IV 45. DiAsdag 3 a October 1899. I I B SS' JAARGANG wai onze kiezing over tot die het kies door 1, 2, Heeft men wel ooit iemand gevonden En io ernstige zaken, zooalg de kie mannen onder de voeten getrapt hebben, nog veel slot tol nadenken leveren. Overtuiging In zake van politiek moet onze over tuiging, ons princiep, de regel zijn van ons gedrag. Iemand die zich als katholiek uilgeelt, als katholiek wil aanzien worden, en zich ah dusdanig onder bel katholiek vaandel beeft geschaard, neemt ook de vcrbindlenis aan, van alles te slacht offeren aan zijn gedacht en aan zijne overtuiging, niet anders inziende dan de zegepraal zijner partij en het welzijn van zijn Vaderland. En *1 is bijzondet in tijden var. kiezing dat die gedachten in weike moeten ge steld worden. Die handelt uil overtuiging, uil prin- De reclamatie togen de kiezing. Volgens bet Advertentie blad, kan de reclamatie dooreenige katholieke kiezers ingezonden, om de herziening te vragen van den uitslag der kiezing van IS Oc tober niet aangenomen worden, en moet zij in de scbeurmande geworpen zijn. En in dien zeilden artikel bekent bol dat er een 'vet’Echil bestaat tusschen hftï mag de katholieke partij in weinige ja- ren van hier bare verdwijning verwach ten. Zekerlijk moet een bestuur zooveel mogelijk aan do neigingen, aan de be geerten, aan den wensch zijner vrien den trachten te voldoen, bm alle scheu ring in de rangen te voorkomen. Maar een goed soldaat zat, in den strijd, zijne wapens niet wegwerpen, noch tol den vijand overloopen, omdat bij meent somtijds van zijne oversten te klagen te hebben, ol omdat de eene meer of de andere hem min of moer vijandig of ongenegen is; indien hij ware man van plicht is, zal bij die ge dachten overmeesteren en den vijand helpen verjagen. Somtijds wordt die hoofdzaak van katholiek, bovenal en vooral, uit het oog verloren, door het gemak van her. baalde zegepralen, en het groot vertrou wen in den goeden uitslag. En de tegenstrever, van alles onder richt wat in het katholiek kamp ge beurt, trekt voordeel 'uit die flauwhar tigheid, veunsl de misnoegdheid nog meer op, beknibbelt en verdraait alles, en, dank aan gemis van overtuiging, ge lukt bij er in onze rangen te breken en eene gedeeltelijke overwinning' te be halen. Mannen, laat ons katholiek zijn vooral en bovenal, katholiek uit overtuiging, omdat onze partij, de partij is van vrij heid, van waarheid en van recht! leggen, in wat betreft de reeks voor welke vijf leden te kiezen waren. Volgens hetproces-verbaal denuitslag gevende der kiezing. beliep het getal vol ledige lijsten der liberalen tol 786, en dit der katholieken tol 771. Daarbij werden gevoegd de onvolledi ge liberalen, ten getalle van 21, en de onvolledige katholieken, ten getalle van 28. De gepanacheerde werden, voor beide lijsten, uit de berekening weggelaten. Het kiescijfer der liberalen bedroeg dus 786-1-21 807; dit dar katholieken 77l 28«=799. Daar M. Pil alléén do volstrekte meer derheid bekomen bad. waren er nog vier zetels te verdeden onder de andere kan didaten der twee lijsten. Deze zetels werden toegekend door de volgende evenredige bewerkingen Liberalen «•-.».-«-i. 807 1 -= 807 807:2 403 3 807 3 269 L 807, 799, 403.5 en 399 5. Door die verdeeling komen bijgevolg twee zetels toe aan elke lijst. Maar, omdat door de volstrekte meerderheid, cr bun éin algen okken worden van die twee, en gegeven worden aan de an- Toepassing der Evenredige Vertegenwoordiging. Vóór de nieuwe kieswet van <2 Sep tember 1895, wanneer de kandidaten den eersten keer de volstrekte meerderheid niet bekomen hadden, moest er overge gaan worden tot eene herkiezing olie ballotage den Zondag volgende op dc eerste stemming. Die nieuwe kieswet heelt voor de go- meentekiezing de tweede kiezing afge- echaft, in alle gevallen als er meer dan één raadslid moet gekozen zijn. Onze lezers zullen misschien benieuwd zijn hierover naderen uitleg te bekomen. Bij toepassing dezer wet werden de p'aatsen van gemeenteraadslid eerst en vooral toegekend aan de kandidaten die j de volstrekte meerderheid bekwamen, i In geval er min kandidaten de vol strekte meerderheid bekomen, dan er plaatsen te begeven zijn, dan worden de overblijvende zetels toegekend bij mid del van eene be»ekening. welke wij noe men dc Evenredige Vertegenwoordi ging- Hoe geschiedt dit? Wij zullen ons bepalen met de toepas sing ie bespreken voor wat onze kiezing betreft. De overblijvende zetels worden ver deeld in verhouding van het kiescijfer door iedere lijst bekomen. Hel kiescijfer, dat is, volgens art. 44 der gemeentewet Het getal stembrie- ven, geldige stemmen bevattende ten voordcele van eene enkele lijst, of van een of meer barer kandidaten. De gepanacheerde of gemengde stem brieven, 't is te zeggen de brieven der kiezers die gesteipd hebben voor katho lieken en voor liberalen, hebben niet kunnen medegcrekend zijn om het kies cijfer te vormen. Het zijn enkel deze brieven die stem men bevatten, uitsluitelijk ten voordeele van de eene of de andere partij, hetzij volledige lijsten of onvolledige, die tol bet vaststellen van het kiescijfer kunnen medegcrekend worden. Eens dit cijfer gekend, en de lijsten vastgesteld die aan de vuideeling kun nen deel nemen, gaat men c v.irdeiling. De dien einde verdeelt men cijfer der toegelatetie lijsten 3, 4. 5 enz. en de mandaten worden toe gekend volgens de belangrijkheid der bekomen quotiënten. Maar, er dient in «die verdeeling in aanmerking genomen te worden, dat de mandaten of zetels reeds bekomen door de volstrekte meerderheid, moeten afge teld worden van de zetels, aan eene lijst toekomende, om reden van de quotiën ten. Voor meer duidelijkheid, laat ons eens, bij middel der cijfers van de kiezing van 15 October, deze verdeeling voor oogen j -2'1- -- die hunne katholieke overtuiging strijd lusschen het goed en het kwaad, kan er wel iemand verontschuldigd worden, van met dien kleinen kant, kwestie van personen voor den dag te komen? Indien men dat stelsel van persoon lijkheden wil inbrongen, dan zal het welhaast gedaan zijn met de verdedi ging van onze hoogste en heiligste be langen, van onze vrijheden, onzen godsdienst en ons geloof, de eenige redens van beslaan der katholieke panij. Den dag op welken men dit stelsel wil huldigen, zal er geen spraak meer zijn van katholieke partij, maar van de partij van X van Z., tegen U of Y. Het is de verbrokkeling, de onmacht, de nederlaag. De sterkte eener partij bestaat in do overtuiging van hare ledea, Indian het princiep, het katholiek grondgedaebt MIU UdlJUCIb Ulfc pi 414 - j den kiezer met geleidt, indien hij slechts ciep, zal bem weinig bekommeren mot j zijne persoonlijke neiging volgt, dan de persoonlijke kwestie der kandidaten, i noch onderzoeken of zulke en zulken bem behagen ol niet. Men ziet in den strijd niet anders in, van den eenen kam, dan de verdedigerc van onze gedachten en onze rechten, en van den anderen kant, den tegen strever die onze vrijheid en onze rech ten bekampen wil; men slaat hem te weere, en men tracht hem den weg af te snijden. En daarom, zal een man met over tuiging, zelfs stemmen of ware bel voor zijnen persoonlijken vijand, indien deze als kandidaat zijner partij wordt voor gedragen. Er is, noch er mag hier geen spraak zijn van personen; 't is het grondgedaebt, het princiep, dat alles moet geleiden en bebeeischen. Eu mag bel wel anders? Ziet eens, in den omvang van onzen huiselijken kring, van onze gewone en dagclijksche betrekkingen, enkelijk be slaande uii eenige mannen, vinden wij er die ons meer aanstaan, de eene dan de andere. En nogtans, om ons leven dragelijk te maken, verdragen wij de gebreken den eenen van den anderen, en eene Vertrekuren tkh den IJFzcs-enweg; «4? vi»n den Buurtspoorweg. f, 00-9 18 13 48 - t 1030 13 01 1551 18 45 IlóogstaJe Linde 5 37 8 19 1042 511 30 13 57 4647 1921 .2 z. •“-'‘’‘’"’"’’1144 1411 17 01 1955 Dc blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met dc post fr. Annoncen 20 centimon pee regel. Do groöte Infers volgens plaatsruimte. Rcchtcilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels. enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ‘(buitenland worden ontvangen door hel Office dePurlicitê, Magdalenastraat, 4-6, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RTCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, on in de Postkantooren. fl October tot 3 «Iurauurl flDOO Kalhoiieken 799:1 799 799 2 - 399 5 799 3 - 266 6 De vier hoogste quotiënten zijn dus Door die verdeeling komen bijgevolg de kalhoiieken eenen zetel bekomen heb ben J L-;J moet er dere lijst, aan de liberalen, met hun derde quotient 269, booger van 2.4 dan het derde quotient der katholieken. Zoo luidt do wel! En wat had er noodig geween opdat de katholieken éénen zetel meer bekomen hadden? Alleenlijk dal hun kiescijfer van negen stemmen verhoogd werd. Hoe meer men du cijfers dier kiezing doorgrondt en onderzoekt, hoe meer ook de lalheilige, de schandelijke handelwij ze der onthouders, der mengelaars, en, zeggen wij maar vlakaf liet woord, der verraders, waarvan verscheidene reeds hunnen judaspenning ontvangen hebben, ----^ dient geschandvlekt te worden. wedarzijdsche toegevendheid bezielt ge- Eenige stemmen meer, en de katholie- heel coze levenswijze. ken bekwamen eenen zetel meer in aon Maar- wanneer men eene geheele gemeenteraad; en die zetel ging toege- partij neemt, die eene groote en uitge kend zijn aan den bijzonderen kandidaat breide vereeniging is van mannen, allen der beiaiigiijke wijk Bewesterpooit. M. mei vetschilligen aard en karakter be- Aug. Demuys. door zijnen maatsebappe- zield, ie het dan te verwonderen, als lijken slaat, en door zijne bekwaamheid, men geroepen is, om eenen keus te den waren man om dat deel onzer siad doen van deze die de panij moeten ge- weerdiglijk op het stadhuis te vertegen- leiden, en om zoo te zeggon de vaandel- woordigen. dragers te xijn m den strijd, dat som- Die onuitlegbare, die onverwachte mige dier mannen, als afzonderlijke per- uitslag der kiezing van 15 October 1899, sunen beschouwd, niet de algemeens die geene kiezing geweest is van katho goedkeuring bekomen? liek en liberaal, maar eene kiezing, waar- J Heeft men wel ooit iemand gevonden i in misnoegdheid, gekrenkt eergevoel, I die wel was voor iedereen? persoonlijk belang en eigen gedacht de En in ernstige zaken, zooals de kie hoofdrol gespeeld hebben, zal aan al die zingen altijd zijn, eene onophoudende I 4 4 15 40 18 32 10 00 18 5» i, nu— —mi TRIM OOSTENDE—VEURNE 5 05 Ti» 10 48 11 18- 14 58 1850 Nicuport »tad S5 57 8 43 11 47 13 10-16 Oo»tduynk<rke ^0 14 9 00 l- Cl 12“ 12 17 Coxyle Ï6H 9 0s 11 IS 13 45 - 10 15 1017 Veurne Markt 1634 9 10 11 14 13 57 - 16 87 1019 6 40 916 11 30 14 03 - 10 43 1035 Brussel G ut L chtervelde 6 31 C irtrmmck D cmude Veurne Adinkerke Duinkerks Duinkerkc Adinkerke Vrurne Dixinude Coi tcmarck Gent Brussel Veurne Stutje Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Hérberg 5 11 Aheringhcm too I Ypcr Statie Yper Statie r Loo Alveringhem -lll'H HBI - 22 13 11 68 8 05- - i- 17 50 - - 18 03 - •"*1- 19 01- i- 19 38 - SI 06- 13 50 9 - - V 19 52 1! 04 13 37 -16 17 20 09 Oostende Static 1’ IVUj>V> v Oostduynkerke Bv 14 9 00 Coxyde Veurne Statie Veurne Statie 5 08 6 58 Veurne Markt J5 U 7 04 Coxyde Oostduinkerke N ie u port TRAM VEURNE-OOSTENDE 9 >0 12 36-15 U 18 06 9 56 12 42 - 15 20 18 11 i5 26 7 16 10 08 12 54 - 15 32 18 24 h 34 7 24 10 16 13 02- *5 55 7 43 10 34 13 20- Oustêude Uutio 6 54 8 42 H 32 14 20 - 17 - 13 52 7 28 - 11 37 15 53-17 44 1325 17 02 - 19 29 1343 17 14 - 19 40 14 «9 17 39 - 20 06-21 40 l 14 50 18 17 - 7 12- 857 1054 308 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 1018 1226 1633 - 18 31 10 45 1255 17 11 1056 13 38 17 22 12 05 14 58 1846 - 1316 1655 2010 5 18 5 35 HoogsUde-Linde 5 49 8 31 10 54 11 28 1409 1659 19 19 - wr 645 n OW JJKAJöüZ* J K AE 1*1 KK ÜA 4K 16 21 18 41 S a |12 01 14 28 17 18 2012 14 35 1725 2019 212 29 15 56 1746 20 40 12 34 15 01 1751 2045 9 46 18 01 1923 20 42 2015 14 38 18 05 - 20 32 -I! 0* 4 09 VEURNE YPER - TPER-VEURNE 4 45 (5-7 27 9 TO 10 24 *13 05 15 55 1815 -2 7 82 9 55 10 29 51310 1600 1820 g 7 53 10 16 10 50 ’13 31 16 21 18 41 - 8 liO 10 23 10 57 113 38 16 28 1848 8 17 10 40 11 14 §13 55 16 45 19 05 - S> 4 1 no ISIS 927 11 50 12 24 15 05 17 55 20 15 «O 4 41 7 23 5 51 8 33 1056 ’11 44 1411 mverin^ucui 6 08 8 50 11 13 4: ia ui Nieuwe Herberg 6 15 8 57 11 20 f 12 08 VeurneVuortl.id 6 36 9 18 H 11 Veurne SUtie 6 41 9 «3 y 1 46 5 18 8 42 6 48 8 56 7 15 9 21 7 43 t 9 49 7 54 1001 8 47 10 52 553 641 4 43 6 49 5 06 7 20 - 5 34 7 50 J->eliter»eldo 5 49 8 05 7 16 921 8 34 1049

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1