TENTOONSTELLING r trogra&lsma. lï” 35 Woensdag 23 Augesti 1899. MET PRIJSKAMP i ii 56" JAARGANG. a Veurne, den 16 Augusti 1899. 2* Voor hof E URNE LAND- FN TIJWBOIW- id. id. Afdeeling A. Landbouwwerktuigen. Voor de schoonste en talrijkste verza meling Landbouwwerktuigen van allen Be Secretaris, C. VAN LICHTERVELDE. Dc Burgemeester en Schepenen, 1). BE HAÉfNE. id. id. id. id. 4* prijs, 3 fr. 2* prijs, 2 3' prijs, 1 KONIJNEN. Voor den schoonsten Konijnenhok 4“ prijs, 3 fr. 2* prijs, 2 3' prijs, 1 Voor de schoonste Konijnenmoer 1* prijs, 3 fr. 2’ prijs, 2 3’ prijs, 1 Voor de schoonste verzameling Ko nijnen wiide atnemen, werd met messen gesto ken; M. Donsimoni, opziener van politie, bekwam eveneens verwondingen. Een kaporaal der limeiroepen haaide den commissaris uit handen en bracht hem l Erge botsingen te Parijs. Politieagenten gekwetst. Politie commissaris gesteken. Zondag is eene kolom beloogers, op geleid door Sehastiaan Faure en H. Dorr, naar de Nabeplaats opgetrokken. Daar de politie die kolom uiteenspreidde, ont stond een hevige opstand. Revolverscho ten wierden gelost en. M. Goullier, com missaris van politie, werd door een kas seisteen getroffen en viel; men tostie 2 revolverschoten op hem; lnj weid erg HANEN EN HENNEN. Voor het schoonste lot (een haan en 3 hennen). 4* prijs, 3 fr. 2* prijs, 2 3’ prijs, 1 DUIYEN. Voor ’t schoonste lot (minstens twee koppels). 1’ prijs, 3 fr. 2C prijs, 2 3* prijs, 1 naar een kofïihuis. Van de verwarring gebruik makende, hervormde zich de kolom en trok al loo- pende, naar de Natieplaats, alwaar een groot getal politieagenten ze afwach- te. Een nog heviger gewoel ontstonden geweerschooten werden gelost eneenige agenten gekwetst. Aanhouding van eenige opstekers. Sehastiaan Faure en vier zijner vrien den sprongen opeen tram van Vinconnes- Louvres. Op de Pinde de la République duidde de koetsier de kerels aan, en de politiecommissaris Loriot, met behulp van andere politieagenten, drong in den tram en deed er aanhoudingen. H. Dorr alleen was gewapend mei twee geladen revolvers. Gedurende deze aanhouding trok de bende naar sommige geestelijke gesiich- ten en wierp er ruiten in, alsook aan de kerk van den H. Ambrosius. INGERICHT DOOR HET STADSBESTUUR ou Zondug 84, Maandag en Woensdag 37 September flSt>9, voor alle liefhebbers van het bestuurlijk arrondissement Veurne, in de lokalen der Middelbare School (ingang Oratoriestraat). Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever.Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de PoS’knn'Oeren. Vertrekuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg^ t Juli tot 30 September 199» rnadplanten 1* prijs, gulden eerpenning en 5 fr. 2" prijs, zilveren id. 4 3* prijs, bronzen id. 3 4* prijs, 2 Voor de schoonste verzameling Bloemen: gekwetst. Een agent die do roode vlag i 1’ prijs, gulden eerpenning en 5 fr. 2” prijs, zilveren 3’ prijs, bronzen 4’ prijs, De tentoonstelling zal plechtig geopend Worden den ZONDAG 24 SEPTEMBER, bin 11 ure voormiddag. Zij zal toegan kelijk zijn aan ’tpübliek, na de opening, tot 6 uren, en de andere dagen van 9 uren 's morgens tot G uren sayonds. stalen Harde Vruchten in schooven (min stens twee schooven met kilos graan). a) Tarwe, b) Rogge, c) Haver, d) Suike- óoen, e) Peerdeuoonen. 2° Voor de schoonste verzameling cn stalen Voederplanten (minstens 3 stuks), a) Voederbeeten, b) Rapen, c) Voeder- aa rd appelen. 3* Voor de schoonste verzameling en 1 Malen tfijverhetdkptanten, a) Suikerijen, h) Tabak, c) Vlas, d) Suikerbeeten. Voor iedere soort van vrucht 4r prijs, verguld, eerpenning en 5 fr. 2* prijs, bronzen id. aard ('met naam en aanduiding van prijs). prijs, verguld** eerpenning en 40 fr. 2* zilveren id. 20 Afdeeling B. Planten. I. LANDBOUWVRUCIITEN. 1* Voor de schoonste verzameling cn De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Anuoncen 20 contRneit per regel. D*» gronie volgens plaatsruimte. Rechterlijk.* eerherstellingen 1 fr. F.en N’ 10 cent. —(Afzonderlijke nummers voor urlik Is. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) cn 'tbuitenland worden ontvangen door het (Wtice de Pubi.icjté, Magdalenastraat, 46, te Brussel. 2* prijs, bronzen id. Voor de schoonste en talrijkste verza meling Eandbouwvruchten van allen aard: 1* prijs, verguld eermetaal en 20 fr. 2* prijs, zilveren id. 10 3* prijs, bronzen id. 6 U. GROENSELS, FRUIT, SIERAAD- PI.ANTEN EN BLOEMEN Voor de schoonste stalen en verzame- Iif>g van 1* Kooien (rötitlg, witte, savooien, sPrditkoo!enblóemkoolen). 2* Erwten. 3° Boonen. 4* Wortels. f>" Selderij. 6° Porei, Ajuin, Echalotten. 7° Salade. Voor iedere soort van vrucht 4* prijs, 3 fr. 2* prijs, 2r 3* prijs, 1 Voor de schoonste verzameling Groen- eels van allen aard 4* prijs, gulden eermetaal en 40 fr. 2* prijs, zilveren id. 7 3' prijs, bronzen id. 5 Fruiten. Voor de schoonste verza meling (drie stuks van ieder ten minste) a) Appels. 1- Voor boomgaard P"j’* (r' b) Peeren. 4* Voor boomgaard j 1* prijs, 5 fr. 2’ prijs, 3 c) Druiven (onder glas gekweekt). 4* prijs, 5 fr. 2* prijs, 3 Voor de schoonste en verdienstelijkste verzameling Fruiten van allen aard 4* prijs, gulden eerpenning en 40 fr. 2“ pnjs, zilveren id. 7 3’ prijs, bronzen id. 5 Voor de schoonste verzame,||pg Sie- AlejeiT)eei)e Schikkingen. 4) De mededinger» moeten zich doen inschrijven vóór 45 September aan staande, hij M. VAN LICHTERVELDE, Stadssekretaris. De inschrijvingen moeten op klare wijze aanduiden het getal en den aard der tentoongestelde voor werpen. 2) De inschrijving alsook de noodige plaat» zijn kosteloos. 3) De voorwerpen moeten ingezonden worden in het lokaal ten laatste den Zaterdag 23 September voormiddag; de dieren den Zondag 24°, vóór 8 4/2 ure voormiddag. 4) De deelnemers der prijskampen voor konijnen, hanen, hennen en duiven worden verzocht hunne dieren in manden of kooien te plaatsen welke een gcinakkelijk onderzoek der dieren opleveren. 5) Alle onvoorziene gevallen worden door het bestuur geregeld. 6) De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ontvreemding of beschadi ging; doch alle mogelijke voorzorgen om zulks te beletten, zullen genomen worden. De commisiie belast met de schikking en toezicht dezer tentoonstelling is samengesteld uit de heeren R. de Spot, voorzitter; A. Pil, ondervoorzitter; K. Demeester, A. Vauderstraete, j. Vinck en E. Quatannens, leden. 4 3 2 - 5 05 St 50 yjfj1*1.* w *r 7rr^*-TT!L'!?T3‘-^ Z‘.'X'.-,TT “.TL!11 JgPL*WSgy mrrn*» i u 22 13 11 08 7 50 Oostende Statie Ooitduynkerke Coxyle Veurne Statie Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduinkerke Nieuport 6 00 7 28 8 *2 8 56 VEURNE-YPER 4 45 #7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 8 17 10 40 11 1 Heden, rond 10 1/x, is’ter hofstede «de Poste- rij, bij onze stad (grondgebied Adinkcrke), eene tarwevim afgebrand, staande op den uitersten west kant van het sehelfhof, dus in tegenovergestelde richting van den wind. Oorzaak onbekend. IV 10^0 - - 14 E13 55 16 45 19 Ou - 15 05 17 55 20 10 1030 13 01 1551 18 40 jj _J 17 01 19 50 14 28 17 18 2007 14 35 17 25 20 14 15 56 17 46 20 35 17 51 20 40 TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 19 50 2.5 16 6 57 10 06 !2 16 14 20 15 26 18 09 19 56 ■4528 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 15 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 «556 7 35 10 43 12 44 - 16 01 18 50 20 47 Ooxtènde statie 654 8 38 12 16 13 56 - 18 08 19 50 21 36 9 18 13 4G- -11 37 1552 1657 1Ï44 - 13 25 17 02 17 33 19 29 -i 1343 17 14 18 05 13 40 ■■■MMBBMWWWWMaaaaHCata» 18 01 1923 20 42 21 15 9 21 1026 1409 17 39 1831 20 09 21 1021 40 9 49 10 44 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 22 02 9 59 1056 1456 18 15 19 05 4 09 TRUI OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 Nieuport stad Ï.5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 •5ü 14 900 11 02 1348 1450 16 44 1904 21 25 6 22 9 08 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 Veurne Markt ?6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 1414 1516 17 10 19 30 21 50 ii J f j 7 12- 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 16 04 17 14 18 03 20 32 10 45 12 55 1711 - 1901 21 13 1056 13 33 17 22 - 19 38 21 22 12 09 15 44 18 53 - 21 44 22 16 13 16 1655 2010 8 unel Gent 5 18 ï.ichterxelde 6 32 Coilemai'ck 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 $42 7 56 4 43 651 8 06 5 06 72O;8 29 1018 1226 1633 17 38 1831 20.55 5 34 750 Liehteneldir 5 49 8 Q5 7 16 9H 8 24 10 49 927 11 50 12 24 i 441 723 946 e1?“ Hoogstad» Linde 5 37 8 19 1042 ^11 30 1357 1647 19 36 5 51 8 33 1056 311 44 1411 a—.. 6 08 8 50 11 13 »12 01 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 i 12 08 VeurneVoorstad 6 36 918 11 11 ^12 29 VeurneStatie 6 41 923 11 46 '12 34 15 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 518 Loo 5 35 Hoogsfade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie r w Loo Alveringhem Dixmude Veurne Adinkcrke Ouinkerkt) Duinkcrke Adinkcrke rurne fe’umude Cortemarck Gent frutsel 5 05 7 40 YPER -VEURNE 950 1024 r13 05 15 55 18 10 - 9 55 10 29 5 13 10 1600 18 15 - j ^13 31 16 21 18 36 7 .§13 33 16 28 18 43 - 5 i 8 31 10 54 11 28 ’1409 1659 19 14 c ■N

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1