il i I I Woensdag 25 October 1899. F N° 44. l t I c blad verschijnt den Woensdag. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; n et dr- post fr. ver- I douwen wachten wij de toekomst af! die, uit persoonlijk belang, 1 hestati^e i. j: ger te handelen dan zij tot nu toe go l daan hebben, en de daad bij de name voegen, om, moê getergd, zich te wre ken over den wekelijkschen laster welke hun naar het hoofd wordt geworpen! houden en zege vieren zij zijn de ware winners van den dag Maar 't zijn juist deze die verdoken blijven, ais wilden zij hunne schande en hunne schaamte voor iedereen verbor gen houden. Doch, wij wanhopen niet van vele de zer verdoolde schapen, die niet opent lijk tot den vijand zijn overgeloopen, eer hel lang zij, tot ons te zien wedec- keeren. En nu, vrienden, met nieuwen moed éi i vooruill Wij hebben te strijden gehad, alles wel nagedacht, in ongehoorde uadee- lige omstandigheden; en spijts alles wat onze tegenstrevers tegen ons Gemeenie- bestuur hebben ingericht, spijts al de u.fcü vertegenwoordiging. i middels welke zij vóór de kiezing ge- En is het dank aan de liberale stem- i bruikt hebben, toch hebben onze geko zen kandidaten bei meeste stemmen bo- komen. Veurne is met ons, en in volle Echt schandalig. Nauweijks schijnt het liberalmmus 2—’.; aan de mt.de alp van eenige flauwhertige en misnoegde katholieken, wederom het hoofd b„v water te krijgen, ol onze stad wurui obi 1 van schandelijke leien die oil. i o.a$ lö Cijfers. De liberalen roepen triomf en vic- t gekozen zijn, Maar, als wij de cijfers der kiezing overzien, is er wel reden toe voor de liberalen om zoo luid te schreeuwen Niet dón hunner gekozenen heeft de volstrekte meerderheid bekomen. Zij komen binnen al ’t achterpoortje, bij middel der toepassing van de Even tedige Vertegenwoordiging. F- - - men dat zij gekozen zijn? Wel zekerijx j neen Beziel eens de cijfers. In dg kleine reeks, roodo briefjes. waren er 55 witte, ongeteckende stem brieven. Zijn dat liberalen? Voorzeker niet. Gij hebt dan 44 onvolledige katho lieke stembrieven, van welke er 38 den naam alléén droegen van M. Donck. Nog eens, stemmen van katholieken, die, om persoonlijke ot andere redens, welke noon door ten ware katholiek zouden mogen ir gezien worden, wil men de eenheid in de partij behouden, den naam van eenen onzer verdiensivolste kar.dida en hebben weggelaten. Die stemmen alléén, de witte nog daargelaten, waren voldoende om de twee katholieke kandidaten der kleine reeks, als gekozen te doen uitroepen Dal die onthouders dit wel in aan dacht nemen, en thans jubelen over hunne lalhertige handelwijze en haten uitslag Voordegroote reeks, witte stembrie ven, zeilde bemerking. De ongetee- kende brieven waren hier slechts 27 in getal, T geen nog veel is; maar er waren 69 gepanacheerde brieven. Op die 69 bekomt M. Pil er 65; dit duidt den zak gestoken heb- gehandeld. Hadden zij hunnen plicht VüeKde overheid te trekken, .v/ilr mot- f 00Q0 V van den Nog over de Kiezing. In den volledigen uitslag der kiezing van 15 dezer, vinden wij dat bet getal roode stembrieven kleine reeks beloopt tol 1738, en hel getal der wt te stembrieven groom reeks lol 1736. Van waar dit verschil? En welke veronderstellingen kan nen nioi maken nopens die twee weggrbion- den of bijgebraebte brieven? Er wordt ook nog van verschillige kanten bevestigd dat de telling der stembrieven met overhaast is geschied, en er mogelijks wel een miss'ag iu dtu’ telling zou geslopen zijn. Ook werden e*-, zoo hut schijnt, een groot getal stembrieven op wit pa pier gedrukt ongeldig verklaard, omdat hei potloodteeken doorprentte, en zonder dal zij een weinig kenmerk van I bedrog of iels dergelijks deden vet- U„UIUI m. ru er oo; on duidt ons aan m°eden’ Deze doorpteming was toe te dat bijna al die mengelaars katholieken ^hrijven, zooals iedereen heef kunnen J tn, aan de slechte hoedanigheid van het wit papier dat zelfs nog nat was. Ten eindo hierop de aandacht der be J weid er vraag ingediend tol de herziening en uitslag der kiezing van 15 Octo- waren, t hun vaandel in n ben, en als slechte katholieken hebben 1I - L -a -F gekweten, de zege was volkomen aan Neen, wij herhalen hei; Ten zijn de ^er laatstleden, liberalen niet die de zegepraal bekomen i hebben. Die gewonnen zijn, het zijn die misnoegde mannen die, uit afgunst, uil t tntetesl, uit ophitsing of opmakerij. mis- j sebien vooreene prulle van niemendalle, Die maonen zouden mogen feestda een voorsmaak zijn, van hetgeen 56‘‘ JAARGANG -r—- r—Annoncen 20 cenlimen per regel. Ds groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen i fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik- ls. enz. 20 fr. het 100. t)c Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen^ en ’(buitenland women ontvangen door het Office de Men schrijft in bij BONHOMMERYCKAEEYS, drukkeruitgever, Vertrekuren vun rïca IJfzcrenwes vun VolkftvcrdrukKiag* Hei groot stokpeerd der liberalen is van met holklinkende woorden, en ron- aan hunne katholieke overtuiging voor ken(je zinsneden, eenige iictngeloovige zvrtrv «T/arwrtnt» knrlrLvr* nn Ha zv een stem van hun geweten hadden doen zwijgen, de betooging van Dinsdag avond -- hectt onzen tnoed weder opgebeurd en mannen, ze bewterojken en toi in den ons cene heilvoorspellende toekomst hemel ophelderen, als volksgezinde en doen te gemoel zien. vrijheidslievende mannen doan door- Die beiooging, onvoorziens cn op den gaan, dal kan, en dai doet teder lid, der iaatsten oogenblik beslist, heeft allet ver- j ijbei ale partij, wachtiog overtroffen. Een talrijke en dichte drom van man nen, de hoofden onzer stad, I uc, »ui». onzer burgerij en onzer wet kersklasse, telijk en onbemind moeten maken. En --1.. ecn vnn (jie geliefkoosde themas is de volksverdrukking der klerikalen. In bet nummer van T Advertentie blad van zaterdag laatst, gaan zij er wederom op los, bij geheele smeten, van hel lojarig schrikbewind der klerikalen, van verdrukking, vervolging en dwang van verslaving en lyrame, enz. Maar, indien die verdrukking zoo groot is, heeien liberalen, waaiom niet eenige van die schreeuwende feiten aan gehaald? Wie werd er door het katholiek ge meentebestuur veivolgd, gebroodroofd, omdat hij liberaal was? Geeft daaiop eens een klinkend ant woord Gij zegt dat alle levermgen en werk van de openbare besturen aan lieve kin- ders gegeven worden. Maar iedereen weet dat voor sommige ambachten uwe liberale vrienden, zoo met met het grootste, toch met een heel gioot deel van bet werk zijn weggegaan. Gij verwijt aan onze katholieke be siuten hunne partijdigheid. En de kie zing die komt af te loopen, heeft ons dien onverwachter! uitslag gegeven, ■dank aan misnoegde katholieken, die deuken niet genoeg bevoordeeligd ge weest te zijn, en dit ten voordeele van van liberale neringdoeneis. Wat blijft er dan nog over van uw ge roep over verdrukkers der arbeiders en meedoogenlooze vervolgers? Hoe rijmt men al die verscheidenhe den te zaam? Eerlijke tegenstrevers gaan anders te werk. Wanneer wij de liberale partij van dwang, van broodroof en hatelijke ver- I volging beschuldigd hebben, dan heb- opvoeding? of speel- ten wij dn met onweerlegbare daadza- ken eu bewijzen goedgedaan. Maar waarop zijn uwe beschuldigin gen gesteund? Ah! T is goed dat de katholieken doorbrave mensc. en zijn; anderszins, zij zouden toch eens, beu van uwe laffe tige rol! 1 aantijgingen, eu wars van valscheltjk Wij lati n ze voor rel enitjg van den voor verdrukkers, uiisluiters en dwingo- Dcrstantiigen man. landen uitgegeven te zijn, wat parlydi- i r De betooging van Dinsdag avond. Indieo wij eenige droefheid in ons hertc gevoelden, omdat sommige kiezers oogenblik verzaakt hadden, en de nienschen te verbluffen, en naar hunnen kant over te halen. S'offjn en boffen met hunne eigene libetale partij. Van eenen anderen kant, worden van man- j hunne weekbladen opgepropt met arti fact puik kei3 die de katholieken bij fact volk ha re Hncco t alsmede een groot getal deftige en eer zame vrouwen hebben onze Melomanen gevolgd in hun bezoek aar. onzo geko zenen en den optocht rond de stad. Wij zullen gcene vergelijking maken met de koele manifc-iaiie der liberalen van den vorigen avond; wij laten het pochen en stoften over aan onze tegen strevers, onoverilefbaar in dn vak. De onpartijdige toeschouwers zul en wij laten ooideelcn in welke beiooging er meer def ig volk, meer leven en geesl- di ifi te vinden was. Het volk, dat zich niet kon verstaan aan al die koele berekeningen en laffe onthoudingen,aan plannen in het donker gesmeed, het volk heelt onze kandidaten gewroken over die onverdiende en on verwachte nederlaag, en talrijk en geest driftig onze beiooging meegevierd. Wat onze tegenstrevers er ook over denken en schrijven, Veurno is nog niet angstig naar een liberaal bestuur. Bust roest, zegt een spreekwoord. De gemakkelijke overwinning welke wij in voorgaande jaren behaald hebben, had den dea katholieken geest wat ingeslui merd. Maar ziet, de uitslag der kiezing van 15 October heeft onze mannen wak ker geschud, en zij hebben ons, iti eene grootsche. eii geestdriftige beiooging. gelijk wij er in onze stad tot nu toe nooit gezien hadden, doen zien dat bel Veurnsch volk de katholieke partij gene gen is, en haar getrouw zal blijven voor de toekomst. En wat gezeid van dien liberalen ge kozen kandidaat, die reeds alles stond af te loeren van bij den uitgang van den stoet en geheel de beiooging al zwaaien en al zwieren in onze rahgen heeft mede- en rondgeloopen? h het gemis aan de hij van den eersten avond reeds de rol van mouchard? Was hij uitgezonden als verklikker en bespieder, dat hij zoo wei trachtte de wezens der betoogers te bezichtigen? Welke kale handelwijze en welke tries- I tige rol! 1 enz. 20 fr. het 100. Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. dera Buurtst»oorwc<. fl OctoDer tot 3 Januari S9OÖ 3 08 Oostende Statie 2180 ■umufjuiitwf-c-, armer» waaeaiwri iirra-wiMw-MijMiinr^ir-wnwni— 18 01 1013 20 42 2015 Coxy-ie Veurne Markt Veurne Statie fi 00 7 28 8 42 8 58 8 21 9 49 Biticeel Gent Cortemarck Dixmude Veurne Adinkei kc Diinkerkc Duinkcrke Admkerke Veurne I)ixmud« Curtemarclc T Gent Brussel J-'- I I De liberalen roepen triomf en vic- I torie, omdat er vier liberale kandidaien 13 57 16 47 19 21 11 44 1411 1701 1935 tri: :::2 14 35 17 25 2019 15 56 1746 2040 tt nt w - - 22 13 1108 5 65- .9- 1803 - -J «.'UIU MUUUUll - UV UUUUfll Veurue Statie Veume Harkt S5J4 7 04 9 56 12 42 -15 20 18 12 - Coiydc Ï5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 - 15 40 is 22 Nieuport .-5 55 7 43 10 34 13 20 - 16 OO 18 52 - 17 - 19 52 - TRW OOSTENDE—VEURNE 8 05 7 42 154S 1218-44 58 1880 - Nieuport Mart 57 8 43 11 47 13 20 16 1952- Ooitduvnkerke .6 14 9 00 12 04 13 37 16 17 20 09 f6 22 9 08 12 12 13 44- 16 25 2017 - .6 34 9 20 12 24 13 57 - 16 37 2029 - 6 40 9 26 12 30 14 0»-16 43 20 35 - ltouwg 1J MJ SUI1 IJ Til ol voor zaken waarin het Gemeentebe- bier in Veurne, dank stuur mets te zien noch la zeggen heelt, zich ongelukkiglijk hebben laten mislei den, en maar bunnen misslag zien als het laat is, toemeel -vF-j -ur VU - 18 13 46 - 11 37 15 52 - 17 44 - 13 25 17 02 -19 29 - 1343 17 14 - 19 4» - 14 09 17 29 - 20 06 -2t 40 - 14 38 1805 - 20 32 -22 02 - 14 56 18 17 - - 4 09 712 - 857 1054 9 4*. 11 47 15 56 - 17 50 950 11 55 1604 1018 12 26 1633 -- 1831 10 45 12 55 17 11 1901 1056 13 33 17 22 1938 12 05 14 58 1846 - 21 06 13 16 16 55 2010 5 18 Lichterfelde 6 32 6 48 7 15 7 48 7 54 10 01 8 47 10 52 5 65 641 4 43 6 49 5 06 7 20 5 34 7 50 Liehterveldc 5 49 805 7 16 921 8 24 1049 9 50 10 24 e 13 05 15 55 1815 7 32 9 55 10 29 13 10 16 00 18 20 S 753 10 16 1050 “13 31 1621 1841 8 00 10 23 10 57 313 38 16 28 18 48 ’?-< 8 17 10 40 11 14 f13 55 16 45 19 05 g J ‘,<4 09 1659 19 19 15 05 17 55 2015 946 «1030 13 01 1551 18 45 Doogsladc Linde 5 37 819 10 42 111 30 L...> 5 51 8 33 1056 t u MV IO ali VI Nieuwe Merbeif, 6 15 8 57 11 20 £12 08 - 12 34 1501 1751 2045 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 too 5 35 on 1U4UHÏ4 8 Hoogstade-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 Tper SUtie 6 45 9 27 11 50 12 24* Tper Statie 4 41 7 23 Loo Alveringbem 9 56 12 42 -15 J0 18 12 Oo»tdii:tikerke f5 34 7 24 10 16 13 52 - Nieuport .t» 55 7 43 10 34 18 20 - Oottunde static 6 54 8 42 11 32 14 20 - - 7- ‘VOO .111» 141J 170I 1933 6 08 8 50 11 13 S12 01 14 28 17 18 2012 VeumeVoorsUd 6 36 a 18 HU 2 12 29 Veurne Statie g 41 923 11 46 '12 34 TRAM VEURNE - OOSTENDE j VEURNE-YPER. TPER—VEURNE 508 6 58 9 50 12 36-15 14 18 06-j Vt-urue-SUlic 445^727 9fO 1024 e 13 05 1 4 1 1 fiJ n »e a - - f 5 26 7 16 .5 55 7 43 10 34 13 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1