EESTELIJKHEDEN ingeriebt door het 946l iiiot Woensdag 30 Augusti 1800. 56ö jaargang. V V '- iVo 36 Landbouw. PROGRAMMA Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Pnstkan'oorcn. STAD VEURNE. ontstoppeling kunnen volgen vóór den De Secretaris, E DE JONGHE. Over de voordeelen der ontstoppeling. L. VANDEN BERCK, landbouwingenieur. hoeverre 4" Oneerlijke mededinging De ve: scinllige wijzen an oneerlijke Comiteit van den Katholieken Kring voor hel Jubelfeest van zijnen Ondei voorzitter NI. EDNfONl» VA* HEB, ter gelegenheid der 25’ verjaardag als Lid van de Bestendige Afvaardiging van den Raad der provincie West-Vlaanderen. van wind en zon. De ontstoppeling geschiedt snel bij middel van eenen ploeg met verschil lende ijzers (polysoc) van den bakpioeg, bij gebrek aan deze verbetetde tuigen, ~.j -«..j~ uv.. jvaai mede dat werk snel verricht wordt, gedaan wordt, heeft de ontstoppeling j moet de landbouwer, aangezien de t een enkel oogenblik aarzelen de bewerking te doen bij middel van den gewonen ploeg. CP ZONDAG 10 SEPTEMBER 1899 Om 11 ure. Vergadering der deelne mende leden en ir.teekenaien ter Groote Markt. Café francais. Om 11 1/2 'tre plechtig Te Deum in St. Nicolaaskerk. Om 12 ure, ter benedenzaal van hel Paviljoen, aanbieding van het Portret aan den Jubilaris. Om 1 ure, Banket. Om 3 ure. vorming van den stoet op het Statieplein en optocht ter Groote Markt. Om 3 1/2 ure, FESTIVAL, ter Groote Markt door de muziekmaatschappijen 1 Veurne, de Melomanen. 2 Clercken. 3. Houtbem. 4 Loo, Ste. Cecilia. 5. Isenberghe, de Eendracht. 6. Stavele, Ste. Cecilia. 7. Dixmude. 8. Nieupoort, stadsmuziak. Om 8 ure, GROOT CONCERT, uitge voerd door het vermaard muziek Les Pelissiers de Binche, onder het bestuur van M. Emile Deneufbourg (100 uitvoe rende leden) i landbouwbladen herhaaldelijk gespro- I ken hebben, hetzij rechtstreeks door de landbouwwerktuigen, hetzij dat, op t de oppervlakte des bodems gebracht, De ontstoppeling of oppervlakkige zjj opgeëlen worden floor de vogels of omploeging moet geschieden zoohaast omkomen door de verdrogende werking mogelijk na den oogst der graangewas- sen en der andere plamen bij dewelke het onkruid in het oogsten niet ver nield wordt, indien de landbouwer al de voordeelen wil genieten aan deze van dfcn oprijter (scarificateur). Maar bewerking eigen. 1 Indien zij onmiddelijk na den oogst De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dr Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, t* Brussel. Bijzondere ireinen en trams zullen ge vraagd worden. Namens het Comiteit De Voorzitter, R de SPOT. Vertrekuren van den IJxeren'.vcg «fe vau den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September tftïSO jvaatmede dat werk snel verricht wordt, moet l. voor uitwerksel de gronden mei minder j voordeelen der ontstoppeling, niet kosten te bereiden, de onkruidgewas- sen le verdelgen en bijgevolg de uitga- ven voor wieden en onderhoud bij de volgende oogsten te verminderen. De bewerking is alsdan gemakkelijk uit ie voeren, aangezien de grond nog verseb is, terwijl later de bovenste laag bard wordt onder den invloed der zonneslia len en bet werk dus lastiger zal zijn voor de trekdieren; van der. anderen kant verliest men een gedeelte van de j weldadige uitwerkselen der ontsloppe- ling. Deze bewerking met de boven ste laag des bodems te breken, belet hel verlies der vochtigheid en verge makkelijkt den invloed des dampkrings. Het is alzoo dat, door de werking van het koolzuur en vooral van de zuurstof der lucht, de stofdeeltjes van zekere minerale zelfstandigheden gescheiden worden en tot eenen staal van ontbin ding gebracht, die ze voor de planten opneembaar maakt; daarenboven be spoedigen zij de ontbinding der wor tels, de stoppels en andere organieke overblijfselen en veranderen dezelve in humus. Dit is het laatste voortbreng sel van de ontbinding der organische zelfstandigheden, on men weet dat hu mus eene groote invloed heeft op de vruchtbaarheid van den grond. Buiten de vernieling der onkruidge- wassen, welke reeds opgeschoten zijn wanneer men de ontstoppeling doet, zal de oppervlakkige beploeging de ontkieming bevoordeeligen van het zaad der onkruidgewassen, die daarmeê ge makkelijk zullen vernietigd worden met de egge. Ten geschikten tijde gedaan, zal de ontstoppeling kinnen herhaald worden vóór dat de grond bepaaldelijk omgeploegd wordt en zulks tot grooter voordeel van den volgenden oogst. Congres der Kleine Burgerij Onder dè hooge Bescherming van de heeren Jul. Liebaert, Minister van Nijverheid en Arbeid, Jul. Van den Heuvel, Minister van Rechtswezen en bel eere-voorziuerscbap van den welede len heer Baron Osy van Zegwaert, gon- vei neur der Provincie. Antwerpen, 17-18 September 4899. M Het werk dat wij ondernomen hebben namenlijk te Antwerpen op 17 en <8 September aanstaande Let eerste groot Wederlandsch Congres der Kleine Bur gerij in de richten, overtreft, van hu af aan, gansch onze verwachting. In groot getal worden ons van alle zijden bijtredingen toegezonden, die eene grootsche betooging en tevens ernstige, geleerde en gegronde bespre kingen beloven. Talrijk zullen de vreem de maatschappen zijn op ons Congres vertegenwoordigd. Volgenderwijze heeft het Inrichlings- komiteit geoordeeld voorloopig hot pro gramma van het Congres te mogen vast- stellen De werkzaamheden zullen in vier afdeelingen verdeeld zijn twee Vlaamsche en twee Fransche, vermits al de vraagpunten, in beide talen en op verschillige uren, in de afdeelingen zul len moeten besproken worden. V De samenwerkende maatschappijen. Welke schade brengen zij te weeg Tot welke misbruiken geven zij aan- Wanneer de gronden bestemd zijn om I leiding? Welke hervormingen moeten ii-:j -1-> j 7 2° Het leuren. Welk nadeel berokkent het Welke verandeiingen zijn’ desaangaande te nemen 3° De uitpakkingen en geveinsde uitver- j toelaten koopen, Moeten ,.ii verboden worden en in.vo?r per ij zeven weg. zoo wordt er den inschrijvers, die uj dezelfde sud ge vestigd zijn-, aanbevolen zich on Ie Itng te verstaan om de vermindering ie be komen ais leden eeuet maatschappij. n ramen om er een einde aan te stellen. IVerk en Nijverheidsraden en hoo- gere Arbeids- Nijverheid en Bandelsraden. Eene inlichting voorstellen die in deze beroepsvergaderingen eene recht matige plaats aan den kleinen handelaar en den kleinen nijveiaar toekent. 6° Beroepsonderwijs. Leergangen en nuttige scholen voor ambachtslieden en kleine burgers in het algemeen. 7“ Beurmisbruiken. Wat de middelklas er door te lijden heef; 8’ Openbare verkoop van nienwe goe deren Voldoet de tegenwoordige wetgeving desaangaande 9° Patenten en belastingsstelsel. Hervormingsvoorstellen. 10° GerechtsonluMsten. Hervorming der gerechtsonkosten in billijkeren zin. Misbruik der kostcloozn rechtspleging, ■I f° De vereeniging. Stud e die wijzen voor de kleine bur gerij het meest gunstig 12’ Te geven krediet Misbruik der betaling met krediet. Mededinging der buiaen dievetkoopen met maandelijksen en wekelijksch kre diet, enz. 13° Te bekomen krediet. Volks- en sameuwerkend krediet. Warrants. Nieuwe vormen. 44*' Propaganda en algemeeue in- richting. Ons Congres zal al deze vraagpunten besproken, alsook alle andere die de Vereenigingen of belanghebbende groe pen, vóór 1 September, aan het In- richliiigskomiteit zonden oi derwerpen en dezes goedkeuring zullen verwerven. De vei stagen en de besluits- lea, die omtrent deze kwesties zullen voorge dragen worden, mogen niet meer dan vijftien minuten voorezuig vergen. Zij zullen gedtuk. worlen en vooraf- gaanlijk ui'gedéeid aim .tl wie, bove i de d'eelnemiugskua:voor 2 fran<c zal ingeschreven hebben, zoodat de be spreking onmiddelüjk zal kunnen aan vangen zonder dat men bet verslag zal moeten voorlezen. Feesten en aantrekkelijkheden zullen voor de Congresleden ingericht worden. Een volgende omzendbrief zal deze be kend maken, zoo ook de uurtabel van bel Congres en de samenstelling der bureelen. De vrouwen der Congresleden zullen van dezelfde voordeelen mogen genie ten, mits inschrijving van een frank. Daar de bestuurlijke reglementen niet i eene prijsvermindering aan Congresleden toe te staan voor het ver- inde lente bezaaid te worden zal de belicht weden? E. Deneutbourg. bepaalde omploeging zeer goed op de o„..i vm.._ ontstoppeiing kunnen volgen vóór den J winter, want de beploeging vóór den I winter heeft dit voordeel, dal de lan den zuiverder blijven en beter hunne vochtigheid behouden gedurende den volgenden zomer. Eindelijk levert de ontstoppeling het middel eene menigte voor onze oogsten schadelijke insecten te verdelgen en inzonderheid de ce- cidómya’s, van wier verwoestingen de mededinging opzoeken -eu middels.be- 20 16 Si 3 08 Oostende Statie 22 "eet Veurne Statie 22 50 Aubcr. Paul Vidal. E. Dcneufbourg i E. Deneufbourg, Massenet. Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Nieuport Coxyde Veurne Statie L. V, Beethoven. Waldtèufel* Cort Lieh Brussel ide jurek •rvelde 5 40 8 05 B: tifcsel Gent Lichtervelde 6 32 Cortemarck Dixoiudu Vcuine Adinkerke Dujnkerke Duinkerke Admkerku 9 55 1029 51310 c 4 O 04 f. 11355 DER Procranmia. l’BEEL. i Grande Marche Héroïque. 3 Fantaitie sur Le Rot de La> horé, opéra de 3 panic de la a"" symphonic de 4 Dolores (valse) YPER-VEURNE 9ro 1024 el3 05 15 55 18 10 -'1 16 00 18 15 13 31 1621 18 36 „1333 16 28 18 43 831 10 54 11 28 f1409 1659 19 14 9 49 9 59 10 56 14 56 1815 19 05 4 09 TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 19 50 >5 16 6 57 10 «6 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 -5 L8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Oostduinkeike £5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 Nieuport -5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 01 18 50 20 47 Oostende statie 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 08 19 50 21 36 i’ DEEL. 5 I.a Mucttc de Portici, ouverture. 6 Fantaisie espagnole. 7 Polonaise dc concert. 8 Capricieuse, polka pour cornet a pistons. 18 01 1923 20 42 21 15 TRAM OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 40 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 Nieuport r-Ud S.5 57 8 43 10 45 13 31 - 16 27 18 47 21 09 Oostduynkerke Ï6 14 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 1904 21 25 7 Ü6 22 903 11 10 13 56 14 58 16 52 1912 21 33 Veurne Markt .7 6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 5 18 6 48 7 18 7 48 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 «51 8 06 5 0* 7 20 5 34 7 50 2 :z *5 7 18 924 >24 1049 00 7 18-H 37 15 52 16 57 17 44 8 42 8 56 ,r- 9 21 1026 1409 17 30 18 31 20 09 ÏH02140 2213 11 08 5 05 7 50 941 11 47 1558 17 63 17 50 20 22 9 50 11 55 16 04 17 14 18 03 20 32 8 29 1018 1226 1633 17 38 18 31 20 55 10 45 12 55 1711 - 1901 21 13 1056 13 33 17 22 - 1938 21 22 12 09 15 44 1853 -ïi 44 S! 16 13 16 16 55 2010 9 18 13 46 - 27 i 13 25 17 02 17 33 19 29 13 43 17 14 18 05 19 40 1044 1438 1805 1856 20 36 21 3422 02 7 12- 857 1054 E- V fc- 16 45 19 00 5 JVUS IJ g 15 05 17 55 20 10 3 "u o 1030 13 01 1551 18 40 c 11 30 13 57 16 47 19 36 1144 1411 I"” l 14 28 1718 20 07 15 56 17 46 20 35 12 34 15 VEURNE - YI’ER 4 45^7 27 7 32 7 53 10 16 1050 8 00 10 23 10 57 8 17 10 40 11 14 927 11 50 12 24 4 41 7 23 Ilöogstade Linde 5 37 8 19 1042 111 30 1357 1647 19 36 - 5 51 8 33 1056 “11 44 1411 1701 1950 6 08 8 50 11 13 ’1201 14 28 1718 2007 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 x12 08 1435 1725 2014 2 VeurneVoorsted 6 36 9 18 11 11 -12 29 15 56 1746 2035 Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 12 34 15 17 51 20 40 Votirne Stut.’e Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstude-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie Loo Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1