n Onze kermis van 1899. Woensdag 9 Avgbsti 1899. 33 Siad Veurne. Vo Prachtig Vuurwerk, afgescholen door M. H. Maelstaf van Veurne. 5U JIARCAW. Men schrijft ip bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkan’Ooren. Volgens de geplegontbedcn geven wij een kort overzicht over onze kermisfees ten. Zondag 13 Auguotl 1S99, cm 3 ure namiddag, op de Groote Markt, Groot Gymnastiekfeest, gegeven door de Turn-afdeeling van de Glide der Ambachten van Brugge. De biad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote tetters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. Een Ar 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicitè, Magdaleuastraat, 46, te Brussel. Kermis Avond. Den zaterdag, om 8 uren, werd door bazuingeschal en triomf klok aangekon- kondigd dat de feestelijkheden der ker mis gingen aanvang nemen. De nieuwe kiosk in den hof, waar over zooveel geschreven en gezaagd werd, moest voor de eerste maal gebe zigd worden. ’l Concert door onze voortreffelijke fanfaren de Melomanen gegeven, werd meesterlijk uitgevoeid; onder de Het nieuw Ministerie. De Moniteur van zondag kondigt de volgende koninklijke besluiten at, ge- dagteekend t> Augusti Het ontslag, den 31 Juli 1899aan geboden door M. Victor Begerem, M. Paul Favereau, M. Juliaan Liebaert, M. Leo De Bruyn en M. G. Cooreman, van Ministers van Justitie, van buitenland- sche zaken, van financiën, van binnen- sche zaken en openbare onderwijs, van landbouw en openbare werken en van nijverheid en arbeid, is aanveeed. Het ontslag als minister van spoor wegen, posterijen en telegrafen, aange boden door M. Vandenpeereboom is aanveerd. Het beheer van bruggen en wegen is afgescheiden van het ministerie van landbouw en openbare werken en ver bonden aan het ministerie van financiën dat voortaan den naam ministerie van financiën en openbare werken zal voe ren. Het thans bestaande ministerie van landbouw en openbare werken zal voor taan den naam van ministerie van land bouw voeren. De nieuwe Ministers. M. Paul De Smet de Naeyer, staats minister, is benoemd tot minister van financiën. M. Paul de Favereau is benoemd tot minister van buitenlgndsche zaken. M. Jules V^n den Heuvel, adiomat bij I tot hebbers naar stad gebracht. Er was geheel den namiddag in vër- schillige wijken der stad veel leven en beweging, en Koeke Zondag zal dit jaar nog eens als eenen schoonen kermisdag mogen aangerekend worden. En ’s avonds dan in den hof! Welk een macht van volk, Inisierondn met aandacht in ’t stille van den avond, naar het concert gegeven door de Melomanen en de Koorzangersmaat- schappij Ste. Cecilia. Alleenlijk zouden wij, zoo ’t mogelijk, is. wat meer verlichting begeeren in den hof. Boften zullen wij niet doen, ware toch overbodig; want de luidruchtige toejuichingen der toegestroomde me nigte zijn een sprekende bewijs dal muziekanten en koorzangers, op mees teilijke wijze, de verschillige nummers van den spelwijzer hebben uitgevoerd. Hulde en dank aan hen. En ’k meende dat mijn werk nu ge ëindigd was, maar saperioot, met die Turnfeest en ’t vuurwerk van zondag naast, mag ik mijne penne maar event es wegleggen, om maandag weder te beginnen. Zoo dus, tot ziens! galm, alle tonen en nuancen van het muziek hoort uitkomen. De kiosk, op zijn eigen genomen, is lief van opvatting en uitvoering; maar aangezien het pleit nu gewonnen en het zaagje versleten is, zullen wij daar niet verder over spreken. Na het concert stroomde de menigte, die opeengetast gestaan had in den hof, naarde markt, en de foore was seffens volop in gang. ’t Was van toen reeds ten volle kermis. Kermis-Zondag Prachtig, overheerlijk weder! Van ’s voormiddags reeds kon men bemerken dat er een vloed van volk in Veurne zou zijn. In ’t concert gegeven in den lusthof der familie Despot zijn de Melo- manen, onder ’t bestuur vau M. H. Malon, hunne goede faam gestand geble ven, en wij houden er aan te verklaren aan onze muziekanten, dat de oapartij dige beoordeeiing van vreemdelingen die wij geboord hebben, geheel en al ten hunner, lof en eere strekken. ’s Namiddags beeft onze Boetproces sie, te midden cene dikgesebaarde en ingetogene menigte, haren jaarlijk- sctien ommegang gedaan, en nog eens, door hare goede orde, de eigenaardig heid van eenige der groepen en der spraken, die onze processie de eenigste van hare soort maken, eenieders bewon dering opgewekt. ’t Is onze boetprocessie die zooveel volk naar onze stad trekt; en ’t is daarom dat wij onzen dank betuigen aan de leden der Sodaliteit en de inrichters der precessie; alsmede onze bewonde ring uitdrukken voor die menigvuldige penitenten, die, dank aan hunnen diep- gevoelden godsdienstzin, welken helaas, den dag var. heden zoo duchtig bestre den wordt, openbaarlijk hun christen geloof, in een zijner kenmerken, de uit boeting, komen belijden. Kcrmis-Maandag. Den maandag hoeft de Koorzangers- maatschappij Ste. Cecilia ons ver- g-ist op een concert, dat aan ons aller wenschen en verwachting beantwoord heelt. Wij verwachten iets puiks, en zoo was het inderdaad. De koorzangen waren wel gekozen. Ontwaakt! Les Esclaves zijn bij zonder breed van opvatting, en onze zangers hebben onder de kundige lei ding van hunner, bestuurder, M. To. i Retsin, met veel kuust, smaak en ge- n r*ebillige stukken verdient nogtans de voelen de muziekale gedachten vertolkt. 1 1 M. Aug. S rauwer, fluitist van den muntschouwburg van Brussel en fluit- solo van den kursaal van Oostende, die zijne welwillende medehulp voor dit concert verleend had, heeft met een t en op echt t, ,.u meesterlijke wijze zijné Fantaisie pasto- de lijnvisscbers rale en ziin 61' (toneer fo. nit/revnprri Onlr Om 9 ure ’s avonds, Vertrekuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg* 1 Juli tot 30 September flSOO FEESTWIJZER. 1. Optocht. Hulde aan ’t vaandel. 2. Vnje gesamcntlijke oefeningen. 3. Schermspel met degen, stok cn bajonnet. 4. Algemeene werkzaamheden met er. zonder toestellen. 5. Kunstlurnen. 1. Gesamcntlijke oefeningen. 2. Hoogte en verte sprong. 3. Geweerocfeningco. 4. Het koordendansen. Grootc slotpyramidc. Polka voor twee bugels, uitgevoerd door de heeren J. V. en A. B. eene bij zondere melding. En de vraag Hoe zal de acoustique, de galm zijn, werd dan ook upgelo.'t. De galm is zoo- danig goed, dat roert iangs alle zijden waar kunstenaarstalent en kanten van den hol, even klaar en wel, zonder den minsten her o! weder- I e‘n w na de uitvoering van hel laatste stuk, werd hij door langdurig handgeklap en uitroeping van bis, naar het tooneel teruggeroepen. Wij wenschen M. Aug. Strauwen van herün geluk en zeggen hem een blijden Tot wederziens. n Dinsdag. Om 11 ure voormiddag had dc plech tige prijsdeeling plaats aan de leer lingen onzer Teeken- en Nijverheids school. De redevoering van M. Decoster, han delde over de noodzakelijkheid voor den ambachtsman van eenige begrippen te bezitten over Natuurwetenschappen, Werktuigkunde en Scheikunde, en be wees die noodzakelijkheid met voor beelden uit de dagehjksche bezigheid van den werkman. Wij verhopen dat deze redevoering vruchten zal dragen, en dat de jonge leergasten van langs om meer zullen be- grijppen, hoe noodzakelijk het voor hen is, willen zij later als baas in de samen leving optreden en hunnen weg ma ken in het leven, dat zij de Teeken- en Nijverheidsschool bijwonen. In het wer ken, zal de toekomst behooren aan den kundigen werkman; de knoeiers zullen van langs om meer op zij geschoven en van kante gesteld worden. Volksspelen. De verschillige volksspelen door het gemeentebestuur in de wijken der stad ingericht, zijn allen in de beste otde en tot eenieders voldoening atgeloopen. De liefhebbers voor vele spelen, wa ren talrijker opgekomen dan in vorige jaren; en de nieuwe spelen zooals de spelen op bet water aan de IJperbrug, en de rattepakkerij aan de Kaai, hadden veel volk uigelokt. Er zal waarschijnlijk wat gesproken worden van een klein misverstaan dat plaats gehad beeft betrekkelijk het wiel- rijdersfeost, maar wij zullen dat beentje overlaten aan de wekelijksche zageman nen van hier cn elders; ze moeten toch iets hebbed, die brave jongens, om hun gazetje te vullen en hunnen knaag- en zaaglest te vo’doen. Wij brengen hierbij onze welge meende gelukwenschen aan de leden der ieestcommissien, die zich met veel ijver van de hun opgelegde taak heb ben gekweten. Koeke-Zondag. Het weder dat geheel de kermisweek zoo schoon geweest had, scheen te wil len verflauwen en in het slechte keeren. Eu alhoewel wij regen noodig hebben, toch wenschen er velen dat hei nog een beetje zou wachten; cn 't weder heeft aan dien wensch gehoor gegeven. De vermakelijkheden van dien dag Prijskamp in het roeken, prijskamp voor en de schieting met den het beroepshof te Gent, is benoemd stalen kiuisboog, hebben talrijke lief- minister van justitie. J I ran Ja- i*k£’ 5 05 8 06 22 50 S3 1315 17 02 17 33 19 29 1343 17 14 18 05 19 40 18 01 1923 20 42 21 15 2213 11 08 7 50 Oostende Statie Nieuport Rtad Coxyde Veurne Statie 3 18 1- chterrelde 6 32 48 7 18 7 46 7 54 17 01 19 50 a; M 17 51 20 40 Veurne Statie Veuine Markt Coxyda C Nieuport Oostende statie 5 05 7 40 S3 57 8 43 <0 45 <3 31-<6 27 <8 47 21 09 i 19 04 21 25 56 22 90S <1 10 13 56 14 58 16 52 <912 21 33 Veurne Markt 6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 6 00 - 9 18 13 46 - 7 28 - 11 37 15 52 16 57 17 44‘ 8 42 8 56 9 2L 10 26 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 9 49 10 44 14 38 1805 1856 20 36 21 34 22 02 9 59 10 56 14 56 18 15 19 05 8 47 10 52 - 4 09 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 5 06 7 20 5 34 7 50 niehtervelde 5 49 8 05 7 16 924 8 24 10 49 1’ DUEL. 2*1 DEEL. TRER-VEURNE 9,r0 1024 ,13 05 15 55 18 10 -ó 3 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Atveringhem 5 18 Loo 5 35 9 55 1029 51310 1600 18 15 1 16 21 18 16 8 U0 10 23 10 57 il3 33 1* 28 18 43 8 17 10 40 11 14 |13 55 16 45 I960 7 Hoogsfetle-Linde 5 49 8 31 1054 11 28 1409 16 59 19 14 6 45 9J7 1150 1224' 1-" TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 1950 S.5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 Ï5L8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Oostduinkerke S.5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport -5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 01 18 50 20 47 6 51 8 38 12 16 13 56 - 18 U8 19 50 21 36 7 12- 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 950 11 55 1604 17 14 1803 20 32 8 29 10 18 1226 1633 17 38 18 31 20 55 10 45 12 55 17 11 - 19 01 21 13 1056 1333 1722 - 1938 21 22 12 09 15 41 18 53 - 21 44 22 16 1316 1655 2010 Yper Statie Ypcr Statie Loo Atveringhem B ussel G <nt Cortrmatck Dixm ude Veurne Adinlerke Luinkerkc Huinkerke Adinkerjte Veurne Diimude Gorteniarck Geot Brussel TRVM OOSTENDE-VEUKNL 9 44 12 30 U 28 17 42 20 16 kVBWLSVl V - - Ooatduyukdrke *2 ti 14 9 00 11 02 13 48 1 i 50 16 44 VEURNE-YPER 4 45 j;:7 27 7 32 7 53 10 16 10 50 1113 31 8 17 10 40 11 14 9 27 11 50 12 24’ 15 05 17 55 20 10 4e US - - 4 4? 7 23 9 46 ,10 30 13 01 15 51 18 40 J s Hoogslade LiuJe 5 37 8 19 1042511 30 13 57 1647 19 36 551 8 33 1056 ,1144 1411 1"'‘ “',r' 9 46 511 30 6 08 8 50 11 13 |12 01 14 28 17 18 2007 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 ^12 08 1,35 17 25 2014 VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 -12 29 15 56 17 46 20 35 Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1