J 1 r 3 N. 21. Woensdag 23 Wei 1990. JAARGANG Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7. te Veurne, en in de Postkantooren. Stemt hiei Vanderheyde De Groote Pil Hamman Plaatsvervangers Hamman Piers de Raveschoot De Roo Roger Voor liet Neiiitut. Stemt hier werke de Limburg Stirum de Spot Plaatsvervangers de Spot De liberalen hebben nooit iets gedaan kunt vinden de Drombrugghe de Picquendaele voor u en zullen het nooit doen. Weest uwe weldoeners gedachtig. Kandidaten der katholieke kiesver- eeniging voor de arrondissementen Veurne- Dixmude-Oostende. Kiezers, ogepast! Stemt IN HET VIERKANT dat staat BOVEN de langste lijst, onder nummer Voor de Hamer. deren dat het gevaar van ons land moet af weer en. De katholieke mee derheid zal g* krenkt en verminderd worden. Dat is onbetwistbaar. Ten hoogstee rekenen Maar als wij in in onze goede vlaam- op de lijst, en anders niet! 'i Is gemakkelijk, en ‘t is goed Gij moogt niet stemmen voor kandi daten van verschillige lijsten! Niet te panacheeren! Opgepasl! f)c blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artik Is, enz. 20 fr. het 100, De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, le Brussel. langste lijst. Print dit wel in uw geheugen, en maakt het wijs aan vrienden ec ken nissen. Werklieden! gij hebt uw stemrecht te danken aan de katholieken. Zij hebben menige wetten ten uwen voordeele ge stemd; zij verleenen aan den ouden werkman een pensioen, zonder dat hij een centiem moet betalen, en stemden daarvoor 12 millioen frank 's jaars. 't Is hetgeen thans in Belgie gebeurt Belgie drijft thans handel met het bui tenland voor de colossale som van zeven milliards of 7000 millioen frank. Sedert 1891 is die handel gerezen van 2 milliards of 2000 millioen fr. Die vermeerdering hebben wij te dan ken aan hel wijs beheer der katholieken. 7 Is een voorspoed zonder weergd, zooals onze tegenstrevers zelve moeten getuigen. Kiezers, gij hebt het lot, den voor uitgang en den voorspoed van uw Vader land in handen. Wilt gij die voorspoed zonder weergA nog doen aangroeien; wilt gij de gerustheid die in ons land heerscht, behouden; bebeitigt gij den bloei van handel en nijverheid, den goe dén gang van uwe eigene zaken, die door door de opkomst der socialisten zouden vernietigd woiden, Stemt van boven op de lange reke; Stemt voor mannen van de streke, Stemt voor de katholieken! m 'lvierkant onder nummer 1. Vaderlandsche oproep. Moesten de katholieken in minder heid zijn na de toekomende kamerkie- zingen, wat zou er gebeuren? L ben dat een liberaal ministerie opvolge aan de katholieken. Van de drie partijen die dan in de Onderrichtingen voor de Kiezers. Kiezers Gij moet stemmen op AL de briefjes, Wy Op «tenjnnen meerderheid, welke gij zult ontvangen, zoowel op de wille als op de roode; en op de roode zoowel als op de witte. Onthoudt dit wel. En ziel dat gij geene briefjes achterlaat. Hierop bijzonderlijk opgepasl Hoe moet gij stemmen f Om alle nietige en ongeldige stem brieven te vermijden, maakt met het pot lood dat in het kieskolje hangt, het wit puntje zwart van ‘t vierkant dat boven de namen staat der katholieke kandidaten. Een dop, Van boven op den kop. Goede Rcgeering. Een teeken van goede regeeiing, een leeken van vooruitgangen welstand, dat is de vermeetdeting van handel en r.ij- i verbeid. Wanneer de menschert betiou De liberalen zullen de pretentie heb- wen hebben in hun Landsbestuur, wan neer de vrede en eendiachi heerschen in hel land, dan hebben zij ook vertrouwen in de toekomst, en duiven zij zich jn al- Kamers zullen 'zelefen, zal de liberale lerhar.de ondernemingen wagen. partij ongetwijfeld de minst talrijk zijn, i Zij zullen alleen het bewind kunnen in handen nemen met de medehulp der socialisten. Maar, wij mogen er over tuigd van zijn, deze zullen alleenlijk hunne medehulp verleenen, op voor waarde dat de liberalen ruimschoots toegeven aan hunne socialische princie pen. Niet alleen zullen wij ons geloof en onzen godsdienst veracht en vervolgd zien; niet alleen zal op nieuw de school oorlog met verdubbelde woede heer- schen, maar vele punten van het pro- gtam der socialisten zullen op zedelijk en maatschappelijk gebied, in werke gesteld wotden. Hel socialist blad Le Peuple, geeft dat duidelijk te kennen. Een liberaal ministerie, dat is ’t zelfde of het bestuur van hei land in de handen geven der socialisten. Die de katholieke meerderheid om- verre werpt, bereidt vrijwilliglijk den ondergang van zijn land. 'l Is de oorlog, twist en tweedracht geheel het land door; 'l is de bloei en de welstand van Belgie, 't is het on afhankelijk bestaan van ons Vaderland in gevaar brengen, met een socia istsch republiekeinsch gouvernement jmogelijk te maken. Kiezers, weest dit wel indachtig! Het gevaar is groot. Nooit was eene kiezing zoo belangrijk, zoo gewichtig als deze. *t Is bijzonderlijk hel katholiek Vlaan- Kiezers, Wie zijn M. Buyl en M. Verbeke? Twee vreesutleliiiKen. De eene woont te Elsene. de andere te Gent. Wat profijt jeunen zij u? Ceen eent! Wilt gij vers'andig stemmen? Stemt voor mannen die gij wel kentdie gij, in geval van nood, oltijd hier ter plaatse en die hier werkman en neeiihgdoener doen leven. Stemt voor mannen van de s'reek, S emi in hei vieikant onder K' j, Wci*klie<Icn« De liberalen hebben nooit iels gedaan voor u Zij kunnen geene enkele wet aanhalen door hem rechtstreeks ten uwen voor deele gestemd. De socialisten hebben dit aan do libe ralen meer dan eens verweten De katholieken hebben menigvuldige wetten ten uwen voordeele voorgedra gen en gestemd. Wij zullen enke'ijk deze aanstippen welke in onze streek van toepa<sir.g zijn. Wet op de regeling, de betaling en de onaantastbaarheid der dagloonen; Wel aan de bazen of patroonen ver tredende van de dagloonen in winkel waren te betalen; Wet regelende den arbeid van vrou wen en kinders; Wet op de vervalsching der eetwaren; Instelling van een hulpfonds voor de gekwetst werklieden; Wet op het werktoezicht in de fabrie ken, op de reglementen in de werkhui zen; Wet op hal mir.imen van dagloon; Vergelding van 30 frank per maand aan de milicianen onder dienst; Wet op de werkmanswoonsten, om den werkman gemakkelijk eigenaar te maken van zijn huis; Afschaffing van de betaling der per- soneele belasting voor de huizen door werklieden bewoond; Vrij [on kosteloos onderwijs voor uwe kinders; Uitbreiding der maatschappijen var, Ondeilingen Bijstand; Hulpgeld aan de Lijf remkussen; Pensioenwet, voor welke eraan al de oude weiklieden, zoo man a'.s vrouw, die met 1 Januari 1901, Go jaren oud zijn, een jiailijksch pensioen verleend wordt van 65 franken; 130 franken per gezin. Dit alles zijt gij aan de katholieken ver schuldigd Werklieden Weest uwo vrienden in dachtig; en weest we! overtuigd dat gij van de katholieken, en de katholieken alleen, uwe lotsverbetering te wachten en te danken hebt. Voor alle zekerheid, stemt van boven --i *i Is gemakkelijk, en 't is goed! sche christene streken, ons door nie mand la'en misleiden, en door onze stemming de katholieke kandidaten on dersteunen, dan zullen onze ergste vijan den van ’s landsbestuur verwijderd blij ven. Een zetel verloren ksn de noodlot tige gevolgen hebben voorde vei hevenste belangen van ons Vaderland. A'wie niet stekeblind is, en niet door partijhaat wordt voortgedreven, moet bekennen dat in deze plechtige en ern stige tijdsomstandigheden, de belangen KIEZERS, stemt van boven op de der katholieke parij en deze van het i land, meer dan ooit, onafscheidbaar verbonden zijn. K'ezers, gij die uw Vaderland lief hebi, bewaart het van een bestuur dat ons land door allerhande buitensporig heden en omwentelingen op den boord van den afgrond zou brengen; gedenkt wel den uitslag en hei gevolg uwer stem Het lot] van uw Vaderland hangt er van aj! ISelastingcn. De klei ikalen leiden Belgie naar do i bankroet, schrijven de liberale gaze len. Ziehier een vergdijkingsstelseL In Fiankrijk betaalt iedere inwoor.er gemiddeld j larlijks 102 fr. 50 ct. be lastingen; in Duitschland 69 franken; in Engeland, 58 fianken; in de Vereenigde Staten van Amerika, 50 fianken, en in Belgie 46 franken. In Belgie betaalt men minst van al! En Belgie staat aan bet hoofd der natiën voor wat handel en nijverheid be treft! Kiezers, gij moogt niet stemmen van boven op de lijst, en terzelfder Jijde nevens den naam van eenen kandidaat. Uw briefje ware nietig. 68 o l i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1