4 J j i K - 17 01 19 50 g 17 IS 29 97“* F iV SS Kiezing te Soignies. 5G' JAARGANG. 9 I>e Toekomst, STAD VEURNE. Eg 9 Te si tocmstcllhi a; van Landbouwvoortbrengselen, ^Groensels, Fruiten en Bloemen. Wij vernemen, dat rood einde Sep tember, eene tentoonstelling, onder de bescherming van het Stadsbestuur, zal plaats hebben. Ministeriele Krisis. van MM. Bethune, Heyiiea, Iweins, de Me- rode, Renkin, Loslever, Borboux, Le febvre, Van CleèmpuRe, Duquesne, van üe iecbte;zijde; Bemand, Giinard, Bas- Mabille, ieeraar te Leuven, en die der I socialisten, D' Brauquart, provinoiaa raadslid. i M. Paternoster zal denkelijk liberale kandidaat zijn. De kiezing te Soignies heeft plaats den zondag SOAugusti. ï)c Kamer. Dinsdag, nadat de minister op de verschillige vragen hadden geantwoord, werden de artikels der begrooting van finantien een voor eer. besproken en aangenomen met 72 stemmen tegen 14 en 1 onthouding. tier.. Smeet» en Hambursin van de lm- kerzij. Tul slot eene ondervraging van M. Gurnard wegens de overeenkomst van Let spoorwegbestuur met da maatschap pij der Wagons Hls. Woensdag was nel er wederom op in de hamer. De socialisten hebben de naainatroeping gevraagd, om te besia- Hgen dat ue Kamer met m getal was. Bemerkende dat er genoeg leden aan wezig waren om te beraadslagen, neb ben de roodies zelven de zaal verlaten, ci> de zitting meest opgeschorst wor den. Dat was voor de socialisten weeral een d ig verlof gewonnen. Donderdag, bij 't begin der zitting, bepioeide M. Simeis opnieuw zijn mid deltje om de weikzaamtieden der Kamer te belemmeren. Alhoewel de linkerzij bij ’i begin der naamaftoeping, de zaal verliet, was de Kamer nogüians in ge tal 78 katholieken en 2 radikaien wa ren tegenwoordig. Men maakt gedaan met de interpel latie van M Journez door ’t stemmen der dagorde van M. de Smet de Naeyer. Daarna begon de bespreking dei tram concession, welke verscheidene dagen zal innemen. Dit wetsontwerp wordt door de socialisten bestreden. Vrijdag heelt de Kamer een wetsont werp in aanmerking genomen waarbij de wel op hel vergunningsrecht voor den verkoop van sterke dranken gewij zigd wordt. Ja, maar om in orde en evenwicht ie bfijven, zou men ook middel hebben moeten vinden om even rap en snel die honderden schoenen te verslijten 1 En vermits de sleet zoo snel niet gaat als de slag, de schoenmakers van gan- sche sleden moesten hunnen pikkel weg Hetzelfde is met andere ambachten alzoo gesteld weinige uitgenomen. En in plaats van dien grooten voor- uitgaang wat tegen te gaan, de Con gressen, de tentoonstellingen, de bladen en schriften hebben geduiig hem aan- gespoord en elke uitvinder kreeg bet eerekruis of’l koninklijk brevet vau uit vinder Vele fabrieken die goede zaken de den, vielen nooit stil, noen nacht, noen in de week, noch des zondags. Men ver gat de oude spreuk dal de kleine win sten de zaligste zijn en men wilde geld winnen, rijk worden per stoom Bij dit alles is ’1 werkvolk heden veel gewoon. De weelde die er heersente rond 1874, beeft van vele werklieden in de sleden heeren gemaakt die voor hunne meesters in verkwistingen met onderdeden. En wal nog erger is, in de groole centrums zijn de werklieden ge wonnen en bedorven door de leerstelsels der socialisten, die eene algemeene om wenteling beramen. Oorlog aan God, oorlog aan troon, oorlog aan meester schap, oorlog aan eigendom De openbare weldadigheid is niet in staat dien grooten nood af ie weren. Het werkvolk paaien en met ijdele be loften de deur uitleiden, kan ’nen keer gelukken, maar dat blijft niet duren Daarom vragen wij wat er zal gewor den van ’t werkvolk en van den arme? Met angst zien wij de toekomst te ge- moet, want de tijd nadert met rasse schreden, waarop er op eene of andere wijze eene verandering in den tegen- I woordigen lijd der zaken zal moeten plaats hebben. (De Landbouwer). Na het gezaag vat; M. Journez over j ton, nu met hei afsterven van M. Paquay, de landbouwsiokerijen, heelt de Kamer j ben uit wederliefde een zetel gingen quay, zal er eene buitengewone kiezing 50 fr. en 8 dagen en 26 fr. voor slagen i en wonden. I Lehouck Maria, huisvrouw Karei i Amey, te Veurne, 8 dagen en 26 fr. voor eerroof. Luypaert Karei, landbouwer te Bove- kerke, 100 fr. voor overtreding nopens De twee vraagstukken die hedendaags al de weldenkende lieden bekommeren zijn Wat gaat er geworden van den stieldoener Wat gaat er geworden van het arme volk De vooruitgang, de stoffelijke voor- doen, uitgang is sedert eene halve eeuw zoo danig toegenomon dat er voor eene macht van werken bijna geene werk lieden maar enkel werktuigen noodig zijn. Is de stoom opgewonden of in gang gezet, het werkt als eene horlogie. Op den buiten kon vroeger eenieder den kost winnen, al wie handen bad won treffelijk zijn brood met spinnen, we ven, zagen, schaven, maaien, dorschen en met de ambachten die er aan ver bonden zijn. Hel ontbrak niet aan werk maar aan volk. Al die kleine broodwinningen hebben gedaan; een enkel werktuig, eene stoorn- machien verricht meerwerkdan honderd mcnschenhanden. Het hout komt gezaagd on geschaafd uit de Noordscbe fabrieken. Over twee eeuwen had een wever te Gent een ge touw uitgevonden met welk hij zooveel weefde als drie wevers te zamen. Het ambacht der wevers werd daar over bijeengeroepen; bet werktuig werd onderzocht en inderdaad geldig voor drie getouwen gevonden. En wolk was bel besluit Er werd kort spel mede gemaakt men eloeg het aan stukken»uit vrees dat net aan Kt t ambacht te veel nadeel en schade zou hebben kunnen bijbrengen. Ten allen kante schreeuwt de onbe dachte naar licht en vooruitgang boe sneller, hoe beter. Welke dwaasheid De sloorolic die zooveel boeren op hielp, deugde niet meer en werd ver vangen door de pelrool ook niet meer; het moet gaz of beter nog eleciriek licht lijn. Het wordt zoo helder en zoo licht dat tie oogen bedwelmd worden. Met reizen is het hetzelfde; gaan doet men niet meer. Koels en paarden hebben ook gedaan. Het moeten tram, sloom en veto’s zijn en ook nog.... automobils. Nu nog in Nu nog in afwachting dat men kun- Oe.... vliegen Reclitei*lijke kronijk. Zijn door de korrektionnele Rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van 13 Juli. Vanhonsa- brouek Frans, werkman te Clercken, 30 fr. voor eerroof. Vynck Leo, koopman in visch te Nieu- poort, en Vandenabeele Elba, herber gierster, te id:; de eerste 8 dagen en 26 fr. voor openbare dronkenschap, de tweede, voorw 25 fr. voor drank ge geven te hebben aan een bedronkene. Zitting van 14 Juli. Vercatner Je- room, werkman t> Coudekeique en Ver- camer David, werkman ie Adinkerke, de i eerste, voorw., eene maand en 26 fr. Men schrijft in bn RnxHOMMB-RYCKASEYS. rlrnkker uitgever, Appelmarkt, 7. te Venrne. en in de Postkanlooren. Vertrekuren van den IJzcrenweg *S? van den buurtspoorweg. - S .Shall tot 30 September De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post S fr. Ananhcen 20 cenfimen p°r regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een tV 1(1 "<ml. Afzonderlijke nummer, voor artikels, enz. 20 fr. liet 100. De Annoncen voor Belg<e (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland woraen ontvangen duur het Office de Puulicitè, Magdulenastraat, 46, te Brussel. de 15 bijgevoegde leden der kommissie j alstaan, maar de socialisten verstaan het kiesbervotming benoemd. Het zijn zoo niet en hebben vlak af gewei gerd. Bijgevolg zal er strijd zijn. De kandidaat der katholieken, is M. Door het afsterven van den socialis- lischen volksvertegenwoordiger M. Pa- i voor slagen en’de tweede 3 maanden en rrnnxr aal DF krifonrrnniAnn l/inainn* RO fi’ On H jrran I te Soignies moeten plaats hebben. In ’t jaar 1898 werden de socialisten in dit arrondissement gekozen, dank aan de stemmen der liberalen die in de balloteeiing panne te gare sloegen. De liberalen dachten dat de socialis- de veeziekte. ecc j"” 1 VP I T P V DUR Pj JpjiM V' ■nn 11 37 45 36 7 17 10 26 r." Or. .i A 4*5 6 45 Veurne Sts tie Brussel Grilt I.achtervelde Coi tcinaick Dixtiiu de eun.e Adinkerke Duinkerk»; Duinkerke Adinkerke <*iir no Duu.ude Gurtemarck Gent ■JJj.Ji .J11 ■«■■■W rwi irwp—b WOENSDAG 2 Augisti ’309. Gister, ten gevolge der verwerping van al de voorstellen van kieshcrvorniing door de commis sie der XV in hare zitting van maandag, heeft ge heel het ministerie zijn ontslag gegeven. 5 34 7 50 l iehtcrvelde 5 49 8 05 7 16 924 8 24 1049 Zondag ayond, rond g /a ure, is Isidoor Onger- loot, oud 26 jaar, werkman aan boord van het beurtschip van M. Roose, van Scheepsdael, te Wulpen in de vaart gevallen en verdronken. Hij iaat eene weduwe met een kind na. "i 5 18 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 8 06 5 06 7 20 8 29 10 18 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 10 45 12 55 17 11 - 19 01 21 13 10 56 13 33 17 22 - 19 38 21 22 12 09 15 44 18 53 1316 1655 2010 Oostende Statie Nicuport rdad £5 57 43 10 45 13 31 16 27 18 47 21 09 Oottduynkerke Coxyde Veut ne Markt Veurne Slapie Veurne Statie Veurne Markt £5 16 6 57 10 06 12 16 14 2G 15 26 18 09 19 56 Coxyde |5i8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Oost<luinkerke 5 5 36 7 17 10 26 f2 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport Oostende statie c u 1V4U IV UI -ö 1 o OO 1U 40 L O w 10 40 11 14 513 55 16 45 19 00 5 - 14 09 16 59 19 14 15 05 17 55 20 10 5 u 1030 13 01 1551 18 40 21 44 22 16 22 50 6 00 - 9 18 13 46 - 7 28 - 11 37 15 52 16 57 17 44 8 42 - 13 25 17 02 17 33 19 29 8 56 - 13 43 17 14 18 05 19 40 18 01 1923 20 42 21 15 9 21 10 26 1409 17 39 18 31 20 09 21 1021 40 9 49 10 44 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 22 02 9 59 10 56 1456 18 15 19 05 22 13 4 09 7 12 - 11 08 8 57 10 54 3 08 5 05 7 50 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 16 04 17 14 18 03 20 32 14 35 17 25 20 14 S 15 56 17 46 20 35 12 34 15 17 51 20 40 7RV1 OOSTF.NUE-VEIJasE 5 05 7 40 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 i? :j |b!4 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 19 04 21 25 £6 22 9 08 11 10 13 5G 14 58 16 52 19 12 21 33 6 34 9 10 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 TRA11 VEURNE- OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 19 50 Ï51.8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 45 36 7 17 10 26 2 "2 11 IC t" !C IC CC «5 56 7 35 10 43 12 44 -Hi Ot 18 50 20 47 654 8 38 12 16 13 56 - 18 „8 19 50 21 36 VEURNE YPER 445^727 95O 1024 =1305 15 55 I8IO 7 32 9 55 10 29 £13 10 16 00 18 15 7 53 10 16 1050 ^13 31 1621 18 36 8 17 8 31 10 54 11 28 927 11 50 12 24 HS» 4 41 7 23 5 51 8 33 11)56 Uil 44 1411 f 6 08 8 50 11 13112 01 1428 17 18 2007 Nieuwe Heiberg 6 15 8 57 11 20 il2 08 VcunieVuorstnd 6 36 9 18 11 11 "12 29 Veurne Statie 6 41 9 23 1146 'l“"' YPE8-VEDRNE 950 10 24 e 9 55 10 29 £13 10 ex a 4 O O 4 8 OU 10 23 10 57.^13 33 1G28 1843 Vrurne Statte Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg. 5 11 Alveringhcm 5 18 Loo 5 35 Hoogshjfle-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie 4 41 7 23 9 46 e llocgslade Linde 5 37 8 19 1042 ^11 30 13 57 16 47 19 36 Loo - Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1