'1 B 1 Voinsdaq 7 Jtiu 6899. 23 5(ï' JAARGANG. 7 rschijnt den Woensdag. Inschrijviut prijs. 5 ’spurs; met de post <i fr. Anfymtvn 20 centimen per regel. D eyruito volgens plaatsruimte. i wat op die plek gioeide, zouden gedood ver- e oo Mev. de gravin de Castellane, eene ame- rikaansche, stond aan ’t hoofd. if l,andbouw. De Mollen. Overal, in ons geheele land slaat men de mollen dood, niet waar En waarom Zij werpen alles over eind en knagen de woriels der planten af, zegt men. Slechts het eerste is waar; maar waar zij hunne hoopjes maken krioelde het van aardewormen en leningen, die alles ’s Avonds, ten 91/2 ure, werd een dringende ministerraad gehouden, ten einde maatregelen te beramen in geval van wanorders, die men vreest alle 00- genblikken te Parijs te zien uilbarsten. 1 hel ópgetrokken nier het camp van Ghy- velde. Behalvens de patrouille snughtens en savondts heeft men vandaege geene Fran sche gehadt; eenige beslaende van te ko men niet tegenslaende het verbod van den oversten, heeft hy op hun geschooten, tgeen hun heeft doen gehoorsaemen. Dit nieuw volk van Oostcappel was hel geene gelegen hadde tHondschoote, Bambeke, Winne- seele, ens. De Fransche vreesen voor hel belegh van Duynkerke. Henen sehildwaght belet toverkomen. Den 25° saterdagb. wy sien geene Fran sche behalve de patrouile. Daer stael eenen schddwaght over de kleene brugge, de geene belet de loopers in te komen en by nadde ordte van op tan te schieten als sy‘ met en gehoorsaemden. Ondertusscben syn-' der gisteren en vandaege nogh eenige over den Yser gegaen en hebben eene hofstede daégen aengegroeyl syn,- tot Omtrent hon- oftwtevan Hat>ynghe nogh wat afgeplun- ’.dert mannen. gy maeken scbielgaete.n in, d. ri; gisteren en vandaege komen er. wat de poorte en andere versterkingen. De blad ve EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Vcurne Ambacht. 1793; De zaak Dreyfus zal weldra eene oplossing krijgen. Men weet dat die geruchtmakende zaak voor het verbrekingshof gekomen is, welk te beslissen had of de herziening van ’t pro ces ofwel de verbreking der straf van kapitein Dreyfus al of niet rioodig was. Het gouvernement had over eenige maan den de zaak onttrokken aan de' lijfstraffe lijke kamer van het hof om ze in handen te geven van geheel het hof, tellende 45 leden. Zaterdag heeft het hof het vonnis van den krijgsraad van 1894 verbroken en Dreyfus verzonden voor den krijgsraad van Rennes, die zal te oordeelen hebben op de volgende vraag Is Dreyfus plichtig, in 1894, in ge meenschap geweest te zijn met eene vreemde mogendheid, om haar toe te laten de vijandelijkheden tegen Frankrijk te beginnen of die te begunstigen? vlughlers naer huys. Eenen officier deserteur.' Hollanders tEversam. Den 26®, synde den feestdagh van do heylige Dryvuldigheyt, behalvens de pa trouille, en sien wy geene Fransche, nogh dapr en syn geene gegaen in de hofsteden langst den Yser op Hacrynghe, ten sy een officier die opgekomen is in de geene van Albertus Looien, presenteerende eene croo- ne om den wegh getoout te syn naer Po- perynge, «eggende dat do fransche saeke niet meer en deugde en dat hy deserteerde. Men heeft op syn versoek syn peerd over de rinere gehaeld en hem geleyl in het ge melde Poperynghe. - Daer syn veel Fransche gegaen naer Wesicappel; tot Oostcappel en synder niet veel meer. Daer komen in de abdie van Ev-^rsara eenige Hollanders de -welko de volgende’ Lepels genomen. Trompetter. Den 27”, synde maendag snughtens en tegen den avondt fransche patrouille te Rousbrugghe; buyten die syn or nogh vier in ons dorp gekomen en een huys open siende hebben vier houten lepels genomen. Als sy maer plunderen en konnen alles is goet hoe gering het is. sNaemiddaghs passeert door Rousbrug ghe eenen Oostenrycksche trompetter ten 3 uren gaende naer Oostcappel en keert eene ure daer naer wederom. Hy vertelt hier dat hy peyst uyt het gonne hy siet datter in vijf of ses daegen verardennge gaet komen. Veel Fransche alhier. Den 28’, synde maendagh snughtens en sien wij geen fransche patouillo. mime savondts ten -"6 uren komender boven de honden, van dat volk, vele houdende reo” spaede ofte houwe op hunnen tclwttJol ende besetten de hoeker, der stras» en. Affaire te Eousbrugghe. Fransche over komende, schiet een overste op hun. Den 24", synde vrydagh, snughtens, was heel Rousbrugghe in alarm; daer was veel nieuw volk aen gekomen te Oostcappel, on gelijk den menseb altyd genegen is om te fergroofen en quaede maeren te verkoonen, toren er die het getal brogten tot 5000 a 7000 solve tot 8000 mannen. Drie ruyter» kntn’erfde sien tot by de bruggen om eenen smidt ts hebben lol beslaan van hunne peer- b tt, alsdan was het klaer dal al dat volk 0 tam op Rousbrugghe. Men sprak sect van te vlughten, maer njemanl opko '•'.■tide, alsdan wis het .bestemd ntn Loo, vetune eu selfs Ypcr te g.ien plunderen; i‘>aer. iu tverloop van firn dagh, in He pfeefe van die steden te gacn besoeken ia Rechtei lijke eÉrhersfellinj '-u 1 fr Ern V 10 :it. Afzonderlijke uumnmr.s voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annónccn voor Belgie (ter uitzondering der I'lutttultrenj en 'tbuitenland w»rden uiitvangeii door hei Office de Puülicitè, Magdaieuiislraal, 46, tf Brussel. Men schrijft in bij BONHOidME-BYCKASEYS, drukkeruitgever. Appelmarkt, 7. te. Veurne, en in de Postkantooren. 1 3!el tot 30 Juni fi weest cn op den grond geworpen. Daar de betoogingen voortduurden deed de prefekl van politie de tribuun door de republiekeinsclie wacht omrin gelen. Aan ’t hoold der betoogers be vonden zich MM. Lasies, Firmin Faure en Rochefort. Het volk wilde dezen laatstcn in triomf dragen. In de omhei ning van het publiek, voorzien van kaarten van 5 frank, werd er ook ge manifesteerd en geroepen Leve Loubet A bas la Calotte Er waren een 60tal aanhoudingen ge daan. Een officier van politie werd erg aan het hoofd gekwetst door een stok met looden kop. Toen de republiekein- ische wacht te peerd de meinigte achter de tribuun van den president wegdreef, werd er hevig gefloten. De gevechten zijn zeer hevig geweest. De betoogers wierpen en sloegen met alles wat'hun onder de handen viel en riepen voortdurend Leve het leger! Leve Deroulède! Weg met Panama! Ont slag! Er werden versche eieren naar het rijtuig van den President geworpen en verscheidene personen zijner omge- - viug werden erdoor getroffen. Toen de president hel koersplein liet, ontstoml er een afgrijseliik rumoer. Voor en tcgenhetoog'ngen hadden plaats Om 4 ure 4‘> is M. Loubct zonder ver dere moeilijkheden in het Elysetim aan gekomen. Dc aanval waarvan M. Loubet het slachtoffer is geweest, heelt in Parijs eenen grooten indruk teweeg gebracht. Onder de aangehoudenen zijn MM. de graaf de Dion, de graaf Rochechou- art. De graaf de Castellane werd in vrij heid gelaten. De damen van Imogen rang zijn niet ten achter gebleven om betoogingen te doen tegen den President der republiek. M. Loubet, voorzitter der fransche republiek, uitgejouwd en bedreigd. Erge wanorders. Zondag namiddag was do President» vergezeld van M. Dupuy, voorzitter van den ministerraad, en generaal Baillaud, fondag namiddag naar de peerdenkoer- sen gereden van Anteuii. In een tweede r>jtuig zat Mev. Loubet metM. en Mev. Combarieu. Er waren talrijke wandelaars in de Elyseesche Veldon.Men groetteeerbiedig den President en er werd ook Leve Loubet geroepen. Toen president Loubet op het koersen- plein aankwam, hadden zeer hevige trgenbetoogingen plaats. De kreten Panama J Weg met LoubetLeve bet leger weergalmden over het plein; Er werd geantwoord met hel geroep Leve Loubet1 De betogingen namen meeren meer ’oe. Aar. ’t hoofd der betoogers waren de leden van het comitcit van La Ligue Datriotes, die achter cn vooren de ’ubuun van den president stonden en r>cpen Leve het legerLevo Dcron- lo Er werd ook tel gefloten. Tal- »]ke andere personen riepen Leve LoubetE- n groot getal aanhoudingen Weiden gedaan. M. Touny. bestuurder der municipale Politie, en ofliciers en agenten der vei- Itgheidspolitie, die de tribuun, bescherm den, werden door de betoogers gcsla- £*n. Graaf Chrisliani liep met opgehe sen stok naar de tribuun van den presi dent; hij werd ontwapend na een hevig gevecht tusschen do agenten en de be toogers en tusschen deze laatston en dc officiers van h«t militaire huis van den president. Do hoed van M. Loubet was door den stok van graaf Christiani geblutst ge- hebben. Waar geene mollen zijn vindt men veel wormen die geheele boom gaarden kunnen vernielen. Waar geene worden en tettingen zijn, vindt men nooit een enkelen mol, en, brengt men er eenen, dan maakt hij zich zoo spoedig mogelijk uit de voeten, omdat hij er van hongf r zou sterven. Gij gelooft het niet Neem eene kist met zand, vul die gedeeltelijk met de heerlijkste groenten en wortels van alle hoornen en planten; na zes uren is do mol dood, verhongerd te midden van al uwen overvloed. Zijl gij cu overtuigd dat de mol geen planleneter is Neen Verwijder allo plantendeelen uit uwe kist, doe er aard- en andere wormerr-in, en binnen zes uren zijn er reeds een honderdtal verdwenen en is de mol nog zoo hon gerig, dal hij zelf eene kikvorsch aan valt en verslindt, maar de ingeworpen plantendeelen blijven liggen. De mol eet dus geene planten, maar zuivert ze van hoogst schadelijke in- sekten. De oorspronkelijke naarn van het dier is Mol worp, aarde werper, waarvan mol slechts de gebruikelijke verkorting is. Ja, een aarde werper is hij, maar drukt men in bezaaide bedden de opgeworpen aarde voorzichtig aan, dan groeien de jonge planten veel betcr dan voor t be zoek van den mol, terwijl ze nu in loven blijven en anders waren gestorven om dat de wotmen de plantenworteltjes ver teerden. Nergens vindt men meer kale plekken in de weiden, dan in die van hartstochte lijke mollendooders, die honden africh- ten op de vangst, en met vallen en klip pen deze zeer nuttige dieren tot den Jaatsten trachten te verdelgen. Dit ge lukt hun slecht, daar hunne groenten krioelen van ongedierte dat nu vrij spel Vertrekuren vau den Wzcrcnwcg van tien KSuurtspoorweg. .6 1» 52 2150 (Veiv.ilg;), twt WW 7 28 8 42 18 03 18 31 1901 18 01 1923 2042 21 15 18 58 19 52 Ï0 09 20 17 20 29 20 35 a’ I r 5 18 _j 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 5 49 8 05 7 16 924 9 24 10 49 TRIM OOSTENDE VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 '7 8 43 11 47 13 20 --1U 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 22 9 01 12 12 13 45 - 16 25 6 31 9 20 12 24 13 57 - 16 37 6 40 9 26 12 30 1403 - 16 43 Oostende Statie Nteuporl r-Ltd J.5 57 Oosiduytikerkn 2 b Cnxy’lc $6 Veui ne Ma» kt I Veurne Slj*ie Brutiel Gent 5 18 Lehtervclde 6 32 Gortfem.rck Biïmude Veurne Adinkerke Duinkefke Duinkerk® Adinkerke 'purno Diimude Jorternerck Gieliterrelde Gent bussel 1 rwr. ntit rtm Inl TRAM VEURNE- OOSTENDE 9 50 12 38 - 15 14 18 06 9 56 12 42 Ï5 28 7 14 10 08 12 54 - 15 32 18 24 Ojsiduiiit-rkc 25 36 7 22 10 16 13 02 - 15 40 7 41 10 34 13 20 - 16 00 18 52 7 00 8 40 11 32 14 20 - 17 00 - YPEIt-VETJRNE 9 50 1OS4 .13 05 1555 1810 9 55 1029^1310 1600 1815 -~Z 10 16 1050 "13 31 1621 1836 a VEORNE-YPEK Vcurne Stulie 4 45 $'s7 27 Veurne Voorstad 4 50 Niéuwe Herberg; 5 11 Alvcringhein 5 12 Loo 5 35 IIoogslHde-Lind*' 5 49 Yper Statie 6 45 Ypcr Statie r Loo 1 Alveringhem 7 32 7 53 5 18 8 (10 10 23 1057 '1333 1628 1843 8 17 10 40 11 14 113 55 16 45 19 00 S 7 831 1054 11 28 ’1409 1659 19 14 927 11 50 12 24' 1505 17 55 20 10 75^ 441 7 23 9 46 ,1030 13 01 1551 18 40 Hoogstad® f.in.U» 5 87 8 19 1042 511 30 13 57 1647 19 36 - ‘*1 "'"ÜH 44 1411 17 01 1950 f12 01 14 28 17 18 20 07 14 35 17 25 20 14 15 56 17 46 20 35 17 51 20 40 918 1346 - 11 37 15 52 17 44 1325 1702 - 19 29 8 56 - 13 43 17 14-19 40 9 21 - 14 09 17 39 - 2Q 09-2140 9 49 -- 14 38 18 05 - 20 36 - 22 02 959 - 1456 1815 - 2213 409 7 12 - 11 08 8 57 10 54 3 08 5 05 9 41 1147 15 56 - 17 50 - 950 11 55 1604 1018 1226 1633 10 45 12 55 1711 10 56 13 33 17 22 19 38 12 09 15 44 18 53 21 44 1316 1655 2010 15 20 - 18 12 18 32 :il 44 1411 i o 1 v 1 20 $12 08 12 34 15 V-urne Statie 5 10 6 56 Vtui!i<. tni x l -5 16 7 02 Cüxy.le Nieuport Omteu.le «tutic 9 46 5 51 8 33 10 56 6 08 8 50 11 13 Nieuwe Her Derf; 6 15 8 57 llZv^i. vo VeurneVoortUd 6 36 9 18 11 11 ®12 29 Veurne Statie 6 41 9 23 1146

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1