ri I J 1 i I lU I I Woensdag 15 Nov i mker 1809. V» r I N How dom. De Annoncen voor Levering en Bestelling, onder I politieke vijan- hun zweel vruchtbaar gemaakt hebben, De engelschen, tusschen haakjes s 18 5f»e JAARGANG De blad ver; wal katholiek is, wil geen klaar zien in de zaak. Zijne gewone kleingeestigheid speek andermaal door in geheel zijn schrijven. Indiër, er iemand van bekrompenheid van geest mag beschuldigd worden, dan is bet wel die onnoozele schrijve- laas, die me; woorden zooals proles- tantiche geuzen, inquisitie en geloofsvijan den voor den dag komt, in eene zaak waar al die benamingen niets ie zien hebben De zaak is eenvoudig weg deze. De Boers een werkzaam en moedig beloeren sedert langen tijd het rijk en vruchtbaar Transtaai, en zouden er, in plaats van de Boers, hel oppergezag willen in handen nemen. Vandaar de vo log. In geheel de be schaafde wereld i3 een kreet van ver- ontweerdiging cpgastegen tegen da on- rechlvcordige, de schandalige handel wijze vau Engeland Een ieder wenscht de ver edering, de verplettering van dis schrapzucht ige natie; en wij ook, alia kwestie van godsdienst daar gelaten, die, wij herhalen hei, hier mei van pas komt, wij wenschen uit den grond van ens horte, dat, in dezen oorlog, de rechtvocrdigheid, welke sau den kant der Boers is. zou mogen zegepralen, En telkens st kwestie zal zijn van waar heid en recht, zullen wij aan de zijde staan der gekreokten en vriongelijkten, niet uil charlatanisms of om meè te doen, maar omdat onzo partij de partij is van waarheid, van vrijheid en van recht. Wij meenden dat Slimmelien reeds lang doed was: maar noen, hij leeft nog; hij speelt zelfs de eersie viool in dan opsielraad van het Advertentie blad. - Sïet EËberaMsmtss is gered. Het Advertentieblad kan, zoo Tschijnt, zijne viciorie van October niet op- kriigen, en hst kraan en hetswatelt, het bofï en het stolt, en hst bazuint aan de vier hoeken van bet land dat de gtrrooie liberals partij eindelijk uit haar grat is verrezen, en morgen haar hatelijk juk, op Deigie’a vrijgewoiden schouders zal opleggen. En dit alles, och Heere! omdat zij men weet boe er eindelijk iu gelukt zijn vier hunner mannen, door het ach terpoortje der evenredige verlegt nwooi- diging in ’t stadhuis van Veurne te doen binnensluipen. Wij kunnen dit zwetsen verslaan en zelfs verontschuldigen: immers, T is zoo lang geleden dat de libciale vlag’is moe ten binnenblijven, en zij is, buiten ver- wachiing, eena de opene lucht ingegaan; zij kan gemakkehjk, lauie van gewoonte, een zonneslag of eene appelflauwte ge kregen hebben. TSchijnt ook bet geval te zijn met de schrijvers van onzen confraterde kerels zijn erg geraakt in do hersenpan. Zaterdag aanstaande zullen wij voor zeker de hartroerende beschrijving heb ben van het grootsche, indrukwekkende feestmaal aangebodendoor de liberale bermhertigheid, zegt men aan de vrouwen der werkmansgilde. Wij zullen te weten krijgen hoeveel schellen hespe en koekeboterbammen er j daar verslonden geweekt zijn, en hoeveel pinten binnengelapt ter meerdere eer en glorie van T liberalismus; wij zullen, op een liter of twee na, den tranenvloed kunnen meten die uit al die vrouwen- oogea gesproten is» wanneer mijnheer Zoolange men geen politiek mandaat betracht ot vervult, wordt er daar maar weinig over gesproken. Maar wie zich daarmede bemoeit, mag zeker zijn dal -t---- - - al ziine daden zullen besproken wor- steen toe te worpen. en waarzij willen meester blijven, den en dal bij er uroote rekening zal I Wij eindigen dezen reeds te langen De engelschen, tusschen haakjes moe’e-i over «•even? artikel, en drukken den wenscb uit gezoid, ook eeno protestantsche natte 1 o dienen in acht genomen te worden. Het Advertentie blad, dat, tot nu toe, nog geen enkel woord gerept heeft over den oorlog in Tiansvaal, vindt bet aar dig, ja, kan :e:fs met begrijpen dat da Veumaar eene lans breekt ten voordeeio der Bears. Eu onze opsteller wordt verweten voor fanatieke rel, tn voer esnen man met enge gedachten en middeUeuwsch brem bezield!... Dat zijn ten minsten woor den, eti! Wel, zoeio hemel, toch! ■h, omdat de Boers protestanten zijn, daaiom zouden de ’alholieken moeten tegen da Bo- rs zijn. Dat is liberale logiek. En die mannen, gel’jk altijd, trachten de «ken te ver draaien en verkeerd uil te leggen, om maar altijd te kunnen beknibbelen Tgeen hunne poliuekj tegenstrevers doen. Zij beginnen eerst met te zeggen dat de eerwa uitvvijkolingen in Transvaal, zich daar zijn gaan vestigen tijdens do .egeering van Pihps den Tweeden, cm eenen batelijken godsdienstoorlog te ontvluchten. Maar, ongelukkiglijk voor hen, Philips en 1 zij heel dikwijls, uit reden hunner poli tieke geundneid, ran anders verlaten worden. Het geld van icdcren partijgenoot zou moctcii aatizien worden als hebbende i dezelfde weerde als dit der hoefden van oe party, omdat het met hetzelfde in- zicm verteerd wordt vooruit en vooral zijne politieke vrienden bevooideo’.igen. i T Is hetgeen, volgens ons, met go- 1 noeg begrepen woidt. Moesten do hoofden eencr partij hunne bestellingen verdeden onder al de neringdceners hunner partij, och! bet ware voor elk zulk oen mager beestje dal cij er hun nooit geen dank zouden voor wijten. He'.geene hierin bijzonderlijk moet in aanmerking genomen worden, voor bet oogenbliz de kwestie van over tuiging daargelaten hei is van te ovei wegen wie er onze kalanten zijn, en tot welke gezindheid zij behooien. Du wordt zoo dikwijls uit bel oog vet loten. Men wil alles van de kopstukken, bet overige telt niet. En in tijden vsn kiezing, dan gaat het van 'k cn cal voor den dien oie. (ie Tweg(je rggeeide in de 46’ eeuw, vu stemmen, hij en komt nooit naar mijnen j (je volksplanting in Transvaal is slechts begonnen in de 47‘ eeuw. Dus eene eer ste dommigheid. Eene tweede dommigheid. Iedereen die wat op de hoogte is van den tegeu- woordigen zakentoestar.d tusschen En geland en de Boers, weet dat er hier geen godsdienstkwestie in ’t spel is, maar alleenlijk eene zaak van recht en onrecht. Kaar, de schrijver van het Adverten- winkel. En voor een pakje prut ze zouden hunne ziele aan den uuivel ver- i koopen. I En men ziel dan gasten die over den eenen of den anderen kandidaat te kla gen hebben in kwestie van levering, uit wraak stemmen voor mannen die bijna aan niemand den penning jeunen, en bet meestendeel der bestellingen voor bun huishouden doen aan neringdoe- t^ blad in zijnen blinden baat tegen al ners en ambachtslieden van builen stad. Dat noemt men ééns zijn met zijn eigen zei ven! En die neringdoeuers die somtijds klagen, boe bandelen zij? Koopen zij hunne waren in stad, bij hunne politieke vrienden, of wel geven zij ook somtijds den voorkeur niet, om icden welke wij niet willen onderzoe ken, en die kunnen gegrond zijn, aan vreemdelingen, of aan politieke vijan den? Niet dat wij hen daaiin af keuren, verre van daar. Maar indien er redens i bestaan voor hen, dan zouden zij toch t volk, widen hun recht en hunne vrij- ook zoo driftig met mogen zijn, om, beid behouden in een land, dat zij door «ker zifn 'dat j voor de Di»sl«%ulle, endoren den .V.. d'en“j“n *JiW erOTOOlVTeke'ning ui Wij eindigen ‘deren reeds le langen moeten over geven. ar‘*el, en drukzen den wenscb uit misplaatste pretentie van te neringdoeners doen leven. “p-31, «V vragen ook van eenen anderen Hel eenigzte dai men redelijk van ben lichuinnig ce hoofden hunner partij i I n I a. n H Hrn *5 11 fl n A Kk A r I PT t r» WS wmi/fnrv tvr» Akn' gen, in eene caak wear zoovele pun jea 112 01 schiint den Weenaas. Inschrijvincsprijs. 5 fr. ’sjaars; reel de post G fr. Anuoncen 20 centimen per regef. De groote MMrs volgens plaatsruimte. J Recht' Hijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, ülagdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantooren. Xcrtri Ultrczi vnzt den ïJscrenwcfi; vwn den EBuuirtspoot-weg. 1 October tot 3 «Januari En nogtans, T is, volgens ons, eene i -r—veieischen dat iedereen eerst en vooral zijne poli- opzicht van politiek. dat die <0 of elf politieke mannen al de De politiek die haar met alles be- iroeit, die tusscbenkoml tot in de klein io in lie kwestie van levering en be> partijgenooten, het is dat z:j, bij voor st Hing oude: de inwoners eener stad; j kfcuri buline getrouwige kiezers bevoer en dte”rol doet zich ook min of meer deellgen; len eerste, omdat hei hunne gtvoe'en naarmate de hevigheid van xriei!(jen zyo, en ten tweeden, omdat den pilitieken strijd. Katbolieke winkeliers en nenngdoe- neis begceren dat de katholieken bij hen hunne aankoopen doen, omdat, zeg gen zij, de liberalen hunne deur voorbij trekken cn liberale winkels bevoordee ligen. En ’t zelfde zou men mogen zeg- gm van onze tegenstrevers. En in een algemeen oogpunt be schouwd, zou dit kunnen en moeten aanveerd worden. ’i Is ten anderen geheel onpö.itic* van uw geld te dragen bij lieden, die het maar zullen gebruiken om uwe po- lnicke gedachten te bestrijden, cn uwe politieke vijanden aan hel bewind tc Maan 'ons dunkens, is het ónmogelijk dat zulks v.itsluitelijk van beide kanten besta. ii- Id die zaak van levering cn bestelling komen er toch zoo vele bijboorige kwes- tien du vraagstuk moeielijk en inge wikkeld maken. Den eenen keer het zijn zaken vanla- milien, liberalen en katholieken die onderling verwant zijn; den anderen keer, T zijn de gedachten van de vrouwe van huis, die denkt, dat men in zul- ken winkel beter gediend is dan ir. eenen anderen, of dat men hel bcnco- digdo voorwerp slechts in die plaats kan bekomen; ernc derde keer T is de meid die meester gelat n is, en die den vooikeur geeft, en bij madame de win kels opbemeh waar er meest drinkgeld valt, of waar zij meest bcholt en go- v'.eid woidt; eene vierde maal T is de kwestie van wederzijdsebe kalandise, van commercie met bloedverwanten, an dere keerer. nog, ‘t is.... nu, wij zullen er van uitscheiden, want eene halve ga zette ware niet voldoende om al de re dens aan le halen die in dexe zaak zou den kunnen bijgebracht worden. En om de waarheid te zeggen, wan neer wij eens nadenken hoe de zaken in onze stad gelegen zijn, dan moeten wij bekennen dat van beide politieke pa. tijen, het geld bij de neriogdoeners weg en weder gaat. zooals wij in het begin reeds zegden, tiek» vrienden zou bevooideeligen; Da:”is ónmogelijk. j k.a,l« <’al de neringdceners niet al te Hel eenigste dat men redelijk van ben licbuinnijj ce hoofden hunner partij of s'e zaken, speelt natuurlijk eene groote j£an ejSCheu, zoowel ais van ade andere hunne partijgenooten zouden bescbu’.di- keur, hunne getrouwige kiezers bevoor- etst*. 3 08 Veurne Statie 6 41 913 1146 4 Oostende Statie i Ooctduynkerke* Coxydc Veurne Harkt Veurne Statie -2 6 48 7 15 7 43 i r i n m» ;,»rrr*«e«nat,^g.f 856-1343 HU- 14 09 17 39 - B. asset Gent Achtervelde C 32 Coi temaick Oixmude Veurne Adiiikcrke Biiinkerke linkerkc A linkerse V urne A xiuude 'rteinarck G »nt B uwe| 11 37 155»-11 44 13 »5 17 OS-10 19 19 40 10 06 -*1 40 1113 11 08 5 05 - 17 50 - 18 03 - 1831- 19 01- 11 90- 1110 TRAM OOSTEND5—VEURNE 5 85 7 43 10 4'. 12 18-14 ?8 0- Nicnport RUd 4557 8 43 11 47 13 30-16— 19 53- i<. 14 9 00 13 01 13 37- 16 17 3009- f6 3» 9 98 12 13 13 45 - 16 15 3017 - 1 6 34 930 13 34 1357-16 37 3J39- 6 40 9 36 13 39 14 03 -16 43 »U3»- - Yl’ER—VEURNE 9 50 10 24 ,13 05 15 55 18 15 S 55 103951310 1600 18 20 g -113 31 1621 18 41 £13 38 16 23 18 48 ?a Goiy.le Ï5 36 7 16 io 08 13 54 - 15 33 18 34 Oastduinkerke 15 34 7 14 10 16 13 02 Nieuport ^5 55 7 43 10 74 13 20 6 54 8 42 B 32 14 20 -H 19 52 11 44 4411 17 01 19 55 S 3 ...1 1428 1718 2012 j> Veurne Statie 5 08 6 58 Veuine Markt *5 14 7 04 Goxyde C Nieuport Oostende statie -urmryii»» 1 VEURNE-TPER 4 45 #1 27 7 33 753 1016 1050 800 10 23 1057 .51338 16 28 1848 6 17 10 40 11 14 113 55 16 45 19 05 HoOBStmle-Linde 5 49 8 21 10 54 11 28*14 09 1659 19 19 - 937 11 50 12 34 1505 17 55 20 15 434^ s* 7 Ij 441 7 33 946 «1030 13 01 1551 18 45 ►- Hoogstade Linde 5 37 819 1043^11 30 13 57 1647 1921 -El; Loo 551 833 1056 - - Al-cringhem 6 08 8 50 11 13 Nieuwe Harber;; 6 15 9 57 11 20 i 12 08 14 35 17 25 2019 VciirneVoorsUd 6 36 918 1111 s1229 25 58 1743 20 40 Veuriié Statie 6 41 9 23 J 1 46 '12 34 15 01 17 51 20 45 "ii-ni i - i iTinrt 518 5 35 6 45 9 50 12 3C-15 14 18 05 9 56 12 43 - 15 20 18 12 15 ’.0 18 S3 16 00 18 52 Veurne Statie Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 511 Alveringhem Loo Yper Statie Tper Statie f Loo Al*eringhem i Da: is ónmogelijk. (*•.- •- tl-wv.,v.e „iv. 9 46 e »-08{8 IS 46»801 TRAM VEURNE-OOSTEKDE 7 28 ------ 8 42 9 21 9 49 7 54 10 01 8 47 10 52 5 55 641 4 43 6 49 5 06 7 20 -5 34 50 A chtervelde .5 49 8 05 716 921 8 24 1049 192» 30 42 29 15 14 38 18 05 - 20 33 -“«J - 1450 18 17 - - 409 7 12 - 857 1054 941 11 47 15 56 9 50 11 55 1604 - 10 18 1216 16 33 - 10 45 12 55 17 11 - 10 56 13 33 17 33 1»»* 12 05 14 58 1846- 13 16 1655 101#

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1