Kermisfeesten van 1899, No 34 Woensdag 16 Augusti 1899. 56 JAARGANG. I; Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. lijst zeven, acht of negen kandidaten :a nu 2 man in de Kamer, dat van Tüielt j Dat zulke feesten aanstaan aan |Lei volk, dat toont die samengepakte me nigte. minstens drie duizend man in ge tal, die gedurende twee uren, met on- afgebrokene belangstelling die oefenin gen bebben gevolgd. Zells waren er nieuwsgierigen op hel dak van een huis geklommen om te be ter ai de bewegingen te kunuen gade slaan. Onze fanfaren de Melomanen die altijd even bereidwillig hunne mede werking verleenen, verdienen ook eene bijzondere melding voor de aangena me deuntjes welke zij gedurende de feesten bebben uitgevoerd. En 's avonds, om weerdiglijk de ker mis te sluiten, hadden wij bet prachtig vuurwerk afgeschotec door ohzen stad genoot, M. H. Maelsiaf. ’t Was wel, en, naar ik boorde, waren de menseben heel te vreden over de uitvoering van hel laatste nummer der kermisfeesten. En zoo is, tot spijt van die 't benijdt, de kermis van 1899, zonder veel ge rucht of lawijt, hare jaarlijksebe voor gangers in den kolk der tijden gaan vervoegen. De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimon per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, f® Brussel. Voor de toepassing der nieuwe kies wet, zullen de arrondissementen in West-Vlaanderen geregeld worden als volgt Hel arrondissement Brugge zou blij ven gelijk het is, met zijne 3 volksver- Tweede Koeke Zondag. Ik weel wel dal al heigeen ik nu zal schrijven, zooals mijn verslag van ver ledens week, zal beknibbeld en door- zaagd worden, door mannen, die, men zou ’l wellicht denken aan hunne schrijfwijze, al zagen zijn op de wereld gekomen, en dat zij wederom zullen zeggen die scbrijveia ir van den Veur. naar, dal is toch ’nen stoefter. Maar wat kan ik er aan doen als de feesten door het Gemeentebestuur gegeven, zooveel volk uitlokken, en zooveel bijval genie ten. Als getrouwe verslaggever moet ik bestatigen wat er ie. Zondag laatst dus luid een groo> Turn er. Scbermfeest plaats gegeven door de Turnafdeeling van de Gilde der ambach ten van Brugge. Weledele heer Ruzette, zoon van den beei gouverneur onzer provincie, ver gezelde ben Eenieder is bet is eens om te beves tigen dat die Brugscbe maijes, rappe en sterke jongens zijn, en dat hel niet te verwonderen is, dal zij in de wedstrijden voor oefeningen van dien gemerkt in het vakje tegenover den naam van den kandidaat, titelvoerder of plaatsvervanger open is, voor wien de kiezer zijne stem zal geven. Het getal stemmen door eene lijst en door hare kandidaten titelvoerders be komen, maakt het kiescijfer dezer lijst uit. De afzonderlijke kandida uren wor den beschouwd als eik eene onderschei dene lijst uit te maken. Het bootdbureel bepaalt bet kiesquo- tient door achtereenvolgens het kies cijfer van elke lijst te deelen door 1, 2, 3,4,5, enz en door de quotiënten te rangschikken volgens hunne belangrijk heid, toi beloop van een algeheel getal quotiënten dal gelijk siaat mei de te verkiezen leden. Het laatste (quotient is het kiesquotient. De verdeehng der zetels onder de lijsien wordt bewerkt door toewijzing aan elke dezer van zooveel zetels als haar kiescijfer dit quotient bevat. De aan eene lijst behoorende zetels worden toegewezen aan hare kandida- len in de order hunner inschrijving op het kiesbulletin. Zij ecluer, die een ge tal stemmen bekwamen gelijk met het kiesquotient, zijn de eerste gekozen. Imlien eene lijst recht heeft op meer zetels dan zij kandidaten behelst voor hel werkelijk ambt, worden de niet too- gewezen zetels begeven aan de kandida ten plaatsvervangers, die de eerste komen. Kiezing van Thourout. Uitslag. Do oefeningen op de dobbele baren op de vaste baar, oefeningen met de lingen, schermspel, hoogte-en veit sprongen, geweeroefenmgen, werden met zooveel krachtdadigheid en zwier, in zulke kranige houding uitgevoerd, dat onze turnmannen dikwijls met hand geklap werden begroet. Maar hetgeen waarin zij bijzonderlijk uitmunten, het is in de vrije geza- menüijke oefeningen. Met eene be hendigheid. eene gelijkheid en ceno juistheid die iedereen’s bewondering verwekte, werden die oefeningen uitge voerd. Het was alsof al dio armen en beenen door eenen onkelen draad in beweging werden gebracht, zoo gelijk tijdig, en met zooveel eenheid en sa menzijn werden al die draaiingen en wendingen uilgeoeiend. De apotheose of slo’.pyramide was waarlijk prachtig en mag als een mees terwerk in zijne soort aanzien worden. Waarlijk, heer voorzitter en beer be stuurder en gij rappe en kloekgespierde mannen, gij haalt eere van uw werk, en met onze beste gelukwenschen over uwe meesterlijke uitvoering, bedanken wij u gymnastiekfeest ons heeft verschaft; en d*aat.'t Zijn niet de afzonderlijke kio- i—:n..—zerg, maar de kiesgroepon die zullen vertegenwoordigd worden. Er kan dus geen spraak meer zijn van panachoe- zou moeten stemmen. Het hoofdbureel is te Veurne. Het arrondissement Rousselaere heett ook 2. Te zamen gevoegd Roussekere- Thielt zouden voor 4 volksvertegen woordigers en 2 senators kiezen. De arrondissementen Korirtjk en IJper, het eerste met 4 en het ander met 3 volksvertegenwoordigers, zouden’alk op hun eigen blijven voor da Kamer, maar te gare stemmen voor den Secaa’, eenen titelvoerder waar zij 3 man zouden mogen zenden Ziedaar, voor wat ouze provincie aangaat, welke de voornaamste schik- Vertrekuren van den IJzcrcnwcg tfc van den Buurtspoorweg» vijf zoo zij er meer bevat. f 'MUL dalen titelvoerders en plaatsvervangers, 2 volksvertegenwoordigers beeft; dat wijst de rangorde aan waarin deze kan- didaten voorgesteld zijn in elke der twee reeksen Een kandidaat mag niet meer dan op eene lij st gebracht zijn in dezelfde verkiezing, maar bij mag tegelijker tijd als titelvoerder en als plaatsvervanger op dezelfde lyst gesteld zijn. De kiezer mag maar eene stom uit brengen voor de toekenning der werke lijke mandaten ’l zij door zijne stem te geven aan eene lijst zonder onderscheid barer kandidaten, ’t zij door ze te geven aan ftanen kandidaat voor bet werkelijk ambt. De kiezer die gestemd heeft voor eene lijst of voor mag daarenboven eene stem uitbrengen j op<len naam van eenen plaatsvervan- wöiuc utj wunwa'imtu wMiu- gcr dier zelfde lijsi. kingen zijn van het nieuwe kiesoüt- Oo stemming voor eene lijs; wordt werp. kiezers mogen die orde wijzigen door gemerkt in het vakje dat bovenaan de eene stemming van voorkeur uit te i lijst is; de stemming op naam wordt brengen. 3° Er worden plaatsvervan gers aangesteld. Het vertoog der beweegredens geeft verder uitleggingen over de toepassing van het stelsel, en verklaart dat de re- geering zich tegen alle quorum zal ver zetten, omdat dit eene wezenlijke be lemmering ia voor de rechtmatige vertegenwoordiging der kiezers. v Het Parlement en de verschillende groepen, zoo besluit het vertoog, zullen zonder twijfel in het voorste! der re- geering den rechtzinnigen wil zien van aan de kieskwestie eene volledige en billijke oplossing te geven. Ziehier den ofiicielen tekst van de voornaamste artikels van het ontwerp De verkiezingen voor de Kamer der volksvertegenwoordigers en voor den Senaat geschieden bij bestuurlijk arron dissement. Evenwel kunnen twee of meer arrondissementen samengevoegd worden voor de verkiezing der volks vertegenwoordigers en der senatoren. Dit alles gelijkvormig de veideelings- tabel, gevoegd bij de in werking zijnde wet, op het oogenblik der kiezing. Wanneer meer dan een lid te ver kiezen is voor eene der beide Kamers, gebeurt de verkiezing bij eene enkele stemming. i Tijdens de voorstelling der kandida len tot het ambt van volksvertegen woordiger of van senator kunnen te gelijk met deze en in deze'.fd vormen de kandidaten voor de plaatsen van ver vanger aangesteld worden. Het getal der kandidaten tot plaats vervangers mag dat der kandidaten tot het werkelijk ambt, noch hel maximum drie niet overtreffen. Dit maximum wordt echter op vier gebracht indien de legen woordigers en zijne 2 senator». 1 Juli tot 30 September iSOO 40 i De arrondissementen Veurne en Dix- voor het werkelijk ambt bedraagt en op mude, die nu elk een man natr de i *<ju sij ci iucvi ucvüi. hamer zenden, zouden gevoegd wor- De akte van voorstelling der kandi- den bij het arrondissement Oostende dat maakt dat men in dit nieuw arrondisse ment Veurne-Dixmude-Ooslende voor'* 4 volksvertegenwoordigers en 2 senators I)c nieuwe Kieswet. Het verloog der beweegredens, dat het ont-verp der nieuwe kieswet voor afgaat en onderteekend is door do zes ministers, is zeer kort. Do redens van rechlveerdigheid en gepastheid, die ten voordeele der even redige vertegenwoordiging pleiten, zijn al te dikwijls uiteengezet geweest, opdat het noodig zij er op terug te ko men. Zoo begint het en het zegt verder dat het ontwerp voor doel heeft, ten opzichte van de stemming, al de kiezers opeen voel van volkomen gelijkheid te stellen en hun de volkomenste vrijheid te verzekeren. Het past de E. V. toe op ganseb hat land, en daarom zullen eemge arrondissementen moeten sa mengevoegd worden. Het voorgesteld ontwerp berust op drie grondbeginselen 1* een stem- briefke mag maar eene stemming uit- drukken en slechts invloed uitoefenen de aangename stonden welke uw op de toekenning van een onkel man- wïj verhopen dat gij uwe welwillende medewerking voor hel opluisteren onzer feesten, niet zuil weigeren. - Wij zeggen u andermaal dank, en uit ring. 2° Do voorstellers der kandidaten ter herten een welverdienden en alge- duiden de volgorde aan. waarin zij ze meenden proficiatj verlangen gekozen te zien, maar de 20 08 6 45 Vrurne St** tie 22 50 5 18 e 48 7 18 7 46 7 54 M. Devroe, overste van’t seminarie van Rous- selaere, is ecrekanonik der hoofdkerk van Brugge benoemd. Loo Alveringhem 11 §12 01 Veurne Markt 55 16 6 57 10 06 lï 16 14 26 15 26 18 09 19 56 Coxyde Ï5£8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Ooxtduinkerke f5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 2016 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 08 19 50 21 36 14 28 1718 2007 14 35 1725 2014 15 56 17 46 20 35 12 34 15 Bussel Gent Lichtervelde 6 82 Coi temarck Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerks Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmude Certemarck r Gent Brussel H tD 1751 20 40 s n»« runs him i,u urawtj» u im <ai»<iugara:i mi irsuiiijgiiiijij Geldige stemmen n,o3g; nietige briefjes 585. --j- nebben bekomen M. pier» de Raveschoot, aard uitgeschreven, de eerste prijzen katholiek, 8525 stem. M. Moeyacrt, chnsten-de- behaalden. 18 01 19 23 20'42 21 15 Oostende Statie Nieuport stad 8.! Ooilduynkerke - Coxyde |6 22 Veurne Markt Veurne Statie 2213 11 08 ft 05 7 50 941 11 47 1556 17 05 1750 20 22 9 50 11 55’ 16 04 17 14 18 03 20 32 5 06 720 8 29 1018 1226 1633 17 38 1831 20 55 10 45 12 55 1711 1901 21 13 1056 1333 1722 19 38 21 22 12 09 15 44 18 53 21 44 22 16 1316 1655 2010 VeurneStutie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 511 .v.v.vw.iooi io i .o oo o Alveringbom 5 18 8 00 10 23 10 57 fl 3 33 16 28 18 43 ’’5 Loo 5 35 817 10 40 11 14 113 55 16 45 19 00 S c UoogsUde-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 14 09 16 59 1914 £2 Yper Statie 6 45 9 27 1150 12 24' 15 05 17 55 2010 -2^ 2 Tper Statie 4 41 7 23 946 f1030 13 01 1551 1840 Hoogstade Linde 5 37 819 1042511 30 1357 1647 1936 Loo 5 51 8 33 1056 “11 44 1411 17 01 1950 Alveringhem 6 08 8 50 H13|12 01 Nieuwe Herberg 615 8 57 1120 £12 08 VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 -12 29 Veurne Steti» 6 41 923 11 46 VEURNE-YPER YPER—VEURNE 445f#727 9 50 10 24 e 13 05 15 55 18 10 -JJ 732 9 55 10 29 £13 10 16 00 18 15 g 753 10 16 1050 “1331 1621 18 36 800 10 23 10 57 §13 33 16 28 1843 ’- 817 10 40 11 14 f13 55 16 45 19 00 S 14 09 16 59 1914 927 1150 12 24' 1505 1755 20 10 TRAM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 40 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 ',5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 •§6 14 9 00 11 02 1348 1150 16 44 1904 21 25 901 11 10 13 56 1458 16 52 19 12 21 33 Z634 920 11 22 1408 15 10 17 04 1924 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 1516 17 10 19 30 21 50 9 18 13 46 - 11 37 1552 1657 17 44 8 42 - 1325 17 02 17 33 19 29 13 43 1714 18 05 19 40 9 21 1026 1409 17 39 1891 20 09 21 1021 40 9 49 10 44 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 22 02 9 59 1056 1456 1815 1905 8 47 1052 - 409 7 12 - 5 55 8 57 10 54 3 08 6 42 7 56 4 43 6 51 8 06 r 5 34 7 50 Liehtervelda 5 49 8 05 7 16 9 24 8241049 i. 6 00 7 28 8 56 Veurue Statie Coxyde Nieuport Ootteude statie I Hebben bekomen M. Piers de Raveschoot, tnokraat, 2808. TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 1950 |5£8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 .5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 04 18 50 20 47

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1