i I T7 F E E S T E L IJ K H E D E N ingericht dour het Comiteit van den Katimten Kring, w het Jubelfeest GROOT CONCERT uitgevoerd door het vermaard muziek LES PÉL1SSIERS DE B1NCHE, (100 uitvoerende leden) onder het bestuur van M. E. Deneufbourg. Woensdag 6 September 1899. I 5. inze uve .a. w Landbouw. 946 1 Vo 057 S6‘ JAARGANG. H 0 STAD VEURNE. of getuige-perceel, 7 De nijverheidsdekoratie van 2“' Vanneuville, Hendrik Verleene, Frans fer gtlcftnkeid De Secretaris, Em. DE JONGHE. Namens het Comiteit De Voorzitter, R. deSPOT. De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groei»1 'nHm volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen I fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz.. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Office de Puelicité, Magdalenastraat, 46, Brussel. vanneuville, Hendrik Verleene, Fi ailS ontvangen had. Dit legt de gebruikte hoeveelheid Vermoote, allen visseters te Coxyde, en phosphaat uit. Frans Lycke, houtzager ie Couckelaere. j - "■■i - i Bemeslingsproeven op Wintergraan- gewassen. A Op Wintertarwe. B op Rogge. A. Wintertarwe (soort kleine inlandschc rosse. Deze bemeslingsproeven zijn inge- richt geworden in den Herfst 1898 op een middelmatig kleiachlig land, ge zond, maar eene kleine middelmatige vruchtbaarheid. Op dezen grond werden er, in 1898, aardappelen gewonnen, bemest met ge wone hoeveelheid stalmest. Eene maand na bet uitdoen der aard appelen, den 17 October ging men over tot het zaaien en zulks ir. lijnen met 120 kg. zaad per hectare. Dit proefland bevatte drie perceelen van 6 aren elk. Het perceel I, ot getuige-perceel, werd geen mest toegediend; de twee anderen ontvingen p?r hectare Het perceel II. 800 kg. melaalslak- ken aan 75 9/0 fijnte, bevattende 16 phosphoorzuur, in September toege diend; het perceel Hl, dezelfde hoeveel heid metaalslakken en 250 kg. sodani- traat waarvan 75 kg. bij het zaaien en 175 kg. in twee keeren in de Lente, hetzij 75 kg. den 1 Maart en de over® blijvende kg. den 20 April van dit jaar, werden toegediend. De volgende uitslagen zijn per hec tare, bekomen Perceel I. 1800 kg. graan en 3225 kg. stroo. Perceel II. 2310 kg. graan en 3990 kg. stroo, dus eene meerdere op brengst van 450 kg. graan en 765 kg. stroo. Perceel III. 3065 kg. graan en 5970 kg. stroo, ’t zij eene meerdere op brengst, betrekkelijk het perceel zonder mest, van 1205 kg. graan en 2745 kg. stroo, en van 755 kg. graan en 1980 stroo, in vergelijking met het perceel uitsiuiielijk bemest met phosphaaat. Besluiten. De grootste oogst is bekomen door gezamenlijk gebruik van stikstof- en phosphoorzuurhoudend mest. Het zal in 'i algemeen zoo zijn, wan neer de voorafgaande leek geen welge- gelukt peulgewas geweest is, of dat do grond, gelijk hot in ’t algemeen het ge val is, slechts geriiige hoeveelheden stal mest ontvangt of laat bezaaid wordt. Eerstdaags zullen wij de uitslagen van reeks B mededeelen. L. VANDEN BERCK. Landbouw-iogenieur. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmark», 7. te Veurne, en in de Posfkan'ooren. BMMHHNKrEKJHMUBEBBIHBMtEEItk M—I TWUWmiM I O 1 rinrin i" i TWWWMBittWMTMM Vertrekuren van den Wzerenweg van den Buurtspoorweg. --tlixHehou van f De nijverneiasaeKoraue van 2Je Nam^ is gTster overleden. Hij was sinds klas is verleend aan Daviu Calcoeo lang ziekeHjk. De lijkdienst zal zaterdag Jakob Calcoen, Pieter Calcoen, David gecelebreerd worden. Coppilhe, Karel Legem, Engelbrecht 7. DIXMÜDB. Bestuurder Em. Vermetsch. 8. NIEUPORT. Stadsmuüek. Bestuurder Jaak Sis. Om li ure, vergadering der deelnemende maatschappijen cn inteekenaren ter Grocte Markt, Café Francais. Om 11 1/2 ure, plechtig Te Drum in Sint Nicolaaskerk. Om 12 ure, ter benedenzaal van het Pavil joen, aanbiöding van het Portret van den Jubilaris. Om 1 ure, Binket. Om 3 ure, vorming van den stoet, op bet Statieplein, en optocht naar de Grootc Markt. Om 3 1/2 ure, FESTIV ter Groots Markt, door de Muziekmaatschaj»- pijen 1. VEURNE, de Melemanen. Bestuurder E. Maton. 2. CL1RCKEN. Bestuurder Ch Kan Leer. 3. H0UTHEM. Bestuurder E. Boussematrc. 4. L00, Ste Cecilia. Bestuurder F. Frnsichoo. 5. ISBNBERGHE, de Eendracht. Beetuurder F. Loncke. 6. STAVELE, Ste. Cecilia. Bestuurder Ch. Fan Egrso. VAN ZIJNEN ONDERVOORZITTER van den 25a verjaardaO als Lid van ds Bestendige Afvaardiging van den Raad der provincie West Vlaanderen, OP ZONBAG IO 8EPTEMBJEB ISO». Om 8 ure, PROGRAMMA. 1 Juli tot 30 September fl 800 6 45 15 05 17 55 10 10 1 5 05 3 08 25 a 1 2 Gent Brunei 1213 11 08 7 50 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde C Nieuport Oostende statie J'antaisie sur It Roi de Lahore Opera de partie de la a* Symphonic de ■v- E. Deneufbourg. Massenet. L. V. Beethoven Waldteufcl. 17 01 19 50 <V a Q 17 51 20 40 Er dient opgemerkt te worden dat de grond welke gediend heeft tot de bemestingsproeve se- 17.,,;n Jert drie iaren ccea phosphoorzumhoudend mest 18 01 19 23 20 42 21 15 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 8 06 5 06 7 20 8 29 10 18 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 5 34 750 1045 1255 17 11 - 1901 21 13 Liehtervelde 5 49 805 1056 1333 17 22- 1938 21 22 7 16 9 24 12 09 15 44 18 53 - 21 44 22 16 8 241049 1316 1655 2010 22 50 c y - a 8 17 10 40 11 14 f 13 55 16 45 19 00 8 31 10 54 11 28 1409 1659 19 14 I j “"’-24 15 05 17 55 20 10 1 V- t 1 1030 13 01 1551 18 40 B 11 30 13 57 16 47 19 36 a 5 i test f n i z, yx *-> **""‘1 MUI OOO 1UUU „11 8 4 1* 11 1 I UI 1» JU 6 08 8 50 1113=12 01 14 28 17 18 20 07 14 35 17 25 2014 15 56 17 46 20 35 12 34 15 i Le Loc des Jies Ouverture. Auber. Emile. Polka voor bugel. Donlksfa*. Ouverture. Fantaisie. 'Rayons de Adai. FanUisie. Em. Dcncufbourg. i J.'admitié Ouverture. Pauwens. au président. Polka vo»r piston. i Belgisch Bloed. Fantaiaie. Feremans. j Tout a la Joie. Pot pourri. D. Snoeck. i 'Bella Gitanina. Ouverture. a Une Jéte. FaMataie. i Hoch Habsburg March. a Serenade. Faataiaie. La die du Tambour-major. Offenbach. i Het Landiuweel. DEB Oostende Statie 5 05 7 40 Xicunort stad S.5 57 8 43 10 45 13 31 -ló 27 18 47 21 09 Ooslduynkerke |i; 14 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 19 04 21 25 Coxyde S6 2Ï 9 08 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 Veurne Markt 2 6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 f, 00 - 9 18 13 46 - 7 28 1! 37 15 52 16 57 17 44 8 42 - 13 25 17 02 17 33 19 29 8 56 - 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 26 14 09 17 39 18 31 20 09 21 10 21 40 9 40 10 44 14 38 18 05 18 56 20 36 21 34 22 02 9 59 10 56 14 56 18 15 19 05 4 09 7 12 - 8 57 10 54 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 1604 17 14 18 03 20 32 EERSTE DEEL, i Grande Afarche hérolfue. 3 Jantaisie sur It Roi de Lahore Opéra de 3 ire p.rtie de la a'Symphonic de 4 D( lorès. Valse. TWEEDE DEEL. 5 La Muette de Bortici. Ouverture. Auber. 6 Jantaisie Espagnole. E. Denaufbourg. 7 ‘Polonaise de concert. Paul Vidal. 8 La Caprieteuse. Polka voor cornet a pistons. E. Deneufbourg. TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 19 50 3.5 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 'Söï.8 7 09 10 18 12 28 14 38 15 38 18 21 20 08 Oostduinkerke Ï5 36 7 17 10 26 12 36 14 46 15 46 18 29 20 16 Nieuport 5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 04 18 50 20 47 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 68 19 50 21 36 Ü144 1411 Brussel Gent 5 18 Lichterwelde 6 32 Cortemaick Dixmude Veurne Adinkerke Duinkerkc Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmude Cortcmarck TPER-VEURNE 9 50 10 24 ,13 05 15 55 1810 -* 7 32 9 55 10 29 13 10 16 00 18 1» 7 53 10 16 1050 213 31 1621 18 36 8 00 10 23 10 57 -513 33 16 28 18 43 Bijzondere treinen. Tbam. Vertrek uit Veurne naar Yper ten g.3o ’sav. en naar Nieupoort en Oostende ten 9.^5 ’s avonds. IJztBBNwao. Bijzondere trein uit Veurne naar Cortemarck. TRIM OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 Ooslduynkerke ïli 14 9 00 11 02 13 48 14 50 16 44 19 04 21 Cuxyle ro j i Venrne Statie 927 11 50 12 24 4 41 7 23 Hoogstade Linde 5 37 8 19 10 42 5 51 8 33 1056 tuiviiiifjiioiu WWW OOV 11 1O -51- VI Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 «12 08 VeurneVoorstad 6 36 9 18 11 11 “12 29 Veurne Statie 6 41 9 23 11 46 VEURNE-YPER Veurne Statie 4 45^7 27 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogstbde-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1