CONCERT injeróht door bet Stadsbestuur FEESTEN ter gelegenheid der Ikcrmie van 1899. I Jaarlijksche Peerdenmarkt te Veurne. S S 1 PROGRAMMA P E E II II EK M A R K T. JA ARGANG. 1 «I STAD VEURNE. Het kollegie STA© VEUtfNE ZP G-ZR^JNZE JVE-A. 1. zal gehouden worden Zaterdag 5 Au- guslt 1899, gevolgd van eenen prijs- i i Ylseli verloven I. Ingevolge de wel van 5 Juli sï De burgemeester, D. DE HAENE, Bij hevelDe Sekretaris. C. VAN LICHTERVELDE. ’s Avonds PRACHTIG VUURWERK afgescholen door M. II. Maelsiat. 30 Vv QRJISDAG 2(> Juli 1899. omstandig bekend gemaakt worden. Gedaan ten Stadbuize, den 8 Juli l 1899. CONCERT Algemeene Schikkingen. Ter gelegenheid der vermaarde Pro cessie van de Sodalneit die haren o:n- gang zal doen op Zondag 30 Juli, om O i -CV .w.J/lor. anll>\m zl z\ kix»<_ 11 r Zï »j f der ijzerenwegen en buurtspoorwegen i buitengewone treinen inrichter). I Bij afzonderlijke programma-» zullen de feesten, prijskampen en volksspelen, Hel Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne, maakt be Dc blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars: wet de post 6 fr. Annoncen 20 cenliinen per regel. Dn groole letters volgens plaatsruimte» Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N'r 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-ls. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 'thuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. kamp voor de peerden ie koop gesteld op de markt. De volgende prijzen zullen uitgeloofd worden. Voor de inlandsche jaarlingpeerden (achttiemnaandcrs). Ruinpeerden. Twee eerste prijzen van 30 Ir. en medalie, twee tweede prijzen van 20 fr.; twee derde prijzen van 10 fr. Merrien. Zelfde prijzen als hier boven. Voor de inlandsche veulens geboren in 1899. Hengsten. 1’ prijs, 30 fr. en me- dalie; 2’ prijs. 20 fr. en 3' prijs 15 fr.; 4* en 5° prijs, elk 10 Ir. Vilken. Zelfde prijzen. De mededingende peeiden zullen geen standrecht betalen. Inschrijving ten 7 ure, in de Rhe- torika. Mc Kamer. De vergadering heeft dinsdag, woens dag en donderdag waarlijk vervelende zittingen beleefd, niet ten gevolge van het onderwerp zelve, maar door de ellenlange redevoeringen van leden der linkerzij, vol herhalingen en kwestien die in de bespreking van het budget van geldwezen niét te pas kwamen. M. Journez deed eene ondervraging wegens de stokerijkwestie. Hij sprak langen tijd en M. do minister van geld wezen sprak ook langen tijd, zoo dat dit alzoo drie uren en half duurde. Deze ondervraging nam geheel de zit ting van woensdag in, behalve eene korte onderbreking. binst dewelke MM. Vandervelde, de Trooz en Ligy voo- stelden xr»s plaatsvervangende leden te benoemen bij de commissie der XV. Dit voorstel werd donderdag bespro ken. en op voorstel van M. liellepu'.te, besloot de Kamer vijftien bijgevoegde leden aan te duiden. Daarna hernam M. Journez de kwestie der stokerijen die gister werd voortgezet. programma vastgesteld Zaterdag 29 Juli, Om 8 ure ’s avonds, zal het feest nan- gekondigd worden door hel luiden der triomtklok. Om 8 1/2 ure VOLKSCONCERT, op de kiosk in de openbaren hof van Sic. Walburga, door hel Stadsmuziek de Melomanen, onder het bestuur van M. Melomanen, H. Maton. Zondag 30 Juli, Om 6 ure ’s morgens, in de Wandel dreef, prijskamp van I gegeven door de maatschappij gevestigd in het Paradijs. Om II 1/2 ure MUZIEKAAL FEEST, in den lusthof der familie Despot-Ver- waerde, door de Melomanen. Om 3 1/2 ure ure na middag, Uitgang der VERMAARDE PROCESSIE van de Sodaliteit. Maandag 31 Juli, Om II ure morgens, CONCERT op Stadsschouwburg, door den Koorzan gerskring Ste. Cecilia, onder het be stuur van M. Restin. Om 3 1/2 uic, VOLKSSPELEN aan de N'om°3ri,/2Uure, GAAIBOLLING door 1/2 ure namiddag. zullen de besturen de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roozendaalsiraat. O n 4 1/2 ure, VOLKSSPELEN bij de IJpeibrug. Dinsdag I Augusti, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN, omge schreven door de maatschappij gevestigd in den Dolphin. bij Louis llarcke. On tl ure, ’s nio geus op S'.ids- sc.houwbuig PLECHTIGE PRIJSDEE- 1 LING aan de leerlingen der Teeken- en j Nijverheidsscholen.- Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne beeft, ter gelegenheid der Kermis, hel volgende Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmaikt, 7, te Veurne, en in de Postkaniooren. Vertrekuren van den IJfxercntvej; vuil den Huurtspoerweg. i «full tot September PRACHTIG CONCERT i der Concerten, gegeven ter gelegenheid der Kermisfeesten van 1899, door het stadsmuziek de Melomanen, onder het bestuur van M. H. Maton. Om 3 ure, GAAIBOLLING gegeven j door de Vrije Burgers, in het Handels- hof, Uperb'Ug. Om 4 ure, VOLKSSPEL in hel Spaansfh K.vamer. Om 5 ure, in de Nooidstr. Woonsdag 2 Augusti, ^.cnrf (Jat de jaarlijksche peerdenmarkt Om 3 u e, ter Kaaipiaats, VOLKS SPEL. Voor Taal en Kunst, Marsch Koor, Dierckx. 2. Sous la feuillée, Koor. Dard. 3. Fanlaisie pastorale Hongroise, voor fluit, uitgevoeid door M. August Strau- wen. Fr. Doppler. 4. Ontwaakt! Koor Dierckx. 5. 6"' Concerto, voer fluit, uiigevoerd door M. August Strauwan. Demersseman. 6. Les Esdaves, Koor. Saintis. Om 4 1/2 ure. RINGSTEKING VOOR WIELRIJDERS, op de Viscbmarkt, Donderdag 3 Augusti. Om 10 ure, 's morgens, VOLKSSPEL aan den boek der Vestenstraat en Roo- zendaalstraat, en ten 41/2 ure na middag, bij de Pannebrug. Vrijdag 4 Augusti, O n 3 ure, GAAIBOLLING in de F.uii, door de Maatschappij Mild en cu GoSpaai zaam. Zaterdag 5 Augusti, JAARLIJKSCHE Zondag 6 Augnsti, SCHIETING IN DEN DOEL met den kleinen sialen kruisboog gegeven door de Maatschappij Sl. Jooris. PRIJSKAMP vaor de LIJNVISSCIIERS, uitge.ocbreven door de Maatschappij de Onafhankelijke Lijnvisschers. PRIJSKAMP in het ROOKEN, bij G. BaiHeu!. aan de Nietipooribrug. Ten 8 ure, CONCERT door de Maat schappij de. Melomanen en de Koor- I zangersmaaischappij Ste. Cecilia, BLINDE VINKEN. jn den bot van Ste. Walburga. Zondag I3 Augusti, Om 3 ure, ter Groote Markt. GROOT TURN- OF GYMNASTIEKFEEST, ge geven door de Afdeeling der Ambachten van Brugge. Ï.1 C 45 2 X 06 Veurne Statie 3. 4. Brussel Bent Gent Ufcscl H. S’Jongera. K. Deneufbourg, Dierckx. Dierckx. A. Bose. Féllx Micet, R. Eilenberg. IL .Hentdagh. G. Rtauuld. Srtintis. H. Mostdagh. Coricninick Dixmude Vein re Adinkrrke Dilinkerke Duinkcrke Adinkerke Vrnrne Dixuiude Gurteiniirck - - ----- r. i ji i_ j jt -~t,- t~ - *rt r T“ -turf tr.j-.-zr-- mr~r Tncrrz: ~ij Minjii 11 -. en gegeven op Stadsschouwburg den MAANDAG 31 JULI 1899 om 11 ure stipt voormiddag, door de Koorzangarsmasitschappij Ste. Ceciha onder het Voorzitterschap van M. VAN HEE-FAURE, en het bestuur van M. TH. RETSIN, met de medewerking van Jvl. /lUGUST ^TRAUWHN, fluitist vin dsn Muntschauwburg, tn Brussel, Huit-solt> rsi> hit srkest van den Kursaal, tt Oostsnda, 17 01 10 50 t:=* 1428 17 IS 2007 14 35 17 25 20 14 15 56 17 46 20 35 17 51 20 40 x 8 4» u ^ONDAG 13 yVuGÜSTI, Om 3 urn namiddag, ter Groota Markt» g.dureuJ. h.t Turn- ot Oymnartuiklae.t, gegeven door do afdeellag run do Gilde der Ambachten vnn Brugge. 5 18 l.ichlerve’de 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 TRAM OOSTENDE-VEURNE 'J 44 42 30 - 15 28 17 42 20 16 -7 8 43 10 45 13 31 -it; 27 18 47 21 09 OoilduynUrke 14 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 19 04 21 25 16 22 9 0S 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 Ï6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 G 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 10 26 14 09 17 39 18 31 20 09 21 1021 40 9 49 1044 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 22 02 9 59 1056 1456 18 15 1905 10 52 - 4 09 5 55 «42 7 56 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 l-iehtervclde 5 49 8 ('5 7 16 924 8 24 10 49 9 18 13 46 - 11 37 15 52 16 57 17 44 1325 17 02 17 33 19 29 1343 17 14 1805 19 40 YPEU -VEFF^E 1305 15 55 18 10 -J 513 10 16 00 18 15 - J °1331 1621 18 36 8 00 10 23 1057 ^13 33 16 28 18 43 13 55 1645 19 00 '14 09 16 59 19 14 X - 1505 17 55 20 10 - 2 1030 13 01 1551 1840 a 11 30 13 57 16 47 19 36 A A k r. Ai AA Al (\A 18 01 19 23 20 42 21 15 P1NSDAG 1 jAUGUSTI, orj 11 ure voormiddag:, op Stadetjchouwburg, pleehtigjo PrijedoeJing ann de leérlingou der Toekan- en Ny verbeidsscholen. ^ONDAG 6 /kUGUSTI, Al Om 11 uro voormiddag, trp StndBBchouwburg, plechtige Ptijndeeling lun de Leerlingen der IStaata Middelbare School. fi/ Om 8 ure ’b avonds, gegeven door de Mblomankn en de Koorzangers- inMLtschappij Stb. Cap.cii.ia, op de kioak van den openbaren hof van Ste. Walburga. 1- Heidelberg, marche militaire. 2. La Coupe d’or, ouverture de concoUru. 3. /oor Taal en Kunst, manch koor. 4. Ontwaaktkoor. -- 6. Marguerite, pólonaiie voor twee piston?. L. Grauwele. Les Esclavea, koor. 7. Lee deux Pierrots, polka voor 2 bugels. ^ATEUDAG «9 5J.UL.I, om 8 1 2 ure, op 4o kiook van den openbaren hof van Ste. Walburga. 1. Rondo des petits Pierrots, marche. 2. L’Entrainante. Bchottisch, 3. Un doux Rève, grande vals®. 4. Les D»ux Pierrots, polka voor twe» bugels, uitgevoerd dcor MM. J. VuyltiUke 4 A. Railleul. 5. Grand R^-Pourri po/ ukatra. jZoNDAG 30 ^JULÏ, om 11 1/4 voormiddag, in den lusthof der familie Da Spot-Verwaerde. 1. Ma Chatte, polka. J. Ileyman®. 2. Marie-Louise, ouverture de concours. J. Meurer. A ÏOpóra Comique, mosaique sur des motifs d'oplrcttes allémandee. Jób. Kevstts. La Chitelame, ouverture do concours. J.-B. Maillochaud. 6. Marguerite, polonaise voor tweo pi stonB» uitgevoerd MM. G. Claerhoudt A E. De Jonghe» L. GrauWele. 946| :il44 1411 Oostende Statie 5 Ö5 7 40 Nteuport stad 5,5 57 --- Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 2213 7 1!- 1108 8 57 10 54 3 08 5 05 7 50 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 16 04 17 14 18 03 20 32 8 29 10 18 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 1045 12 55 17 11 - 19 01 21 13 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 22 12 09 15 44 1853 - 21 44 22 16 13 16 16 55 2010 22 50 9 50 10 24 7 32 9 55 10 29 S 753 10 16 1050 8 00 10 23 10 571 817 10 40 11 14 8 31 1054 11 28 927 11 50 12 24 4 41 7 23 lloogstade Linde 5 37 819 1042 5 51 8 33 1056 6 08 8 50 11 13 f12 01 Nieuwe Herbern 6 15 8 57 1120 Ï12 08 VeurneVoorsUij 6 36 9 18 11 11 s12 29 6 41 923 1146 '12 34 15 Veurne Statie Veurne Markt «5 16 6 57 10 06 Coxyde Ï5‘8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Nieuport TRAM VEURSE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 1950 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 Oost'luinkerke f.5 36 7 17 10 ’6 >2 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport Ï5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 04 18 50 20 47 Oo.tende itatie 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 1-8 19 50 21 36 VEURNE -YPER Veurne Statie 4 45 $£7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstbde-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1