I i i ft'ü 40. Woensdag 27 September !899. 56-1 ik 9461 l'üoi B s JAARGANG. Ti I De kleine man bijzonderlijkwas alle pers, die om hunnen haal te voldoen, ie vermeerderen. Zijn wij daarin geluk'? Hebben wij, der II. Bailleui, was gestampt vo', was ze is te kiein om de menigte leden te bevatten, want velen hebben bij gebrek aan plaats bet.eden moeten blijven. n Er was twist en tweedracht in ieder f "eklap lie” Waarblijkend’ zien, dat die j huisgezin, in iedere familie, en dat al I >1 -11- f V0FW «KM I» I. MM M L. M I 1- ...M - I wieti, en onder herhaalde toejuichingen i._r venstaande namen uit, als zijnde deze en welgemeend hand- j Na dat M. De Jonghe. ondervoorzil- I ter, i_ daten bad aangeduid, vroeg hij of de I Een langdurig L-- voorloopige lijst alle goedkeuring y-..-kaveknnlrln tnoininhi riep de heer ondervoorzitter, de bierbo- tL. 1 j J J der definitieve kandidaten van de katho lieke partij voor de aanslaande Ge- meentekiezmg van 15 October. 17 Ói 1955 sS o De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncm 20 centimen per regel. De groots letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (Ier uitsondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenasiraat, 46, to Brunei. M. De Tremerie, oudste uittredend lid, neemt vervolgens het woord om de leden te bedanken voor de eer welke hem wordt aangedaan, en het vertrou wen, welk zij in hem stellen, met hem opnieuw eene kandidatuur voor den Ge meenteraad aan te bieden. In koite woorden geeft hij een over zicht van het bestuur der katholieken; doet uitsebijnen welke nuttige werken in den loop van vijftien jaren werden uitgevoord; hoe het stadsbestuur voor het welzijn der stad en der burgers en neringdoeners beeft gezorgd, en hoe het op spaarzame en voorzichtige ma nier gehandeld heeft, ingezien al die werken en verbeteringen gedaan wer den zonder de belastingen der inwoners te moeten verhoogen. De achtbare spreker eindigt met de verzekering uit te drukken dat, indien zijn mandaat vernieuwd wordt, hij uit de mate zijner krachten zal medehelpen om van langs om meer Veurne’s bloei en welvaart te vermeerderen. De katholieken hebben dus hun woord gestand gehouden. Zij hebben vrijheid geschonken aan iedereen, vrede doen heerschen onder hel volk, en Véurnes welvaart vermeerderd zonder de be lastingbetalers hier voor te meer te doen betalen. De tramliniea van Vsurne-Oostende, en Veurne-IJper zijn het werk van het katholiek bestuur. Die trams, door het gemak van ver voer, brengen de vreemdelingen naar onze stad, welk dank aar: de versiering der openbare gebouwen ean der schoon ste steden van het lend mag genoemd worden. De vreemdelingen, de inwo ners der aanpalende gemeenten die nu, meer dan te voren, Veurne kernen be zoeken, doen allen, de eene meer de andere min, verteer in stad, en 't is toch altijd iemand die er profijt van uittrekt. De statie werd zoo prachtig gebouwd op aandringen van het stadsbestuur. Zij heeft geene centiem gekost aan stad, maar toch aan vele Veurnaars werk en brood verschaf: Onder opzicht van feesten is het katholiek stadsbestuur ook niet ten ach teren gebleven. Men zeials de katholieken winnen, Veurne zal in een kerkhof, in can capu- cienenldooster veranderd zijn. En in die 15 jaren hebhen de katho lieken meer feesten gegeven dan de li beralen in de 30 jaren van hun bestuur. Wij hebben het bezoek gehad van den Koning, van den Gouverneur, twee maal het bezoek van ministers, drie fes tivals, inhuldiging van tra.n en statie en andere buitengewone feesten die allen veel volk en nering naar Veurne uitgelokt lubben. \oor wat de ctadsschuld aangaat, hierop koeren wij later teiug. Hier stip pen wij enkelijk aan dat de 300,000 frank schuld alleenlijk bestaan in do zieke inbeelding van den schrijver van het Advcrtentie-blad. En wat de leening betreft van 156,000 fr.; deze werd geuaan om eene omzet ting te duen der 3 ontleeningen, welke gedaan werden door de liberalen aan het armbestuur en waarvan er nog moes ten rx05,900 frank terug betaald wor den. Van de overige 50,000 fr. zijner nog 40.000 fr. in kas, welke zullen ge bruikt worden om nuttige en noodzake lijke openbare werken in de volgende jaren uit te voeren. Die leening werd zoodanig aange gaan dat het stadsbesteur geene meerdere uitgaven, en het armbestuur geene min dere inkomsten had. Hierover zullen wij later nog verder» inlichtingen gegeven worden, In eena prachtige slotrede, zegt de •welsprekende redenaar, dat een bestuur dat op zulk een verleden mag neder- Gemeenteraden. Gedeeltelijke vernieuwing in 1899. De Moniteur van 21 dezer kondigt cm koninklijk besluit af, gedagteekend 20 September, waarbij de kiescolleges van al de gemeenten des Rijks bijeen geroepen worden tegen Zondag 15 October aanstaande, tusschen 8 uren ’s morgens en 1 uur namiddag, om over te gaan tot de vernieuwing der uittre dende reeks eu, desgevallende, lot de vervanging van de tot de andere reeks behoorende raadsleden die zouden op gehouden hebben deel uit te maken van den raad. De voorzitter der rechtbank zal, ter Raadkamer der rechtbank, ontvangen •op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Septem ber naast de voorstellingen van candi- daten alsook hunne aanveerdingen, en op Dinsdag 10 October volgende de aan duiding der getuigen, telkens tusschen 8 1/2 en 11 3/4 ure voormiddag. Bewarend Verbond en Katholieke Burgersgilde van Veurne. In de algemeene vergadering en van den Katholieken Kring en van de Bur gersgilde onzer stad werden de volgende heeren uitgeroepen tot kandidaten de zer twee politieke vereenigingen, voor de aanslaande gemeeniekiezing vaa 15 October. De Tremerie Hendrik, uittredend lid, Pil August, id- Cailliau Joseph, Demuys August, Donck Camille, Top Honoré, Vanderhoyde Jooris. De vijf laatste werden voorgesteld in vervanging der heeren Cailliau Edmond, Ruyssen Hector en Simpelaere Benedikt, dcor die ongelukkige schoolkwestie. En wanneer de katholieken aan 't hoofd gekomen zijn, wat hebban zij gedaan? Aanstonds aan iedereen, zoowel aan den armen man aio aan den burger, vrij beid, volle vrijheid verleend van zijne kinderen to zenden naar de school van zijnen keus. Nooit werd er, noch door stadsbestuur, noch door armbestuur, eenigen invloed of geweld gebruikt, op dat de kinders de eene of de andere school zouden bijwonen. Zoo werd ook de vrede onder de bur gerij. in ieder huisgezin en in iedere familie hersteld. En nu dat bet stadsbestuur voor het onderwijs van AL de kinders zorgt die aan kosteloos onderwijs recht hebben, zijn de uitgaven voor het onderwijs daar door vermeerderd? In 1883 betaalde het stadsbestuur 7413 fr. 79 o. voor het onderwijs van 249 leerlingen, welke alsdan de jon gens- en meisjesscholen bijwoonden; en in 1887, voor het onderwijs van 469 leerlingen, betaalt de stad slechts 9309 fr. O1 C. Van den eenen kant een grooter getal leerlingen, en van den anderen kant daarbij nog volle vrijheid aan de ouders, vrede in de huisgezinnen, en verminde ring van lasten. Dan doet dc achtbare spreker eene opS'mming der buitengewone werken, welke door het stadsbestuur sedert 1881 betaalden uitgevoerd werden.. Er werden dergalijke werken uitge voerd voor een beloop vun honderd vijf en tachentig duluend frank (185,000 fr,), voor de versiering van bet gerechtshof, het stadhuis, liet Paviljoen, de Hoogwscht, de oude Vleescbhellc, het aanleggen van voetpaden en riolen, van steen- en buurtwegen. Al die werken werden uitgevoerd, tonder dat liet noodig geweest zij de belas tingen te verhoogen. Wat meer is, die werken hebben aan ïle ambachtslieden leefto en neering verschaft, die dan, op hunne beun, de burgers hebben doen leven en alzoo den welstand te Veurne vermeeiderd heelt. En dat de welstand in Veutne ver meel derti js, is genoegzaam te bemer ken. liez et de nieuwe gebouwen, bij ge- tiecle kwartieren, die als van zelfs uil den grond rijten; bewijst dit niet dat er welvaart is m Veurne, dat de menschen we en dat Veurne’s bevolking zal aan- giooien. wei wetende dal er in Veurne welstand heersebt? En dip n i-uwe gebouwen, brenghn een dul bel voordeel bij. Zij verhoogen Je inkomsten van stad, en verschaffen andermaal werk aan menige werkman, zoo van eerste bouwing als van jaar- lijksch onderhoud. Daarna wordt tel woord verleend aan M. Pil. Met zijne gewone welsprekend heid, en dikwijls onderbroken door de toejuichingen der aanhoorders, doet de achtbare spreker een overzicht over de strevingen en werkingen van het katho liek stadsbestuur. Wanneer de katholieken zich voor de eerste maal in 1884 aan de stemming der - kiezers aanboden, hadden zij voor pro- overledeu; De Jonghe Emile en Feys gramma genomen Vrijheid cn Gelijk- Emenc, ontslaggevers. I heid voor allen; Vrede onder do burgerij; i en de Welvaart en den Bloei van Veurne dewelke de leden zoo talrijk en zoo i eesldriftig zijn opgekomen, is een blijde vcorteekcn voor de katholieke partij van den uitslag der aanstaande j kieztng. I l Iedereen moest bukken voor de alleen leden der Burgersgilde deze voorloopige heerschappij van eenige liberale dwee lijst goedkeurden, of indien er waicn die wetischten andere mannen als kan- al wa' katholiek was, wilden in den dida en te zien optreden. grond b:o:en. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. i i i i-- Vertrekuren van den IJfzcrcnweg «fe van den Buurtspoorweg 1 October tot 9 JaunaH 1900 fe Emeric, ontslaggevers. De vergadering van zondag avond, in bebedigen en betrachten zondor de las- ten te vermeerderen. i Zijn wij daarin geluk'? Hebben wij, i katholieken, ons woord gehouden en ons programma uitgevoeid? n. De ouderen weten hoe hel stond vóór De groote zaal van onzen gildebroe- 1SS4 De kleine man bijzonderlijk, was alle i vrijheid ontnomen. Zijne kinders moest hij zenden naar do scholen door de li- berale heeren van stads- en armbestuur uiigekozen, zoo niet, geen brood, geen 1 eten. Dwang en slavernij. -j De neringdoeners zelve waren niet de namen der vooiloopige kandi- vrv. 3EEB 15 40 18 31 6 45 1150 8 58 9 11 9 49 Veurne Slatie Veurne Markt Coxyde C Nieuport Oostende italic 18 01 1913 10 41 10 15 5 08 6 58 J5 14 7 04 MwanwMxzv,i .m j irM inr .irsvnwrpMf r--rr.‘J njgr-WKy ^adta»r«Ex»oaaroay >.*-~-***»»cgw*’^***E**M Ootteude Statie Nieuport st.d &5 57 Coxyte Veurne Markt Veurne Statie 5 18 6 31 6 48 7 15 7 43 7 54 10 01 47 10 51 5 55 «41 4 43 6 49 5 06 710 5 34 7 50 Liehterrelde 5 49 8 05 716 9 11 8 141049 I TRAH VEURNK OOSTENDE 9 50 12 38-15 14 <8 08 9 56 IS 41-15 10 18 11 Coxydo Ï5 SS 7 16 10 08 IS 54 - 15 31 18 14 Oostduinkrrfce f5 34 7 14 10 16 13 01— 5 55 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 51 54 8 41 11 81 1410 - 17 11 52 TRIM OOSTENDE—VIURNI 5 05 7 41 10 48 11 18 - 14 58 l»50 7 8 43 11 47 13 20 - 16 1951 Oo.tduynkerke Su 14 9 00 11 04 13 37 10 17 20 09 36 22 9 0S 12 11 13 45 - 1G 16 2017 16 34 9 20 IS 24 13 57 - 18 37 20 29 640 9 26 11 30 14 OS- 16 43 10 35 15 05 17 55 2015 - J tOSO 13 01 1551 18 45 S 11 30 13 57 1647 19S1 .E 1144 1411 1 -1 14’8 1718 2012 12 08 14 35 1725 2019 12 29 15 58 1746 2040 IS 34 15 01 17 51 20 45 ii 13 11 08 5 05 - 6 00 - 9 18 13 46 - 7 28 - 11 37 15 52 - 17 44 8 42- 1325 17 02-<9 29 - 13 43 17 14 - 19 40 - 1409 17 39 - 20 06 21 40 - 1438 1805 - 20 82 J2 02 - 1456 18 17 - - 409 7 12 - 8 57 10 54 3 08 9 41 1147 15 56 - 17 50 9 50 11 55 16 04 - 18 03 1018 1226 1633 - 18 31 1045 12 55 17 11 - 1901 1056 13 33 17 22 - 19 38 12 05 14 58 1846 21 06 1316 1655 2018 I VEURNE-YPÏR. 4 45 «7 27 - 7 82 7t3 10 16 1050 Ï1331 1621 1841 817 10 40 11 14 f1355 1645 1905 S’ 8 31 10 54 11 2»‘1409 1659 1919 - 927 11 50 12 24 1505 17 55 20 15 T 441 7 23 - - Hoogstads Linde 5 37 8 19 10 12 5 51 8 33 1056 6 08 8 50 11 13 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 <120 VeurneVoorslad 6 36 9 18 11 11 Veurne Statie 6 41 9 23 1 1 46 Brassel Gent Lichterveldr Cortemarck Dixiuude Veurt AdinLerke Duinkerk* Duinkerks Admkerke Vaurne Dixtnude Cortrmarck Gent ®rUBcl Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 FCicuwe Herberg 5 11 Alveringlicin 5 18 Loo 5 35 I' Yper Slatie Yper Statie Loo Alveringhem TPER-VEURNE 9'0 10 24 .-13 05 15 55 1815 t 955 102911310 1600 1820 g J 0161050 21331 <«*1 1841 800 10’3 10 57-S13 38 16 28 1841’ Hoogsf.de-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 *1409 1859 1919- Cf C JK O *7 4 1 nn 4* A 4 H At 41 «K n 4 K

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1