I 1 J r-'”i ik 0/ Men schrijft in bij BONHOMMB-BTCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7. te Veurne, en in dn Post kt n'ooron. "1 die voor deze bespuiting schade geleden Is hei misschien omdat de godsdienst omdat de pr ester recht En het doelwit welk men beoogde, het wegnemen van den stank, iedereen moet bekennen dat dit doel ten volle be» komen werd. Het katholiek gemeentebestuur heeft sloten gemeenschap met de Niepoort» vaart, en de riolen van de Handboog» Verbetering nti het lol der werkende en lurgersklasien. Dat is inderdaad een nieuw punt op het. libeisal programma. Binst geheel den tijd van uw bestuur hebt gij, ntrera len voor den weikman niets gedaan. Zelfs uwe kopstukken, mei Sara aan t hoofd, hebben altijd stelselmatig tegen alle wetten gestemd, welke de katholie ken ten voordeele van den werkman hebben voorgecragen. bil werd u zelfs meer dan eens ver weten door uwe gewesene en toeko mende boadgenooten, de socialisten. Verwacht er u aan, beerea, hbe ralen, dat de kiezers u tullen toetoepen: Al de wetten die ten voordeele der ar beidende klas gestemd werden, zijn wij aan de katholieken vorschuldigO; en, mi erkentelijkheid blijven wij hun ge trouw. Dit punt van uw programma is een lokaas voor ons, waaraan wij ons niet zullen laten beet nemen. Moectet gij het bewind wederom in bend, n kujgcn, gij zoudt geenen tijd hebben om q met den weiktnan en den kleinen burger berig te houden. Uw geld-m moeien weigeren en afsthaffon, omdat de kinderen er christelijk opge voed en onderwezen woiden? Kunt gij een enkel dorp noemen waar het openbaar onderwijs niet goed is in- gericht Moet men misschien onderwijzers en onderwijzeressen benoemen waas het tuet noodig is, en alzoo nutteloos het geld der iasienhetalers verkwisten? ge- ijjs ten tijde van Piet Van Humbeek, onzaliger memorie? Verdediging en ontwikkeling van hel openbaat ouderwijs. Maar, waarin weid du onderwijs bo- om wel te doen, en men moet den kie zer leéren sicrumen uit overtuiging. Maar helgeen waarover wtj woordje xullen reppen, hei is over do kwestie van kieiprogiatnma, ook in dien ZtiJJen artikel besproken. T JSk^^ De bind verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 6 fr. 'sjaars; rret de post 6 fr. Aunancen 20 centimen p»- regel. De groote ‘-‘’ter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr Een Nr 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik-is. enz. 30 Ir. bet 100. Dc Annoncen voor België (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door liet Office he Publicitè, Mag dale nastraal, 46, Brussel. Hoe rijmt men dat al te zaam? Dat is, gelijk de liberalen altijd doen, alles beknibbelen wat door hunne tegen strevers gedaan wordt. Laat ons die kwestie van den Kapitalen Wal van dichtbij onderzoeken. hebben, rijkelijk werden vergoed. Wat hebben de katholieken nog ge daan Zij hebben langs den gevulden en stinkenden Kapitalen Wal eene nieuwe, doch smallere, gracht gedolven om dep gernakkelijken aflos der waters van do omliggende landen te verzekeren. Zij IV 4. Woensdag 24 Januari 57" jaargang Waarom vroeg men de aanvulling van den Kapitalen Wal? omdat er, bijzonder lijk, in het zoinergetijde, uit dien wal dampen en uitwasemingen opstegen, welke verre waren van voordeelig te zijn aan de gezondheid, en eenen geur verspreiden rond geheel de stad, die niet aangenaam was. Wie heeft er de aanvulling begonnen? De liberalen! Vóór het uitvoeren der groote werken aan de Nieupoortvaart, in de jaren 1879 en 1880, was de Kapitale Wal. in ge meenschap met deze vaart en met de Duinkerkvaart. En ’t is eene groote misslag geweest van het liberaal gemeentebestuur van dien tijd, de gemeenschap met de Nicy- poortvaart niet te hebben behouden. De vuile waters der riolen van dq Handboogstraat die hunnen afloa had den in den Kapitalen Wal, vonden gee nen uitweg meer; het water in den wal kon niet meer vernieuwd worden, en van daar is die stank ontstaan die ieder» een zoo tegenstak. Om dien stank tegen te houden, heb» ben de liberalen willen de oorzaak er van wegnemen, ’t is te zeggen, dep Kapitalen Wal dempen, sn zij hebben er al den kant van de Nieupoortvaart, de aanvulling van begonnen. En wat hebben de katholieken ge daan? Zij hebben het werk der liberale»» voortgezet, en om ia eens dien stank en stinkpoel weg te weren, hebben zij ge bruik gemaakt van het uitbaggeren der Duinkerkvaart om den Kapitalen Wal vol te spuiten, Dat dit slijk niet altijd, op een centi meter na, geloopen heeft waar het moeste liggen, dat is verstaanbasr. Slijk is toch maar slijk. En dat er na die be- spuiting nog eenige bijvoegelijke wer» ken te doen zijn, om de zaak geheel in order te hebben, dat zal iedereen be grijpen die niet stelselmatig alle? wil afbreken wat door een ander gedaan wordt. Terloops stippen wij aan, dat allen *catl«nHle IVSilicie. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen. Het laagste nummer was 32 het hoogste 197. 88 Abcele Gustavus 35 Abeele Henri 162 Balcaen Antonius 182 Bekaert Cyriel 67 Blai ckaert Arthur 154 Blondó Charles 62 Borgonie Gustaaf 70 Bruloot Hieronymus 50 Carnier Franciscus 37 Cavereei Alberio 61 Claes Eugeen 69 Clarys David ■129 Clarys Julius 150 Cogge Raphael l'J8 CouvreurHendrik 1^7 Dccrop Juliaan ‘5 Dehaese Eduard 116 Delsael Arthur 195 Depoortcr Cyriel 156 Derycker Isidoor 120 de Spot Ernest 82 Devoghel Cyriel 183 Duchatelcz Ilectoor 51 Dufoor August iff Caytant Frederik 177 Gouwy Ludovicus 151 Ilannozct Jean 92 Hartcel Achilles 192 Hou tsaeger Lodcwijk 190 Kcstclool Desiderius 167 Knockacrt Ernest 138 Laevens Emiel 161 Los Henri 95 Matsen Achilles 96 Mcuris Petrus 87 Obyn Hcctoor 38 Poupcyc Hcctoor 58 Rathë Achilles 102 Ryckewaert Donates 105 Schrammc Eugeen 153 Tassche Edmond 107 Thomacrc Kamiel 98 Vandenbussche Edmond 40 Vandevelde Hcctoor 125 Vandewoudc Georgius 52 Vandewoudc Petrus 76 Vanhoutte Hectoor 65 Verhmgghe Lodcwijk 68 Vermeesch Emiel 109 Verminck Arthur verleden is eene waai hoig voor de toe- komst. Uw dringendste en eenigsie werk zou bestaan in het maken van nieuwe en hatelijke schoolwellen, het tergen van pastors en nonnen, en het vervo gen der katholieken. Wij hebben zes jaren lang van die soep geproefd, en hare verbrande smaak noji mei vc,geien. En dam ore, libeiale partij, roepen wij u toe Maak u van kant, Gij dwingeland; Nooit zuil gij regeeren, In Belgeniand De liberalen en de aanstaande Kiezingen. In zijn voorlaatste nummer bespreekt hel Adv.'ilcntie blad den toestand der li berale pan ij bij het in voege brengen der E, V. Het wijdt breedvoerig uit over de macht en hei recht aan de politieke kringen verleend in hel rangschikken der kandidaten, en voorziet dal er mis schieu wel hierdoor, in sommige arron dissementen, oneenigheid en tweediachi 2cu kunnen onu aan. Het wakkert ieder een aan om deo.de van voo keur door *1- politieke vereeoigingen vasigestehl, 'e volgen. Dat is allemaal heel goed gezeid, en daaitegen weten wij mets iu ie breo- Ken. nadecligd? Integendeel, wij zijn ook Van dal ge- hei misichten omdat de godsdienst dacht. De politieke vereeoigingen doen ingescluevcn staal op tiet officieel pio- giamma, en omdat de priester recht heelt van de schooi binnen te treden? «en Is hel omdat er eene wei bestaal, die aan de gemeentebesturen toelaat, vrije scholen, waar bekwame meesters ha; onderriclil geven, met hulpgelden te ornJiMsteunen? En zou men dia bylp Volgens de groote liberale organen, is erspta>k van oen liberaal congres te houden, waarin de verschiilige punten van bet kiesprogramma zouden beaan- deld en vastgesield worden. Hei Advertentie blad is legen dal con gres, omdat bei vreest dat du congres tnaar zou beslaan om te redekavelen zon der einde of giond over buisboudkun d;ge of besiuurlijke kwesiien, zonder veel eeide aan den dijk ie brengen. Dal is de aangegeven reden. M.<ar de ware reden moeten wij die per zoeken. Indien het Advertentie blad bang is van dit congres, dan is hei otndat het vree i, dat men in dit congres het pro gramma der liberale partij wat al te klaar zou uiteenzetten; en dat dc kie zers, die nog al dc batelijkhèid van het oud liberaal staatsbestuur niet vergeiec hebben, bij hei zien dat dit progrctnma nog altijd er. enkolijk bestaai in het ge- ioep van d bas la calotte, dat de kie zers naar de liberalen bnnnen rug zou den keeicn en hun wa delen zenden. 'Onze Veurnsche liberalen zijn schuw van programma's. Zij behhen dit ge toond in 'onze laatste gérneentekii-.stng, in dewelke zij tuin liberaal ysandel zorg vuldig verdoken hielden Zij zijn van zin hei zelfde -nel te herbeginnen hij de wetgevende kiezingen. Hun orgaan smeekt van nu reeds Eu vootal be lemmcren wij ons niet te veel met n p.ograrnma's en maken wij er geen n nieuwe. Zoodat men nog cens met de oude afgekeurde en verstcoiene poliimk voor den dag zal komen! ’t Is goed om weten; wij zullen later eens dat oud model uitplutzen, en in al zijne schoonheid aaa de kiezers laten zien. Maar gevoelende dat men toch met iels moet voor der. dag komen, beeft de schrijver daar eenige punten samen ge val io woorden van caoulcbou, rekach tig A volontd. Oordeelt liever. Ons ptogiamma, zegt hij, is bevat in di ie v.oordcn Vrijheid van geweten, veidediging en ontwikkeling van hoi ope.t;c nderwijs, verbetering van tel der werkende en hurgersklassen. En is bet al wat gij aan de kiezers voor te dragen hebt? Maar, vriend, weet gij den niet dat de kiez rs u met recht en reden rullen antwoorden Vrijheid van geweten; maar dat genie ten wij nu meer uau onder een liberaal bestuur. Geen erne daad van gewetens- krenking kunt gij aanstippen sedert bet zestienjarig katholiek bestuur; en de ouders van alle denkwijzen en van a'te god-db nst m. zenden hunne kinders naar r<holen van hunnen keus. De erbied voor de vrijheid vr.n ge- neetot, moet zeker overtuigd zijn, dat hebben de opening bekomen van de ge weten wordt zelfs zoo ver gedreven, di t ^eze wal heel kapitaal moet zijn, om die op aanvraag der ouders, de kindeis menigvuldige stadhuiswoordelijke arti kels vin het liberaal orgaan weerdig te straat en omliggende straten, vinder. zijn. Wat wij bijzonderlijk drolhg vinden, het is dat, over tijd, de liberalen het vul len van den Kapitalen Wal aanprezen; en 1111 het werk beknibbelen, welk zij zoolang als noodzakelijk hebben voorgestaan. Inderdaad, in de nummers van het Advertentie blad van over eenige jaren, liet men verstaan dat het eene schande was den Kapitalen Wal, dien stinkenden dus eene gebeele reeks van gezondheids- poel,. niet op te vullen; en nu, dat hij ge- werken uitgevoerd, waarover het op dgrj vuld is, nu schrijft men dat zulk werk dank vap zijne medeburgers mag aan. eene schande js voor het bestuur welk spraak makop. zulks heelt bevolep, Wy beblw e.r aaj) gehowlêfi (lig De Kapitale V/al. Een der groote stokpeerden le che- val de balaille, zou de franschman zeg- I gen, van onze tegenstrevers, in de ge- i meentekiezingen en in de plaatselijke I polemiek, sedert jaren van hier, dat is, het vullen van den Kapitalen Wal. Wie vreemd is aan onze stad, en bij geval het Adrertentic-blad in handen welen wordt zelfs zoo ver gedreven, al deze wal heel kapitaal moet zijn, om die op aanvraag der ouders, cte hintte:: ontslagen woiden van de les van gods- I dienst to volgen. langs daar nu hunnen aflos en hunnne zuivering; nieuwe riolen werden bijge-.- maakt en alien in verband gebracht met dc eene of andere vaart die onze sf,ad dat die aanvulling gedaan is, dat zij omringen. als noodzakelijk hebben voorgestaan. Zijn burgemeesters benoemd Tc Clercken, M. X, Woeyaert; Tc Oostvlctcrck, M. R. Dc Boo. ■- W B IU W*» L.- -I U~ j» I" - - - l,T J I1-- I-- -in - - 'J I - - I II W -- BIB.I --T HL ri I I 111 l Tl~ r V -Jfc— '-.-WW Lj

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1