IT 27 Woensdag 5 Juli 1899. Viert den 21 Juli. Vlamingen Vlamingen JAARGANG. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. genwoordiger van Brussel, de zitting prochie. Wattrr van sy den baleyder heeft stokslagen gekregen en die van Rousbrugge hadden ordro van te beginnen schieten van 5 1/2 ore, tgeene sy gedaen hebben, wel kers commandant n«gh gheen geschot van verren hoorende naer tverloop van 2 uren seydo ik beklaege u al borgers, wy syn verloeren. Nota. Oat hel begin van de maenden en dickmaels den sesden dagh noodtlottigh is geweest aan Rousbrugghe gedeurende de sen oorloge den eersten inval was den a November, den tweeden den 6 Meyp, den derden den 6 Juny. den vierden dec 3 Au- gusty, den vijfden den 4 Augusty, den zes den den 6 September; (was soo doorslaonde dal wy met veele wenschteden ons wat ver voordert te sien dieper in den maendt. Dame te Veurne. Den selven 6* komt lot Veurne op de nighte van wylenl don hertogh van Ghoi- seul, voortijds minister van Frackryk, de welke gevlught was uyt Parys. Den com mandant heeft haerceu pas doen geven en Woelingen In de Hauler. Het is klaarblijkend, dat de socialis ten, ter gelegenheid van het nieuwe kiesontweip, eene revolutie op touw hebben gezet. Di ie achtervolgende dagen heeft hel gewoeld in de Kamer, de socialisten hebben door alle sooiten van lawar, schuifelen, kleppen niet de lessenaars, alle bespreking willen beletten. Alle soorten van scheldwoorden, dieven, moordenaars weiden den den Minister en de katholieken naar bet hoofd ge- goworpen. Nooit zag onzo kamer zulk schouw spel. Gemeen, door en dooi gemeen, heeft de socialistscbe partij zien nange- sield. Ze hebben de Marseillaise, do Carmagnole gezongen ais zij de Kamer verlieten, overal dreunde het van Leve de Revolutie Leve de Republiek De munster Vandenpeereuboom zat bij al dat leven, kalm en tastbetaden op zijn bank en scheen zich om al dat lawaai niet eens te bekommeren. De minister wachte als een schoolmeester de kalmte af, als Je fluitjes en tiompeijes hunne rollen zouden gespeeld hebben. Bespreken, wil hij; men zal hem steeds op zijnen post vinden, maar «an die kwaa jongensstreken der socialisten doei hij niet meó. De regeenng heeft toch, in vooruit zicht van de wanotders, waarmee de socialisten en hunne volgelingen, de geheven om ondertusschen eene veran dering in de nieuwe kieswet te kunnen brengen die elkeen zou voldoen. Dit voorstel werd aangenomen en op straat kenbaar gemaakt. De groote woelingen hebben opgehouden. Groeninge! Wat ai schoorie, grootsche gedachten 1 wekt dit enkele woord in den geest der Vlamingen op! Eendracht en broederlijkheid tus- schen de edelen en de werklieden in den schoot dei gilden; Eerbied voor het burgerlijk gezag; Welstand en rijkdom in de gemeen ten; Godsdienstigheid en vaderlandsliefde in het hert van rijken en armen. Moed om het geschondene recht te verdedigen.... Onze voorouders waren geene ver overaars, maar geen duim breed weken zij achteruit om hunnen duurbaren va- dergrond tegen de vreemde overheer- fcbihg te beschermen. Groeninge Bij hel hooien van dat woord, spron gen ambachtslieden, edelen en priesters reeht, roepende Vlaanderen den Leeuw! En 20,000 vaderlanders versloegen 60,000 overweldigers, winnende de dankbare hulde hunner nakomelingen van eeuw tol eeuw! Dinsdag aanstaande vieren wij den verjaardag dier roemrijke zege Wij verhopen dat zooals andere jaren, de wijken hunne welwillende medehulp zullen verleenen, dat alle ware Vlamin gen hunne buizen zullen bevlaggen, ’s avonds in den stoet medegaan en uil volle borst dc vlaamsche liederen zullen doen weerklinken. Allemaal mêe De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Mag dalenas (raat, 46, te Brussel. de liberalen, de stad Brussel bedreigden nieuwe veiligheidsmaatregelen voorge schreven. De kolonels der burgerwacht waren aar.zocbt in de magazijnen kaïdoezen te gaan balen, van desooit, de men werk- siakergskardoezen noemt. Een aantal gendarmen uit het binnen land Brussel geroepen, en 60 gen darmen, toebehoorende aan de verschil- lige brigaden vac West-Vlaanderen, zijn bij helft uit Brugge uil Kortrijk, met bij zondere treinen naar Brussel vertrokken, om er de gendarmerie te versterken, ten einde desnoods de orde te helpen handhaven. In do zitting van vrijdag werd, op voorstel van M. Theodoor, volksverte BERICHT. Maandag avond, om 8 1/2 ure, bij Hemt Bailleul, in den Hert, algemeene herhaling der Vlaamsche liederen. Vlamingen! in gioot getal naar die muziekoeletnng Zitting van den Senaat van 12 Juni 1899. M. de Spot. In de zitting van dins dag, heelt de achtbare heer Davignon ons gesproken over de maatregelen welke dienen genomen te worden om de poot- en muilplaag onder het vee te bestrijden. Hij beeft zich hier den tolk gemaakt der landbouwers die klagen over hel in park stellen van bet besmette vee, en bei klein deel van dien maatregel doen uit schijnen. De achtbare Senator heeft ons ge sproken over het gemak waarmede deze ziekte voortgezet wordt, namenlijk door de insecten en door de vogels. Hij zai mij loelaten van hier nog bij te voegen dat de kooplieden die in de besmette weiden rond wandelen, ook medehelper om deze ziekte te verspreiden. Het in paik stellen heeft nooit de voortzetting der ziekte belet, en onze landbouwers zijn ook van gevoelen dat die maatregel nooit eenig voordeelig uitwerksel beeft bijgebracht. In deze omstandigheid, vraag ik aan den heer minister de afschaffing van de in parkstelling, of ten minste eene wijze van regeling die min kostelijk is voor de belanghebbenden. Een ander punt welk ik zal doen op merken aan den beer minister, het is de invoer en de verkoop van hout voorts- komende van kooien en kisten gediend hebbende voor het overzenden van scha- sy is langs den oosten voorder gegaen. Ter- siondt was de Gasselrie vol dat de koomn- ginne van Vrankryk tot Veurne was. Trompetter. Tranchée. sAvondts alerte. Den 7“ synde vrydag, passeert snitghtens ten B uren door Rousbrugge gaende naer Oostcappel, eenen trompetter en keert te» 8 uren wederom. Dese sendings moet de plunderinge geraekt hebben. De Fransche maken ten nieuwe tranchée op de Bevercalchie. Hollaudsche en tran- sche pairouillen. sAvondta ten 10 uren hoort men hier 5 of 6 fusyckschooten van den kant van (noor den. Iedereen die niet en sliep was in bt- nauwiheyi, men wisteniet wat dutter hae- perde, men vreesde dal hot wederom een begin was van een geveght. Het geene den schrik nogh vermeerderde, men hoorde korU daer naer den trommel allartn slaeu tot Oostcappel, hetgeen sen half quartier deurde. - (Vervolgt). De socialisten hebben drij dagen lang lot diep in den nacht Brussel over hoop gezet. Vin tenen, gazianiaarnen gebroken, barrikaden opgeworpen en de zaak tot het uiterste gedreven, Leve de Republiek geroepen enz. De gendarmerie en policie hebben alles wat mogelijk is moeten doen om de bovenhand te houden, er is geschoten uit de groepen der woelmakers en uil de bovenverdiepingen der huizen, enz. De socialisten hadden het vooral op de gendarmen gemunt, op verscheidene plaatsen hebben deze gebruik van hunne wapens moeten maken. Er zijn gekwet sten en zelfs een doode. Geweld boven lecht schijnt bet orde woord der sociaiisiep te zijn; in de Kamer beletten zij alle bespreking on schuifelen en schreeuwen en scheiden, en in de straten maken zij oproer en bteken zij alles af, alsof ze op voorband wisten dat zij den Honing het hart in de schoenen jagen kunnen. ib n sulke tydrr» dat men leert dat den eenen mtn-ch mn andeien, als men mal kaer gewoon is van te sien, niet derven en kan sonder hertseer; het is ook in sulke tyden dal men tusschen de oncyndelyko fchelmstukken wmtyds nogh wel siel uyt- flikkeren eemge schoon»! s'erren gelyk hel gebeurt is den 6 Meye lest. Eenen borger v»n Rousbrugge komt in g- schil mot eenen franschen soldael die hem wilt doodt kappen. Een van syne doghten», een mei.-j* van 21 of 22 jaar (in schoons d^eden en moet dr n naeme niet verswegen svn) Constantia Viane. filia Joseph, dit tiende, valt op hare knieen, bidt en smeekt <4a? hy’haeren vaeder soude laelen leven, den «eenen soo hoogh noodigh was om syne talryke Lmilie van 12 of 13 kinders, EENIGE BLADZIJDEN uit de geschiedenis van Veurne en Veurne Ambacht. 17 84. meest al onbejaerigh te kweeken, en dat hy haer in syne plaetso soude hol hoofdt ai- slaen. Ib n carmagno) doet mot d'eone hand hel hayr wegb van haren hals en met den anderen divygende met syn saeber, wan neer sy uiiiorpt Kapt maer, als gy mynen vacder maer la»-.t het leven. Eyn- detinge wierdl hy vermarml door de standt- vasiigtnydt en edelen moed van d--n teeren slaghioff r, laet se alle beyde ongehinderd. Voorwaar een schoon ex mpel van kin- derlyke godvrughtigneyl eu teerhertigheyl wegons syne ouders. Hef plan was soo men seghl de Fiansche tusschen twee vieren te stellen; den baron Mylius met syne troupe gink snaghts ten 2 uren op Hondtschooie, m er hunnen leydts- man Baptiste Gordenier leydehun op Hoog- staede; soo hebb> n sy het uytgegeven; m»er andere die willen neuswijs syn, peysen dat den baron naerlerende naer Hoodtschoote sal verstaen hebben dal syn korps te kleen was om dal dorp te overweldigen, en dal hy sigh heelt doen Jryden naer de gemelde Vertrekuren van den IJzer en weg Jb van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September 1SOO e oo 5 18 7 28 8 42 DE VEURNAAR S 05 11 1.) VI 1180 $12 08 22 50 18 01 1923 20 42 21 15 2213 11 08 7 50 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport Oostende statie Coxyde V Veurne Statie e* o 9 18 13 46 - 11 37 15 52 16 57 17 44 1325 17 02 17 33 19 29 13 43 17 14 18 05 19 4» TR\M OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 Brussel Gent Lichtervelde 6 32 Corletnaick Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerkc Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmude Coiteinurck Gent Brussel 5 34 7 50 Lichterveldc 5 49 8 05 7 16 9 24 9 24 10 49 YPER VEURNE 13 05 15 55 1810 1310 1600 1815 g 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 8 06 5 06 7 20 8 29 1018 12 26 1633 17 38 18 31 20 55 1901 21 13 1056 13 33 17 22 - 19 38 21 22 12 09 15 44 1853 - 21 44 22 16 13 16 1655 2010 Oostende Statie 5 05 7 40 Nieuport stad &5 57 8 43 10 45 13 31 - 1G 27 18 47 21 09 Ooitduynkerke 1(> 14 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 1904 21 25 Coxyde S6 22 9 0S 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 Veurne Markt .16 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 1950 55 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 ■25 28 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 £5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 .5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 04 18 50 20 47 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 u8 19 50 21 36 VEURNE-YPER 4 45 $7 27 9 f0 10 24 7 32 9 55 10 29 753 10 16 10 50 21331 1621 1836 8 00 10 23 1057-51333 1628 1843 8 17 10 40 11 14 f1355 1845 1900 5 6 8 31 10 54 11 28 ’14 09 1659 191* 9 27 1150 12 24* 15 05 17 55 2010 -3^ -r::j 441 723 Hoogstads Linde 5 37 8 19 104ï|1130 1357 1647 1936 n~ Y kkJoooaak e a i a L l a t I t aj i<> t-n -- 5 51 8 33 1056 6 08 8 50 11 13 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 t 6 41 9 23 11 46 “12 34 15 8 56 9 21 10 26 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 9 49 1044 1438 1805 18 56 20 36 21 3422 02 9 59 10 56 14 56 18 15 19 05 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 950 11 55 1604 17 14 1803 20 32 1045 1255 17 11 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveiinghem 5 IS Loo 5 35 Hoogstade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie *41~723 946.1030 13 0! 1551 1840 f Hoogstads Linde 5 37 8 19 104211130 1357 1647 1936 n- Loo 551 833 1056 “11 44 1411 17 01 1950 23? Alveringhem 6 08 8 50 U13“1201 1428 1718 20077, Nieuwe Herberg 15 8 57 1120 11208 14 35 1725 201* VeuineVooistad 6 36 918 11 11 ;12 29 1556 1746 2035 Veurne Statie 641 923 1146 1234 15 1751 20 40

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1