1 i\" 38 Woensdag 13 September 1899. Jubelfeest van M. Edmondeindigd was*, werd’M Van Hee stoetsge- j Was er voor Veurne iets te bekomen UUUUiivu e ei pavi(joen ge|eid, alwaar Hel ging met uwen wijzen raad; aan plicht en eer gehecht. I Re'sin, van twee 50 JAARGANG. den 25" verjaardag als van gersmaatschappij, j - z hem zijn portret zou baan, aan hel welzijn der piovincie en onzer streek toegewijd. In.naam der 350 leden der katholieke Burgersgilde. zegt de achtbare spreker, wenschik u anderu aal uit gauscher herte geluk en inochl de wensch hier voor gaandolijk uiigedrukt, bewaarheid wor den. Ik acht het bijna overbodig hier bij te voegen dat deze verschillige aan spraken, waarvan wij ongelukkiglijk hier slechts eene kleine se eis kunnen De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 i'r. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 2d centimen per regel. De groot? volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland ■worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 4G, t« Brussel. koren ui'gevoerd De Nacht, en Ont- I waakt. Die twee titels jasten bijzonde: wel voode omstandigheid, 't Was in derdaad Nacht voor onze p irtij, M. Van Hee, wanneer gij te Veur e toekwaamt, maar dank aan u, zijn wij ontwaakt, en verhopen wel nog langen tijd van een nieuwen nacht bevrijd ie zijn inschrijving lot het schenken van bet handgeklap onderbroken ji -iwerden. Ten einde deze plechtigheid nog me< r 1 i,i toe- _.j_ weerklinkl de roep het zinnebeeld, het afbeeldsel der bloe men van liefde en genegenheid die ge plant staan in het net te van onze .’eden, en de uitdrukking der gevoelens van achting en eerbied welke wij allen koes teren j*gens onzen achtbaren onder voorzitter, voor de menige diensten he il wezen gedurende zulk een lange loop- levende en sprekende van gelijkenis, b«»r. n.,n i.„> - straalt nog in de oogen en op het ge- I Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg. ft Juli tot 30 September £399 9 18 13 46 - te dezer gelegenheid opgezegd, laïen wij hier in |uis(er bij te zenen heJt de Koorzan- zijn geheel volgen. gersmaatschappij S e. Cecilia, ter eere Men zag U vijf en twintig jaren, In T edel amht U opgelegd. Voorzichtigheid met wijsheid paren, 3 Nadat de reeks van gelukwetlschen geëindigd was, nam M. Van Hee, diep ontroerd en bewogen, het woord. Mijn eerste woord, zegde bij, zal een wooid van dank zijn aan God, die geweerdigd heeft, gedurende een betrekkelijk lang getal jaren, mij de noodige gezondheid te schenken om de mij opgelegde laak te kunnen vervullen. Uit ganscher herte herhaal ik de woorden die zooeven in de kerke weêrklonken Te Deum lau- damus. Vervolgens bedankte hij de boeren der inrichtingscommissie óver die plech tige feesten welke te zijner eere werden ingericht, en in hel bijzonder den heer senator deSpot, voorzitter der commissie die altijd op de eerste plaats is wanneer er te werken valt en opofferingen te doen zijn voor de goede zaak. Hij stuurde een woord van dank aan de verschillende maatschappijen die in de feesten tegenwoordig waren, na- mentlijk De J elomanen, altijd be reid om de feestm op te luisteren, de leden van den Katholieken Kring, de leden van de Burgersgilde en van St. Joseph’s kring, die getrouwe, die sterke wacht der katholieke partij, zijne trouwe vrienden St. Jooris gilde, en zijne mede leden van den provincialen raad die uit verschillige gewesten onzer provincie gekomen waren, om deze plechtigheid bij te wonen. Een bijzonder woord van dank stuurde hij aan zijne koorzangers, wenschte hen geluk over de keurige uit voering der twee zangstukken, en bracht eene welverdiende hulde aan hunnen ta- lentvollen bestuurder. Dan zich wendende tot de juffertjes die album en bloemtuilen hadden aan geboden, en gesproken hadden in de naam der jeugd van Veurne, vergeleek hij hen aan den opkomenden dageraad, en drukte den wensch uit, dat dank aan de nuttige lessen hunner meesters, uil die opkomende jeugd, later mannen en vrouwen zouden geworden, die steeds het welzijn en den voorspoed hunner geliefde moederstad en van hun duur baar vaderland zouden behartigen. Indien ik aanveerd heb, spreekt ver der de achtbare jubilaris, dat deze feesten mijner eere werden ingericht, dan is iict om twee bijzondere redens. Ten eerste, dit jubelfeest is niet alleenlijk mijn feest, maar uw jubelfeest; het jubel feest der katholieke partij van Veurne, die gedurende 25 jaren hier in het arrondissement haar vaandelzegevierend heef:' zien wapperen. Ten tweede om VAN H HitVi I hem zijn portret zou aangeboden wor- Ons bed weid door U waargenomen V £lli ll-ul-J» 1 j u„j ji ri'en allen tijd, door woord en daad. Heb dank daarvoor. Heer hooggeprezen, hunnen besiuuider M stad de feesten plaats gehad, ge- n en ingericht door hei Comiieit den Katholieken Kring, voor het Jubelfeest van M. Edmond Van Hee, ter j gelegenheid van J lid van de bestendige Afveerdigirtg den Raad onzer provincie. Vooraleer in bijzonderheden le lie den, moeten wij rechtuit bekennen dal die feestelijkheden aan onze verwach ting beam woord hebben, tot eere strek ken der inrichtingscommissie, en .veer- dig waren van den vordienslvollen man, die er de held van was. Vóór de deur van het huis be woond doof den lieer Van Hee, was er een prachtige poort opgericht, mot jeugdig pioen en hloertien omkiansd, mei hei opschrift geiif.eL ’t gedUUrte hIeDt Den aChtiiarf.n JI'heLarIs Van hee, De VUrIgste geLUkWeósCiien. Op den gevel van het lokaal van den Katholieken Kring, die met veel smaak gepint was, lazen wij WIJ VIeiien U aLs JUbILarIs aLs sCiiranDere LeIler Der kauioLIJken Van VeUrne Een wel gepast ojtsclmh dat in korte woorden geheel den zin der feesten bevatte. Om 11 ure werd de .stoet bestaande uil De Melomanen. de Katholieke Bur- gerxgilde, St. Joseph's Kring, de Koorzan gers Ste. Cecilia, de gilde van Sint Jooris, en de Katholieke Kring, gevormd op de grooie Markt, om den Jubilaris naar zijn huis te gaan halen én kerkewaarts ie leiden. Tusschen deze gilden waarvan de le den eene dubbele haag gevormd had den, trok M. Van llee, opgeleid door den beer senator de Spot, de andere leden der inrichtingscommissie en tal rijke vrienden. onder het menigvuldig he.haald geroep van Leve M. Van Hoe! de kerke binnen. Te Deum. Volgens oude vlaamsche geplogent- heden, zouden de feestelijkheden in de keike beginnen. Een plechtig Te Deum weid gezongen om den Heer ie loven en te danken dal Hij onsgeduiende hel vieide eener eeuw eenen man gegeven en bewaard had, die door zijne uitste kende kennissen en bekwaamheden, ge paaid mei eene onophoudende weik- zaamheid. zooveel goed ie weeg ge bracht heeft m ons at rondissemeni. Ja, Heer, voor uw altaar nedeige knield. U loofden en dankten wij. omdat de ka'hom e partij, de pan ij van Goas- diensi ?ri vanoide, sedei t zoovele jatett zegeviert en vroegen ter zelfder tijie, dat dn nog la ge jaren zoude mogen ypoiihu en. getsmaaischappij S e. Gecilia, van baren voorzitter, met veel kun ige- voel, onder de kundige leiding U loemen wij uit liefde en plicot; Steeds zal uw naam in zeeg’ning wezen Voor al bet goed door U gesticht. Te mogen een geder.kboek bieden Van dezen dag zoo lief, zoo schoon, Et> bloemen die uw deugd bedieden, Is ons een vreugd, een eer, een loon. M Em Dejotighe, voor de Koorzan- brengt hulde, in naam zijner medeleden aan M. Van Hee, hunnen voorzitter, biedt hem hunne rechtzinnigste en welgemeende geluk- wenschen, en verhoopt dat zij nog vele jaren, lot bloei en vooruitgang hunner maatschappij, hem als voorzitter zullen mogen be .varen. M Demeester herinnert dat over zeven jaren de gilde van Si. Jooris, bet jubelfeest van M. Van Hee geviei d heeft als lid dier gilde. Hij zegt dat het voor hunne gilde eene eeie is van als hoofd man te bezitten eenen man met zulke uitstekende bekwaamheden begaafd, brengt jmlukwenschen van zijne mede leden, en drukte ten slotte den wensch uil dat de lieer van hierboven den beid dezer feest nog langen tijd in volle ge zondheid zou bewaten, tol meerder uut en voordeel der katholieke partij. M. Pil neemt vervolgens het woord in naam der Katholieke llurgersgilde, en biedt aan den gevieiden Jubilaiis de beste beilwenscten aan van de leden zijner gilde. De bloemen die wij u aanbieden zijn van liefde en genegenheid die de uitdrukking der gevoelens Nadat de plechtigheid in de kerke ge- i Altijd wijze naar bel Paviljoen geleid, alwaar Hel ging met uwen wijzen raad; den, geschilderd door den beroemden Zondag laatst, 10 dezer, hebben in meester Edgar Fara yn. van Antwerpen, l onze geven van Edgar Fara yn. van Antwerpen. Aanbieding van het Portret. M. de Spot, senator, en voorzitter van den Katholieken Kring, nam eerst het woord, en deed ons de politieke loop baan van M. Van Hee kennen. Hij werd lid gekozen van den provin cialen laad voor hel kanton Veurne, den 27 Mei 1872, en sedert dien werd zijn mantlaa. ahijd bei meuwd. In den zit ijd vao Juli 1874, door het ontslag van een lid der Bestendige Atveerdi- ging, werd M. Van fke, wiens latenten m die tweejaren naar waarde geschal weiden, als lid der Bestendige Alveer- diging gekozen door den provincialen Raad, voor de attoudissemenien Veur ne Dixmude, en is het sedert dien ge bleven. M. de Spot somt vervolgens de me nigvuldige diensten op die M. Van Hee am die twee arrondissementen bewezen heeft, en de koning om deze le beioo nett beeft M. Van llce eerst Ridder van van Leopoldsorde, en eenige jaren later Officier van hetzelfde orde ge maakt. De Katholieke Kring heeft de taak op zich genomen om den 26" vet jaardag van eene zoo wel vei vulde politieke loop baan met luister te vieren, en tevens aan den Jubilaris een bijzonder bewijs van dank en erkentelijkheid legeven. Hel doek dat tot nu loc de schilderij bedekte valt neer, en na een oogenblik bewondering, breekt de zaal juiebingen los, en i van Leve M. Fan Ilee. Het porti et stelt M Van Ilee voorin zijne ofïicieelc kleedij van bestendige af geveerdigde, met het kruis van ridder en officier der Leopoldsorde, en is een waar kunstgewrocht. Het is geene dood- sche afbeelding der wezenstrekken, maar sprekende van gelijkenis, - laat de ziel en het karakter door van M Van Hee. Het is hij in zijn en wezen. M. Farasyn heeft hier zijn kunstenaars talent den vollen vlucht gegeven, en zijne faam van meesier nog verder uit gebreid. Daarna treedt jufvrouw Madeleine Poupeye vooruit, en, in naam der in- lichttngscommissie, biedt zij oan M. Van Hee, eenen praebtigen album aan, den naam behelzende van dezen die bij geven, door menigvuldig en herh-iahi inschrijving lot hei schenken van het handgeklap onderbroken' en be-.-u t portret hebben medegeholpen. Het gekgenheidsdichije 7 32 5 05 9 46 1030 13 01 1551 18 40 21 25 fe” 6 41 9 23 11 46 l I 18 01 1923 2042 21 15 22 13 11 08 7 50 15 38 18 21 20 08 15 46 18 29 20 16 Veurne Statie Veurne Markt Coxydo Nieuport IIi «wfeantt Cot Ittnaick Diimucic Veuri.e Adinkrrke Duinkerks Duinkerke Admkcrkc Veurne Dixn.ude Cortcinurck G«nt Brussel mji iHJiwmJJ«n_iI ihi.Lr riL-."J.J.Jn .1 JJggtf irtf_JJi 6 45 4 41 7 23 5 3 a 927 11 50 12 24’ 15 05 17 55 20 10 11 37 15 52 16 57 17 44 13 25 17 02 17 33 19 29 13 43 17 14 18 05 19 40 Nieuwe'Herbert' 6 15 8 57 11 20 '12 08 14 35 Veun.eVnorsl.xl 6 36 9 18 HU 12 29 15 56 Veuri.e Stetie 6 41 9 23 1 1 46 12 34 15 - YPER-VEURNE OTO 1024 513 05 15 55 18 10 -* 9 55 10 29 13 10 16 00 18 IS 7 53 10 16 10 50 13 31 16 2! 18 38 j 8 00 10 23 10 57 '13 33 16 28 18 43 -? 8 17 10 40 11 14 s 13 55 16 45 i9 60 8 31 10 54 11 28 i 14 09 16'.9 19 14 r> «er 1» tr/s v r jjci oiaur r zö V 4U tIV ÓU 13 UI 1551 1840 z, Iloogstade Lin.le 5 37 8 19 1042 1 1 30 13 57 16 47 19 36 - Loo 5 51 8 33 1056 "11 44 14 11 17 01 19 50 r Alveringhem 6 08 8 50 11 13'1201 1428 17 18 20 07 7. 17 25 2014 17 46 20 35 1751 20 40 ■■Tim- Oostende Slatie 5 05 7 40 Nieuport stad 55 57 8 43 10 45 13 31 - 18 27 18 47 21 09 it::;::;;: 2i 25 S622 9 0S 11 10 13 56 14 58 16 52 19 12 21 33 *6 34 9 20 11 22 14 08 15 10 17 04 19 24 21 44 6 40 9 26 11 28 14 14 15 16 17 10 19 30 21 50 TRAM VEURNE-OOSTENDE 5 10 6 51 10 00 12 10 14 20 15 20 18 08 1950 55 16 6 57 10 06 12 16 14 26 15 26 18 09 19 56 Ï5S8 7 09 10 18 12 28 14 38 Oostduinkerke 15 36 7 17 10 26 12 36 14 46 Nieuport -5 56 7 35 10 43 12 44 - 16 04 18 50 20 47 Oostende statie 6 54 8 38 12 16 13 56 - 18 u8 19 50 21 36 VEURNE Y ER Veurne Stat.e 4 45^:727 Veunre Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Boogstade-Linde 5 49 Yper Statie Yper Statie 6 00 7 28 8 42 8 56 9 21 1026 14 09 17 39 18 31 20 09 21 1021 40 9 49 1044 1438 1805 1856 20 36 21 3422 02 9 59 1056 14 56 18 15 1905 4 09 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 20 22 9 50 11 55 16 04 17 14 18 03 20 32 1901 21 13 21 44 22 16 1045 12 55 1711 12 09 15 44 1853 13 16 16 55 2016 8 06 5 06 7 20 8 29 1018 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 ...z :_:i t::: z: :z 1056 1333 1722 - 19 38 21 22 22 50 moui «ajii k» „l zou i- TRAM OOSTENDE—VEURNE 9 44 12 30 - 15 28 17 42 20 16 Oo«tduynk<irke 'Jo 14 9 00 11 02 13 48 11 50 16 44 19 04 Coxyle -- - - Veurne Markt Veurne Statie B>ussel Gent 5 18 Lichtertelde 6 32 6 48 7 18 7 46 7 54 8 47 10 52 5 55 6 42 7 56 4 43 6 51 5 34 7 50 Liehtervelde 5 49 8 05 7 16 924 8 24 1049 F’-' 9

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1