Poeiers de Cock JICIT n eet iMATISM Elixir Mitaattal c! tessite TAILLIE TE KOOPEM 1 mei 98 centiaren erf, 'n de Abdijstraat te Veurue,, oost aan de Wandeldreef. Voor de voorwaarden te bevragen bij A. Lava Va.ndewoude, Smis- Bestraat, Veurne. tFïïijïïen? Np 1.4 Overs! 2 frank de B O O M E N K00PD4GE3. a - 8.S-I e!".= s UERBERGGERIEF MmaricKWederr», Openbare Verkooping 88 II I S 12 E U B E L E ft en Ivleungieuocdcren -- - t g zijn erkend, en met reden, als het doelma tigste middel om alle maagaandoeningen te genezen, den eetlust terug te brengen en de spijsvertering te bevorderen. GENT. E Zaterdag 27 Januari 1900, om 2 ure namiddag, te Adtnkenke, Oost hoek, in de bosschen der Oude Mannen dreef enZandput, 80 koopen zware elzen TaiHie 500 Sparreperscn. «i S KANTOOR van LODEUIJH BOITEÏ. Deurwaarder te Fennie, Vleeschhouwer- straat, N° 29. éP E o VmWEKEBa® van A. VHVCEttTT Prijs 3 frank de fleseh Fan Menagiegood. WinkelgetuJg on Aardewerk. Openbare Verkeoping vin rwitrn c Openbare Vcrkeeping van 5-2 Woensd*g*23 Februari 1900, (zijnde Asschenwoensdag) om 2 ure namiddag, te Veurne Boweslor- poort, bij de herberg bewoond door Leopold Bekaert, bij de Adinkei kebrug |Jararllfksehe Koepdag van alle4slach van schoone gezaagde en ongezaagde HOUTWAREN' als aanslagbard. staken, regels, balien. pannelatten, sparren enz. Op gewone voorwaarden. Maandag 5 Februari 1900, om 2 ure namiddag le A.veringhem. irj eene paróe bosch bij den IJ >ogen Akker, langs de zand: naai van Fortbem naar Eggewsertscappe! e, ten verzoeke van M. Graaf AmEiiée isakt iie Bocapimé KOOPDAG van 50 Ikoopen zware zevenjarige gekapte esschen Een Huis langs de Vestenstraat. - Inlichtingen ie bekomen bij SANSEN DEPUYDT, Houtmarkt te Veurne. KANTOOR van den Deurwaarder Vestenstraat. G6, te Veurne. Op Vrijdag 26 Januari 1900, om 2 ure na middag, te Buiscarnp, ten huize van de wed* Frans Cuvelier Ver- meeseh, langs den voetweg leidende van de kal ijde naai Bul camp, Mcnagie-j’oeücren en andeie roerende voorwerpen. Gewone voorwaarden en gereed geld Woensdag 31 Januari 1900, om i ure namiddag, ie Veurne, binnen palen, ter herberg lest bewoond door de wed* van Karel-Lodewijk Pinson, langs de Pannekalsijde, van Vrijdag t Februari 1900, Onse Vrouw Lichtmis. om 4 ure namiddag, ter herberg van Henri Pioaoost-Vossaert, te Cnxyde, van Coxyde-Duiiren. Een WOONHUIS en afbanglijk- heden, staande op 15 aren zandakk'. r. zonder cijns of ander reent van pacht. Lest bewoond door vrouw de weduwe Bernard Provoost Deer en; S-flen? aanslag met de betaling der koopsom. En ten zelfden dage, om 2 ure na middag, ten bovenlaangewezen te ver koopen woonhuis, jder weduwe Pro voost Deeren, KOOPDAG van Men».giegouderen en andere roerende voorwerpen. Gewone voorwaal den en met gereed geld. w z uj x - 5 5 g E-« uJJi S a O S c c S UJ“ S. o g E - o o E c ai a> c C K*. r C. - Woensdag 31 Januari 1900, otn 10 ure, op de Gioote Matki, nabij het Paleis van Justicie, VERKOOFING bij Rechtsmacht, van Vrijdag 2 Februari 1900 (0 V L C’.iiiu on: 1 1/2 ure namiddag, te Ahnkctke o leo huize van Henri Notaris FLIDHIZOOIE, TE WULVERINGHEM. I. Vrijdag 2 Februari 1900, (O. L -V. Lichtmis), om i ure stipt nn middag, op de holste- delanden gebuiikt door: i° Désiré Ooy oert, to Vinchem, 2" de wed* Ed. Chaerel- Flahou, le Wulveringhom, langs de kal- sijde van Wu veringhem naar Vinchem- tramstatie; 3’ de weduwe en kinderen Hoste, Senave en andere; 4’ Achiel De- wulf, al te Wulvoringhem, bij bet kas teel van Beauvoordo en dorpplaats; 5° Livin Booghs, aldaar, bij ’t Klein Wul- veringhem; 6* August Blieck, te Vinchem, bij de Torreelen, en 7’ Charles Leuridan- Lecleire, le Alveringhcm (Burgmolen), om te beginnen ter hofstede Ooyaert, Schoone Koopdag van 113 Koopen zware Olmen, Hollander, Klemmer, Eiken, Esschen, Abeelen en Wilgen De Boomen op de landen Sieurs De- wulf, Booghs, Blieck en Leuridan zullen in het Gemeentehuis van Wulveringhem Verkocht worden De liefhebbers zijn verzoent deze Boomen vooial ie gaan bezichtigen. Vergadering ter hofstede OOYAERT 18. Maanda1? 5 Februari 1900. Or.! I 1/2 u e juist na middag, ie Wul veringhem, Westhoek, ter rotstede hel Ooijevaarnest, gebruikt door M lluyghe- Dewuele. 15. tt O P I> A G vun koopen Olmen Ki miners, E>schen en Eiken teia E g O c o Vcreamer, vati ^EKAGJE-GOEÜEREN EN HU1SMEUBELEN. Vi’ijdr*g 2 Februari 1900 (0 V. Lchiini-), om 2 1/2 ure namiddag, te Adinkerke- <iorp. ter heiberg van Désiré Janssens, van gezaagde Houtwaren, Staken Balien, enz. v. Zaterdag 24 Februari 1900, om 1 me namiddag, ter Panne, in de akkers langs tb* straat naar de statie, in de bo-ischen der K'skeeeen Zwarten Hoek, van 100 koopen zware elzen TaiHie. i. Asschenwoensdag 28 Februari 1900. om 3 uren namiddag, te Oostdum- kerke, Peiikaanbrug, bij sieur Deeren, van alle slack van geraagde en ongezaagde Houtwaren. - - u. C.QQ i u-°c J 0 E S C SS s Het voornaamste huis der twee Vlaanderen. Eerediploma Expositie van Gent 1869. Gemnakte K Seed!erea v«ar Eüocjfcej •Vongo-lfieden 11 Sadtrarc». LAKENS EN NIEUWIGHEDEN virkocM per meter VERZENDING VAN STALEN KLEEDEREN OP MAAT IN ACHT ÜnEN. Op aanvraag begeeft zich een snijder ten huize onr maai te nemen en aanpassen, zonder verhoogmg van prijs. Franco verzendingen in geheel Be'gie der aatikoopeo van at 20 franken. VASTE PRIJZEN. Gesloten de Zon- en Feestdagen om 1 uur. g.gra n c S Boomen. Vergadering >er hofplaats. Op lijd van betaling, mits borgs'el:ing o S ji g ÖJ -ö X3 fi STUDIE van den Netwris DONCK, te Veurne. c s c-w ©FtlX lur*«*rlijSa saeono (D <D G CJ S£~~^ 7.3-1^^^ j£r <D -C2 O o ‘S <ri c O Üi K fi N 3 SJ r f I L Edmond en *an Hendrik cb Getal io. c c e x> r—4 co VA» BE ï>fK*j wa Apotheker, 33, Grensstraat, 83, BRUG3KL Dit volprezen Geneesmiddel, uitsluitelijk getrokken uit planten, bevat hoegenaamd geene enkele scheikundige grondstof. In alle goede Apotheken. Opzending tegen remboursomatt, viMlten gij aan de jicht lijdt. ndien gij aan 't rnumatisin lijdt. M nd ten gij al de geneesmiddels beproefd hebt. gj ntlii n gij aide wrijfmiddelen gebruikt nebt. M n«tfr n gij geen uitslag bekomen hebt. i- u<t) ‘ii gij wenscht ontlast te zijn van al deze ziekten die uw .even vergiftigen; neemt dan den Rltxlr untl» rliuu .retiMinna cl antiguuttcux, A. VINCENT, apotheser, te Brussel. ttwsr," vwpv*"} 5-_m t inn T iww ir wn hmi—1i js Dingdag 12 im 2 u e stipt namiddag, len sierthnize van •t-’STiNi Vanacker, Zuidstraat. te Venrne, Met gereed geld. t)*ndrrdat 18 F^fcmuri iDM, otn 4 ur» s ipt namiddag, in den Toren van Duinkerke, bij Henri Thiry, Vfecschhotjwer- 6 raat, ie Veurne, Siad Veurne (Zuidstraat) E n Woonhui» ten dienste van winkel, niet 24 centiaren erf, ter oostzijde dor luid- straat, l-’si bewoond door Jasltna Vanackcr. S ff ns a inslag. m o O c. -- tt cm® o g tj*jz '■o Maandag 12 Februari 1800, tn 3 ure stipt namiddag, ter herberg Sint Heter, bij de weduwe Cotiry. te Veurne- lewesterpoort (Adinkerke-dorpplaats), Gemeente Adinkerke (Zwarten Hoek). 1’ Eenige Koop. E°ne partie ZAAI END. groot H. 1 - IS 90 C., bekend bij adaster wijk C, n" 107b ?n 107c 2’ Re beltt in 4 aren 70 cent. UITWEG tie wederhelft hehoorende aan Loiis De 'ra Tnrreele, bij kad. wijk G. nr 106s. In gebruike der wed* Vincent Vileyn, nel recht tot I Ociober 1900. QJ Sj "y e -e W. u, 4» J= O <u Door bevoegd amb’, onder het hn- s'uur van Isidore Dedeurwaerdór. ie A'v'Tingbem. cc □ttat GJZ>aK.JW“ HJEV7W. C van «»«»W «»-■*. «sst rn andere’<^er*uMejv»»rwerpen. Gewone voorwaarden en gereed geld «Z uj _!r-* .S5 UJ O o o, oj CA. W a -o CO CIS rt ra e C c 5 a> 'Z, z"-* tr, c s- o E ut G. Q £X in beslag genomen ten a- \.i,. August, Sys, koopman te Avecapi.i-l e. Met gereed g *ld, .oml ko-ten. III. M. A W T K van den 5-0 ©cc O c o gi o D 5 2 c c r Ji Lr O p 5 CS -S Z S *5 CD C m *- ffl 9 H U C- .-J co bACJ J IV. CL tr* 3 EZ QJ t o.» aS R C S OJ 00 Lc CQ oo V 43 O -H 2 ~h 73 5E3 Hleederen vo®r Prnutonoten, A.ctar. a( «Ie»» rouw ecs Oj ‘J -J O L- <u c t M - m’"c Ök Mil Ml O HIM RMtA XSUMWHAMH***! WWW»-.' n ItWUMAA 'G^olAstraa» fcjeiu.esteeg- - W i? .r*. ja saus:»». Mand mn TkVurne. Geboorten. 6. Cloct Jcroom en Rachel, tweelingk-n leren i Leopold en Mylle Maria Handboog traut 9. De Burchgraeve Magdalena, d. van Alois Lehouck Romania. Id. Bostuwe Magdalena, d. van Lodcwijk en :quet Ulodia. Binnenpalen. De Vo» Antonia, d. van I.odewijk en Mcjr*- >n Ixonia. Ooststraat. lo Thery Joris, z. van Edmond en T ahon idonia Bewcsterpoort. ij. Couttenier Magdalena, d. act Amelia. Klarerstraat. Sterfgevallen. 17. Allewicrt Lodewijk, grondpandbewaarder, j.8tn echtg van b'iorencia Kempynck. Zw. annenstraat. >9. De Groote Medard, hndb. 3<) j m. 18 d. b. <c Houthem, echtg. van Ludovica Schuppe. nnen palen. Cloet Jeroom, 3 d. Haadboogstraat. Getal 9. O s n O

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 3