FEESTEN ter gelegenheid der Ikertnio van 1899. r Jaarlijksche Peerdenmarkt te Veurne. N 29 PEERDENMARKT. Woensdag 19 Juli 1899. 56“ JAARGANG. 4 STAD VEURNE. Twee vootdee'en meer zullen er bij zijn. Vooreerst, aal de beêvaarttrein uit Brugge zal vertrekken, en in de bijzon- deiste statiën zal stil houden tot en met Kortrijk tot groot gemak der pelgrims van gansch Vlaanderen die niet en zullen moeten uitslapen noch den nacht vóór De Burgemeester, D. DE HAENB. Bij bevelDe Sekretarie. C. VAN LICHTERVELDE. Uit Brugge, Un Tborhout en Licbtervelde Uit Rouse-aere, Lieghem en I Ua Korli ijk. M. Fr. Lamoral. te Roeselare/ Prijzen der kaarten fklas. 2' kl. 3‘ kt. 446 50 95 00 6315 144-50 93-25 62 25 Ingelmunster 142 75 92 00 61 35 140 00 90-00 60 00 de door de Maatschappij Mild en Bedevaart van het Heilig Sacrament naar Lsurdes. Ingertchl onder de b< schei ming van. Z. I>-H Mgr, Doutreloux. Bisschap van Luik, Voorzitter van het bestaande C^mi- I te. t van het Congres van het heilig Saca- t zal gehouden worden te Lourdes van den 1 Vertrek den 6 Auguslt, 'sn middags uit Brussel (Zuid) rond 15 ure, uit Luik rond 14 u. 40. Aankomst te Lourdes den 7. Gewichtige verklaring van het gouvernement M. Liebaert, minister van financiën, heelt woensdag in de Kamer van volks ver tegenwoordige!s, eene gewichtige verklaring gedaan, waaruit blijkt dat het gouvernement bereid is de kwestie der werkmanspeusioeu en verder door te drijven. De heer minister sprak de volgende wooiden Ziehier eene verklaring die ik na mens de regeering over het beginsel van de arbeidspensromen afleg. In den loop van toekomenden zittijd zal de regeering eene oplossing van et vraagstuk der arbeidspensioecen aan bieden, met, van den eenen kant de in komsten cn middelen, en van den au deren kant, de kosten. De regeering zal er voor zorgen dat bet vraagstuk in den loop van denzelf- den zittijd worde opgelost. Zietdaar eene allergewichtigste ver* klaring, die bewijst dat ons katholiek ministerie beslist is van voort te gaan De verklaring van don heer minister van financiën zal voorzeker met vol doening vernomen worden door allen die een oprecht belang en niet een kies- belang stellen in de kwestie der wer- kersper e oenen. I *r heenrijden, noch den nacht na de teru^komste. Tweede voordeeleen dag stilstand tol Parijs, om naar *t Heilig Ilerie van Mont martre te gaan, en de voornaamste din* gen van die wereldstad te kannen be zichtigen. Vcor *t overigezelfde voordeelen van gemak, van ruime plaatsing, van zorge en hulp, zoowel en nog beier dan verleden jaar. Die meê waren, kunnen ’t getuigen hoe wonderwel die reize gelukt beeft en hoe milde O. L. Vrouwe de beévaarl uit Vlaanderen begunstigd heeft. Wij zullen te Louides zijn tijdens de groote F ran sc be, Belgische en vreemde bede vaarten, Lourdes zien gelijk het is in zijne gruotsche geloofsbetoogingen, waaraan tot 20,000 pelgrims deelnemen, en twee feestdagen van O. L. Vrouwe vieren, O. L. Vr. Geboorte en Maria's Naamdag. De Vlamingen zullen bij zondere richtingen en inlichtingen heel gemakkelijk verkrijgen vlaamsche pries ters, vlaamscbe geneesmeesters vlaamsch bestier, vlaamsche woord en zang en schrift. Voegen wij erbij dat Z. H. de Bisschop op 't stichtend en troostend verslag over de l"* beêvaart, de in richters met een hoogst aanmoedigend senrijven vereerd heeften zijn zegen en zijne goedkeuring mildelijk verleend aan de beêvaart uit Brugge en Kortrijk van 5 September 1899 aanstaande. Inschrijvingen en inlichtingen vragen bij E. H. Bruloot, te Korlrijk, E. H. De Cock, Hoefijzerstraat, te Brugge, en bij De tweede Bedevaart uit ment, bij gelegenheid van het Congres dat Vlaanderland naar Lourdes, tot den 11 Augusti 1899. Die reize naar Louides, ove'jaar zoo wel gelukt, zoo overvloedig gezegend, word- hergaan in September aanstaande. Ver.rek uit Lourdes den 12, morgens’ De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; Riet de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. D-* grontn ’^♦♦er< volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen fr. Een N* 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmark!, 7, te Veurne, en in de Postkaniooren. l'ertrekureu van den IJzercnweg «fe van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September ft 809 zal gehouden worden Zaterdag 5 Au- gusii 1899, gevolgd van eenen prijs kamp voor de peelden te koop gesteld op de markt. De volgende prijzen zullen uitgeloofd worden. Voor de inlandsche jaar ling peer den (achttienmaandcrsj. Ruinpeerden. Twee eerste prijzen van 30 fr. en medalie, twee tweede prijzen van20ir.; twee derde prijzen van 10 Ir. Merrie». Zelfde prijzen als hier boven. Voor de inlandsche veulens geboren in 1899. Hengsten. 1’ prjjs, 30 Ir. en me- dalie; 2' prijs, 20 fr. en 3* prijs 15 fr.; 4* en 5* prijs, eik 10 Ir. Vilken. Zelfde prijzen. De mededingende peerden zullen geen standrecht betalen. Inschrijving ten 7 ure, in de Rhe- torika. Het Kollegie van Burgemeester en I Schepenen der stad Veurne, maakt be O-n 3 ure, ter Kaaiplaats, VOLKS- kend dat de jaailijkache peerdenmarkt Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kermia, bet volgende programma vastgesleld Zaterdag 29 Juli, Om 8 ure 's avonds, zal het feest aan- gekondigd worden door hel luiden der triomlklok. Om 81/2 ure VOLKSCONCERT, op de kiosk in de openbaren hof van Ste. Walburga, door het Stadsmuziek de Melomanen, onder het bestuur van M. H. Maton. Zondag 30 Juli, Om 6 ure’s morgens, in de Wandel dreef, prijskamp van BLINDE VINKEN, gegeven door de maatschappij gevestigd in hel Paradijs. Om 11 1/2 ure MUZIEKAAL FEEST, in den lusthof der familie Despot-Ver- waerde, door de Melomanen. Om 3 1/2 ure ure na middag. Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van de Sodaliteit. Maandag 31 Juli, Om 11 ure morgens, CONCERT op Stadsschouwburg, door don Koorzan- gerskring Ste. Cecilia, onder bel be stuur van M. Reslin. Om 31/2 ure, VOLKSSPELEN aan de Nieupoortbrug. Om 3 1/2 ure, GAAIBOLLING door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roozendaalatraat. Om 4 L2 ure, VOLKSSPELEN bij de Uperbrug. Dinsdag I Augusti, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN, uitge- schrevendoor de maatschappij gevestigd in den Dolphin, bij Louis Hancke. O n 11 ure, 's morgens op Stads schouwburg PLECHTIGE PRIJSDEE- L1NG aan de leerlingen der Teeken- en Nijverheidsscholen. Om 3 ure, GAAIBOLLING gegeven door de Vrije Burgers, in bot Handcls- hof, Uperbrug. Om 4 ure, VOLKSSPEL in hel Spaansch K wartier. Om 5 ure, in de Noordstr. I Woensdag 2 Augusti, SPEL. Om 4 1/2 ure, RINGSTEKING VOOR WIELRIJDERS, op de Vischmarkt, Donderdag 3 Augusti. Om 10 ure, 's moigens. VOLKSSPEL aan den hoek der Vestenstraat en Roo- zendaalstraat, en ten 41/2 ure na middag, bij de Pannebrug. Vrijdag 4 Augusti, Om 3 ure, GAAIBOLLING in F.uit, en Gespaarzaam. Zaterdag 5 Augusti, JAARLIJKSCHE Zondag 6 Augnsti, SCHIFTING IN DEN DOEL met den kieinen sialen kruisboog gegeven door de Maatschappij St. Jooris. PRIJSKAMP voor de LIJNVISSCHERS, uitgeschreven door de Maatschappij de Onafhankelijke Lijnvisschers. PRIJSKAMP in het ROOKEN, bij G. Bailleu!, aan de Nieupoonbrug. Ten 8 ure, CONCERT door de Maat schappij de Melomanen en de Koor- zangeismaatschappij S*e. Cecilia, in den bof van Ste. Walburga. Zondag 13 Augusti, Om 3 ure, ter Groote Markt. GROOT TURN- OF GYMNASTIEKFEEST, ge geven door du Afdeehng der Ambachten van Brugge. 's Avonds PRACHTIG VUURWERK afgeschotcn door M. H. Maelstat. Algemeeno Schikkingen. Ter gelegenheid der vermaarde Pro cessie van de Sodaliteit die haren om gang zal doen op Zondag 30 Juli, om 3 1/2 ure namiddag, zullen de besturen der ijzerenwegen en buurtspoorwegen buitengewone treinen inrichten. Bij afzonderlijke programma* zullen de feesten prijskampen envolksspelen,. inges,e da, hw’. omstandrg bekend gemaakt worden. I J Gedaan ten Stadhuize, den 8 Juli 1899. J VEURNAAR 654 8 38 12 16 13 56 - 18 08 19 50 21 36 6 45 Oostende Statie ^6 22 22 50 5 18 6 48 7 18 7 46 7 54 18 81 19 23 20 42 21 15 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Coxy'Ie Veurne Markt Veurne Statie 409 8 57 10 54 - - i volksgezinde politieke behoudt en uil- breidt. 17 51 20 40 TRAM VEURNE OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 18 14 20 15 20 18 08 19 50 £5 16 6 57 10 06 12 16 14 2G 15 26 18 09 19 56 2528 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 6 00 7 28 8 42 L„ 9 21 9 49 13 33 16 28 18 43 Oostduinkerke 45 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 19 2016 Nieuport *5 56 7 35 10 43 12 44 16 01 18 50 20 47 Oostende statie CZ4 2 2? ZZ ZZ ZZ ZZ TRAM OOSTENDE—VEVRNE 5 05 7 40 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 1G Nieuport stad ”5 57 8 43 10 45 13 31 16 27 18 47 21 09 Ooatduvnkerke 2 1-i 9 00 11 02 1348 14 50 16 44 1904 21 25 s6 22 90S 11 10 13 56 14 58 16 52 1912 21 33 .634 920 11 22 14081510 17 04 1924 21 44 6 40 9 26 11 28 14141516 17 10 19 30 21 50 VEDRNE-YPER 4 45 ft7 27 7 32 753 10 16 1050 11331 1621 1836 »1338 1628 1843 - - £13 55 16 45 19 00 S HüOgslude-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 :14 09 1639 1914 -3 - 1505 1755 2010 946 ,1030 13 01 1551 18 40 g S llöngstade Lind< 5 37 819 1042 111 30 1357 1647 1936 a- -”1144 14U 1701 1950 '*n1 1428 1718 2007 Nieuwe Heiberg 615 8 57 1120^12 08 14 35 17 25 2014 VeunieV. oistKl 6 36 918 11 11 312 29 15 56 17 46 20 35 Vrurne statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 Rrnssel Gent Licbtervelde 6 32 Cortemarck Dixmuda Veurne Adinkcrke Duinkerks Duinkerke Adinkcrke Veurne Dixmude Cortemarck Gent Sruese) Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 518 Loo 5 35 r Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem g56 - 13 43 1714 18 05 19 40 - 10 44 14 88 18 05 18 56 20 36 21 34 22 02 9 59 1056 1456 18 15 1905 8 47 10 52 4 09 7 12 555 857 10 54 3 08 6 42 7 56 443 651 8 06 5 06 7 20 - - 5 34 7 58 Licbtervelde 5 49 8 05 716 024 9 241049 018 13 46 - 11 37 15 52 16 57 17 44 .1325 17 02 17 33 19 29 1026 1409 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 2213 1108 5 05 7 50 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 1G 04 17 14 18 03 20 32 8 29 1018 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 1045 1255 1711 - 1901 U 13 1056 1333 1722 - 19 38 21 22 12 09 15 44 18 53 -21 44 22 IS 1316 16 55 2010 22 M - YPER-VEURNE 930 1024 el305 15 55 1810 9 55 1029 51310 1600 1818 f 8 00 10 23 10 57 817 1040 11 14 -*• -- *7 927 11 50 12 24 4 41 7 23 1 5 51 8 33 1056 6 08 8 50 11 13 «12 01

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1