1 57a 1 s N. 2©. Donderdag 17 Hei 399Ö. JAARGANG I)c blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centirnen per regel. Da groot* Miers volgens plaatsruimte. Vanderheyde Jules De Groote Eugeen Pil August Hamman August Plaatsvervangers Hamman August Piers de Raveschoot De Roo Willem Roger Ollevier Voor het Senaat. Stemt hier de Limburg Stirum de Spot Raphaël Plaatsvervangei s Baron de Crombrugghe de Spot Raphaël M. Stemt hier Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een IV 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door hel Office üe Pubucitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Senaat. M. Verbeke Alois, nijveraar te Gent. Demokratsn MM. Van Damme August, landbouwer te Oudenburg; Moeyaerl Camiel, drukker-uitgever te Brugge. Plaatsvervanger. M. Moeyaert Camiel, drukker-uitgever te Brugge. Kandidaten der katholieke kiesver- eeniging. voor de arrondissementen Veurne- Dixmude-Oostende. Voor <lc Bdnmer. Viherale kandidaten. Voor de Kamer. MM. Buyl Adolf, gemeenteraadslid te burgemeester te betreft, zal met 1 Januari aanstaande de beloofde vermindering toegestaan wor den. üe verminderingen op de grondbelas- gen zullen vergoed worden door de be lastingen op het inkomen, en zoo zullen de belastingen rechtveerdiger verdeeld worden. Een puntje welk wij nog moeten aan halen, van het liberaal program er. dat waarlijk goud weerd is, het is dees De schoolstrijd moet ophouden. Zou men niet denken een punt van het katholiek programma van in dejaren 79 en 80 te herlezen? üe schoolstrijd moet ophouder.! Maar beeien liberalen, het is 16 jaren dat die schoolstrijd geëindigd is. Het was bet eerste werk der katholieke regeering het staken van den schooloorlog. Gij zijt zeker gemist van uitdrukking; en uwe schooldwang toont genoog dat de schoolstrijd onder uw bestuur in plaats van op te houden, wederom en met ver dubbelde woede zal herbeginnen. Bij bet doorsnuisteren van het liberaal programma vinden wij dat al wat de stof felijke verbetering van land en volk be treft, ook op het katholiek programma te vinden is. En, het is zekerlijk den godsdiensthaat, de school- en kazern- dwang niet, waarvan de kiezers zulken afschuw hebben, die stemmen aan de liberalen zullen bijbrengen. Ook hebben wij vol vertrouwen in den uitslag der kiezing, en op 27 Mei aanstaande zal de katholieke partij andermaal zegevieren. Kiezers, op uwe roode briefjes moogt gij stemmen van boven op de lijst of nevens de naarn van M. de Spot. Gij moogt niet stemmen van boven en nevens de naam van een der kandidaten, 't Is nietig! Onthoudt dit welFan boven op de lijst - IMS» Kiezers, gij moogt niet stemmen van boven op de lijst, en terzelfder tijde nevens de naam van eenen kandidaat. Uw briefje waro nietig. Voor alle zekerheid, stemt van boven op de lijst, en anders met! ’t Is gemakkelijk, en ’t is goed! Gij moogt niet stemmen voor kandi daten van verschillige lijsten! Niet te panacheeren! Opgepast! Uberalc kandidaten. Voor de KamerM. Buy! en M. Pie ters. Voor het SenaatM. Verbeke. En M. Joye? Ja, M. Joye, die fiere sicamber, die dacht dat zijne plicht van gematigde liberaal hem oplegde van hem te stellen als kandidaat tegen M. Buyl, eenen voorui’strevenden liberaal. M. Joye is gekoeld zonder blazen. Hij is niet al leenlijk geen kandidaat noch plaatsver vanger meer, maar zelfs hij heeft de lijste van voorstelling onderteekend en aangeboden. M. Joye, pette van M. Buyl! Dat is sterk! Dal zijn ten minste mannen van over tuiging! M. Verbeke, de duts, staat moeder ziel alleen. Hij heeft noch tweede kan didaat, noch plaatsvervanger. Wat beteekent dat? Dat er in geheel het land geen man gevonden werd die ah plaatsvervanger in ons kiesarrondissement wil optreden; ofwel, en ’t zal de ware reden zijn, dat de liberalen voor het Senaat maar strij den voor de mode, en van te vooren weten daler geene kans is van te win nen. ’t Zal wel alzoo heeten ook. De groote liberale partij. Van wien worden er gezeid dat hij een komediant is, een tandentrekker, een verwaande kerel, een kommis-voyageur in Het liberaal Programma. In een bijzonder artikel hielden wij ons bezig met het eerste punt van hei liberaal programma bet verplichtend onderwijs. Een tweede punt van dat programma is de verplichtende soldatendienst. 't Is oprecht wonder. De liberalen, zij droomen van vrijheid, zij zijn de mannen der vrijheid, en ’t is al verplichting en dwang dat de klokke slaat schooldwang, kazerndwang, enz. Eene schoone manier voorwaar om zijne liefde voor de vrijheid te toonen. i Het eerste dal de liberalen beoogen, 1 hei is de afschaffing van de plaalsver- i vanging, en het inbrenger, van den per soonlijken solda endienst. Het afschaffer! van de plaatsvervan gers kan maar weinig baten tot het ver beteren van het leger. Ook is het de verbetering niet van hel leger w Ike onze liberalen voor oogwit hebben. Het liberaal programma behelst ook nog Belasting op het inkomen, en ver mindering der grondbelastingen. l Is waarlijk bet bemerken weerd, dat al hetgeen geen dwang of verplichting is op het libeiaal programma, van uit bet programma der katholieke partij wordt overgenomen. Zoo is het wederom bet geval met het belastingstelsel. Om tot eene betere verdeeling en eene vermindering van grondbelastin gen te kunnen komen, heeft hei kat‘uo liek ministerie de herziening van het kadaster bevo'en. Deze herziening is voleindigd, en voor wat de bebouwde eigendommen Onderrichtingen voor de Kiezers. Kiezers In de aanstaande wetgevende kiezin- gen, zult gij moeten stemmen voor de Kamer er. voor het Senaat. Gij zult zooveel witte, en zooveel roode stembi ieven van den voorzitter van hel kiesbureel ontvangen, als dat gij stem men hebt. Indien gij ëéne stem hebt, zult gij één wil en één rood briefje ont vangen; voor twee stemmen, twee witte, en twee roode, en voor drie stemmen, drie witte en drie roode. Gij moet stemmen op AL de briefjes, welke gij zult ontvangen, zoowel op de witte als op de roode; en op de roode zoowel als op de witte. Onthoudt dit wel. En ziet dat gij geene briefjes achterlaat. Hierop bijzonderlijk opgepast Hoe moet gij stemmen J Om alle melige en ongeldige stem brieven te vermijden, maakt mei het pot lood dat in hel k’eskotje hangt, het wit puntje zwart van ‘t vierkant dat boven de narnsn staal der katholieke kandidaten. Een dop, Van boven op den kop. KIEZERS, stemt van boven op de langste lijst. Print dit wel in uw geheugen, en maakt het wijs aan vrienden er. ken nissen. Elsene; Dieters Alfons, Oostende. Plaatsvervanger. Dieters, burgemeester, Oostende. I Neen, het is eerst en vooral onze se minaristen en onderwijzers vei plichten soldaat te spelen. Geene vootiechten voor niemand, zeggen zij! De plaatsvervanging afgeschaft, dan zouden ook, gelijk in Fiankrijk, de se minaristen den lansel moeten opnemen en naar de kazerne trekken. Ten anderen, de persoonlijke dienst plicht ware maar een eerste stap tot hel alleman soldaat. Generaal Brialmont, bet oiakel der liberalen in militaire kwestien, vtaagt een leger van 243,000 man. Hij zou Belgie in een piuisiscb regi ment willen herscheppen. Aan dien kreet van alleman soldaat, antwoorden wij met den roep van Niemand gedwongen soldaat l Onder den drang der openbare denk wijze, nemen de liberalen eenige arti kels over van hel katholiek programma Lotsverbetering van burger en werk man, en pensioen voor de oude werk lieden. Zij hebben zooveel jaren aan het be wind geweest, en wat hebben de libe ralen gedaan voor het werkvolk? Wij zullen hunne bondgenooten de so cialisten laten sprekenLe Peuple, van Brussel, zegtZestig jaar hebt gij, liberalen, aan uw volk pastoors en nonnen opgediend! En gij wilt voorl- gaan met hen dien heerlijken kost op te dischen; past op, de werklieden zullen de schotels op uwen kop aan stukken slaan. Vooruit schreef Sedert 20 jaren was de liberale partij meester; wal deed zij voor het volk! Niemendalle! En Vandervelde riep uilWanneer de liberalen nog aan liet bestuur zul- len komen, zullen zij hetzelfde doen Zoolang de liberale partij aan bet be wind was, verwaarloosde zij de eenvou digste hervormingen, speelde den hui chelaar met de werklieden om hunne stemmen bij de kiezing in te palmen. Kiezers, laat u met de kiezing geene blauwe bloemijes opvesten. De liberalen hebben nooit iets anders gedaan dan stokken in 'l wiel gestoken; en, gelijk Bara, gestemd tegen al de wenen voren- gesteld ten voordeele der werklieden. En ’i geen zij dan gedaan hebben, zullen zij nog doen! In een voorgaand nummer hebben wij bewezen, met cijfers in de hand, zonder hierin tegengespioken te woiden, dal de katholieken de belastingen vermin derd hebben voor eene jaarlijksche som van bij de 13 millioen franken. De bewering dus dat de katholieken de belastingen vermee. derd hebben, is valsch. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASETS. drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Poslkanlooren. j -mill JTJ - ’z.(cï'. ■iju'irrr.i.in i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1