I i VERKIEZING VAN 15 OCTOBER 1899. N° 43. Woensdag 18 October. 1809. Uitslag der le reeks Uitslag der tweede reeks JAARGANG STAD 'XTTETTIRISrZEk kan di-ia ten van ver- onze 853 835 821 816 814 805 801 848 805 1756 61 1675 807 799 69 858 wen moed den strijd aan te gaan, met vereenigdc krachten te werken, om van nu af reeds onze zegepraal in de naaste stemming te verzekeren. Vooruit! voer de goede zaak, en voor den triomf der katholieke partij! 1738 68 1670 803 828 59 856 852 852 822 19 797 stemmen Eenige bemerkingen over de kiezing. De uitslag oazer Gemeentekiezingen heeft ons wij bekennen dit zonder aar zelen in onze verwachting bedrogen. Indien wij slechts op oenen gedeelte lijken zegepraal mogen wijzen, hebben wij de overtuiging, gestaafd op feiten, dat een merkelijk getal kiezers, op de laat ste dagen bijzonderlijk, zich hebben la ten misleiden door beloften en schaam- telooze lastertaal die sommige profeten in schapenvellen overal hebben rondge strooid. In den kiesstrijd dien wij komen te doorworstelen is dén dingen op te merken, ’t is dat onze tegenstrevers zorgvuldig altijd en overal, hun vaandel in hunnen zak gehouden hebben. Wilde men ze gelooven, de zeven liberale can-, didaten waren de braafste, de rechtzin nigste, de christelijkïte lammekens yan geheel de wereld. Geheel hunne polemiek bestond bij zonderlijk in ’t bespreken van stoffelijke belangen misnoegdheden onder de bur gerij en neringdoeners op te wekken of op to hitsen; onopmerkzame beuzelarien uit den vergeethoek halen en achter een vergrootglas steken; werklieden en leve- ransiers tegen den stederaad opruien, behoeftigen tegen den disch opmaken, daarin bestond om zoo te zeggen al hun spreken en schrijven. Van hun program ma, van hetgeen zij op zedelijk gebied van zin waren uit te voeren, geen enkel gebenedijd woord. Mandaten eindigende den I Januari 1908. Getal brieven Witte en ongeldige. Geldige Lijstbrieven N* 1 Lijstbrieven N" 2 Brieven stemmen gevende aan schillende lijsten Volstrekte meerderheid Hebben bekomen MM. August Pil, advokaat, uittredende schepen, katholieke kandidaat. 859 stemmen August Vanmasschove, griffier der Recht bank, liberale kandidaat, Cesar Barbier, handelaar, liberale kandidaat, Albert Claeys, advokaat, id. Desire Moenaert, landbouwer, id. Henri De Tremcrié, eigenaar, uitt. lid, katholieke kandidaat. August Demuys, landbouwer, Li i! De blad verschijnt den Woensda". Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annonce» 20 centime» per regel. De groote iollws volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. De uitslag der kiezing heeft aan verwachting niet beanlwoord. Wij hadden ons aan eene volledige zegepraal verwacht. En nogians, wij bekennen het, alhoe wel drie onzer kandidaten gekozen zijn, toch is bet eene nederlaag voor ons. Hetgeen ons nog meest van al pqne doet, het is te moeten besiatigen dal die nederlaag niet toe te schrijven is aan de overmacht der liberalen, maar wel aan zekere katholieken, die hunne partij schandig hebben verraden. Schande, dubbele schande aan die lafaards, die hun vaandel aan hetwelk zij trouw gezworen hadden, in den strijd hebben verlaten, en tot den vijand zijn overgeloopen. Hun onrustig gemoed en de knaging van hun geweten weze hun eene eerste straf voor hunne verraderij! De liberalen hebben in hunne mani festatie vergelen die kiezers, die witte briefjes in de stembus gesteken heb ben, en aan wie zij hunne kiezing ver schuldigd zijn. Wij sturen onzen welgemeenden dank toe aan de kiezers die onze kandidaten hunne slem hebben geschonken, en bij zonderlijk aan onze brave werklieden, die spijts alles en tegen alles, ons ge itouw zijn gebleven. Aan ben, onzen bcrtelijken dank! En nu, den moed niet verloren, neen; wei integendeel, maar met meer ijver rog gewerkt da» te voren. Deze kiezing weze ons eene les, aan t ons allen eene» spoorslag, om met nieu Stemmen aan kandidaten van verschillende lijsten Volstrekte meerderheid Hebben bekomen MM. Aimé de Brauwere, notaris, liberale kandidaat, Edmond Vanderstfaéte, handelaar, id. Camille Donck, notaris, katholieke kandidaat, Honoré Top, ontvanger, id. M. Pi’, alle n de volstrekte meerderheid bekomen hebbende, wordt els gekozen uitgeroepen. Vertrekuren van den IJzercnwc™ «Sc vais den Buurtspoorweg* 918 4346 - Men schrijft in bij BONHOMME-P.YCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. fl October tot 9 «Januari 1900 M fe S Voor de verdeeling der zetels bekemt de lijst 1 3 zetels en de lijst 2 een zetel. Werden als gekozen uitgeroepen MM. Pil, Vanmaocnbove, Barbier, Claeys en De Tremerie, En als plaatsvervangers 1® LijstMM. Moenaert en Terlinck. 2” LijstMM. Demuys en Vanderheyde. M. Donck, alleen de volstrekte meerderheid bekomen heb bende, werd als gekozen uitgeroepen. Voor de verdeeling bekomt de lijst 1 een zetel, toegewezen aan M. Vanderstraete. Zijn plaatsvervangers uitgeroepen Lijst M. de Brauwer, 2® Lijst M. Top. August Demuys, landbouwer, id. Jooris Vanderheyde, handelaar, id. Jozef Calliau, brouwer, id. Henri Terlinck, brouwer, liber, kand. Mandaten eindigende den I Januari 1904. Getal brieven Witte en ongeldige. Geldige Lijslbrieven N° 1 Lijstbrieven N* 2 3 08 d o v-■mihihv'-hmi n iiM>tni*^i^r^^ 48 01 19 23 20 42 2015 Veurne Statie Veuine Markt Coxytle c_„„: Nieuport Oostende statie 5 08 58 |5 14 7 04 Btussel Grut Lichterfelde 6 32 Corteiuarck Dixniude A eurld Adinkerke I) uinkerkc Duinkcrke Admkerke Veumc Diimude Cortemarck Gent Brussel I TRAM VEURNE OOSTENDE 9 50 12 38 - 15 14 18 08 9 56 1! 42-15 20 18 12 Coxyle 15 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 Oost-Juiiikerke 15 34 7 24 10 16 13 €2 15 40 18 32 5 55 7 43 10 34 13 20 - 16 00 18 52 6 54 8 42 11 32 14 20 - 17 - 19 52 TRAS OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 18 48 12 18 - 14 58 18 59 Nieuport '5 57 8 43 11 47 13 20 16 19 52 9 00 12 04 13 37 16 17 20 09 26 22 9 0« 12 12 13 45 - 16 25 2017 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 20 29 G 40 9 26 12 30 14 02 - 1G 43 20 35 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 511 Alveringhetn 5 18 Loo 5 35 r Ypei Statie Yper Statie j. Loo Alveringhetn Oostende Statie Oostduyiikerke f 14 Cuxyle Veurne Markt Veurne Statie 5 18 *7 6 48 7 15 7 43 7 54 1001 8 47 10 52 5 55 641 4 43 6 49 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehtertelde 5 49 8 05 7 16 921 8 24 10 49 7 28 - 11 37 15 52 - 17 44 - 13 25 17 02 - 19 29 - 13 43 17 14 - 19 40 - 14 09 17 39 - 20 06 -21 40 - 1438 1805 - 20 32 - 22 02 - 1458 1817- - 4 09 7 12 - 857 10 54 9 41 11 47 15 56 950 11 55 16 04 - 1803 1018 12 26 1633 1045 12 55 17 11 1056 13 33 17 22 - 19 38 - 12 05 14 58 18 46 1316 16 55 2010 i i i i ii r« iiihi Ti.— i VEURNE-YPER 4 45 27 7 32 7 53 8 00 10 23 10 57113 38 16 28 18 48 Loo 5 35 I HoogsUde-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 - G45 927 11 50 12 24 -- 441 723 946 .1020 13 81 1551 1845 5 Hoogstads Linde 5 37 819 104231130 1357 1647 1921 .5* Loo 5 51 8 33 1056 °H44 *’ft* - Alreringhetn 6 08 8 50 11 13 <12 01 Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 s12 08 VeurneVoorstad 6 36 918 11 11 ;12 29 Veurue Stetie 6 41 9 23 1146 6 00 8 42 8 56 9 21 9 49 2213 11 08 5 05- 17 50 - 18 31 19 01 21 06 22 50 YPER-VEURNE 9 50 10 24 .13 05 15 55 181» 9 55 1029 31310 1600 1820 j 1016 1650 «1331 1621 1841 w 10 23 10 57 <13 38 1628 1848’Z 3 8 17 10 40 11 14 '13 55 16 45 19 05 g 5 831 1054 11 28 *1409 1659 19 19 -3 9 27 11 50 12 24 15 05 17 55 20 15 946 .1030 13 01 1551 18 45 5 AA*? H HA 4 KT tl-. 11 44 1411 17 01 1955 S 1428 1713 2012 J 1435 1725 2019 3* 15 56 17 46 20 40 12 34 15 01 1751 2045

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1