B I B is Woensdag 28 Juni 1899. N02S •i P kunnen zij gestraft mum, oproerige opschriften, standaards Republiek zelf aftreden, (Vervolgt), Men kan het genoeg afnietende din gen staan scheef in Frankrijk. Daar hebt naer Bergen gevoerl syn. Onder de gesneu- <>nl/4n umo rï«n vorm Mö^/lön rianrnort rion nieuw gebouwt in 1761, was bewoont door De politieke denkwijze van generaal de Gailife: (ooilog) is met goed gekend; hij moet nogtans geenen goeden naam vallei.) 4° Indien diie of meer bedienden, fr boete. Die bepalingen zullen in voege treden op 30 Juli. so- een generaal van den reservekader. Ouder 11e Toestand. Vrijdag had minister Vandenpeere- bootn voorgestel»! de bespieking der nieuwe kieswet den 5 Juli te beginnen. Vrijheid in Italië. De italiaansche regiering heeft de maatregelen atgekondigd. genomen om zoogezegd de orde te verzekeren, doen 56' JAARGANG.' gen en hebben getempeest en gepimes- j was en dan BS vinden was. en nietlegenslaende dat de. re- publicaenen hunne handen moesten suyver houden, gelyk maer onlangs uytgekondigt en was te Cassel, openden de kassen en koffers, en sy levers nog een I neusdoek of iel sulex het was thunno; in de sctioppewinkels noemen sy tgeene hun acn •Jl IA P M 15e Krisis in Frankrijk. Hel nieuw ministerie werd eindelijk donderdag na middag samengesteld. M. Waldeck-Rousseau, minister van binnen- landscbe zaken, is voorzitter van den raad. Er zijn in hel nieuw kabinet drie zeker ook de reden van het geruclndat nators, zeven afgeveerdigden en fa te ijk in hel Elyseum te installeren. En waar het alzoo slaat, staan de dingen scheef, en dal M. Lou het maar wel zijn beste doe om dat te verbeteren. De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; «iet de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. D’ groote 'r-i’ers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgis (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Puhlicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. die haar zullen toelaien, met alleen de Stffiins zijn de socialisten reebtgespron- socialisten, maar eerst en vooial 'de katholieken te vervolgen. Ziehier Hoe j teerd tot hei 5 ure voorbij I hebben zij beweerd dat er, volgens het nieuw legiemënt, niet meei mocht ge stemd worden, en om zekerder eene stemming te beletten, heeft de linkerzij de zaal verlaten De kamer was niet meer in getal en de stemming moest en met veel geldt uyt tlandt gink. Hy was als eenen panlagrul geklommen tot hoo- ’t Is eene poets, die de linkeizij ge speeld heeft aan de mee:deiheid deze troefde maar in getal te zijn om die kwaajor.gendreken te verijdelen. Zeur waarschijnlijk zullen de roode kopstukken den grooten slag voorbe houden voor den dag wanneer de be spreking eigenlijk zal beginnen zij zul len dan de kamer vei laten en op straat gaan mantfesteeren. j Op hunne vergaderingen spreken de er we.* EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 17 94’. Maer den generael daer arriveerende deed hun uilgaen, verklaerende daer geen quaet te willen gedaen hebben, want wy syn ook catholyke voegde hy er by. Daer naer sprongen sy in alle huysen. de deuren in- siaende met kleene bylen als sy niet in ty- den geopenl en wierden, nytdrinkende het waynigb bier da tier nogh te vinden was en gaende solve sien in de kelders of het waer was tgeene men hun seydo dat ai den wyr. en bier verkwist was in de plunderinge van den 5 November en 6 Mey; aten op al het Die toestand wordt gespannen, en die toe tand is erg. Zullen Loubet en de gematigden de soorte ’van slachting kunnen tegenhouden welke de vrijmet selarij en joderij wil aanrichten in leger, in gerecht en in bestuur Dat is ré we ten en kunnen ze het niet, zoo loopt Frankrijk, misschien wel, recht den nfhrond in. Die groote vernestoling is L_- geloopcn heelt, als zou de piesident der Republiek zelf aftreden, Piesident Loubet is zeer tor neer ter neer geslegen zegt cenc mare. Leden van zijne familie zijn zeer bezorgd over hem, en bekla gen den toestand waarin hij gerochi is. of zinnebeelden te dragen of ten toon te opzicht van denkwijze kunnen de nieuwe ministers gerangschikt worden als volgt: progressisten, MM. Waldeck-Rousseau, Cailloux (iinanieii), Monis (Justitie), Jean Dupuis (landbouw),Leygues(onderwijs), en Doerats (koloniën), gematigde radt- kalen, MM. de Lanessan (zeewezen) en Delcassé (buitenlacdsche zaken); radi- i kaal socialist, M. Mtilcrand (hapdel). In Frankrijk. De groote kwestie voor een nieuw fransch ministerie, dat is de zaak Drey fus en be'geen ermee in verband zit. In de Kamer is er eene sterke strooming om verscheidene generaals voor eenen krijgsraad te dagen en net leger te zuiveren, geluk ze dat noemen. Van den anderen kant is er onder hei volk eene felle neiging ten voordeele van het legt r en van zijne officiers. Dat is een seboeve toestand. M. Loubet en al de bedaarde staatsmannen, zouden geerne die ellendige zaak Dreylus zoo gauw mogelijk begraven. De mannen der vrij metselarij. willen integendeel van langs om meer verwarring doen ontstaan, en ze zouden alleman willen doen kruipen voor hunne voeten rechter, officier, pt tester. beambte. Omtrent den midtjagh passeerden voor het kerkhof van Haerynghe honderl Fran- sche komende van den steendam, maer onder wege hoorende dat Rousbrugge over •was, syn gegaen naer Proven, op hoop van eenige vlughters te kóhner. ondersch-ppen; waer omtrent ten 2 uren habben eenigo Oostenryckers die daer waerer. negen van dese republicacucn gevangen genomen 2 i of 3 gedoodt co de reste verstroeyt. Wy vreesden groolelicx dat dit ge«poys hier wederom twee of drie daegeu soude genesteld hebben; maer tonzër grooten ge noegen hoorden wy snaemiddaghs ten 4 urou den trommel slaen en korts daer naer saegen wy die plunderaars vertrekken, naer B ex n I xx rx 1 *-x z-1 /-* «x zx Vx i I z-1 «ir» I z. zx.^ als gtquelste, volgens sommige 30, volgens Keveren catchie by de kleene brugg'-. Wat, daer naer syn vele Rousbruggenaers dia verre ^van hier gevlught waefien, weder gekceri, en wy bevonden ons wel verblyd van malkanderen nogh eer.s weder te sien. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, cn in de Postkantooren. Vertrekuren van den IJzerenweg «S? van den ISuurtspooru eg. fl «Juli tot 30 Septcni73er fl -S JI .V1O 10 ZO 10 40 - 14 |13 55 1645 19 00 5 Z S stellen. (Alles wat de rechten van den H. Stoel herinnert, wordt natuurlijk door de italiaansche liberalen als oproerig beschouwd). 3° De minister van binnenland-’che zaken mag de ve eenigingen ontbinden, die de maatschappelijke instellingen ot de staatsinrichting bedreigen. Degenen die zulke vereenigingen willen herin- richten, zullen gestraft worden met 3 socialisten van dien dag, als of welken ten tyde van de canonneering sich hiel in den gevaucheerden kelder. Alen heeft daer naer wat over den kléenen mo- ger slaelen hy was kapiteyn. len gevonden eepen canonbal van 24 pondt i die half in tlandt g^sonken was, maer men meent meer dat desen daer is geschooten geweest in den inval van 3 November 1792, om dat men niet gehoord heeft dat sy desu rcyse kanons van snick caliber hadden. Daer is eenen énrgré dienende onder de groen Loudons, swaerlick gequelst ge weest by de brugge, en van daer gedroe gen synde in het huis van meester Louis j Vandervennen, chirurgyn, is van de car- magnolen binnen Rousbrugge synde, ge- ant- heel dood gekapt en eerst begraeven in het - hot cn daer naer op de hooge weyde. Geene andere en syn gesneuvelt, gewond, of ge- Van den kant der Franscne synder gebleven soo in doode Oostcappel, laetende een achildwaghte op 1 X. X —x 1 X I -x. XX «X XX XX XXX X XV 'X f XX 1 XX XX Ï-B im- XX am XX .X 1 XX lx XX lx xJ XX t. 1 a - 1, a. XX A fi. 4 andere hondert. Dit is zeker dader twee volle waegens met doode code gequetste velde was den vermeerden Geeraert, den kannendekker,die voor den oorlog alle jaren c Rousbrugge quam syn ambaght doen en heeft hij een groot deei genomen aan de zij zal onder de toepassing die bepaling beteugeling dc-r communards. De ministeriële verklaring zal zeer kort zijn; het ministerie zal er zich bij be- agenten ot werklieden van do spoorwe- palen te verklaren d it bet wenschl uil de gen, posten eti telegrafen, of van een krisis ie komen die Fraukiijk dooiwor- j openbaren verlichtingsdier.sleene werk- stelt en zal aan bei Pailement vragen staking beramen, kunnen zij gestraft om het volgens zijne daden en met vol- j worden toi G maanden gevang en 3000 gens zijne samenstelling te oordeelen. i liet zal eenen oproep doen tot a! de i republikeinen. gij nu, bij voorbeeld, kommandant Mar chand, die uil Afrika (Fashoda) is terug gekeerd, die ginder zegepralend heeft gestreden, maai die, door zachtheid en weldaad, ook den naam van Frankrijk beeft doen beminnen. Een held dus, een groote werker voor Frankrijk’» eer en belangen En hoe vaart hij Zeer heeft ’t ministerie hem doen zeggen, zeer van Parijs weg. cn vertoon u zoo weinig mogelijk, vermijdende de hulde en de to jtiichingen van het volk Ja, Mar chand beleeft zoo’n dingen, en dat is toen nog geene kwawilligheid van wege de ministers. Het volk is zoodanig de dwaasheden en de schurkestreken van de republiek bsu, dat het in staal is eenen Marchand op te nemen en triom- voortaan in het liberale Italië de vrijheid zal geëerbiedigd woiden 1° De pobcie mag alle openhare ver gaderingen en vereeuigingen verbieden op straf van gevangenis cn boeten; 2" Hei is verboden op straf van eene maand gevangenis en 300 fr. boeie maxi- verschoven worden. maanden gevang en 1000 Ir. boete maxi mum. (In geen<» enkele katholieke veree- niging, zal er van tiet lijdelijk gezag van hebben bij de socialisten, want in 1871 den Paus mogen gesproker, worden, of stondt of wierpen het in den vloer, de olie tonnen doende uyt loopen en soo voorts; maer groote plunderingen en hebben sy niet konnen doen, want bynac alles was gevlught of de andero keeren genomen. Als sy in de huysen braeken waeren sy gewac- pend met de bijonnclte op den snaphaan, met sabers, pistolen en kleene happen on- der den arm, loopende in de kaemcrs om te I sien, seyden sy, offer geen keysorsche in co j waeren, maer en hinderdtn niemant in synen pirsoon. ten sy datter 14 of 13 on- cerl.ck gehandell hebben met eene krank- i sinntge. Wanneer sy myne deur openslou- i gen gink ik hun toe en vraegde hun of sy 1 quact quaemen doen! Neen, neen, woordden sy, hoewel het keysersche syn die van desen keer ons aengetast hebben. I ^.}K. De cartouchen waermed.* de Fransche vangen genomen geweest, eten dat in de buffeen en schapraeden te schooien lubben veel daeken en vensters I?- - 1-u'--- j j-. j. befechaedigt Eene kanonballe van 8 pondt is gevloogen door den meur in het biiffit van het hoekhnys van de marekt en van de Bloemstraele, en een ander door een ven- hemde of sier. Dit gebouw van grondt seer trefldick sieur Martinus Vei linde, laekensnyder, den W3 i 5 05 Veurne Statie ES ■KmWMMBMMHMWMmWBMMMaBMBtaWW T I 19 56 20 C-8 wirntTCZzgm—--- «jtwaïmuaagBfcEjpjc». '.aiywir^ ii 13 11 08 7 50 Brussel Gent l.ichtervelde Coi temaick Dixmude Veurne Adinkcrke Duinkerke Duinkerke Adinkcrke Veurne DUmude Cortemarck Gent Brussel K .13 05 15 55 18 10 *13 10 1600 18 15 - 16 21 1836 16 28 1843 t F’fv I 21 44 22 16 22 50 TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 '0 14 ’0 15 20 18 08 19 50 Markt f5 16 6 57 10 06 12 16 14 J6 15 26 18 09 -5 28 7 09 10 18 lï 28 14 38 15 38 18 21 1 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 .5 56 7 35 10 43 12 41 - 16 01 18 50 20 47 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 l8 19 50 21 36 18 01 19 23 20 42 21 15 10 54 11 28 '1409 1659 19 14 *i 15 05 17 55 20 10 15 51 18 40 s 17 01 19 50 17 51 20 40 III. I I 946 =1030 13 01 15 51 18 40 s HÓngstade Lii.dn 5 37 8 19 1042 511 30 13 57 16 47 19 36 19 04 21 25 Alveringhem Nieuwe Herberg 6 15 8 57 1 1 20 x 12 08 1 35 17 ZZ ZZ Z VeurneVooislad 6 36 9 18 11 11 «12 29 15 56 17 46 2035 nniiML rMaExria 5 18 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 8 OG 5 34 7 50 Lieliteoelde 5 49 8 05 7 16 924 9 241049 Veurne Statie Ve.trne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alreringhen. 5 18 too 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie Ypcr Statie 1 1.00 7 12- 3 08 f.00 - 918 13 46 - 7 28 - 11 37 15 52 16 57 17 44 8 45-43 55 17 02 17 33 19 29 8 56 - 1343 17 14 18 05 19 4» 9 21 10 2G 14 09 17 39 18 31 *0 09 21 10 21 40 9 49 10 44 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 2’02 9 59 10 56 14 56 18 15 19 05 4 09 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 16 04 17 14 18 03 20 32 5 06 720 8 2» 10 18 12 26 1633 17 3» 18 31 20 55 10 45 12 55 17 11 - 19 01 21 1» 1056 13 33 17 22 - 19 38 21 22 12 09 15 44 18 53 13 16 1655 2010 Veurne Statie Veurne Coxyde .xz Oostduinkerke 1.5 36 7 17 10 26 Nieuport Oubtüiide txtatiu Oostende Statie 5 05 7 40 Nieuport stad £5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 '21 09 i 4 vv 1 v* *3 40 4 50 i4i 10 04 2125- Ie 22 9 08 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 j Ï6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 926 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 TVER-VEURNE 950 10 24 9 55 10 29 71331 ST 3 33 i3112 oi 1120 512 08 12 34 15 i VEURNE YPER 4 45 #7 27 732 7 53 10 16 1(150 8 00 10 23 1057 8 17 10 40 11 1 8 31 T 6 45 9 27 11 50 12 24 Oi'f 4 41 7 23 5 51 8 33 10 56 711 44 14 11 1 6 08 8 50 1113'12 01 1418 17 18 2007 Nieuwe Berbers 6 15 8 57 11 20 S1208 14 35 1725 2014 6 41 9 23 11 46 TRUI OOSTF.NIIE-VEURNZ 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 Oostduynkerke 16 14 9 00 11 02 13 48 14501644 Coxydc Veurne Markt Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1