A A 11 1 1 ‘I Woensdag 22 NovmóEn 1899. a De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post C fr. Annoncen 20 centimes per regel. D? grootn 'etters volgens plaatsruimte. D zxzs J-» r*1 zi 1 I 1 rv irv L’.svi Xr -Hl onnt f'/Ann»»li i L’k* niimninni: vnrvn -.>.i;r..l? on inn cn ik gaarne i eenvoudige reden, dat de zusters die op de verkoopsom, tot beloop van de som Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-Js, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office öb PublicitS, AT ag dalen astraal, 46, te Brussel. f i Onderwijs. Ia ons laatste nummer schreven wij dat er, over jaren reeds, eene plaats van onderwijzeres in de gemeenteschool werd algesebaft, omdat hel getal leer lingen te klein was om drie onder wijzeressen ie behouden. Wij zegden dat het wederroepen van de op wachtgeld gestelde onderwijzeres, jaarlijks 6 oi 700 franken meer ging kosten aan stad. En weel ge wat het Advertentie blad daarop zegt? Dal de stad het algelijk zou moeten doen. Want, zegt de schrijver, wierd die juffer wedergeroepen, dan zou zij toch in stad moeten terugkomen wonen, en de inwoners zouden er dus nog profijt uit trekken. Zeere, zeere, heeren var. den ge meenteraad, niet een, maar veischeidene nutielooze postjes gemaakt, en vet be taald, zulle Do neringdoeners zullen er meê teven. Dal is een, keer een raisonnementje eh, van gespaareame bestuurders Maar, 't en is al dat niet. Weet gij waarom, volgens het Adver tentie blad, de Veurnaar van die nieuwe plaats niet wil weten jWaaiom? Wel de mat-ceurkens die moeten weg gaan met het vet Daar Lgt do knoop, ’t Zijn de masco-jr- kens die in den weg staan van onze godsdienstige liberalen De maroeuikens gaan met het vet weg, zegt de opsteller van 't Advertentie blad. Weel wel, brave man, dat indien de zusters zich met liet onderwijs niet be moeiden, dit onderwijs jaarlijks verschil- lige duizende franken meer zou kosten aam zou, op verre na niet, tevreden zijn met hetgeen aan eene schoolzusters betaald wordt, ’k late nog de andere onkosten waren. En zou het dan beter zijn dan nu i min bekwaamheid beait omdat zij het kleed eoner klooster zuster draagt en mei in wereldscbe jufvrouw gekleed gaal De opstellers van het Advertentie blad, die toen zoo kadullig bunnne pootjes ingetrokken hebben gedurende geheel den kiesstrijd, om de biave kiezers niet do verschrikken; die vuur en viamme spuwen, als wij, van verre maar durven laten booren dat liberalismus en gods dienst strijden tegen elkander gelijk water en vuur, beginnen stillekens aan hunne pootjes uit te steken, en 't zijn de masoeurkens die de eerste bollen moeten keeren. Opgepasi, jongens, of ge suil op uwe kneukels krijgen van uwen baas. Iniusschentijd zullen der masojurkens die zoovel goed doen, en van wie soms zooveel kwaad gezeid wordt, voorigaan, met, getrouw aan hunnen roep, en aan hunne edele zending, aan de binders onzer stad welke hun zijn toovertrouwd, een degelijk onderwijs en eece gods dienstige opvoeding te geven. En bet gemeentebestuur zal wel doen van zijn verti ouwen te bewaren aan die zes of zeven nonneaonderwij'-eressen, waarvan het Advertentie blad met min achting sprakt omdat die bekwame en nederige kloosterzusters zooveel zorg dragen over de opkommend» jeugd, en hierom allen eerbied en allu achting weerdig zijn. SO'3 JAARGANG 1 October tot 9 Jauuuri S&OO J VÏÜR.VÏ-TPSR Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKABEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Poslkaniooren. i ni"« rwnr i Vertrekuren van den IJtermweg <£e van den Iffuurtspoorweg. H>c Msimer. Dinsdag werd de wetgevende zittijd voor 1899-1900 geopend. Het bureel der kamer werd in zijn ge heel samengesteld gelijk in den vorigen zittijd. M. Beernnnrl, voorzitter, deed de vol gende aanspraak MM., voor de vijfde maal draagt gij mij de eervolle taak op h voor te zitten. Deze eer is ook een last die, op mijtten ouderdom, zwaar wordt. Om hem te verlichten, zou ik gaarne mogen rekenen op de medewerking van u allen, en vraag ik u mij to belpen de vrijheid van het spreekgestoelte, die ons gemeenzaam erfgoed is, te doen eerbie- etad dan nu. Niet eene onderwijzeres 1 d’Ken- De pas geëindigde zt V ijd is meer lang - durig en woelig dan wal vervuld ge weest. ik hoop dat, met de hulp der Voor zienigheid, de ziuijd die thans geopend welk niet touden betaald iijn, maar niets meer Dus.... En spreekt eens de liberale eigenaars over de afschaffing van bet Eigenaars in de voorrecht, ge zult iets hooien En l euine-Ambacht, artikel ge- nogtans het zijn de katholieken die do ._jj. afschaffing sedert verscheidene jaren vragen. In bel tweede punt vindt Ons Blad hel ooredelijk dal de pachter de grond en wateringlasten, de verzekeringen moet betalen. Men kan daartegen op komen; maar iedereen weet dal dit ge bruik voor alle pachten, van huizen zoo wel als van landen, zoo diep in de ge woonten geworteld is, dat het aanzien wordt als deel makende van den pacht. 3’ De pachter moet het vervoer van materiaal doen, in geval van heistelling ol hcrbouwing der hofstede cn de kost aan de werklieden geven. Dat is weer al mis. Iedereen weot dal op eene hofstede de herstellingen I giootendeels bij enterprise gedaan zijn, en dat de landbouwer naar weinig kosten van heeft. En voor de verbetering van zijne stallen xal de pachter heel geerne eenen kleinen onkast doen. 4’ Wat het boomenplanten betreft, waartoe dient hunne opbrengst Om de onkosten van herhouwen of herstel ler. der hofstede te betalen, zonder op slag van pacht te eischen. Is b®t zoo kwalijk dan van boomen te planten En ook, wij zijn overtuigd dat de scha de door do boomen gedaan, met in zicht fel overdreven wordt. En nu n' 5. Doste jongen, toch! Gij hadt veel beter dat tonneken niet aanste ken. Wij kennen wel eigenaars, zelfs te Veurne, die zulke verfoeilijke voor waar den over de jhcIiI in hunne pachtbrieven zetten; maar, heilaas! voor u, het zijn van uwe beste vrienden ’t zijn liberalen! Gij hebt dus eene schoone gelegen heid gemist van te zwijgen. En nu, voor hel laatste Wat beteeko nen die vette kiekens, die haver, tarwe, stroo en bijzonderlijk dat hoofdkleed van 1500 frank? Weet de schrijver dan niet dal dit alles sedert lang atgesclisft is en niet meer bestaai? Weet bij ook niet dat eene der laatste hotsteden, waar het boofdkieed in onze streek in voege was, toebehoorde aan eenen liberaal, die daar door geen pachter kon vinden en zeil de hofstede moest gebruiken? Gij ziet dus, beste lezer, wat men al gelooven moet over dien monsterachti- gen pachtbrief van eene klerikale fa milie. Wat nu de vraag betreft opdat do wet van langsom meer op de hoogte van niet; en indien eene gediplomeerde on- van hunnen toestand, wel in staat zijn 'j derwijzers daarom om hunne zaken zelve te regelen met u—-~J-- - 1 den eigenaar, zonder uwe tusseben- komst noodig te hebben. Zij kunnen die beter missen. Gij wilt bier een werk van socialist komen verrichten; pachters en eige naars tegen elkander opruien, om dan in troebel water te kunnen visschen; maar iedereen zal klaar zien in uw spel, en u den rngge toekeeren. den pachter aan te slaan gaande vorm van rechtspleging 'vel m het Landelijk Wetboek hetgeen j de pachten zoude regelen, dat is, volgens then noemtu“‘ van den ons. eene onrr.ogeliike zaak. De wet kan eigenaar, i De Kamer heeft gister met de nieuwe kieswet gedaan gekregen. De tweede stemming zal vrijdag plaats hebben. gebraelHdoorMirf betaling dcr’pachtsom, het zijn deze die de oerwaarden van En wij verzekcirn u, achtbare t-ebrij- dé bekwaamheid ecuer onderwijzers be- De Konster-pachtbrief van Ons Blad In het nr van 5 November vinden wij een artikel over de pachtbrieven in de streek van teekcr.d Een vriend van de Boeren. Maar zou de schrijver soms niet eer der een vriend der socialisten zijn De iandpachters ophitsen tegen hunne eige naars, is dit geen socialistisch weik De wet ter hulpe roepen om alles te regelen, de persoonlijke viijbeid v«n handelen en gedachten weg nemen, is dit ook niet ten volle overeenkomstig met de grondbeginselen van bel socia- lismus Vooruit zou niet beter het artikel kunnen eindigen hebben, dan de schijver het gedaan heeft. Klagen en jammeren over hei lot der landbouwers, dal kan de korrespondem gelijk alle liberale veelbelovers en nietgevers, maar de hand aan ’t werk slaan om ze!I verbete ringen bij ie brengen, middelen inspan nen otn den toestand, welken, wij be kennen bet, niet schitterend is, te doen veranderen, hall!.... dan zijn ze niet thuis.... Menigvuldige bewijzen zouden hier hier kunnen onze gezegden staven, en dit zullen wij later wel eens doen. De schrijvolaar weet ook nog van wet te spreken, om zoogezeide uitstrooperij te doen uitscheiden. Maar er dient ge zegd te worden dal die persoon zooveel kennis heeft van het Landelijk Wetboek, flls een blinde van kleuren. Dit zullen "ij verder bewijzen. Nu ter zake. In plaats van te komen van eene klerikale familie, zou die schrik lekkende pachtbrief soms van eene liberale familie niet komen Dio vraag >s zeker niet onbescheiden; want dc liberale eigenaars zijn algemeen gekend door hunr.o liefde voor de pachters. Iets dat zeker ie, is dat de punten van den Pachtbrief riet uit een en denzelfden akt tornen. Voor wie wat bekend sfaat met de gebruiken der streek, is dit klaar en duidelijk. Eene verzameling van de meest tergende voorwaarden uit versebillige pachtbrieven is bet en niets anders. Laat ons eens de verschillige punten onderzoeken. In het eerste vinden wij dat in geval van nielbetaling op 1 Baafmisse, de eigenaar het volle recht beeft, ten allen lijdo en stonde, de goe deren van den pachter aan te slaan en verbeurd te verklaren zonder vooraf gaande vorm van rechtspleging Geheel dit punt is onwettig. Er bestaat Hei voorrecht van den ons, eene ónmogelijke zaak. De wet kan geniet, in geval van verkooping te weeg overeenkomst tusseben twee partijen, en t zijn, allen hun diploma van onderwij- gebracht door niet betalin.g der pachtsom, het zijn deze die de voorwaarden van zerCs békomi n hebben schuldig voor de drie laatste jaren pacht ver van Ons Blad, dat onze landbouwers, pekenj wort]t V0Jgens bare kleed oi En zou nei aan oeier zijn aan nu *ua».o Gij zult ons toeiaten, niet waar, van ’s* vruchtbaar zal zijn voor het welzijn er sterk aan te twijfelen. En dit om de van oas dierbaar Vaderland. liet voorreciu v»>u uuu v*»a> vvuv eeovuuui^u reuen, uai uc zuaicis uiè waarbij deze het voorrecht zulks niet. Een pachtkontrakt is eene met |)et aangenomen onderwijs gelast zeros békomi n hebben. 3 08 Oostende Static 18 31 Veurne St?tie 4 Coxyde Veurne Markt Veurne Statie <8 01 19!» 28 42 2013 aC-* 14 32 18 24 15 4« 18 32 15 00 18 52 Aussei Gent hichterreide Gortemaick biimude Veurne Adiukcrke ttuinkerkc rinkerke Alinkerke *'urne U xrnude J*”1 temarek Gen t Brussel 5 18 e 32 e 48 7 15 7 43 7 54 10 01 8 47 1» 52 6 55 6 41 4 43 6 49 5 06 7 20 5 34 7 59 J;iohtcr»elde 5 49 8 05 7 16 921 8 24 1049 TRAM VEURNE-OOSTENDE 9 40 1 2 39 - 15 14 18 «9 56 12 42 - 15 20 18 12 - Coxyde 24 26 7 16 10 03 1 2 54 - - Oostdnmkerke f 5 34 7 24 10 16 13 tl Nieuport 74 55 7 43 10 34 13 20 - 6 54 8 42 11 32 14 10 - 17 19 52 YPEI1 -VRURNE »?9 10 24 .13 65 1555 1315 9 55 10 29^'1319 1600 1820 g - - “1331 16ÏI lg41 13 38 16 28 18 48 ^-ej Veurne SUtie 5 88 58 Veurne Harkt J5 14 T 04 Coxyde C Nieuport Oostende Uatio XUiO 4040 a 11 14 11355 <C45 1905 g 831 10 54 11 28 *14 09 1G59 1919~ 1224’1505 1755 2015^3 <030 13 01 1551 1845 17 01 19 55 n a j Venrn* Sta tre 4 45 rR.7 27 - 732 7 53 10 16 1050 8 00 19 23 10 57 817 1040 1 r 927 11 50 12 24 - t'ti g 2 4 41 7 23 - - - Huog.la.le Linde 5 87 8 19 1042 511 30 1357 1647 19 21 .3 S 1 K R4 O 90 4 4 4 4 W «4 n KR 918 12 46- 7 28 11 37 15 31-17 44 1325 17 02-1» 29 13 43 17 14 - 19 49 14 t» <7 3» 20 09 21 49 14 38 189» 20 32 22 92 1456 1817- 4 09 7 12 - 857 1054 22 13 11 08 »U- 9 41 11 47 13 56 -<7 50- 9 59 1155 16 04 - 18 63 - 1018 12 26 16 33 - 18 31 - 16 45 12 55 17 11 - 19 01 - 16 56 13 33 17 22 - 19 3S- 12 (15 14 58 18 16-2106- 13 16 16 55 2010 22 M -wbsGSEZS.^^ - TRAM OOSTENDt—TIURNE 5 05 7 42 <9 48 12 13-14 18 8 30 Nicaport «tad S5 *7 8 43 11 47 18 20-16— <9 52 Ooatdayokark.* V o 14 9 06 12 04 13 37 16 17 20 09 f6 22 9 08 1212 1345-16’5 2017 ^6 34 9 20 <2 24 13 37 - 16 37 2029 6 40 9 26 12 30 140»-16 4» 20 3» Veurne Veurne Voorstad Nieuwe Berber 5 11 Aheiinghem 5 18 Loo 5 35 Hoogsfade-Lindv 5 49 Yper Statie 6 45 Tper Stati*» P Lot/ 5 51 8 33 10 56 *1144 1411 Alferinghcm 6 08 8 50 1113*1201 <428 1718 2012 Nieuwe Berber?, 6 15 8 57 11 20*12 08 14 35 17 25 2019 V-iirns». ®r«t»d 6»6 918 1111 ;18 29 15 56 17 46 20 40 V C 14 n it m i 1 - a I w - 1 rt 1 i 6 69 8 42 8 56 9 21 9 49 (jCriCCL Uil puin ÏO ---- - eJ 4 949 5 51 8 33 10 56 6 08 8 5» 11 13 Nieuwe Berber?, 6 15 8 57 11 412 08 »ni,,f ft o® n 4 o j .4 i Si a on 6 41 9 23 11 43 '12 34 15 01 17 51 20 45 ---1 '•'^Vlluat I WMM» <Z»J WWW-- -- 4— .az»/* A^annl/nmef lnac/>hon In'On narfiinn OH tl„^ i'2 1 f i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1