Woensdag 14 Juni 1899. '“I 56e JAARGANG. De blad st De dag van Zondag te Parijs. Minister Dupuy verklaarde S Onslag van ^Ministerie. Maandag deed de socialist Vailfant in ri te uan viel giovis tiugues op ujne oeurt ae Longchamps, die door den president politie aan. Eene dagorde voorgesield verworpen, werd door de Kamer aan genomen met 321 stemmen legen 173. De ministers hebben aanstonds hun ontslag gegeven. sche uyl en in gaen; sommige koopen vleesch en beiaelen hel met assignaten. De nwoonders van Veurne die allijdt vreesden voor oene fransche visile, vierden nogh meer verschrikt wanneer heden des morgens om thien uren voor hunne siadt saegen arriveeren twee trompetters uyl hel camp van Ghyvelde. Dese w.erden verblinl mot e m n neusdoek voor hun aensight en alsoó geleydt op hunne peerden lot voor het landtshuys, alwaer den heer colonel van Draeksiet logierde. Teisiont qu^m de geheele stadl in be- weginge; elk seyde dat Veurne van de Fran sche gesommeeri was, tgeene niet weynigh dt burgers en ontstelde. Het magistraet de benouwih.yi bemerkende sond daedclijk den heer landthouder ende burgemeester van de commune Joncker Charles Antoine De Lalre de Cappelbrugge tot den geseyden baron Draeksiei, den welken antwoorde dat hel niet anders en was als eene reclame van eenen franschen deserteur; hij seyde voordors dat bel niigistrael de borgers soude gerust stellen en I liet Vlaanisch. Te lange wierd onze edele moeder taal door zekere burgerij, als eene ban nelinge verstooten en misprezen, en het was als iets grootsch aanzien, bij som mige verbasterde Vlamingen, van aan eenen vlaamschsprekenden te mogen antwoorden Je ne comprends pas God dank, die tijden zijn verbeterd, maar moeten nog vee.' verbeteren. Vlamingen, wij moeten onze moeder taal grondig kennen en beminnen; ou-’ ders, die moet gij leeren kennen en be minnen door uwe kinders. Dat is al een genoegzame reden. Daarbij op onze dagen 't is een plicht Zijne Heiligheid de Paus, sprekende tot de begoede burgerij, zegt dat het hun i een plicht is tot het volk te gaan, om dat Derden inval van de Fransche binnen Rousbrugghe op den 6 Juni 1794, synde klten heyligh Sacramentdagh. Rousbrugghe wederom stórmenderhandt ingenomen. sNughténs len H uren verschijnen,to Rous- hruggbe 50 mannen, meest Hollanders, een weynig van Groen Loudon, on 5 of 6 hou- saeren; gekomen synde op Bcvercalch e heb ben sy doodtgeschooten de schildwacht staende regbt over hel huys van sieur Do- chef, winkelier. Op het grrughl van deze fcbeule syn de Fransche vin Oostcapp-.1 en daer naer van hel geheel omliggende toe gekomen. Ten o 1/2 is begonst een t-chroomrtick geschot soo van den eenen als van den anderen kant. De Franschen hun met soo croote kraght besprongen «lende. vreesden dat een geheel leger van geallieetde h.n aentaste en waeren te wege ie vlugpt/n'. wanneer Ignatius Gryson, frmsgesinjen J den welken het buys open hield van den beer Demobr, hun seyde dat e? waer 50.ia i het geheel en waeren en maer 37 dje viar I gaoven. (Vervolgt). het mmsle te yreesen waere dat hij hun hclselvo daedelijk sonde verwittigen. Des al niet te min heeft men n eyi aen de bor gers konnen doen gelooveu dat het geene sommatie en was. Inderdaedt het sonde wol konnen soo wesen dat het militaire hier af een geheym i was makende ol nogh beter dat dese reclame van eenen deserteur eon pretext was om te konnen bespieden of het garnisoen veel- talligh was; want men bomurkte dal een van de trompetters die voor het landtshuys op syn peerdt was gebleven, seer veel devoiren dede om den neusdoek te doen af vallen die voor zijne oogen gebonden was. Den 30" synde den feestdagh van Alder- neyligste Sacrament, vallen de Fransche in Meessen, en naer een ure veghtens het gar. nisocn verdréven lo hebben plunderen dat stedeken gams uyt. Nicuwkerke heeft té dien tijde ook het selve lot oadergaeri1. Tot Rousbrunghe zien wij nu en dan Fransche. In de hofsteden van Haerynghe, langst den Yser, plunderen sy nogh wat by aldien daltor iet gelijk ook gisteren. A bas l’armée! heelt eene opwinding ver wekt, waarvan de gevolgen niet te voor zien zijn. De vervolgingen tegen de officiers kan niet anders dan die opwinding doen toenemen. Hel gouvernement wil generaal Mer cier, oud minister van oorlog, in staat van beschuldiging stellen. Andere gene raals zooals de Boisdeffre en Gonse zijn erg bedreigd. Generaal de Pellieux moet voor eenen onderzoeksrechter ver schijnen, generaal Roget wordt in onge nade naar Orleans, en de commandant de Saint-Maurel naar Verdun gezonden. De Aurore vraagt de afstelling van gene raai Zurlinden als militair gouverneur van Parijs. De advokaat generaal Lom bard woidt afgesteld, de voorzitter van het assisenhof wordt verzonden voor bet bof van Magistratuur. Men moet geen diplomaat of groot politiek man zijn om ai hei ernstige van dien toestand in to zien, men gevoelt gemakkelijk wat uitwerksel dit alles gaat hebben. Dreyfus aanhangers worden allengs vuriger en vuriger, nu reeds eischen zij oog voor oog, tand voor tand. Wij twijfelen er sterk aan of die ge dragslijn de rust en den vrede aan bot beroerde Frankrijk weerbrengen zal. Wij vreezen het ergste en wij gelooven eer dal er een tijdperk van vervolging gaat aanbreken, waarvan wij bet einde nog niet hebben beleefd, een tijdperk, God verhoede het, dat misschien in op roer en bloed zal eindigen. Dreyfus moge een martelaar zijn, men geve hem recht, men berstelle hem in eer, men geve hem alles wat men wil, maar, eene rechterlijke dwaling, zelfs indien ze door den nieuwen krijgsraad erkend werd, zou immers de eerste niet zijn; falen is menschelijk, en in geen gevalle is zulke dwaling eene revolutie waard. Eenige borgers vratgende aan den com mandant waerom sy alsoo inquaetuen, seyde dat Andries Camp, boonen brackende bij Oosicappel, aan hun vertelt hadde dalier wel 50 Ooslenryckers op de markt van Rousbrugghe stonden, seer veele gedooken >n de huysen, en daiter op alle hoeken der straeten irancheen gemaeki waeren, dat ry die waeren komen vullen, maer siende de valscheyt der saeken waeren seer vertooil <-p den geseyden Andnes en seydên hern in Mukken lo sullen kappen, waeri dal sy h m vonden waer naer sy stille naer huys ge Rann syn sonder lemanl l-et te doen. Trompetter te Veurne D^n 29’, synde woensdagh, behalve de patrouille sien wij nu en dan eemge Fran- EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1793. Zondag was Pa:ijs om zoo ie zeggen i de Kamer eene ondervraging over de in staat van beleg gesteld, ten gevolge brutaliteit der politie legende manifes- der maatregelen door het ministerie ge- teerdere. Minister Dupuy verklaarde nomen om de orde te handhaven, ter d it de politie haren pl.cht vervuld heeft, gelegenheid der peerdenkoersen te I Dan viel Clovis Hugues op zijne beurt de der republiek moesten bijgewoond wor- i door M. Ruau, doch door^het^ministerie den. 6000 politieagenten, 20 escadrons peerdevoik er. eene brigade voetvolk stonden langs den weg van het E'yseum naar het koersploin en op bel plein rond de tribunen. Het plein was door liet gewoon pu bliek ingenomen, doch men bemerkte de aanwezigheid van veel socialisten. Bij de aansomst van M. Loubet en zijn gevolg op het plein, riepen agenten in bu'gei Kleederen Leve LoubetVive la sociale De socialisten volgden eenigen tijd den stoet onder het geroep van Leve de Revolutie Binst en na de koersen hadden eenige schermutselingen plaats en een 40iaI aanhoudingen weiden gedaan, onder andere van den anarchist Malaio en van een kerel die geioepen had Leve de Koning en een andere dié Leve de Keizer! trad geroepen. Boze laatste werd echter door zijne gezellen uit de handen der agenten vei lost. In den loop van den avond hadden hier en daar nog eenige oploopen plaats en de politie moest nog eenige cbargen doen. Koriom, dank aan de genomen maat regelen is alles rustiger afgeloopen dan men verwachte, doch de betooging die de republikeinen ter eero van M. Loubet wilder, ierichten is niet gelukt de groote meerderheid van bel publiek hield zich onverschillig. r 2 441 723 9 46 e 10 30 13 01 15 51 18 40 c De toestand in Frankrijk. Sinds lang zijn de gemoederen in j Frankrijk in spanning, door de Dieyfus- ktvesiie, die zoo ingewikkeld is dat wij aan onze lezers in haar geheel vol- I strekt niet hebben kunnen mededeelen. De twee vlottingen, welke legen mal kaar aandruischen, zijn deze De eene -beweerden (en deze noemde men drey- tusards), dat bet vonnis van den krijgs raad, waardoor Dreylus in 1894 tol verbanning veroordeeld werd, op gee nen goeden grond berustte. Dat verdui- kingen en bedrog werden gepleegd en tiat Dreyfus de zondenbok. maar geens zins de ware piichtige was. Deze drin gen aar. op de heizieoing roepends dal Dreylus oi'piichtig is. De andere vlot- ’iiig is deze, dnt bet voi-nis icgelrcatig gegeven weid cu dal de veroordeeling dus d t i l I loudeh te blijven. Deze twee gedachten nebbeu de drukpers van Ftaiikiijk cn van het buitenland, ja van heel de wereld, maanden lang in beroe ring gehouden. Eindelijk heeft het ver brekingshof de zaak in onderzoek ge nomen. het vonnis van den krijgsraad *an 1894 verbroken en kapitein Dreyfus eenvoudig als verdachte beschuldigde voor eenen nieuwen kiijgsraad verzon den, die ditmaal zal zetelen te Rennes. De uitspraak van bel verbrekingshof, verre van de gemoederen tot bedaring te brengen, heeft hen integendeel meer aangovuurd. Het is klaar en duidelijk, dat het gou vernement der Republiek een tijdperk yan zeer scherpe crisis ingetreden is. De feiten ie Auteuil voorgevallen en de hevige kamerzitting die er hot ge volg ervan was bewijzen hel eveneens. Wat in de zaak nog van het et nsiigsle en Srooiste gewicht is, is dal er lusschen de aangehoudenen van Auteuil zich ver scheidene officiers van hel leger bevin den. Do veldtocht van beleedigingen •rgen het legor, het geschreeuw van Vertrekuren vau den IJfzercnweg «fe van den (Buurtspoorweg. 9 18 13 46 - verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, 5 i'r. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. D? groote 'etters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (Ier uitsondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pudliché, iïagdalenastraat, 40, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7. te Veurne, en in de Pos'.kaniooren. ft Nlei tot 30 Juni VEURNE - YPF.ll VEURNAAR •ÜB 3 OS IT 51 Ï0 40 Veurne Statie 12 34 15 6 41 9 23 1146 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 9 49 Veurne St.lie Veurne Markt Coiyde Ooitduinkerke Nieuport 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 18 01 19 23 20 42 21 15 21 44- 22 50 De burgermedaille van eerste klas is verleend aan M. P. Dekeyser, gemeenteraadslid te Boits- houcke. -M. A. Versavel, ontvanger der douanen en accijnzen te Abeele (statie), Is benoemd tot ontvan ger der belastingen en accijnzen te Cortesscm (Limburg). 5 10 C 56 |5 16 7 02 l 5 18 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehterrelde 5 49 8 05 7 16 924 9 24 1049 Mijn Vlaanderen spreekt zijn eigen taal, God gaf elk land de zijne; En laat ze schoon zijn, laat ze kaal. Ze is Vlaamsch, en zc is de mijne! 22 13 11 08 5 05 17 50 - TRAM VEURNE OOSTENDE 9 50 12 36 -45 14-1806 9 56 12 42 - 15 20 - 18 12 5 28 7 14 10 08 12 54 - 15 32 - 18 24 5 36 7 22 10 16 13 02 15 40 - 18 32 Nieuport J6— 7 41 10 34 13 20 - 16 00 - 18 52 Oostende stitio 7 00 8 40 11 32 14 20 - 17 00 - 19 52 M v BaVIIWMSj a Ml naciuuuu^ UUVU VI I V ’UniUllk lil Yl’EH-VEURNE 9 50 10 24 p 13 05 15 55 18 10 -jf 9 55 102951310 1600 1845 gÜ 7 53 4 0 16 40 5C “43 34 4G 24 48 36 g 8 06 40 23 40 57113 33 16 28 48 43 -oï 817 1040 11 14 f 13 55 1645 19 00 5 2 831 4054 11 28 *1409 1659 19 14 L o 9 27 11 50 12 24’ 15 05 47 55 2010 -* Uoogstade Linde 5 37 819 10 42 111 30 13 57 16 47 19 36 c 5 51 833 1056 :11 44 1411 1701 1950 Ex’ 608 850 11 13 |12 01 1428 1718 2007 Nieuwe Herberg 615 8 57 11 20 *12 08 14 35 1725 2014 3* VeurneVoorstnd 6 36 9 18 11 11 212 29 15 56 17 46 20 35 ir -ci.».'. „is i i ia ia oi ie iwrJ «a xa TRIM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 Nicu port Mad -557 843 11 4. 1320 - 16 - 14 9 00 12 04 13 37 - - 16 17 .1 901 1212 13 45 - 16 25 «31 920 1224 1357 - 16 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 11 37 15 52 - 17 44 1325 17 02 - 19 29 13 43 17 14 - 19 40 14 09 17 39 20 09 21 40 14 38 18 05 20 36 22 02 9 59 - 1456 18 15 - - 4 09 712 - 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 950 11 55 1601 - 1803 1018 12 26 16 33 - 13 31 10 45 12 55 17 11 - 19 01 10 56 13 33 17 22 - 19 38 12 09 1544 1853 - 13 16 1655 2010 Brussel Gent Liehtervelde 6 32 Corlemitrck Bixmude Veurue Adinkerke Dumkerke Buinkerke Ad)tiker*c rurne B'iu.ude Gorivntarck Gent luttel Oostende Statie Ooetduynkerkv 16 Coxyde 22 Veurne Markt 1 Veurne Statie Veurne Stutie 4 45 $7 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 Nieuwe Herberg 5 11 AlTeringhem 518 Loo 5 35 Hoogst.de-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Stetie Loo Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1