; Pastoor te Knocke, M. Fontcyne, onderpastoor

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1