Woensdag 21 Juki 1899. w Ök den Staat onderge- basinne 56? JAARGANG. B>e Krisls in Frankrijk De ministeriele krisis duurt nog altijk beid; de socialisten van hunnen kant be weerden dat minister Begerem stelsel matig al wie liberaal of socialist is van elk ambt verstoot, en dat de katholieke rechters, in de uitoefening van bun Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncm voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanfooren. I jflci tot 35D Juni fl 899 De WerkerspensioeDen. De buitengewone Commissie, samen gesteld om de kwestie der werkerspen- sioenen te bestudeeren, zal weldra hare Werkzaamheden eindigen. Tot hiertoe zijn de volgende besluiten genomen de Commissie heeft de ver plichting laten varen en besloten dat haar stelsel zou gesteund wezen op hel beginsel der vrijheid. Dit besluit beeft de logische wijze de tusschenkomst van den Staal medege bracht, ten voordeele van dezen, die zich vrijwillig bij de lijfrenlkas aan fluiten. Het pensioen mag de 300 frank jaars niet overtreffen; de toelage van de Staal wordt maar verkregen voor het deed der stortingen die de 24 frank per jaar niet te boven gaan. Het deel der tusschenkomst van den Staat zal 100 ten honderd bedragen op de zes eerste gestorte frank; 75 ten honderd op zes volgende frank; 50 ten honderd op de stortingen van 12 lot 18 frank, en 25 ten honderd op de stoitin- geu van 18 en 24 frank. De rechtstreekscbe aansluiting zou maar aanneembaar wezen ten voordeele der bezoldigde werklieden en knechten. wees dat hij nooit partijdige benoemin gen gedaan beeft. Woensdag, terwijl M. De Jaer sprak ove> de verhoogmg der jaarwedde van de magistraten, stond plotseling een 20jartge jongeling r<cht en riep luid keels Leve Moineau! Leve de anarchie! A ban la calotte! liet is zekere Medard Desmet, geboortig van Moeseroen en wonende te Brussel. Hij werd ontnid- delijk aangehouden. Donderdag stemde de Kamer de wet waarbij de kazerneetlr.g der gendarme rie ten laste van den Slaat gelegd wordt en een ontwerp waarbij bet persooneel van der. bestuurlijken dienst van het leger heringericht wordt, woont voor Jan Blaeke, vaeder, syn gepas- seeri door het solve huys. dan loopeude naer het K^ukelstraeije ende dat af gegaen synde naer deCrombekostraete en van daar naer de prochie van Crombake. Degene hun bevonden op de marekt syn geweken naer hel Kapelle straelja en van daer door de huysen en hovingen van de doghters Carton en van Pieter Hoyle, gewonnen hebbende de weyden syn ook geraekt in de Cromboekstraete en vervoegt by da andere sonder eenen man te verliesen. De Fran- schc gewacr synde dal de Dnylsche ver dwenen waeren, syn omtrent den middagh met een yselyk geschreeuw al schieten en trommelen binnen Rousbi ugghe gekomen, loopende in alle de straelen; eenige heb bende misschien hunne vyanden langst dien kant sien vlughten, begonnen de deu ren der kapelle in te sluyken, maer de be- sorgersvan die daer aen wonende quae- men met de sleutels en doden die open en sy treedon binnen seggende datler key- serseba in waeren. /Vervolgt). Overigens het zij wel te verstaan dat deze zelfde reeksen lieden ingelijks zou den mogen deelmaken eener ziekenheurs Wat betreft de andere reeksen, deze moeten nodzakelijker wijze van eene maatschappij van onderhngen bijstand deelmaken. In deze andere reeksen zijn de am bachtslieden, de kleinhandelaars er de kleine bedienden begrepen. deerde uyl de deuro van thuys van Provoost op do marekt. Ten 9 uren geratklen de Franschc soo verre van de kleene brugge te passeeren. waarover sy srneeten deuren en vonsters die sy afnamen van de bysiaende huysen en ver spreyden hun in dio van lusschen de brug gen, en gelyk sy alsdan waeren ten getalle van ses h seven hondert, beseltenden sy alle do meorschen, van waer sy onophoude lijk vier gaeven, en het is van daer dat ik verscheydo eariouchen in ntyn hof gekregen hebbe. 'Eenen jongen larix en eenen tack van eenen tamarix syn afgescholen, soo wol als de panne van hel dack van hot vertrek. Eenige liepen in de aghtererve van hel huys van bas nno Desmedt, alwaer terstonl twéé doodt geschooten wierden. Andere losteden uyt de vensters der vaute van het selve huys, verscheydo waeren in depoorte. Eenen daer uyl op slraete komende, alhoe wel syne cameraeden hem vermaenden van syn gevaer, schreeuwden op eenen Loudon verd; komt over de brugge Coulion, on veele andere sulke blauikackericn. Dea Aan welke voorwaarden zou de tus senkomst van den Staat onderge- geschikt zijn Verscheidene regelen werden vooruit gezet. Do ingenottreding van de rent zal mogen bepaald worden op allen vollen ouderdom, begrepen tusschen 55 en G<J jaar. Bij de bespreking”van het budget van bij zien gelastte met het duurde, heeft de linkerzij de benoemin- ---- -• gen van rechters en notarissen door het doch hij ook is mislukt, en beeft van al.e j katholiek gouvernement gedaan bekntb- onderhandeling afgezein. Intusschen zijn kamer en Senaat die maandag mors'en zitting houden, uit eengegaan tot morgen. Over eenige dagen vroeg een politiek man aan M- Waldeck Rousseau, voor f amhli partijdig te werk gaan dat deze de taak aanveerd had een nieuw i Gftbeel de 'rech{erzij pr0Iesteerde te- kabicet te vormen, wat bij dacht van I gen deze bewering en M. Begerem be den tegenwoordigen toestand. M. Waldeck antwoordde letterlijk: Er zijn op dit oogenblik verscnillige beestigheden te doen. Het is beter ze te laten bedrijven door een radikaal mitii- steiie, b De partij waarvan M. Waldeck-Rous- seau ecu der leiders is, zal het einde van den snijd afwachten om, na dat er zekere politieke en militaire persoonaa- ges van hel tooneel zullen verdwenen zijn, als mannen van de nationale vo - zoening op te treden. In alle geval verkeert Frankrijk in harrewar en zoo de ministeriele krisis voortduurt, is het niet onmogelijk dat er eene gouvernementele krisis ont- Oostcnrycker voor geheele anlwoorde geeft hem soo eene scheute dat hy op den oogen- blick doodt valt voor de geseyde poorte. Het geschot bleef met de selve hevigheyt aenhouden van b*yde kanten tot ten 11 uren, wanneer de Fransche hunne kanons die sy gehaMt hadden ran Oos'cappel, plaetsteden aen de kleene brugge, van daer desen kant van Rousbrugghe schromelick beschietende-, men hoorde nogh men sagh. Wat daer naer syn de housaenm ver trokken, seggende daisy bedrogen waeren van hun eygen volk, dat sy een sterk ren tori boloofi waeren en dat het niet op en quam. Het voetvolk heeft nogh eene halve ure langer gebleven, macr siende dat het te vergeefs gevochten was tegen soo eene overmaght, heeft synen afloght grmaekt. Degeene waen-n in hel Engelstraetje neb ben hunnen wegh genomen door de soo genaemde leege weyde, van daer door de hoogo weyde, dan door de myne aghter ons hof ende profyteerende van e-n® pianke die lagh over don graght reght over het leste huys van de Haeryngbsraete, be- voort. Al de kandidaten-ministers door den President Loubel verzocht een kabinet te vormen, zijn in hunne onder handelingen mislukt. M Waldeck-Rous- delsondet nemingen gestamd? seau, zaterdag bij den president der republiek geroepen, is hem zondag gaan jugude welk geheel de week zeggen dat l" “~u 1- 1 samenstellen van een nieuw ministerie, i gen van rechters en notarissen door het sideni aankondigende. B3e Kamer. De Kamer heeft geheel de week een tijdperk van kalme bespreking gehad. Dinsdag werden het wetsontwerp op de visebvangst en de wet betrekkelijk de veiligheid en de gezondheid der werklieden in de nijverheids- en ban- Vertrekuren ian den IJzercnweg van den Buurtspoorweg met de verschillige reeksen nader te be krisis niet spoedig opgelost wordt, men palen, welke geroepen zijn om van de j een van die theaterstreken zal zien, die Siaatftoelage te genieten, ten einde te j voor einde zal hebben eene boodschap vermijden dat deze toelagen zouden aan de Kamers hel ontslag van den Pre- gaan aan dezen, die ze nietnoodig zou- i -:J-— 1-1J- den hebben. D.’ republieka men hier over bcschaemd hrbben met nieuwen moed hunnen vyandt atngrrandi; sy gingen om te laeden in de huys.n en quacmen op slraet om tc schie pen; sy losten ook hun geweer uyl het ge melde huys van dhecr Öemoor. staende aen de kleen<- brugge, soo door het dack, de pannen afuemcnde, als door den venster ia den gevel siende op hel suyden. De grallieerde hielden hun om te laeden ten deels ia de pooi te van hel Engelstraetje en andere dight aen het huys van de marekt met een terreken, en quaemen soo d’. en als danders reght over do groote brugge cm te lossen. Van de bousaerm stonden er 2 of 3 by hel gemelde huys, twee aen het begin van de Haerynghslraele en een aen de sondagbschool. Den oversten comman- De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; siet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groot® ’otters volgens plaatsruimte. 'lbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. In geval van vroegere onbekwaam heid tot werker, voorkomende voor bet tijdstip der ingenottreding van de rent, zou de belanghebbends toegela'.en wor den onmiddelijk van hel bekomen pen sioen te genieten. De stortingen mogen geschieden met voorbehouden kapitaal, ten voordeele der erfgenamen van den rechthebbende ot zelfs ten voordeele van dezen laatste. Hel is insgelijks toegelaten dat de toelage van den Staal altijd met afge- s'aan kapitaal zou gestort worden, en de Commissie heeft zekere gevallen aange duid, waarin deze toelage toegekend zou worden. 55 E 7 v E In welke voorwaarden zal deze tus- «chenkomst geschieden en ten voordeele van wie De Commissie heeft besloten dat de tusschenkomst van den Staat zou strek ken i’ Ten voordeele der maatschappijen van onderhngen bijstand, die hunne leder, aansluiten bij de algemeene lijf- rentkas onder waarborg van den Staal; 2° Ten voordeele der maatschappijen, kassen of werken die voor doel zouden hebben pensioenen te vei krijgen en die zouden erkend zijn als de noodige waar borgen aanbiedende; 3° Ten voordeele van werklieden af zonderlijk in bepaalde voorwaarden. EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 1 T’Ö^fc. De Commissie houdt zich thans btzig staat; men denkt zelfs, dal indien de palen, welke geroepen zijn om van de ten 6 45 Veurne St»tie C 41 923 11 46 til 18 01 1923 10 45 11 15 6 00 7 58 8 41 8 56 y it 9 1» 18 50 19 52 20 09 20 17 20 29 20 35 Oostende Statie Niiuport r.tad Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 5 18 6 32 48 7 18 7 48 7 54 8 47 w p 17 51 20 40 tl r i VLiievu-,. xV... j .j.,, -j-- 4 «z 1 VEURNE-YPER 4 45^7 27 7 32 7 53 10 16 1050 800 10 23 10 57 o 8 17 1040 11 14 f1355 3 927 11 50 12 24 «F «F 4 41 7 23 12 34 15 gWTÏTii- 510 6 56 Markt 25 16 7 02 11 ■mi tt—im —nraaGZgjEJg. 11 Vcurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alreringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 Yper Statie Yper Statie TRAM VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 56 12 42 Coxyde 25 28 7 14 10 08 12 54 - 15 32 18 24 Oastduhikerke f5 36 7 22 10 16 13 02 - Nieuport ‘6 7 41 10 34 13 20 - 16 00 18 52 9 18 1346 - 11 37 1552 - 17 44 13 25 17 02 - 19 29 1343 17 14 - 19 40 14 09 17 39 - 20 09 - 21 40 14 38 18 05 - 20 36 - 22 02 9,19 - 14 56 18 15 - 10 52 - 469 5 55 6 42 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 1-iclitervctde 5 49 8 05 7 16 924 9 24 10 49 •- i _i»'_ r_ N’r 4 A azxm* A fTAYirlnolilLn rxtimmmxc trrvnw «-jmFiL-aIq xxn'r fn hnf 4 AA TRVll OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 1048 12 18 - 14 58 J5 57 8 43 11 47 13 20 - 16 Oo«tdtiynl.<!i,k<' "46 14 9 00 12 04 13 37 - 16 17 $6 22 9 0S 12 12 13 45 - 16 25 16 34 9 20 12 24 13 57 - 1G 37 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 t, 1 |>Cl Oiauu *f 1 4 i. if 4Z4UZ1VOV 1 U UI ld Ol 4W ▼v Hoogstade LinJe 5 37 8 19 1042 511 30 13 57 16 47 1936 □.'2, Loo 5 51 8 33 1056 :11 44 14 11 17 01 1950 'E Alveringhem 6 08 8 50 11 13 S Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 412 08 14 35 17 25 2014 VeurneVoo.'Stad 6 36 918 11 11 "1229 1556 17 46 20 35 VCn t e te io aü oz es x i «n z n PER-VEURNE 950 102» ,13 05 15 55 18 10 J 9 55 10 29 513 10 1600 1815 S 13 31 1821 18 36 ,'13 33 16 28 18 43 1645 1900 ‘1409 1G59 19 14 15 05 17 55 20 10 7 12- 857 1654 308 941 H 47 15 56 - 9 50 11 55 16 04 - 18 03 1018 1226 1633 1045 12 55 17 11 10 56 13 33 17 22 - 19 38 - 12 09 15 44 1853 - 13 16 16 55 20 10 I uuel Gent LicMervehl® CortrmA» ok Dixmutle tui re Adinkerke Dtunkerke Duinkerke Adinkerkc Veurne D'xti.ude Cvrteinnrek Cent Gruwel Veurne Statio Veurne Coiyde Nieuport 9 46 $1030 13 01 15 51 18 40 ZU 44 14 11 17 01 1950 «12 01 14 28 17 18 2007 22 13 11 08 5 05 17 50 - -18 31 -19 01 21 44 22 50 15 20 - 18 12 15 40 - 18 32 -- ÓÓTténd. U.tie7 00 8 40 11 32 14 10 - 17 00 - 19 52 ri - I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1