Kamer van Volksvertegenwoordigers. I t I Senaat, WETGEVENDE BEZINGEN VAN 27 MEI 1900. a I i N. 23. Kieskanton Veurne. Nieii poort. Kieskanton Nieupoort. ARRONDISSEMENT VEUBNE, - GBOta CBW1I - Veurne. Woensdag Jcm 2915 70 5249 Totaal 5129 Algemeen totaal 5876 91 7166 6954 3185 van n 1917 5249 1917 759 746 452 961 2915 961 524 507 150 6 10 5 1854 5120 1854 Totaal Veurne Nieupoort Katholieken. 411 691 755 927 641 586 669 569 Liberalen. 508 587 577 272 350 354 320 347 282 43$ 84 682 719 435 800 2383 800 Liberalea. 244 508 287 206 277 307 267 287 2o8q 21 70 21 Oostende gefoptEn hoe is de uitslag geweest? De liberalen van hel arrondissement Oostende, die maar weinig gewrocht hebben voor de kiezing, omdat M. Buyl bun niet aanstond geven 573 stemmen meer aan de liberale lijst dan de libera len van Veurne-Dixmude te zamen; en in deze twee arrondissementen bekomt M. Buyl veel min stemmen dan den laal- sten keer! 5’ 4° 5- 6° 7’ 8’ Katholieken. 402 682 750 884 658 559 655 550 Democraten. 2 19 5 8 4 17 9 6 vyse, Nicupoort (2')> Ikamscapelle, Ooslduinkcrkc, Avccapclle, Zoutenaeye, Wulpen, Boitshoucke, pi’ 57e JAARGANG Die uitspraak was gesteund op.de cij fers van de laatste kiezing, welke een grooter getal stemmen gaven aan de liberalen in V’eurne-Dixmude dan in Oostende; ook nog op de ongehoorde propaganda van M. Buyl, die met zijne volgelingen beweerde dat de liberalen in het arrondissement Veurne Dixmudo 4000 stemmen meer gingen bekomen dan in de laatste kiezing. En zoo werden de liberalen 1* bureel. Veurne (le) Moores, St. Ricquiers, Veurne (2*j Houthem, Ghyverinchove, Veurne (5’) Coxyde, Leysele (2e) Adinkerkc (1c), Sta vele, Wulvcringhem, Adinkcrke (2‘), Eggewnci tscapclle, Bevcrcn, Alveringhem (T) Lcysele (lc), Geren, Alveringhem (2*), Vincbem, Steenkerke, Bulscamp, Hoogstaede, Isenberghe, Vertrekuren van den SJzcrcnwes Met SclieidsYnnnla. Onze lezers zullen zich nog berinne- ren dat, om den twist te doen opbou Jen> welke bestond tusschen de liberale Ue8vereenigingen van bel arrondisse- 116111 Veurne-Dixmude Oostende, er een C-le'dsgerecht aangcsteld werd om den rede te herstellen. at scheidsgerecht duidde M. Buyl ?n als eerste kandidaat, cn M. Pieters, s tweede kandidaat. cene niWT" 1* bureel. Nicupoort (lc), St. Jooris, Pcrvy 2. - - - i3 n tit de bovenstaande tabel blijkt dat, in b< ^^Hieid bekomen hebben van 3290 stemmen, 1 Is de oude meerderheid die weerkeert. Indien wij deze cijfers vergelijken met deze van de kiezing van 1896, dan vinden wij dat de katholieken 1057 stem- Cn meer bekomen hebben in de kiezing van 27 Mei 1900, en dat M. Buyl 6OO stemmen verloren heeft. ye meerderheid der katholieken is geklommen van 1424 stemmen, zoo zij was in 18.96, tot 3290Een verschil in "eer Yan |Qgg stemmen! En M. Buyl die beweerde dat ZIJN getal stemmen bij duizenden ging aangroeien! I 1 Is het schoonste, het doorslaandste bewijs dat M. Buyl in ons arrondissement TE WÉL gekend is; en dat de min u‘ïien twee jaar, afgeschcept te Oostende, en verlaten te Veurne, voor goed uit het politiek leven zal yeidwijreü! - Yper-veurne 5 sro !02l, 13 05 1 5 55 29 20 g g 9 55 10 29^ 1310 16 00 1815 6 w iv iv iv oOZ 1331 1621 1836 ■o’ 10 23 10 57| 13 38 16 28 18 43 De blad verschijnt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 8 fr. Annoncen 2Q centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Ar 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden onlvangen door liet Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, t& Brussel. Men schrijft ia bij BONHOMME-RYCITASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkanfooren. vun den Buurtspoorweg. TRAM VEURNE-OOSTENDE Ga verstaat wel dat zulken uitslag niet geschikt is om de gemoederen der Oostendsche liberalen te stillen. Ook, van daags na de kiezing, heeft Le Carillon, een liberaal dagblad van Oostende, aan de heeren Lippens en Van Piyswyck, de twee scheidsrechters, de volgende telegram gezonden In uwe hoedanigheid van scheids- rechters in 't geschil Oostende-Veurna- Dixmude, wij houden er aan u te ba bel oud kiesarrondissement Veurne, dc katholieken voor de Kamer cn voor den Senaat van 3771 stemmen! fl tot 30 Juni. -3» u— •- - NAA 16 00 18 5! 3 08 5 15 _r 6 48 7 15 7 43 21 08 33 50 510 6 56 5 16 7 03 A C)e Bussel Gent l.ichlenelde 6 32 Cnrlriunick Dixmude Veurre Adinkcrke Ouinkerke l) uinkrrke Adinkcrke Veurne lllxu. tide Cortcmarck I Gent Biusscl 8 42 8 56 9 3t 9 49 7 54 1091 8 47 10 53 5 55 641 4 43 «49 5 06 7 30 5 34 7 50 Lietiterrelde 5 47 8 05 7 13 9 21 8 24 10 49 Veurne Slitie Veurne Markt Coxy.le Ocatihi jikerke Niruport Oostende xlutiu I- 22 02 23 13 H 08 5 00- 17 50 - 18 03 - <8 01 19 23 20 42 20 15 TRIM OOSTENDE—VEURNE Oostende Statie 5 05 7 42 10 48 12 18 - 14 58 18J0- Nieuport stad 5 57 8 43 11 47 13 20 - 10— (9 52 - Ooaldupikerke 0 14 9 00 12 01 13 37 - 16 17 20«9- Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 6 45 9 27 1150 24* 15 05 17 55 2010 Hoogstads Linde 5 37 8 19 1042:11130 1357 1647 1936 fÊ In" 5 51 8 33 10 56 ZH 44 1411 1701 1930 608 85» 1113^’1201 14 2» 1718 2097 S Y|>er Statie Yper Statie r Lqo“ 5 51 8 33 10 56 Alveringhem O o j. m.jnvi Nieuwe Herberg 615 8 57 1128-1108 VeurneVoorstad 6 36 9 18 till E 12 29 Veurne Statie 6 41 9 23 1146 'f“"’ 5 18 8 00 5 35 8 17 Hoogstade-Linde 5 49 8 31 1054 1128 1409 16 59 19 14 5 J lUH mxjn;.»mrr j—wr—«kTZ. dvw* - j »ni 9 50 12 36 - 15 14 18 04 9 56 12 42- 15 20 18 12 5 28 7 14 10 08 12 54- 15 32 18 24 5 36 7 23 10 16 13 04- 15 40 18 32 5 56 7 41 10 34 13 20 6 54 8 40 11 32 14 iÖ-17 - 19 52 «60 - 9 18 13 46 - 7 28 - 11 37 1552 - 17 44 - 13 25 17 02 - 19 29 - 13 43 17 14 - 19 40 - 14 09 17 39 - 20 06 31 40 - 14 38 18 05 - 20 32 -1456 1817- - 4 09 7 12 - 857 1054 9 41 11 47 15 56 9 50 11 55 16 04 I01B 12 26 1633 - 1831 - 1045 1255 17 11 - 1901 - 10 56 13 33 17 22 - 19 28 - 1205 1458 1846 - 13 16 16 55 20 10 5 57 8 43 11 47 13 20 - 16— J.9 52 6 22 90S 12 12 13 45 - 16 25 2017 6 34 9 20 12 24 1357 -46 37 2029 6 40 9 26 12 30 14 03 - 16 43 20 35 VEURNE-YPER. Veurne Statie 4 45 £<7 S7 VeurneVoorstad 4 50 131 Nieuwe Herberg 5 11 7 53 10 16 10 50 AlTcringhem 5 18 8 00 Ivxm ,ooo *o i.ixj L.o 5 35 817 1040 11 14t 1355 1645 1900 9 27 t lS» 24 15 05 17 $5 20 10 J -W 44t"72J 94S»I03l 11 01 1551 18 40 «1^7 fi4d 4A<» vil Ort o» 11 44 1411 17 01 19 59“ 1435 1725 SOI* 15 56 17 46 20 35 12 34 15 01 17 51 20 40

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1