Ja. LJ I 56* Woensdag 4 October 1899. fto 43. JAARGANG De bind verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 f'r. Annoncen 20 centimen per regel. De groote ’etters volgens plaatsruimte. Men schrijft in bij BONHOMME-RYC1TASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. ril Van de 154,500 franken schuld En hoe staan de zaken nu? maakt? I 4’ Reeds terugbetaald 40,000 fr. 194,500 fr. 40,000 fr. 454,500 fr. S,000,00 5,852,64 c. 41,000,05 454,500,00 Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een h' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Beigie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. AAN DE HEEREN GEMEENTEKIERS DER STAD VEURNE. Te zamen Er is nog beschikbaar van de leening met het armbestuur, eene som van LiEN Wat blijft er nu nog over van die le 2* 3' en katholiek, van al uwe kracc- uit eerbied en verkleefdheid voor awon Godsdienst en uw Geloof, om de ka.ho- Wie heeft die schuld gemaakt ïlooger hebben wij gezien, dat wan neer de katholieken ban het hoofd kwa men, de schuld van stad beliep tot do som van fr. 148,647,36c. voor den werkman. Dat de katholieken hatelijke dwinge- landen zijn, en de liberalen zoete lam nietjes, dat is een geloofspunt geworden van het liberaal evangelie. Ik heb daar voor mij eenoa ouden Veumaar liggen, waarin ik door oflicieele stukken zie, hoe die vrtjlieidsminnende mannen te werke gingen tijdens hun bestuur. Ik zal die uittreksels van beraadsla gingen niet afschrijven, om niet te lang dradig te zijn; ten anderen iedereen kent ze genoeg; maar ik wil enkel aanhalen dat, door die oflicieele bewijsstukken, het onweerlegbaar bewezen is. dat er voor den werkman, onder het liberaal bestuur, geene vrijheid bestond; en dat de neringdoeners en ambachtslieden, aan het duurbaarste wat zij op aarde bezit ten, de opvoeding hunner kinders, moes ten verzaken, wilden zij door eenig openbaar bestuur bevoordeeligd zijn. Voor die niet bukken wilde onder het ijzeren juk der liberale dwinglandij, was er voor niemand iets te bekomen. Zoo was het, en zoo zou het nog zijn. En, liberaal, zegt men, beteekent Voorstaander der vrijheid. O fopperij der woorden! Werklieden, gij die nu vrede en vrijheid geniet, denkt op het verleden, het weze u eene les voor de toekomst. Kiezers, schouwt rondom u overweegt den handel en wandel uwer medebur gers, en met ons zult gij moeten beken nen, dat de ware vrijheid alleen bij de katholieken te vinden is. Stemt dus voor die ware vrijheid slievende mannen Stemt voor de Katholieken De schuld van 300,000 franken. Het katholiek Gemeente-bestuur heeft de stadsschuld vermeerderd van eene som van 300.000 franken, zeg drie honderd duizend franken. Dat schrijft en dat drukt men herhaal delijk in het Advertentie blad. Kiezers, wij zullen eens de stadsschuld van dichte bij onderzoeken, ons goed en ons kwaad belijden, en u over deze kwestie laten oordeelen. Omdat wij weten dat cijfers nog al moeilijk zijn om i er teren, zullen wij zoo kort, en toch ter zelfdertijde, zoo duide lijk mogelijk, die zaken uit een doen. Het voorgaande liberaal Bestuur, had met het Bureel van Weldaad onzer stad drie leuningen aangegaan; in 4860 voor eene van 58,000 franken; in 1871 50,000 franken; n 1880 39,000 franken. Op die drie leeningen bleef er nog terug te betalen aan het Armbestuur, bij het einde van het liberaal beheer, eene som van fr. 135,647,31 Daar by moet nog ge voegd worden eene som van 2000 fr. door de stad verschuldigd aan den ontvanger op een deel zijner borgtocht En oene som fr. 11,000-05 van versch- terde schuld op voor gaande rekeningen, die door het katholiek be stuur is moeten betaald worden. De stadsschuld beliep dus, wanneer de katho lieken aan het hoofd kwamen tot som van fr. Het overige is dus de schuld door de katho lieken gemaakt. Dus Tezamen fr. 185,262.22 Zegge een honderd vijf en tachentlg duimend twee honderd twee en zestig franken, 22 con- tlmen. Het stadsbestuur, wij bekennen het geern, beeft voor verschillige dezer bui tengewone werken, hulpgelden van Staat en provincie bekomen. Deze hulpgelden beloopen tot de ge zamenlijke som van fr. 75,177.94 c. Het gemeentebestuur heeft dus op die werken, met eigene penningen moe ten betalen een» som van fr. 110,084- 21 c. i Al die buitengewone werken hebben aan de ambachtslieden en werklieden werk en brood verschaft, en van onze stad een waar juweeltje gemaakt, dat de bewondering der vreemde bezoekers verwekt. De stadsschuld is slechts eene geringe som vermeerderd, en de stadslasten wer den niet verhoogd, en zullen het nog in vele jaren niet moeten zijn. Mij dunkt dat een bestuur, dat op zulk, eene schitterende manier zijn geldelijk beheer kan verrechtveerdigen, de uit spraak van het kiezerskorps niot te vree- zen heeft. Stads wezentlijk schuld is dus in het geheel. 1866 tot af gegaan voor 147j000 trank, “en eene schuld gelaten, door die leeningen, van fr. 135,647-31 c.; som welke nog te betalen bleef, wanneer zij het bestuur verlieten. En de katholieken maken eene schuld van fr. 5,852-64 c.; in 15 jaren bestuur. Kiezers, vergelijkt deze cijfers, en oordeelt zelf. Katholieke kandidaten voor de kiezing Hoe de liberalen de vrijheid verstaan van l& October SMD9. Voor de reeks uitgaande in 1904 D0NCK CAMILLE, notaris; TOP HONORÉ, ontvanger; Voor de reeks uitgaande in 1908 CAILLIAU JOSEPH, brouwer; DEMUYS AUGUST, landbouwer; DE TREMERIE HENRI, eigenaar; PIL AUGUST, advokaat; VANDERHEYDE JOORIS, handelaar. En hoe staan de zaken nu? I w De katholieken hebben op die drie der stad, ziijn er dus 148.647 fr. leeningen, tijdens hun beheer van 4885 36 c. gemaakt door de LIE.SK’x- tot en met 1897, terug betaald eene som van fr. 26,147.31; zoo dat er, op 34 i IazAw» A Q(\*7 ♦zk 1-» 1 aan het armbestuur, voor de leeningen door de liberalen gedaan, eeno som van fr. 105,900 frank Die leeningen waren uiterst nadeelig aan stad. De leeningen van 58,000 frank en van 50,000 frank werden aangegaan aan den interest van 4 1/2, en 39,000 frank aan 4 ten honderd ’sjaars. i Het gemeentebestuur moest daarvoor jaarlijks betalen, zoo van jaardoodiging als interest, eene som van 7,400 frank... Welnu, het Gemeentebestuur heeft met het armbestuur de volgende over eenkomst gesloten. De oude schuld nog beloopende tot fr. 105,900 frank aan zulken nadeeli- gen interest, werd opgelegd en er werd eene nieuwe leening aangegaan van fr. 156,000 aan fr. 3.80 ^’/0. Dat was dus eene vermeerdering van fr. 50,100 waarvan er nog 40,000 frank lijdelijk aangelegd zijn, en 1200 frank 'sjaars interest opbrengen. Voor die nieuwe leening betaalt het Gemeentebestuur jaarlijks voor jaardoo diging en interest fr 7428.00. Door die omzetting heeft het stadsbe stuur bijgevolg een nieuw kapitaal ter zijner beschikking van 50,000 frank zonder zijne uitgaven te zien verhoogen, maar wel integendeel dit jaar zijne in komsten van 1172 frank zien vermeer deren In 1888, werd met het Godshuizen bestuur eene leening aangegaan van 50,000 fr. a»n 3,65 p Daarvan werd reeds terugbetaald 10,000 fr. Dus nog verschuldigd 40,000 franken. Daar is alles. De 2000 fr. deel van de borgtocht des ontvangers werden door de katho lieken terugbetaald. Welke is nu de wezentlljke schuld van stad Leening aan ‘t Armbestuur: 156,000 fr- Reeds terugbetaald 1,500 fr- Blijft nog 154,500 fr. Leening aan de Gods huizen 50,000 Reeks terugbetaald 10,000 Blijft nog Laat ons die cijfertjes nog wat dichter uitpluizen. De liberalen hebben van de^Tèënin" van ^80, dus in 14 jaren, leeningen ue teen n-, van nnn Mijn keert n, Op 15 October aanstaande zijt "gij geroepen om zeven leden in den Raad der stad Veurne le kiezen. De katholieke partij heeft ons de eer gedaan onze personen voor die open staande plaatsen, als hare vertegen- woordiges aan te duiden en aan het vertrouwen van het kiezerkorps voor te stellen. Ons programma en onze strevingen zijn deze der groote katholieke partij, die gij opvolgentlijk, sedert vijftien jaren, voor bet bestuur der stede hebt doen zegepralen. De eerbied voor den Godsdienst in al zijne uitoefeningen betrachten; Het Vlaamsch in alle bestuurzaken als officiële taal bezigen; De vrijheid aan iedcren burger waar borgen Alle ouder, zonder onderscheid Jvan gezindheid, zonder uitsluiting of dwang, een degelijk onderwijs voor zijne kin deren verzekeren; Alle Veurnaar gelijk achten bij bet bestuur der stede; De welvaart der bevolking in alles beoogen, zonder verhooging van ge meentelasten; Ons geliefde Veurne opbeuren en ver fraaien als een pronkjuweel van Vlaan deren, tot aantrek van den vreemdeling, tot leven en nering van d-n burger en van den werkman; De vereischte gezondheidswerken uit voeren, en de riolen en voetpaden vol trekken; De verkeer ingsmiddelen door tram- lijnien en openbare wegen, en tevens den welvaart van een ieder vermeerderen; De landbouw in al zijne ontwikke lingen voorenstaan en bevorderen op alle declen van Veurne’s giondgcbied; Stads wegen in iedere wijk |onder- houden en verbeteren; Stadsfeesten in iedere wijk thitbreiden. Dit programma heelt de katholieke partij in Veurne, door hare Jverlrgen- woordigers in het Gemeentebestuur, sedert vijftien fjaren, steeds nagekomen. Dit programma zullen wij stiptelijk naleven en bevorderen, tol welzijn en voorspoed der stad Veurne; indien gij ons, op 15 October aanstaande, met uw vertrouwen gelieft te vereeren. Hoogachtend gegroet; Cailliau Joseph, Demuys August, Da Tremerie Hendrik, Donck Camille, Pil August, Top Honoré, Vanderhey !e Jooris. Veurne, 4_ October 1899. December 1897nog te betalen bleef gende der schuld van drie honderd dui zend (ranken, door da katholieken ge Maar hebben de katholieken dan geena werken doen uitvoeren, dat de stads schuld zoo weinig vermeerderd is in die lange reeks van 15 jaren? Eene enkele opsomming der uitgaven van de buitengewone werken zal vol doende zijn, om daarop antwoord te geven. Voor steenwegen fr. 23,686.76 gezondheidswerken, 9,269.38 de openbare gebou wen, 131,196,46 beplantingen en voet paden. 21,109.64 Illezers! Uit de artikels welke gij gelezen hebt in deze twee nummers, hebt gij kunnen bemerken dat het katholiek stadsbe stuur niets verwaarloosd heeft om der. stoftdijken welvaart onzer duurbare i moederstad te benertigen. Doch wij moeien u ook doen opmer- ken dat die reden van stoSelijke wel- vaart u niet uitsluitend mag geleiden; Te zamen. Na 15 jaren katholiek bestuur is stads- ten maar dat bet uwe plicht is', ais entis- i schuld slechts vermeerderd van v’jf ten en uwen invloed te gebruiken, duizend acht honderd twee öd fr, S 4*3,643,20 vijftig franken, 64 cent. •y ia t?

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1