Woensdag 8 November 1899. i 46. I 1 56e JAARGASG l)e blad i richten, en in bun vak te volmaken, dat de i en hardnekkiger nog, en Goddank wij stad zouden doen. I den welstand der inwoners vermeerde* ren. Zells moet men trachten te maken Levering en Bestelling. In ons voorgaande nummer, hebben wij gezien dat, in kwestie van kiezing, de zake van personen eene grooie rel speelt, en dat die persoonlijke kweslien zouden moeten wijken voor de hoofd zaak van algemeen belang en de verde diging onzer duurbaarste en heiligste rechten. Maar een ander punt, dat nog veel meer in de weegschaal weegt, hei is de levering en de bestelling bij winkeliets en neringdoeners. Dat is eeno geheele delicate kwestie om in ecu weekblad ie bespreken; en nogians, omdat er daar zooveel over gesproken woidt, zullen wij die zaak, trachten te behandelen zonder in per- soonlijkhedèn te treden en zonder ie mand hoegenaamd in bet bijzonder ta wiilen aanduiden. Welk is het grondgedaebt in zake van levering, bij do inwoneis van kleine steedjes gelijk Veuine, waar geene nij verheid en maar weinig handel bestaat? In zulke steden, de eene leeft met den andere, T is óm zoo te zeggen een ver leggen van geld van de eene beurs in de andere. Schoenmakers, kleerma kers enz. verteren hun geld bij bakkeis, herbergiers en winkeliers, die weder- te leven, ah Eerstelingen op eigen grond, in Vrijheid en Volkrust en om naar T woord uw» Bijbels, te groeien en te vermenigvuldigen. Ons vraag jou, Brit, gen goed of kwaad. Gaat weg, en laat ons blij. Ja dat was uw recht, uw volle recht. En ge moet Brit zijn en eene halve wereld bezitten. om alzoo goedsmoeds en koelbloedig dat vredelievend volk te gaan slaan en dal vreedzaam land te viere en te zweerde te zetten. Chamberlain, uw werk is afschuwe lijk en Godtergend, is eene onreebt- voerdige oorlog En’t beschaafd Europa? En de oude ebristene machten? Zij spelen stom spel,’t schijnt immers dat ze vermoeid van a Vredecongres te spelen. Zy loeren van verre om te zien of hunne belangen in ’t spel niet en komen, ot er geen hair van ’t hoofd van een hunner onderdanen geraakt en wordt, en ook misschien, of er na den val van den overwonneling, geen stuk en zal afmo gen om hunnen honger naar verre be- lingen doen. Wai de I geenen stiel uitoefenen,’ en min of meer Vandaag hebben wij die kwestie van i onafhankelijk zijn in hunne bestellin- I levering in het algemeen beschouwd. In van deze èischen of ten minste een volgend nummer zullen wij eens zien begeeren de neeringdoeners van stad hoe de politiek daar baren steert in i onze draait, en hoe de zaak onder dat oog* i punt moei beschouwd worden. Wij ook. vragen niets beters'dan dat al hei geld dat m stad gewonnen wordt, 1 worde. 't Is hetgeen do groote steden trach ten te verkrijgen met hunnen handel en hunne nijverheid op alle deelen van bet land uil te breiden, met bazars en confec- aan goedkoope prijzen kan bediend worden, en kleederen en koopwaren ten huize kan heitellen. Maar ongelukkiglijk, het verminde ren van de wederzijdsche genegenheid onder do inwoners eener zelfde stad, de zucht naar geld, en bijgevolg, de be geerte om alles zoo goedkoop mogelijk te bekomen; de gedachte, bij velen diep ingeworteld, dat hetgeen van den vreemde komt in alle opzichten beter is; dit alles maakt dat in vele gevallen de neringdoenem, winkeliers en ambachts lieden dar stad veiwaarloosd worden om aan vreemdelingen den voorkeur te geven Doch droevig genoeg, wij zien daar geen verhelpen aan. Die aan niemand geene verplichtingen heeft, handelt naar zijn goeddunken, en beett ook aan niemand rekening over zijne.handelwijze te geven. Met de inwoners onzer stad betreure n wij die manier van bandelen; en wij zijn overtuigd dat, met een weinig goeden wil van wegens die personen, zij in ome stad al bun gerief zouden vinden, en ter trouwe en eerlijk zoudeu bediend worden. En moest het soms gebeuren, dat het een ol ander voorwerp, de eeae of da andere commands hun eenige centen duurder kost, zij zouden toch ook de voldoening hebben van dit geld ver leerd te hebben bij hunne medeburgers; zij zouden den handel en de nijverheid onzer werkzame en neorstigo burgerij bcvoordeeligen, en den algemeenen welstand onzer s'ad vermeerderen. De wederzijdsche betrekkingen tus schen al de inwoners zouden er veel bij winnen, en het dagclijksch leven zou ar door voraangenaamd worden. Maar, natuurlijk, indien onze nering doeners en ambachtslieden willen aan spraak maken op de kalandisc der inge zetenen van stad, dan is het ookeenen eiids bn hunne kalanten hunne bestel- t P^*5^1 VOür ben. zich zoodanig in te lingen doen. richten, en in hun vak te volmaken, dat do hegoede of welhebbende bur- zij op behoorlijke wijze do hun gedane gors betreft, ‘lis te zeggen,deze,, die j berJ^’’In^nkk“-lV°!rfn.: wn», -rïïïir-a.--. --■-'Mfiaaanaii I>© Boers. Ik zilte en besebouwe in Andreas Hand atlas, dat groot en schoon gewesle Waar de Boers, onze verre stamgenoo- •en. nu feilen strijd voeren; ik leze met feioegeo die schoont) namen van hunne bergen de Wilwaterrand, de Zoutpan en de Zandbergen; van hunne wate- fen de Wilgestroom en Zandrevier; 'an hunne steden en dorpen Eerste ling, Vrijheid, Zeerust, Volkrust, Lichten- burg. Rol- en Bloemfonteyn, Rustenburg GD Lydensburg. Wat prachtige door- en doorvlaam- sche, of zoo ge wilt nederlandsche be namingen, die al zoo rustig en vrij, zoo Vreedzaam en Boersch klinken en genoeg getuigen dat de Boers daar Wonen in hunne eigene, ongeborgde en ongeleende zaten, op erfgoed en voor- Vadei lijken grond. ’t Is twee- drijhonderd jaar dat zij 'an ouders tot kinders, daar leven en "eiken. Ten halven de <7* eeuwe, zijn de allereerste naar Zutd-Afrika getrok l;en ’i waren twee Duitschcrs, twee Hollanders en een Vlaming, Jan Van i’asselt bij name. Zij zaten aan do Kaap ei> stichtten daar dc eerste Nederland sche Volkszetting. Naderhand kwamen andere stamge noten bij, meest uit Holland, en mits de groote groei- en vruchtbaarheid van Ot‘S I) eische ras, bevolkten zij langza merhand geheel dal gebied van Kaap- l’-md, en hooger op van Natal, Oranje- Vrijstaai en Transvaal. Zij gingen verder op gaan de geest driftige zielen, de dichters uit Neder land en Vlaanderen, zagen ze in hunne verbeelding, reeds uitwijden en reiken 101 tn Congoland en aldus een machtig en vereenigd Nederlandse!) gebied uit- •paken, strekkende over geheel Zuid- Afrika. Es war xü schijn gewesenzoo zingt *en duitsche lied. Het ware te schoon geweest/ Tc schoon, ja.... vooinamentlijk voor ingeland. Engeland beheert en beheerscht nu oen ruim gedeelte van do wereld, 't En niet genoeg! Men zou zeggen dai hel gaat bij de v°lkeren gelijk bij de mcnschen, waar 0‘ke stuiver zijne gierigheid mtébrengi. ”’et iedere nieuwe bezitting stijgt de begeerte om nog, en rijst de toof-en ^'"jpzucht. Hecht voorde unlanders, daarmede schermt men nu in 't Engelsch w Parlement, maar dat is eenvoudig 'Tino praat, om ’t onrecht te verbloc- 'nt*n. Gelijk men zei in den Volksraad te Pretoria T en is hier geen zake van rocht, maar wel van roof. ^a, dat is'l heldhaftige Boers, uw ^°ud en uwo vrijheid, dat moeten l_ Enge'schen hebben. Gij en vioegt bun maar om verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 tr. Annoneen 20 cenlimen per regel. De groote lotfers volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Püüljcitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. M< n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Posikantooren. 1 ertrekuren van den IJaerenweg van den Buurtspoorweg. fl October tot Januari fiflOO VEURNE -YPER - YPER—VEURNE Veurno-St.Ue 4 45£7 27 9.”0 1024 1805 15 55 1815 *3 Veurne Voorstad 450 7 32 9 55 1029 51310 1600 1820 g Laat ons dus, tegen hoop in, ho- I ook in stad zou verteerd worden; dit zou pen Ten anderen, de lijdingen die ons uit Zuid-Ati tka toekomen, en de eerste dat zooveel geld mogelijk van buiten stad nederlagen der Engelscben, zijn wel i en van den vreemde, in stad verbruikt geschikt om onze hoop te vermeerderen. Ondertusschen zal elke slag dien de Beers aan den vijand toebrengen, weêrklank vinden in onze gewesten; en mocht het gebeuren, hetgeen met Gods hulpe, wij verhopen bei toch *uf tiehuixen in te richten waar men gebeuren, dat T geweld vsn den sterke valle, en T recht van den mindere zege- pra!» Van aan des Kluisbergs kruinen tot aan de Noordzee duinen, even als van Zeerust tot aan Zoutpans berg, zal T Transvaalsch Volkslied op gaan Waai hoog nou o’er ons dierbaar land, Waai, Vierkleur van Transvaal En wee di Godvergeten hand Wal jou ooit neer wil haal Heirnann. zittingen te stillen. Hoe zal de strijd nu uitdraaien That is the question. Tweemaal in vroegere jaren hebben de Boers den aanval der Engelscben afgeweeid En met Gods hulp het is ons di juk van Engeland atgegooi. Nu is de derde kamp aan don gang, de goede, de laatste, naar men zegt, en die uitwijzen moet of Zuid- Atnka Nederlandsen ol Engelsch zal zijn. De oude Kiüger heeft bel gezegd wij gaan eeuen krijg aan die de wereld zal verbazen. Moe:en wij vallen, T zal den overwinnaar eenen kostclijken keer zijn. Lacy Vallen zal wel ’t naaste zijn, en, menschelijk gesproken, de overwin ning schijnt ónmogelijk. Hoe driftig onze herten slaan voor de zege van hunne wapens, toch komt de koele rede ons zeggen dat de Boers voor de over macht moeten bezwijken, datVitjheid eu Volkrust voor hun verloren zijn en dal hun Rustenburg in Lydensburg moet veranderen. En toch, wie weel De Boers zijn een heldhaftig volk en zij strijden voor bun recht en hunne vrijheid God zij met hen De Vlamingen, meer als alle andere volkeren, hebben reden om nooit te wanhopen. Zij hebben ook in 't verleden I gen, I eenen kamp uilgeslaan, gelijkend aan den strijd van de Boers, maar langer I dat zij ook al hunne aankoopen in i leven en waken nog op vrijgevochten vreedzaam grond 3 08 <001 Veurne Statie 1234 1501 1751 2045 6 41 9 23 1146 I I t IS X 5 <8 6 48 7 15 7 43 Veurne Static* Venrue Markt Coxyde Oostduinkerkc Nieuport 6 CO 7 18- 8 42- BrUMel Sent I.ichter.eldo 6 32 Cortemmck Dixmude Veurrie Adinkerko Duinkerk® D linkerke A linkerke y urne iniud« C tetnarek G *nt ussel 9 21 V 49 7 54 1001 8 47 1052 5 55 641 4 43 6 49 5 06 7 20 5 34 740 '■•litervelde 5 49 8 05 7 16 921 8241049 9 46 E Lv.v «V.. ,w Mvpp— 9 18 1346 - 11 37 <5 52 - 17 44 - 13 25 17 02 - 19 29 856 - 1343 17 14 -<940 14 09 17 39-- <4 38 <8 05 1456 <8 17- 4 09 712 - 8 57 10 54 6 45 CS 4 41 7 23 Ilöogstade Lindo 5 37 8 19 1042511 30 18 57 1647 1921 u 5 51 8 23 It'56 :il 44 1411 J"'K 5 6 08 850 1113 ’1201 14 28 17 18 2012 o Kieuw Heiberg 6 15 8 57 1120 J1268 14 35 1725 2019 Veurne Voeteind 6 3« 918 1111*1229 <5 58 1746 20 40 7* Veurne SUtie 6 41 9 23 11 46'12 34 15 01 1751 20 45 TRAH OOSTENDE—VEURNE 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 1850 Nieuport «tad £5 57 8 43 11 47 13 20 -16 <»5S 14 9 00 12 04- 13 37 16 17 2009 [6 22 9 01 1212 13 45 - 16!» 2017 .-6 34 920 <2 24 13 57 - 16 37 2029 6 40 9 26 12 20 14 03- 16 43 20 35 18 01 1928 20 42 2015 10 06 - 21 40 20 32 - 22 02 22 13 11 08 5 05 - 941 11 47 1556 - 17 50 - 950 11 55 1604 - 1803 - 1018 <2 26 16 33 - 18 81 - 1645 12 55 17 11 -<901- 1056 1333 17 22 - 1988 - 1205 14 58 <846 21 06 - 1316 <6 55 2010 22 50 Nieuwe llerbeij; 5 11 7 53 1016 10 50 ,13 31 1621 18 41 Alreringliem 5 18 8 00 10 23 10 57 J13 38 16 28 1848 1.00 5 35 8 17 10 40 11 14 513 55 1645 19 05 HoogsUde-Linde 5 49 in uu»»* --- -- Yper Statie Ypcr Statie F Loo Alveringbem raAU VEURNE-OOSTENDE 9 50 12 36 - 15 14 18 06 9 50 12 42 15 20 18 12 <5 26 7 16 10 08 12 54 15 32 18 24 5 34 7 24 10 <6 13 02- 15 40 18 32 Nieuport ÏS55 7 43 16 34 18 20- 16 00 18 53 Ouiteude aUitio 6 54 8 42 11 82 14 20 - 17 19 52 t 08 t 58 'S 14 7 04 Oostende Statie OoUduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie ■Sl h J o tl 17 01 1955 2 S «f j, B YPER 4 45 ^7 27 782 7 53 10 16 1050 8 VO 10 23 1057 8 17 10 40 11 14 8 31 10 54 11 28 ‘1409 1659 19 19 9 27 11 50 12 24 '15 0# 17 55 20 1.5 M 1030 13 61 15 51 18 45 6 51 8 33 1056 °tl 44 1411

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1