A J N° 52 VVp£P$pA$ 20 December 1899. eenmaal daa^gs Pil, Heil Transvaal! Leve de Bceron. Hei zit er schuw voor den Engelsch- 5®' JfA AfLGAMG De blad verschijnt dep Woensdag. Inschrijvingsprijs. 6 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Anmucen 2Ö centiraen per regel. Da groote ’ét’ers volgen? plaatsruimte. Recbtei lijke eerherstellingen 1 fr.Een N» 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het.100. ‘h De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door liet Office de Püblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. i en aan hunne vrijheid. In 1880 hebben këerd, door den glag van'den Majutaberg; en in 1896 hebben zij Jameson’s verra derlijken aanval weten te verijdelen. Thans heeft Engeland nog eens den oorlog gewild, met onrechtveerdige ei- t dé Boeren voor te dragen. Dit machtig rijk droomde van eene gemakkelijke overwinning; maar, God vahl in te lijven, nog niet verwezenllijkt. zijne aanspraak met eenen warmed op- a"r n- w> uuüu k;k >uuiuccie uu/.c waarvan 27 ufn- gtambroeders van Zuid-Afrika, z4 Art IIlAnAAk Sa -1 g niet genoeg- streek, bij Mi De goede bfishoudster. Een welgekende volksschrijver heeft ergens gezegd dat eene bezorgde vrouw een ware schat is, en fiat eene goede huishoudster, haar gewicht in goud f^'ets is meer waar, en *t is vppr menigeen goed dat eens aandachtig te Overwegen. De huishoudster kan van éénen stui ver, er twee maken. Als het een of bet ?nder voorwerp begint tp verslijten, zn herstelt pl vermaakt het in tijden, pn met ten gepasten stonde eene steek alhier, en eene steek aldaar, brengt zij het zoo ver, dat de kleederen van tqaa ®n kinderc nog eens jop lang kunnen gedragen worden. Wanneer eindelijk de yerslptpnbeid te verre komt, zij wikt en past en her past, doet de kleederen der groote die nen voor de kleinen, naait en stopt, en weet allee zoo spitsvindig te schikken, dat alles er stepds proper pp net en linde ijk uitziet. Bij de goefle huishoudster, is er pooit iets verloren; noch eene bete broods, noch een ovo: schotje van groensel of vleesch, noch een 'stuksken doek óf wollen stof; alles vindt zijne plaats, wordt geschikt en zorgvuldig weggesto ken, om, bij de eerste gelegenheid, ge bruikt te worden. En net is er pioper en net in het huis houden geen stof, geen vuiligheid.' geen kobbenctten: T blinkt al om ter aten.** De netheid kost niets dan de moeite, en zij brengt veel op. Er zijn vele ziek ten die baar ontstaan enkelijk in de vuiligheid vinden, en welke men met Penen kam, een weinig water en wat leep voor altijd kan vermijden. En de pekte, het is het lijden; het is de ar- ®oede, het is de dood,. De goede huishoudster ook, koopt wat zij uoodig heef», en niets anders. Zij verkiest hetgene sterk en stevig is en hetgeen van de koude vrijwaart aan heigeen maar dient voor opsmuk en blaar. Hare dochters zijn niet opgetooid als 'vare pronk mazeijes, met kantjes on bnijas en strekjes, zoo als men er den “aK van heden zoo vele ziet, zelfs pnder de werkende klas. Zij dragen niet van die schetterende •en b'eeke kleuren, welke vee) ge’d kos- 'Ul er, van weinigen duur zijn. Maar hate binders zijn deugdelijk gekleed; zij ‘°operi in geene slunsen; zij hebbeir^et- Jofcn zoo dikwjjls ontbreekt bij anderen, Djuwaad om te verschoonen, sargien, dekkingen en lakens op hunne netge- "huden bedden, en warme kleederen niet te bibbetep van koude in den vvioter, Hoevele huishoudsters zijn er niet die d’erin hunne plichten verwaarloozen? Sedert dal die ovardrevene goeste Daar kleederdracbt, die domme zotte Klorie in Jg wereld heersphi; dat die on- verzadelijke begeerte om na ie apen al 'vio hooger is dap wij zijn, zoovele ‘oofden beeft /Joen draaien, zijn de S|eden, do groote bijzonderlijk, vervuld ?ei lieden die eene schoone fra£ )en, maar geen hemde; die verlakte fci!oenen dragen op den poel gekocht, ma.-.r geene koussec; die met eene fjjne in den mond loopen, en. och Meerei misschien maar t TO (iep. Het Advertentie blad, in eenen ellen- langen artikel, drukt zijne verwondering ruste stand- en woonplaats konden vin den. Bijzonderlijk sedert het ontdekken der goud- en diamantmijnen, de rijkstp van gansep den aardbodem, tracht En geland dóór slywheid enlist, gich van Transvaal meester te maken. j Maar de Boeren houden aan hun land zij reèds den Engelschmen van hen afge- 1 - - en in 1896 hebben zij Jameson’s Thans heeft Engeland nog een» den oorlog gewild, met onrechtveerdige-ei- sehen en onaanneembare voorstellen aan I d- -- Dit machtig rijk L dank, tot nu toe, is zijne hoop van Trans vaal in te lijven, nog niet verwezenllijkt. De achtbare voordrachtgever eindigde zijne aanspraak met eenen warmen op roep té doen ten voordeele onzer taal- en en met den wensch uit te drukken, dat hunne heldhaftige strijd voor het behoud van hunnen dierbaren vadergrond en hunne - vrijheid, met volkomen zegepraal zou mogen bekroond worden. Na de voordracht werd eene omhaling gedaan ten voordeele dér .Boeren, welké 51 fr. 50 c..heeft opgebracht. De goede huishoudster spaart baren tijd, en weet ieder ougenblik wel ie ge bruiken. *s H oigends vroeg op. zij heeft lijd voor alles; om bate gebeden ie zeggen ■s morgends en ’s avonds, en dit uok door hare kinderen te laten doen; om is zondags de mis én de goddelijke dien sten bij te wonen, en eenegeioude wan deling ie doen met man en kroost. Wanneer de man 's middags thuis komt, vmdt bij i« noeumial lekkertjes bereid, en s avonds, ais bij, moé ea algepiat, buiswaatts keen, vindt hij wedetom allos in oide op hem wach tende. Geen reden beeft bij om miste vreden te zyó, maar wel intagendeel, vele redens qtn vei beugd en gelukkig te zijn. En ziet eens, bqe alles aan elkander verbonden is. De vrouw lezorgt bet huishouden en maakt bet samenzijn aan genaam De kinder» zijn er aan vgr kieefd, en de vader vindt er goesting in. Van daar, voor de kinder.», min be geerte om bet ouder lijk buis |e verlaten, wanneer zij groot geworden zijn; en voor den man, mm bekoring om naar de herbergen en naar de kroegen te gaan, omdat zijnen beerd bem zooveel voldoening verschaft. En dan ook komt er meer geluk in het huishouden, meer zedelijkheid, meer godsdienst, meer welstand, mrpr voorspoed en gelpk. Ware er aan hel hpold van ieder ge zin, eene goede huishoudster, er zou sedert langen tijd van de werktnans- kwestie geen spraak meer ijjr». Voordracht ovor Transvaal. De heer Van Sint Jan, onderwijzer bij de middelbare school, heeft zondag halst, op Stadsschouwburg, zijne aah- gekondigde voordracht gegeven over Transvaal. - In deze leerrijke voordracht heeft dg achtbare spreker ons bekend gemapkt met de versebillige landstreken die/Zuid- Afrika uitmaken, en breedvoerig gehan deld over de versebillige volksstamman die mén daar aantreft, over hunpe zqderj en gebruiken, èp menige wetenswéer- weerdigheid diesaangaande aangehaald. Na, onder aardrijkskundig opzicht, de bergen, stroomen en bijzonderste man in Zuid-Afrika, Voor den oorlog steden van Zuid-Afrika te hebben be- zegden de Engeischép dat zij eene mili-spaken is de heer voordrachtgever p taue wandeling gingen doen in T ans- bijzonderheden getreden nopens Trans vaal, en kerstmis, de groote Hoogdag vaal, ofderepubli k der Boeren. van Eiigeland, te Pretoria gingen vié I Hij heeft ons getoond hoe de Boeren, ren- sedert de eerste volksplanting aan De En boe staan de zaken? Kdap, steeds door de Engolschen vervolgd Verheugend nieuws komt ons dage ep verdrukt werden; hoe zij verplicht wa- liiks toe van werrens nnre Qp n?ar h(?t Noórdejj t0 taekken, en met Kaffers en Zonloos te het algeippQn de de peqrden der artillerie werden verdiensten dezer ledendeed uitscbijnen, van de eane hunne ge|rouwigheicl en hynne eerlijkheid in bun werk, van de andere hunnen ijver in het stichten en besturen eener maatschappij, zoo nuttig en voordeelig voor den werkman, als den Onderlingen Bijstand met aanslui- ting aan de Lijfremkas. De redevoering van mannen beloopt tof 109.7. Welk eer.e vernedering voor bet machtig Engeland. Het volk in is met verstomming geslagen. Wie had ooit kunnen gelooven dal de irotsché rigen Boer zou moeten verduren! den heer Voor- r?- zn er heeft op onze gedecoreerde on toe; op de toehoorders. eene& levepdigen wensch uit dat onze stambroeders bun indruk gemaakt, en door langdurig handgeklap begroet onderbroken. M. Demets ef heeft, namens de ge decoreerde, in eenige aandoen|ijke én hertroerende woorden de inricbiors van dit feestje bedankt, alsook de leien der Buigersgilde, welke in zoo groot getal opgekomen waren, en die, door hunne tegenwoordigheid en hunne goedkeu rende loejutchtingen, de gedecorqetde leden hebben vereeid. Deze vergadering, wij twijfelen er niet aan zul op allen die aanwezig waren eenen diepen en pnuitwischbareri ihdriik achterlaten. En met de vrouwen i» hpt nog bpq- ^en werkmansstand in derdmaal erger. j verdiensten dezer lede Pracht en ellende, ’t is de mode. De goede huishoudster doel niet mede in al die zotte grillen, brengt hare kin- i deren anders op; zij bevinden er zich j veel beter mede, en de map ook. ge dood, en het getal doodeq qn vermistq mannen beloopt to{ 1097. Welk eer.e vernedering voor machtig Engeland. Het volk in is met verstomming geslagen. Wie had Brit zulke wreede slagen van den nede ri/ypn PapF rnn mnoion virrlnron! En toch wij juichen die nederlagen en drukken harts'ochtelijk den werd menigmaal land en hunne vrijbejd zpeden mogfn eklap begroet en behouden. i Heil Transvaal 1 cp lave de Boeren! vergadering plaats van de katholieke Burgersgiide onzer stad. Ondei andere punten ophetdagoïde stond er. Hulde aap de gedecoreerde leden, De purgersgilde had bet zich als eenen te brengen aan eereteeken van Pnder de eerste treffen wij aan Deler elk eerie decoratie van éersië klas be jtuuieu hcbuCïi, en parna Pieter retie 'decoratie van tweeae klas, uil hoofde van hunne lange jarendienst in hetzelfde werkbuis, en onder de andere de leden Demeester Karei, Naerl Michiel, De- baenst August, Notebaeri Pieter ep Van- denbussche Eduard, a’s eerevoorzitter, Voorzitter, ondervoorzitters en stichters van de maatschappij van Ouderlingen Bijstand De Veuinsche Broederbond, a sédert tjaar 1885 h er fe Veurne ingé richt. Aan elkeen dier leden werd, ^Is bij zonder bewijs van hoogachting en ge- negenbeid, namens de Burgersgtfdg, egn prachtig geschenk aangeboden. Vóór bet aanbieden der geaehppeen bef ft de achtbare Voorzitter, fl. 4pg. eene treffende afjnspra^k gedaan, fan 30,000 man sterk achtpruiïgedre- -waarin nij na gespreken je 'hg|)b'en oyer yen, en 10 kanonnen 6pit gemaakt, jkl En boe staan de zaken? Verheugend nieuws komt ons dage lijks toe van wegens onze Afnkaanscbe *aaA..en.8 ,,n>broeders. uiu**cu, en mei nauurs uu Z.OUIOUS ie Zij winnen slag op slag. r strjjde'n hadden, vooraleer zij eené ge- Generaal Gauicre werd gezonden om - lord Meihuet,-, uen waren poebthans, te iie'pen aan de Moddeirivier, en op het oogenbok dat men in Engeland de zege praal dier ve’dtieeren verwachtende was, on;vangen ze te Lor.den de vol gende draaduraren a Mei innige spijt meld ik u hel ge- voélig verlies dai ik kom le onder n gaan. Bedrogen door mijne leidb mannen, heb ik den wolf in den bek geloopen nabij S ormberg 9 officieren gedood en 9 vermist; 2 soldaten ge- r> dood, 15 gekwest, en'596 mannen t vermist. u Dal was generaal Gatacre die deze duchtige klpppi g gekregen had. Maar met lord Methuen was bel in- lusschentijd niet beter gesteld. Deze zond hel volgende bericht naar lijn land Geslagen aan de Modder- 't rivier. Onze verliezen zijn schrikke- lijk. Generaal Wanshope is gedood, 293 gekwetsten, ciers. Dat was nop ueiuumugu sifiju voor oei di Jn dezelfde stree/, bij Magerlontem, hunnen dierbaren vadergrond werden de Engelschen andermaal ge- vrijbeid. met volkomen klopt Zij verloeren 817 man, waaron der 70 officieren, en majoor Wilchester Ijet ér het leven. De Engelschen hadden al hunne hoop gesteld op dén opperbevelhebber van bel leger, air Redvers Buller, die langs fjatal naar Ladyimtlb optiok. Doch bittere teleurstelling! Te Colenso heeft bij aiag geleverd te- uiuim mjuv >V| gen de Boeren, en eene schrikkelijke unt omdat zekere katholieken hebbed pederlaag ondergaan. ^durven reklamaeren tegen de laatste ge- De Boeren hebben zijn machtig leger njeèniökiezing. £n inderdaad, ge moet daarom ifjeaf* zip ook! f :t yen, en 10 kanonnen buit gemaakt. Al Katholieke Burgeregilde. Zondag laatst had eene algemeene vergadering plaats Ondei andere punten ophetdagoïde k Huldoaap de gedecoreerde leden, r'--l»l~ l» a «-J km miz»K «il.» plicht gerekend openbare hulde i hare leden die eene werkmunsdecoralieen bel bijzonder eereteeken van den ör.derlingen Bij stand bekomen hatjden fprtie Edmond en Duloiet Désiie, die - - - - - 2-Li.„ k.. jkomen hebben van hunne lange jarendienst in hetzelfde s «2 i M A>aAT aZ' 1 - - - 7 - -y II. II. irr - -■■ 111 -ril- ll I - „MrWA h, Ul —y.,...,y - 1 -■’-■BL"*!'..-. i.l .1 mil, «w n' TSSi- -ij "i x vnu Viv»l UVUU' .-v NZM V*l WUl V 4* *>O 01Ö IU UI VCUCl tl U U 1) KT J - I J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1899 | | pagina 1