I a; a 3 Kieners! «0 42. JAARGANG De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regfcl. De groots letters volgens plaatsruimte. si I Er is een priester, paster Daens, met 1896 ook n et Slot. Gij verstaat nu, vrienden, en gij zijt Ehwel, vrienden, wat peist gij? Zijn onze tegenwoordige liberalen voor den WOENSDAG H OCTODBR 1899. Gij allen die het doopsel ontvangen Katholieke kandidaten voorde kiezing 2211611 bewijzen, zoo klaar of dat twee en l.i’AA «r.ziv. n Zir»4 zlmVA lirA/Vv'^JzV rnnor/lOF- van f» October Voor de reeks uitgaande in 1904 DONCK CAMILLE, notaris; TOP HONORÉ, ontvanger; Voor de reeks uitgaande in 1908 CAILLIAU JOSEPH, brouwer; DEMUYS AUGUST, landbouwer; DE TREMERIE HENRI, eigenaar; PIL AUGUST, advokaat; VANDERHEYDE JOORIS, handelaar. Om wel te stemmen mag men alleen het rondeken ZWART maken in het zwart vierkant dat staat ONDER NUMMER 2. Dan alleen stemt men voor de ware vrijheid, voor het geluk en welzijn van stad, voor den vrede de s hulsgezins, voor de vrijheid deloos en onchristen zou zijn? van eenieder, en voor de belan gen van groot en klein. van Gent heeft hem verboden van nog i Misse te doen. Hij is in opentlijken op- i stand tegen zijnen bisschop. i In welke herberg moest hij spreken te de ingevingen uws herten. Noch uwe talrijke bezigheden, noch uwe genegen heid tot rust en vrede, noch uwen af keer van kiesberoerten, niets kan u ont slaan van de overgroote plicht die God zelve u oplegt, te weten, uwe eigene rechtsn, de rechten van uwen gods dienst te verdedigen. Hier moet gij bijzonderlijk op de princiepen letten. De personen staan maar op de tweede plaats. De groote zaal is de vrijheid van conseientie en de vrijheid van Godsdienst te behouden. Daaruit zult gij besluiten dat gij uwe stem niet moogt geven aan kandidaten wiens partij de Kerk vijandig is, hoe vriendelijk en gedienstig zij ook wezen. Indien er een vijand poogde uwe stem af te koopen, antwoordt hem rechtuit ge lijk de H. Petrus aan Simon, die voor geld de gaven van den H. Geest wilde koopen. Dat uw g ld met u verga. De belangen van óen katholieken gods dienst gaan immers alle andere belangen oneindehjk te boven. Kiezers, stemt dus voor de mannen die deze belangen zullen voorenstaan en verdedigen. Stemt voor de katholieke ONDER NUMMER 2. legd worden der liberalen, zooals wij in van weonsdag bewezen i ver- fiïcslc Vrienden. Ik weet dat gij uwen godsdienst be mint, en dat het genoeg zou zijn van u te l dienst zijn, opdat gij allen als tegen hen zoudet stemmen. ‘ik zal u daarvan overtuigen met u wat oude gebeurtenissen in bet geheugen te brengen, en wat nieuwe kenbaar te maken te rekenen. Dat ia de waarheid! De schrijver zegt ook nog dal er van die 40,000 franken die, volgens Veumaar, nog over sijn van de Iteuing met hel armbestuur geen spraak is in onze redeneering. Maar, vriendje lief, er staat uitdruk kelijk gedrukt dat die 40,000 fr. lijdelijk zijn aangelegd en 1200 franken intrest per jaar opbrengen. Is ’t misschien omdat ze in uwen por- te-monnaie niet zitten dat gij twijfelt aan de waarheid? En die 40,000 fr. zullen gebruikt zijn om nuttige werken uit te voeren, waar van de verbetering der wegen op Beoo» - terpoort een der eerste zal zijn; zij zullen ook maken dat, in vele jaren, de stadslas- ten niet zullen moeten verhoogd zijn En, a propos van BUdslasten, de bur gers van Veurne weten misschien niet dat, van AL de steden onzer provincie, de belastingbetalers van Veurne opcentimen betalen ten voordeele der gemeente, en dat er in geheel onze pro vincie, op de 250 gemeenten, maar 19 zijn, waar de opcentimen leegcr staan dan te Yeurne. Ware het.niet dat de plaats ontbreekt, wij zouden eens die vergelijkingstabel opgeven; maar ja, ’t is waar, volgens het Advertentie-blad, de cijfers van den Veur- naar zijn verdraaid en staan verkeerd Inderdaad, ze bewijzen altijd ten roor- deele der katholieken. O die officiële cijfers! rLe verdienen eene rammeling! Vriend X en kan de cijfers van ’t on derwijs niet verkroppen. En waarlijk, voor eene liberale roage, ze zijn nog al indigest, Wij zullen ons daar niet langer roeê bezig houden. Wij zeggen- en houden staan dat onze cijfers juist en waar zijn. En om te eindigen daarover, zeggen wij Vriend X, gij kent den secretaris van stad; ’t is een doorbrave man; vraag: hem eens om de rekeningen te zien over het onderwijs van 1884 en van 1898. ea als ge dat gezien hebt, spreekt toen. Ge zult aan den drukker van ’t Arftw- tentie'blad veel werk versparen; want al uw geschrijf moeten zetten, en dat toen nog in kleine letter, dat is eene cor.ée, zulle! algelijk te rechte. - r stede, waar in’thuis een kruisbeeld hing. Smijt dat buiten, »t wij zijn meester in ons huis, en ais u dat stoort, gaat naar den zwijnenstal, er is daar geen crucifix. ‘k Zal u nu, kiezers, door drie daad l Uit het Advertentie-blad. la ons laatste nummer hebben wij wal bieedvoeng gehandeld over bet geldelijk beheer van het katholiek ge meentebestuur, door echte cijfers bewe zen hoe hoog de wezentlijke stadsschuld beloopt, en dai van de 154 500 fr. schuld, er 448,000 fr. door de libera len gemaakt werden. Die cijfers en getallen waien klaar, voor iedereen vatbaar, en wal meer is, volkomen de waarheid. Do schrijver van ’t Advertentie blad. klaagt over die cijfers, waardoor, zegl bij, niet een levende ziel klaar kan zien. Komt dat tegen! De wezentlijke schuld van stad wordt zoo eenvoudig uiteengedaan, dat de minst geletterde het kan begrijpen; on de echiijver van het Advertentie-blad be kent dal hij er geen klaar kan door zien. En dat zijn dan die mannen die eene bespreking willen aangaan var. stads geldelijk bebear! Eenige getallen op het papier zetten die groot zijn en in de oogen springen, zooalsde stadsschuld beloopt 300,000 franken, er werd voor 50.000 franken i^rond verkocht, enz., enz.; dat kunnen zi] genoog. Maar als er officiële cijfers op het tapijt komen; och! ze roepen zoo schoone ’k vraag excusie, Menheere, ’k en zie er geen klaar in. Dat zijn feniksen! En dat, zou willen een stadsbestuur controleren! Oei, mijn zijde! Ja, die cijlers verstaan tij genoeg; maar omdat de wind tegen hunne karre waait, o, ze zijn stekeblind! Geen erger blinden dan deze die niet tien willen! Wij herhalen het dus, opdat de burgers van Veurne wel zouden weten hoeveel schuld zij hebben, want de schuld van stad is hunne schuld. Dc schuld van stad beloopt in zijn ge heel, op den dag van heden, tot een hou- De boterham, getiteld Tramlijnie Po- peringhe-Veurne-Panne, en brengt geen eerde aan den dijk Wij ook wakkeren ons stadsbestuur, ea al onze mannen van Provincie, Kamer en Senaat, aan, opdat die tram direkt loope van Veurne naar de Panne; en wij zijn overtuigd dat de tram die richting zal volgen. Onpartijdig! wij hebben beweerd dat er liberalen zijn die werken en leveren voor de openbare besturen van stad. Het Advertentie-blad loochent dat niet meer; maar.... zij krijgen niet genoeg. ’t Is nu dat Weet gij wanneer de katholieken on partijdig zullen handelen in de oogen van de liberalen? Als de liberalen het allemaal zullen te doen hebben. Dan, en niet eerder. De katholieken en zijn, God zij ge dankt, nog zoo fraai niet ’t En is niet wel omdat de kiosk op de markt door verschillige bazen gemaakt werd; en, geeft mea het werk aan éAn, Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 'thuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, ifagdalenastraat, 46, t« Brussel. Men schrijft in bij ÏONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. twee vier is, dat eene liberale meerder heid in Veurne voor onvermijdelijk ge volg zou hebben het miskennen der rechten van godsdienst en Kerk. Kent gij meester Buyl? Is die man vriend ot vijand van den godsdienst? Het werd al wel twintig maal bewezen dat hij een der grootste vijanden ervan is. Hij is vriend van de vrijdenkers, en het werk der vrijdenkers en het is oorlog tegen God en Kerk. Ehwel, die zelfde meester Buyl is over een paar maanden uitgeroepen geweest als jkandidaat van de Hberalen voor de wetgevende kiezingen. En daaraan leert gij die mannen ken nen. Moesten de liberale kandidaten in Veurne gekozen zijn, zij zouden moeten besturen volgens ’tgedacht van de kop stukken der liberale kringen. Nu, die mannen stellen hun betrouwen in eenen vooruitstrevenden liberaal, eenen vijand der Kerk. Moet gij daaruit ook niet be sluiten dat zij ook met haat tegen de Kerk bezield zijn, on dat hun bestuur god- lacy! hij was niet meê)? De liberalen! Dat was zeker ook uit liefde voor den godsdienst? ’t Was zeker ook cm de godsdienstige gevoelens van de liberale de processie, en hij aanhangers te vermeerderen! i Ehwel, vrienden, wat peist gij? Zijn 1 onze tegenwoordige liberalen voor den zijn toch altijd dezelfde, altijd tegen den g0(]s(]it>nst? godsdienst. Dat was de wcerdige partijgenoot van die liberalen die,over eenigb jar den te gekken binst den dooit Weet gij nog wie de inhulding van het vaandel van den liberalen werkmanskring heeft aangekondigd? Socialistsche gazet ten, liberale gazetten cn het vrijdenkers- genomschap van Brussel. Dit is een ge nootschap van mannen die in God niet 1 eelooven, die burgerlijke begravingen lllllll. Vil VltIL IIVI, UUUWi. ’l,“ V» W F? 1 1 1 1 toonen dat de liberalen tegen den gods- betrachten, de priesters beletten bij den een man stervenden te gaan; de kmders niet laten doopen; alleenlijk voor de wet trouwen, enz. En de mannen van dat genootschap moesten komen de inhulding van het nieuw vaandel bijwoonen! Hoofden en bestuurders van den werk- Om te spreken van den ouden tijd, I manskring. ’t zijn deerlijke vrienden die herinnert gij u nog al die stoornissen dh g>J hebt. zij strekken u met ter eer. Maar gelieurden den Dinsdag 42 October van wie met goadeloozea verkeert wordt er ’tjaar 4890, in de kerk van St. Nico-i zelccroo^ine^e'e,een lans? Nauwelijks was het sermoen van I Pater Bloete begonnen, of men begon te 1 roepen on gerucht tc maken. En daar name> (]ie den Paus en de bisschoppen dc Pater sprak van godslasteringen, vee| ver(]rjet aandoel; zelf de bisschop Zwijg riep men, wij zullen het van langsom moer doen.» En, zoo ge- I zeid, zoo gedaan i Maar’k en moet niet spreken van het j jaar 1890, hebben de hberalen, in hunne yeurne? jn liberale herberg! Wie gazette, de missie van 1896 ook n et ,jn„ }10in afhalen naar de statie (maar, beknibbeld? - ’k ilcorde Zondag een liberaaltje uit- loepen Wat zegt gij nu? Ave, Ave 'laria is moeten 'thuis blijven. h er klapte van schokte van lachen. Ik peisde in mijn eigen die liberalen jjren ston-Gij verstaat nu, vrienden, cn gij zijt ooi tocht der overtuigd van het geene ik beweerd heb processie en te spotten op onbctamelljke in het begin eene liberale meerderheid wijze. i in Veurne zou voor onvermijdelijk gevolg 't Geen nog de kroone spant, ’t zijn hebben hebben het miskennen van de de twee liberale spreuken die volgen: Een rechten van godsdienst en Kerk, liberaal sprak tegen eene weduwe over i Daarom aarzel in niet te sluiten met het subiet afsterven van haren man de woorden van Mgr Malou, zaliger. Gesmout of niet gesmout, ’tis al gelijk; 't is lijk een brief zonder timber, hij komt hebt, en die door het doopsel de kin-j 'elijk te rechte. deren van God en van de heilige kerk Een ander liberaal ging in eene hof- gewórden zijt, neemt wel in aandacht derd vieren vijftig duizend vijf honderd wat u te doen staat, om aan uwe hoe- franken!, sprak hij. Mijnheer, danigheid en uwen raam van christen te 1 beantwoorden, f corscimlie, uwe moeder moogt ver- 1 Van die 454,500 franken moet er eene Onderzoekt of gij, in som van 148,647 fr. 36 ct. ten laste ge- - loochenen en haar aan de slagen der ons nummer vijanden overlaten; en als gij dien toe- hebben, en dit zonder hunnen stand welbegrepen hebt doet dan volgens koop van Provinciale titels mede 1 k Zie laatste tijdingen op de vierde bladzijde.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1