s I I i I I r v r I i /I LI IHc "r i 'S f T I IV 52 a o A S6' «M ARGAKG sM-ati Volgens de statistieken, is het be longziekte en de pest veel oiidei de run Welnu, do dieren blijven op de kooi- wal pende aanvraag der oudeis, dat zij er de albraak der rund- volk laat zich geene appe s voor citroe nen meer En daar in de bewaarschool verschei dene gediplomeerde onderwijzeressen Na eene lans gebroken te hehhen ten voordeele der E. V. schrijft M, X dat het Is dat met voldoende, en hebben de liberalen 'eden van klagen in zake van want, zegt bet spreekwoord die het gevaar bemint, zal er in.vergaan. «Snöeffwljs. Wij dachten voor eenigen tijd onze pel aan vele gevaren van ziekten bloot stelt. De maatregel dus, door den 'i de oorzaak is, en kun z-jn ziekten, bijzondei lijk van pootplaag cu van long worm. Dimett zijn zeits gestor ven van 1 voord. En ware bet hout zoo onsena- delrjk. waarom nemen Frankrijk zulke strenge maattegelen it- gon dezen invoer. op andere gemeenten geves igd. Zulke kinders werden in'1 getal medegerekend. Er bestaat in onze stad geene aange- noméne bewaarschool. De bewaarschool der blauwe Nonnen is eene vrije school, die geen centiem kost aan stad. Over f; was er slech cine sehuo’ voor knech jes de gemeeme-cóoo1. Zij telde dus veel meer leerlingen dan nu, nu dal er nog eene aangenomere school voor knecht jes bestaat Ei waren slechts twee onderwijzers. Waarom hebben de liberalen, die be weren zulke groove voorstaande/s te zijn van Let volksonderwijs, alsdan geen deide onderwijzer inde lagere schooi benoemd En r.u dal er in die school min leer lingen zi’n dan onder he’. liberaal be stuur, zouden zij willen dat de katho lieken doen, hetgeen zij. in hunne lange jaren bestuur, niet gedaan hebben, waarschijnlijk, mag men denken, omdat zij he: met nobdig oordeelden. 1- dat redelijk De 6 kinders die afgetrokken waren was. Ook nog om de volgende reden. hel Advert entte blad. Wij hebben van de gemeenteschool voor knechtjes geen gemag gemaakt, omdat iu de peonetwist vau het Adver- en tentie blad van die school geen spraak 1 liberate cihuuci- »uu<* --- 1,1 e liberale erjkpers scliaapskooie 1, welke uit Amerika en 1 naar Engeland, over zee, ge- j zonden worden. i s len waar het reeds tiaar 10e belt et. zich vei mengelen met het soctaiismus.. En dan is het de dood voor goed.... Wij gclooven niet dat zulke partij aanspiask soa kunnen maken op bet bewind van het Land. Van eenen ande ren kant, zijn wij nog met rijp genoeg vooreen socialisten best uur 1 Zoo dat wij 1900 nog al gerust te gemoei zien. Va school gehouden woideu tot de eluc \an tien jaar, en da: de ouders vet plicht zijn ziekten door net buui Inge- er hunne kinders tot dien oudeidom te laten, willen zij er hunne jongere kinders Engeland eh aanveerd zien. j Gewoonlijk, en in algomeeneti regel, verlatende kinders de bewaarschool ten Deze twee lauden beschermen den laatste aan hun zevende j-iaten bet is landbouw zooveel zij kunnen, en ziet! maar bij groo/e uitzondering en op dun in Erige/und map/iet hout nooit aan komen, en in Frankrijk [moet het dienen j blijven tot bun achtste jaar. tot liiandhout. Wat bewijst dit? Uit dit ahes moeten wij dus besluiten zijn, is dit laatste jiar voor de kinders dat dn bout ver van onsetiadeiijk te ook niet verloren, zijn, onze reeds zoo beproefde veesta- „aI aaa aa.,.v«,a .,k.A w./Jzt/vn KIaaI, 1 voor de katholieken eene plicht is aan heer I de liberalen ie laten recht wedervaren, minister van landbouw genomen is, is vooral betrekkelijk bel lager onderwijs, dus ten volle goed te keuren, en wij tandigheden, het Belgisch volk al tend dat in de voornoemdee streken de n#i r, -“’I links omkeer uusken ?Neec, longziekte en de pesi veel onder do ran onze wetgevende kamer heeren liberalen, ge zuit, nog van dezen j deis bestaan, terwijl de schapen aaage- Lw_., \z~ '2"" K"t j daan zijn door de longwüimen den bin- door den Senaat ge- za| nog voor 1900 r.iet zijn. Gij zult, kei (pootplaag). heken, nog een deel krijgen aan de j en gedurende 3, 4, 5 soms 6 weken of J J 1 1 er ook hunne vaste en vloeibare uilwerp j Wij vragen ons af waarin de rechten iaden onze landbouwers aan, zulkdauig der liberalen gekienkt worden in hel hout pp hunne bolstede niet te brengen; lagêr onderwijs? 1900 De evenredige vertegenwoordiging is eindelijk door J- *-- aanveerd, en vele wijzigingen stemd worden. Wat er nu uit deze grondverandering van ons kiesstelsel zal voortskomen, ware moeilijk en vermetel om zeggen. Als men de lange redetwist wil door loepen die.ovet deze belangrijke kwestie onze kamerheei en weken eti weken heelt verdeeld, dan vindt men bijna zooveel verschiilige gedachten als spiekers: volgens do eenen, is het de ondeigang, de verplettering der katholieke partij; volgens anderen is het eeu middel door de katholieken bedacht om eeuwig aan het bewind te blijven! Tot capita lot tensus. De waarheid, meenen wij, zal, zooals ahijd, tusschen detwee uiteinden liggen en daarom durven wij met gerust ge moed, met of zonder nieuw kiesmachien de kiezineen van 1900 vei wachten. Wel is waar, en dit is het eerste en onveimijdelijk gevolg der nieuwe wetge ving, bet libcraii«mus wordt uit zijnen doodslaap gewekt. Opmerkzaam immers 13 het dat die oude sloore van ’t doctri- narisrnus zoodanig versleten en vergeten was, dal zij, wilde zij* nog iets zijn, zich verplicht gevoeld bad haar verslo kerd lijf aan de roode slims van bet socialismus te binden. En ziet, met die onverwachte wet, schept de sukkel w< êr nieuwen moed; r.u zij hoopt weer wat zetels te kunnen inwinnen, zult gij den liberaal alle vorige verbonden zien afzweeren en looped en werken zoo- als vooiheen voor eigen baat en buit. Die verrijzenis echter is vaa aard niet om ons te groeten schrik aan te zetten. Het Irberalismus is en blijft een groot hjf zonder ziel, eene politieke partij die deze eigenaaidighóid bezit van geene programma te hebben. De lijden zijn voorbij dal men het volk kon opruien met enkel ie roepen. Weg met de papen 1, lieden vraagt het volk naar beter en gezonder redens vooi aleer eene regee- nng omver te werpen. Het Belgisch volk zal in 1900 het zes tienjarig bestuur der katholieken wik ken en wegen, en bel zal, wanneer de liberalen opkomen, wel eens willen we ien of die mannen uit het graf wel iets anders medegebracht hebben dan dit eeuwig en doodversleten d bas la ca~ lotte het ccnige punt hunner strekkin gen waarop zij ééns gerecht zijn. Nu, dat wij een geiuimen tijd de katholieken aan liet hoofd gezien heb ben, is bel uit, bij het volk, met cj die zoutlooze schrikbeelden van inkwistie, van biandstapels en vervolging, waar mede mor. den kiezer cm den tuin wist ie leiden. Iedereen heelt nu n e. eigene oogeji kunnen bes'atigen dat, durende deze vijftien jaren, lederen, op gods dienstig gebied, volkomen vrij en vrank geblev n u, en da; er noch jood, noch piotestan', north zelfs geen enkel vrij denker gebrand of gebraden is ge weest. Neen, onze ka ho’ieke meerderheid heelt iu alles onze gr oud wettige viijhe- den zo’gvuidig bewaard en gehandhaafd Op soemai gebied nenben zij ten voor deele der werkersklas, honderdmaal meer gedaan dan al de liberale cabiuei- I Goedkeuring der Gemeentekiexing. In bare zitting van vrijdag laatst1 heeft de bestendige afveetdiging de ge' Tijdens” het liberaal gemeon’X'bcstuur moetueluez tig van Veurtie goedgekeurd.- Mei de gelden van een ander scto'cn gioot die: der optictn-:!; en rieuwz plaatsen maken, daarin arju onze liberalen smrk; maar mui eigene penn'ngen een onderwijs in- onscimileiijk ie zijn. En inderdaad, ver- richten? Neen, neen! dan zijn ze niet sclreidene feiten in onze pioviucie L.:- meer ’1 Luis wijzen klaar en duidelijk, dat-dj; nout M. X is-slecht ingelicht, wanneer hij vari.-onijiige schrijft dal de kinder» in de bewaat- pootplaag En men zou meunen, dat, in zulke omst met eens zou links omkeer makel; ?Neeu, W’oiIlSOAG 13 meer bedriegen door uwe holklinkende j dieren, en zijn er altijd, zich aan booid j --k«> ,.,,l l-i-jri «n tufnl- het hAvindfln »ii ruflAri Si» «letm aan un. wiMicht in uwen lanteern; bui wil ow zonde overzeilen; de kiemen der ziekte e ":r.~a kennen. J zullen in bet bom d.iugen, mede ge- Zoolang gij niet geen vast cn duidelijk. 1 spoeld door de vloeibare uitwerpsels, '..„„....ii/Ami «mi ph hint’ oil oi> ïtillpn <»r ir. bewaard Ter bestemming gekomen, lost men de dieren, men breekt de kooien af, hei buut, welk, kan dienen tot den- verkoop, achtereindebet beste niet sal vsi-:| wordt gedroogd en verkocht na om- van bet getal leerlingen der gemeente- len waar hel reeds naai toe belt et. zich i smelting. Het zou dus moeten onsc'aa- rae sjesschool zijn geene kinders van deiijk zijn. Maar is eet wel mogelijk oabu wonende huisgezinnen ofschoon eene degelijke en volkomene ontsmet ting te doen? Bevoegde mannen, veeaiten, ant woorden vlak weg van neen. Hei is inderdaad onmogeiijk op de gewone manier de cnifimeliitig te doen van het binnenste van het hout, hetwelk nogtans lijd waren er twee vrije bewaarscholen; zou r.oodzakelijk zijn. de tweede was liberaal; maar eilaas! bij En gebruikt men andere middels, dan gtbrek aan liberale mildheid, is die zijn do onkosten 10 groot volgens de twee- e bewaarschool verdwenen en bet weerde van bet bóut. luk..: 1 is veik-jcnt en in limmennans- Daai bij zeil de oppervlakkige out- werkwinkel veranderd smelting kan moeilijn gedaan zijn; want meest altijd blijn oen vaste uitwerpsels aan liet hout kleven. Men ziet Ons dat dit hout ver is vau De blad verschijnt dun Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’slaars: 'i e' d<- post O fr. An i mumi 20 centi-a-n tier regel. Ds groots volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een ?«r 10 cent. - Afzonderlijke nummers voor irtik is. 20 fr. het IOC. Dc Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen: en ‘tbu.lcniand woraen ontvangen door het Oificl ue PuèucrrÉ, .'lagdaienaslraat, 4G, le Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKZ.GETS, drukkeruitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Poslkan'ooren. Hebben zij geen keus van scholen? Zij hebben eene gemeente meisjes- school die zij uitsluilelijk als de hunne aanzien, met een voldoende getal oeder- j wijzéressen. ingevolge het getal leerlin gen; zij hebben eene lagere gemeente artikels over Onderwijs le staken, omdat school, en eene lagere school met drie eene al te dikwijls herhaalde kwestie, onderwijzers,dienende als voorbereiding op het laatst voor de lezers vervelend tot het middelbaar onderwijs. wordt; maar wij vinden ons verplicht eenige woorden te antwoorden aan de vragen on bemerkingen van M. X. uil onderwijs? Wij laten den onpartijdigen lezer zelvo oordeelen. zal waarschijnlijk zonder keer, uwen eetlu>t mogen beduien, bet dank aan de edelmoedigheid der kaïbo- s 1 politieke tafel, maar let wel op, het meer. Zij worden er gevoed en laten opdiaschen; öet laat i cu niet seis op vallen Neemt dat eenige zieke -- diogredens hel wil kaart op tafel; bet bevinden, zij zullen die nekte aan de ge- IaaIaa.a. .Xr.l MM» .AArl.-X A V Z1 ft A f I f r, J A r» n i zs !z f z» programma kennen. zullen in het tioui d.iugen, mede ge- Zoolang gij me: geen vast cn duidelijk spoeld door de vloeibare uitwerpsels, doelwit vooruitkomt, zijt en bnjlt gij en zullen er in bewaard blijven. eene partij dos doods, iiel eene uiteinde hel beste zal zich meer en meer aan de bewarende partij aanslunen; net daan zijn door de longwoim en den bin- Sedert tunigeri tijd van birr wordt veel gesproken over den handel van vreemd hout, voortkomende van de ver- voerkooien van runderen en schapen, welke uit Amerika cn Ausiratieu naar Engeland verzonden worden. Op aandimgen van bevoegde mannen, na alle inlichtingen genomen te hebben over de schadelijke of onschndeiijke ei genschappen van dit hout, en gezien de maatregels in Frankrijk en Engeland genomen, heelt de beer minister van landbouw den invoer en den vei koop van zulkdantg hout vei boden. Welnu, onder voorwendsel dat dit bout den kwijnenden landbouw kar. voordeelig zijn, als goedkoop, en dijn- stig zijnde tot het vei maken der stal- lirgon, wil men dien maatregel doen iniiekken. Men brengt ook bij dat dit hout onschadelijk is voor het vee; 't is te zeggen dat er geer.e ziekten kunnen uit spruiten daar bet goed ontsmet woidt en geene nadeehge tiemen bevat. Voor wal de goede koop betreft, dit is reeds zeer 10 betwisten. Inderdaad, volgens gedane opzoekingen, rs er be wezen dai de aankoopprijs weinig ver schilt bij dezen van het verseb nieuw en gezond deel. Wat de kooper aanstaat, dat is de menigte kleine koopjes, voor iedere bents bereikbaar, en op weinigen af stand der gebruikplaats gebracht. Maar om door den landbouwer gebruikt te kunnen worden, moet dit hout op zijne lengte gepast worden, alle stukken kun nen niét dienen, omdat er beschadigd zijn; dit maakt dat er eene groo'e afval is, dewelke nog de prijs doei verboogen Zou dit hout nu ook geene kiemen van ziekte bevatten? Zou dn hout gansch onschadelijk zijn voor het vee? Om op die vragen te kunnen antwoor den is hei noodzakelijk te zien waartoe dit bout gediend beeft. Meest altijd komt deze koopwaar I voou van J 1 ten te zamen. Ja. de liberale crakpers senaapsso zelve bekent dat zij tegen het huidig be- Austialien stuur geene bijzoedere gi reven heelt iu zonden wc tv bregen. i - uriagatBBa—1 - .tff S >'l II UJCI4 twu UJbVtn-M> - y,..- -w.., - - - wnnt crorrt hnl vni’aöirwnnrr? Hizx hnr Holihnn '/H crpon Vp?1Q Vfin flflhftlAn? I r i 1 J C a r. a 1 r»r* 1 a a A Oi r 1 «11 V11 f. .'1 '11111 a A w n I r zs. A e ai m r> n o a aa a I rv zi -«Haaïzsxs»»»----- Aan onze landbouwers. k -V

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1