r r i J Ei 1 k I o 1 L beet hij den gendarme toe. versterking balen '.oen zij bij ASTHMA EINDELIJK GENEZEN l 27 300 28 108 28 346 39,439 tie van den Kapitalen Wal eens klaar uiteen te doen, om al de vitterijen van eenen onden zageman te wederleggen. In een volgend nummer handelen wij over de riolen. Openbare Werken. Om te bewijzen dat ons katholiek ge meentebestuur altijd uitsluitend heelt ge handeld, en in alles zijne klerikale vrien den heeft bevoordeeligd, haalt de schrijver v n het Advertentie-blad drie werken aan, dac, volgens hem, door katholieke nee- riingdoeners werden ui g,woerd, zonder dat de andere er gelegenheid of occasie toe hadden. En die drie werken zijn liet maken van twee kiosken; Het daarsteilen der nieuwe rioollci- (1 in gen; liet nutteloos herbouwen met stand- vensters van den gevel der schouwburg- l zaal. Wel toch! Hoe is het mogclijk zoo stout weg iels te bevestigen, zonder vooraf gaande inlichtingen genomen te hebben? Hoor eens, schrijvertje Van deze drie werken werden er twee door liberale werk- lieden uitgevoerd. De nieuwe rioolleidin- gen werden, ten minsten voor de drie vierden, gemaakt door den persoon, die, in onze stad, doorgaat als de liberale metsersbaas, en de gevel der schouw burgzaal werd geheel en al herbouwd door dien zelfden liberalen metsersbaas!! Maar, Advertentie-blad, hoe laat gij toch alzeo u eigen zelveu in den zak steken? Geef toch dien on! ehend'gen schrijver eens op de kneukels, en zeg hem in het vervolg wat serieuzer te zijn. En zoo wordt het deuntje van klerikale uitbuiters en verdrukkers de stad rond- gebriefd. En ge vindt nog altijd simpele men- schen die aan zulke leugentaal gelooven!! Zulke polemiek dient aan dsa schand paal gespijkerd te worden. Gemeenteraad van Veurne. Zitting van 18 Januari. Bij het openen der zitting vragen de I vier liberale gemeenteraadsleden eerie I verandering in de hun toeg. kende plaats. I Alhoewel deze plaatsaanduiding gescbie de volgens de wel, toch wordt aan Lun I tien wensch voldoening gegeven.en onze I 4 liberale leden mogen nevens elkander zetelen. I Aan den wensch uitgedrukl door M. Claeys, in name der minderheid, opdat, in elke commissie, een lid der minder- I heid worde gestemd, wordt insgelijks I voldoening gegeven. (Dal zijn toen onverdraagzame kerels, die katholieken, hé?) Vervolgens beraadslaagt men over stads tusschenkomsi in hei leggen cener biugover de Bergenvaart. M. de Burgemeester doet het histo iak dezer kwestie. Onder de ontwoi pen wer ken voor het veranderen van het béd der Duinkerkvaart, woidi door den Staat het leggen van eene voetbrug voorzien aar de monding van de Bergen vaart, dezelfde brug bestemd zijnde om de kelswegen langs de, Duinkei kvaurt in de nieuwe kromte langs Veurne stad ie verbinden De stad heelt gevraagd dat de Saai eene berijdbare brug zou leggen, om den dooiloc'it der gespannen toe ie la'eri van langs de Duinkei kvaart tot in de stad, in geval van belemmering der nieuw op te richten Duinkei kbrug. De Staa; ei cht düui’.oor de tusschenkumsl van stad Wij hebben cone subsidie van 1000 frank I gesiemd, doch die som wordt onvol doende geoordeeld; men eischt van ons I 2500 frank. Na eene woordenwisseling tusrehen varf-chfllige leden, wuidt de toelage van I 2500 Ir. geweigerd met 7 stemmen te- I gen 4. Hebben tegen de toelage ges emd; I MM de Spot, De Meester, De Tremene, Venae?, Done'*, Vandersliaete en Van massenhove. Stemden voor MM! De I Haeoe, Pil, Barbier. C aeys. Bouwgronden Vragen tot aankoop. Er is vraag ioi aankoop van grond aan de stad toebeboorende, van wegeV. Le pouue er» Leper aan den Wedding, B I Vandenplasscbe. aan de Pannebrug, en I Baitieul tn andere voor hunne cijnsgron- I den De raad geeft hierover een voor I deelig advies. De viaag van M de Spot, tol aankoop van den bof laatst gebruikt dooi Mev. de Nieuport, wordt tot verder onderzoek verschoven. M De Mees'er roept de aandacht op I den steenen voetwegel langs stadswan deling, bij de Aniiunciaden, en vraagt I dat hij zou verbreed woiden. M. Vsnmassenhove vraagt het snoeien der hoornen langs den binnenkant in de twee wandeldreven, om bel vervoer met opperlas te vergemakkelijken, en M. Claeys vraagt eene borsteling aan de iu- I gangzaal van ’t gerechtshof. M. de Burgemeester zal die twee vra- 1 gen in acht nemen. Het dagorde uitgepul zijnde, verklaar t I M. de Burgemeester de zitting geheven. I En M Claey? begint dan een geheel spel te maken nopens het aanplakken en bekend maken der dagorde van de zit- I lingen des gemeente, uads. M. de Burgemeester antwoordt hem I dat zij daarover eens in ’iscbepcncoile I gie zu'len handelen. M Claeys is met die verklaring niet te vrrden, en bedreigt met eer>e buiten gewone zitting re doen bijeenroepen om daarover re bes’is-en. En, voegt bet Advertentie blad er bij, de vergadering ging uu esn onder du levendigste gesprekken. Da; is waai; men besprak de klein geestige handelwijze van M. C.aeys, han delwijze die zelfs door zij re politieke vrienden niet werd goedgekeuid. Cotnbatscbuiving ir. de Drie Koningen, bij Alois De Hille, op Zondag 28 Januari. Combatschuiving in den Koning, bij [lean Termerop Zondag 28 Januari. Bolling voor eenen Turken Haan bij Rochus Vanmassennovu, Statieplaats, op Zondag 28 Januari. Cotnbatscbuiving in den Snoek, bij Hctiri Kesleloot, op Zondag 28 Januari. hisiollalie der herberg het Veurnsch Hof, hij Jules lluyghe. Panne raai, en Comhaisehuivmg.op Zondag 28 Januari. Wekelijkscho esiamuiet den fVoen’- dag. Combatschuiving in den Welkom, bij A. Dulorei.op Zondag 28 Januim. Combatschuiving in den lloulevtvd, hij II. Schoolat r., op Zondag 4 februari. Combatschuiving, bij Karei Labayc, I Nuordsiraai, op Zondag 28 Januari. Combi; schuni ig bij Kun;| Dcc.top, op Sterfgevallen. M Goemaerc, pastoor te Roysselcd-1, is den 16 J nu ri over ft d m, in den ouderdom van 63 jaar en 4 maanden. M. J.-B. Lelieur, dc oud>te pastoor van hei bisdom, is te llulste overleden. De eerbiedweerd'gu afgestorvene was een der oude vhetnscbe priesters, steeds u n dienste vanalbn, zoowel bij dage als bij nachje, zoolang on misschien nog langer dan zijne krachten hel toel.eten. ’lis enkel ten jiar geleden, dat M. Le- l.eur, doar den ouderdom overmand, eemn cndju'or vroeg. Den 1Ü jinuari had hij neg het geluk de H. Mis op le dragen. Met M. Lelieur verdwijnt de taaiste onzer priesters die in 1830 hunne studiën gedaan hebb' n in hel groot seminarie van Gent; bij w rd pi i ’ster gewijd in de eerste piiester- wijdiug die Mgr. Bonsden te Brugge oeed. M. Lelieur werd geboren te Polhuchove, m 1806. De lOOjarige, van Rou’selae e, Tneresie Buysse, is in den avond van I 16 dezer overleden. Zi> was geboren op 31 Met 1799. Zondag 4 Februari. Combatschuiving. bij Hectoor Ke*t°’ loot, Pannekalsijde, op Zondag 4 Fe- bruar'. C imhatschuiving, in 't Hotel du A't”'^’ bij S R.y iaer,op Zordag !IFibruarl' 26 460 cn 27 600 27 305 28 050 b“ 10; dcch de teiugke-T geschiedt kos- 'leloos. Hel vervoer geschiedt zoo in gaan als in keenn op alle Jslrir’den, mei g-oote of met kleine spoed. Het bes'uur behoudt z ch nochtans het recht voor ze uit zekeio door in tn aangedmde tr< inen ml le «luiten. Opdat de lerugkeer der merrien koste- lo is zeu kunnen geschieden, moet d< ze plaats hebben binnen de drie maanden van i bel vertrekt en dient er er een bewijs vau bespringt g, afgeleverd door den eigenaar van den hrogit, overgelegd le worden. Hei zelfde bijzonder tarief n0 10 is ins gelijks toepasselijk aan de jonge veulens I die merrien verf? Hen. I Brugge, den 13 Januari 19C0. JDc Gouverneur. B* RUZETTE. VeniehilESjgc tljzitofsru» Wóensda/ 31 dezer en volgende d-- i gen zal voor tiet nof van assisen van West-Vlaauderen de zaak opgeroepen I worden var. Renu Prinsiei, Louis Lerooj I I en Htnri Gi.yselcn, van Houihem, en Gu.iiaat Piinsier, van ulvei inghem, be I I :,cnu drgd van moord op Hendrik Anseel, I in den nacr.t vau 22 loi 23 October I laatst, ie Vinchem, gepleegd. Gespam zaamhetdökring Vrije Bur I gers, te Veurne: Nummers der laatst aangekochte obli 1 gatien Leening Luik 1897. Reeks 2057 N:‘ 11 tot en met J7 I Een koninkijk besluit van 12 deter I benoemt, voor ’t jaar 1900, tol mditane leden van den heizientngsraad vsn I Wcst-Vlaanderen.de nagenaamde officie reu: Werkende leden Colsou'.le, luitenant kolonel, 4* linie; Pinte, major, 4* id I G e, id 3* lansiers. Plaatsvervangende leden Deffontaine. major, 4e linie; Van Hylte, id.; 4'linie; Leteilicr, id. 3“ lansiers. De gemeentekiezing van Dixmude, van 13 October, is vrijdag door de be stendige deputatie vei broken. Lijst der gemacntigde veeartsen van nel arrondissement Veurne D.xmude 1 voor het jaar 1900 I MM K. MonlUaye, te Couckelaere; 1 Cy ie! Ne.veian, te Dixmude; Cam I Vanbiesbroeck, te Loo; Lod. Ver I t-nllie, te Nieupooit; H Desnieten I Gustaaf Vandamme, te Veurne; Fiorimond Taccoen, te I.ey-ele. Den Zondag 14 dezer ontmoeten de drie gebtoedets Twelke R ius brugge bewonen eenen gendarme, dien .ij begonnen te tergen. Zij waren b-- dionkeii. Een hunner verk'aarde dat hij nog verscheidene dagen gevangenistal j tedoen had maar gij zult m j toch nie: In een artikel waarin de schrijver van ons liberaal orgaan nogmaals gewaagt van de hrooddeehng der gekozene libe rale gemeenteraadsleden, schrijft hij het vo'gende De brooddeeling werd niet gedaan uitsluitelijk ten koste der vier gekozen liberale raadsleden, maar gezamentlijk met de drie liberale plaatsvervangers.'» Zoo! zoo! Gebuisd zijn en algelijk nog moeten stuiken; dat is lastig, zulle! Ze waren dus met zeven om de kos ten der deeling te betalen? En met zeven nog geen kolendee- lingske kunnen doen? ’tIs krot, va! Veibeterinx van het paarden rug. Bericht. T. r gef g-nherd van den aanstaanden springlijd, is hel put j den b 'laimhebb nde de svmkking-n te her m ieren betrekkelijk toi bet vervoer van merrien, 'er nesp inging verzonden mar nngsten ingeschreven m stamboeken in Belgie uiig geven of vooikommd) op de lijsten der hengsten door de provinciale seurrad n lui den spring'diensl aanvaard. Voor liei gaan wordt e- geene verminde ring to. gestaan noch op den vervo rpiijs der dieren, iivcb op de bijhoorige kosten van hei hun toepaas lijk bijzonder tarif f krijgen Deze liep de gendat merie gekomen waren. Doos 1 eenen makke' bijgestaan, wilde hij den I bluS aanhouden, die inderdaad mei I het gerecht af te rekenen had. Hoewel zij den jongen eerst met een zoei toomken poogden te overleden om zijne eenzelvigheid in de gen darmede <e doen vaststellen, wilden de I dii gcbroedeis geer.e redens verstaan I en lieten den genever wei ken. Eindelijk I werden degendarmen kwaad en namen I den jongsten T bij den kraag, maar I dan snelden de twee andere brooders ter hulp. Een der genda. men werd ten I gronde geworpen, terwijl de andere aan I I de baed gekwetst werd. Bij hei vallen I I van den man der wei, knalde er eed schol van zijn geweer, dcch zonder I iemand ie Heffen. De neergeworpen gendarme kon 1 eindelijk lecht komen, en daar hel nu I wat te bieed ging, maakie hij gebruik I van zijne wapens en kwetste den voort- I vlucbtigen T licht aan den hals. Eindelijk ktegen de wetsmannen de I overhandhielden de aanvallers aan en I brachten ze denzeltden avond nog naar het gevang van Veurne. Bij koninklijk besluit worden de volgende toelagen verleend Fr. 313 34 aan de gemeente Oeren, voor de her I stelling der keik aldaar; Fr 572-23 I aan de kerkfabriek van Schoore, voor I de bijkomende berstellingsweiken aan I de kerk. Een koninklijk besluit van 5 dezer I verleent toelagen voor uitvoering van I gezondmakingswerken, aan Veurne, 2030. Nieupoort, 1200. Alve- I rtnghem. 400. Donderdag had de aanbesteding plaats der we. ken van afbraak van de bruggen 1* over de Beve>dijkvi.art, rus aeben de s atien van D xmude en van Oostkerke en 2* over de Vlasvaat t, lus tenen deze Ide statiën, en de vervanging dier ruggen door nieuwe biuggeo. Bcatek van lot 1 fr. 23,012 26; van lol 2 fr.24 060 96 c. Hebben aangeboden F De Meyer, Gent, J. Desarl, Lillois, C. Janssens, Ouden burg, J. Wodoo, Namen,' H Catiy-se, Pervyse. 28,990 (V lo De Beukelaers Nurseuu in melk ver- I vangt de moedermelk. Dj Beuckelaer’s Cacao is da fijnste. De Beuckeher e Chocolade is de lakkersU. AanbestedingDonderdag 12 I februari 1900, out 11 ure 's morgens. I in hel S.adnuis, te Nieupoort, aanbe I striding der werken vau herstelling van I O -L Vrouwkerk, te Nieupoort. Be I grouting fr. 104.349 10. Borgtocht I 10,000ïr. Aanbiedingen vóór 18 Febru- I art.Inlichtingen bij de bouwkundigen Aug. Van Asscue, te Gent, cu J. Vuick, I te Vcurne. Rechtbank van Brugge. René Vin I Masscuhove, conducteur van den iram, bo- I licht van door onvoorz.chbgheid de dood I veroorzaakt te hebben van Louis Deschamps. I die in Juli laatst le Middelkerkc overreden I werd door den tram, is tot 3 maanden ge- I vang veroordeeld, on de trammi.ilscbrppij, I butge;ijk verantwoordelijk gesteld, verwe- I zen tol 7500 frank schadeveigoedmg aan de I ue weduive en hel kind van hel slachtoffer. Hel Co legievan Burgemeester en I Schepenen der stad Brussel brengt ter kennis van paardenfokkers en kooplie den dat de eerste paardenjaarmarkt aar.- gekonaigd voor de loopende jaar zal plaats hebben den Woensdag 7 Februari naasrkomende, van 9 uie ’s morgens tot 3 ure nanoen. 4! ri Cb I r. n hr Dr R. Schijfmann bewijst fijn geloofin \ijn genetsmiJdel door het gratis te geven. I* Rudo pli Schiiïmar.n is c«n erkend* autoriteit wn belieft de strot en longi ekten en heeft onge twijfeld gedurtnde c*n prak'ijk van meer dan der tig jaren, tn*^r utlhina-gcv.illeti en aanverwante ziekten behandeld *n genezen dan cemg ander dökmr te d* wereld. H>| maakt bekend dat hij cm ieiijk c«n geneesmiddel vcrbcicrd heeft, 'at niet alleen aan e ergste gevallen terstond verlich ting geetc, maar du rende van zoogenaamd cn- guierslijkc gevallen heef genezen. IJ' Schift’- nunn heeft hei vols vertrouwen in zijn genees middel *a ten cinda an lei «n van zijn waarde op do i snelste *n zvken-ta wijze te overtuigen, verzoekt hi| du b ad lekaiid te w Hen maken, dat hij grans een monsterpakje van D’ k Scbiflmuna a hma cure gedtnend* dn* dagen tu datum van dit blad I franco aan elk petH’a ».ndt, dia hem zijn naam I en adtes duidelijk <>p een br efkaart geschreven I toezendt Hij .jelovit, dat een dusdanige proef te nemen, de meent overtuigCBde en inderdaad do I ncnigc weg z«l i jn cm Lat natuurlijke vooroordeal I van du zend* aatbmalijder* te bestrijden, die vroe- I g*r ta veig«*(a varlich isg gezocht hebbea. Alhoe- I wel de meesta apo h ken in Ualgie zijn asthma ge- I BC'.amtddci m lelt het bij het publiek ingevoerd is I verkocht hebtea, vtaest de dok ar dat er nog per- I nonen zijn die <a nimmer ovsi hebben hooren spreken co bet is met bet oog om hen te berci- I ken, cut hij dit gratis aanbed doet. Eene gelegen- I heid, om zonder kosten, tea zoo beroemd en z o- I veel zekerhc d belovend geneesmiddel te beproe- ven moet door ieder lijder met graagte worden I aangegrepan. Adres O» R. Schiffmann, depot I voor L'clgta, ióo, boulevard Anspach, Hruwcl. Go Jé Rc Ui

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 2