N. 26. a die sedert len over JAARGANG Woensdag 27 JlNI 1900. van nu zittijd Belangrijk bericht. De kiezing is achter den rug Iedereen '■eb dus de geit genheid gehad le bes'ati- rn of hij op de kiezerslijst is itgeschreven, n of het aan'al hem toegekende stemmen 'list is. i Is dus thans het oegenblik om de 'clanien te doen gelden, die men mocht 11 te brenger, hebben tegen de bestaande dezerslijslen. Des te noodzakelijker is I !,et te wachten met hel indienen dier op rkingen. daar er ’■‘maakt worden met de jaarlijksche her- ■ening der lijsten. Van de ingebrachte rcclamen kan alsdan, ■oo zij gpgrond zijn, rekening gehouden vorden. daarom zetten wij ten dringendste onze 'tienden aan. zoo zij ten onrechte niet in schreven zijn, of met onvoldoend getal ’’emtnen op de kiezerslijsten voorkomen, ans daarvan onmiddellijk kennis te geven. ,ljk zij, die eenigen twijfel koesteren nopens hun loegrkende rech', moeten hun geval J°en kennen hel zal grondig onderzocht «orden. Vooraf zij, die eigendommen bezitten, in Vreemde gemeenten gelegen, moeten doen onderzoeken of zij uil dien hoofde geen fechl hebben op eene vermeerdering van S!o<n recht. Kiezers, opgepasl Brief itwisseling. Wij ontvangen uil Bewesierpoort den .olgeiiden brief, aan welken wij heel geerne eene plaats in on? weekblad ver- I eenen. Mijnbeer de uitgever van den Veurnaar. Gedenkt het o nog hoe dat. de libera- i van het stad beknibbelden, omdat zij hel Garsebeekveld. eene dorre en onvruchtbare zandstreek, met baggerslijk uil de Duinkerkvaart lieten bespuiten; hoe zij hel Veld vergeleken aan Venisede Furnes, en hoe zij, tijdens de laatste gel meentekiezingen, de handelwijze van he- Armbestuur uitgebaat hebben tegen de katholieken, en, door alle slach van val- sche uitstrooisels, de kiezers van ’t Veld legen onze mannen hebben opgehitst? Ten dien tijde hebt gij de manier van handelen van bet Armbestuur goedge keurd, en gezeid dat men, vooraleer over eene zaak te oordeelcn, eerst moest het einde ervan atwachten. Gij voorspeldet dan dat, eens het werk voleindigd, iedereen met lof over de doenwijze van hel Armbestuur ging spreken. Ehwel, mijnheer de uitgever, gij hebt waarheid gezegd. De werken zijn nog niet voltooid; het zand van twee akkers blijtt nog af te voeren; maar, van r.u reeds, zou men het oude Garsebékeveld niet meer erkennen. Die groote breede zandvlakte, welke men bemerkie bij het ingaan van ’i Veld, en die, bij het minste regengetij, onder t herschapen. Men zou zich veel eerder leRosendaal wanen, dan itt hel eertijds woeste Veld. De vruchten en aardappelen slaan er weelderig te groeien, dat het plezier is Al de bewoners hebben eenen hof, een staat wanorders ie veroorzaken en woe lingen te doen ontstaan!’ Wei zoete hemel, toch’. De liberalen zijn wel stijf kittelachtig geworden sedert hunne davering. Maar T is waar, niemand en zou mo gen weten hoe dat M Buyl hier begint te dalen naarmate hij beter gekend is. Laat ons nu eens eene andere veron derstelling doen. Neem eens dat een katholieke burge meester verbiedt van liberale plakkaten aan te plakken. Zouden Ons Blad er. het Advertentie blad ook mei lof van dat besluit spre ken? Wij zijn zeker van neen! Al de libe rale gazetten zouden te klein zijn, om de vrijheidstergende handelwijze van dien kle- rikalen diveeper te laken. Hel zou er gaan luiden op zijn kappe. De liberalen willen de vrijheid, ja; maar voor hen, en voor hen alleen Hunne houding in hetgeen te Adinkerke ge beurd is, is er een nieuw bewijs van. Wij zullen daarop niel verder aan dringen. Wij herhalen alleenlijk hetgeen wij hooger zegden, dat een burgemeester, hij weze katholiek of liberaal, zijne macht en zijn recht te buiten gaat, met plakbrieven af te rukken, of de aanplak king er van ie verbieden, tenzij in plaat sen door het politie reglement vastge- steld. h een wnnder dingen, de katholie ken worden uitgemaakt voor vrijheid- haters; en het zijn zij. die tegen de libe ralen de vrijheid moeten vetdedigen. 57e eenigmg, t is ie zeggen uijua anuu, »cu hebben zich oomiddelijk doen inschnj- dan hebben wij 30.790 stemmen voor di- fl 1 -I— 1-K_ -- d Z b. I Vxzi r o on Wevers, uitsluitelijk samengesteld uil socialisten. Een enkele der leden heeft zich aan geslo en bij de katholieke weversvereeni- i ging Hecht en Plicht. Dal is een nieuw bewijs dat bet on- i, de werklie- den geleidt naar hei goddeloos socialis- mus en da. korte jaren, geheel en ganseb door de socialisten zal opgeslorpl worden. Anseele’s woord wordt van langs om meer de waarheid De liberalen zul len de roode vlag volgen, of zij zullen niets meer zijn Recbleilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 10 cent. Aizonderlijke nummers De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Appelmarkt Eenige vrangskena ann I NI. Buyl. M. Buyl heeft destijds in Ons Blad i eene inschrijving geopend om aan P. Dendullen, van Vinchem, een huis te bezorgen. Uit de verklaringen en de geschiilten van M. Buyl blijkt dat Den dullen dit huis in eigendom bekomen beeft. Hoe komt het dan, M Buyl. dat hel huis van Dendullen, aan HEM toe- behoorende, niet op zijnen naam werd in geschreven Hoe komt het, dat, na de dood van Dendullen, er geene verklaring van successie gedaan werd Dendullen was nogians volgens u, M Buyl, eigenaar van huis en erve ter weerde van 3900 franken. De inschrijvers hebben hunnen pen- j ning gejond, om aan DENDULLEN een huis te geven; maar als het op zijnen r.a&m niet ingeschreven staat, aan wien behoort dan het huis Indien dit huis spijts uwe bewerin gen aan P. Dendullen niet in eigendom gegeven werd, met welken naam moeten wij uwe handelwijze, en geheel uwe betooging le len? Gelief van Ons Blad, nopens op C. 'i M Vanderheyde, 27445+'470-27915 M. De Groote, M. Pil, M Hamman, Liberalen. Toekomende Kamerzittingen. Een geheel jaar lang heeft de Ka “’er zich bezig gehouden met het be- ■Treken en stemmen van eene nieuwe Kieswet, die, volgens het zeggen, alle Par ijen ging bevredigen. Wij dachten dus, voor eenige jaren ’en minste, van nieuwe kieswelbespre- K'ngen verlost te zijn; en wij mochten vertiopen dat de Kamer nu wat nuttiger "leik ging kunnen verrichten. Jatnaar, de kiezingen zijn uitgevallen e()fn het gedacht van liberalen en socia len, die dachten hel katholiek minis- ‘ti-ie omver te werpen. En ziet, men verwittigt ons, reeds, dat, in den aanstaanden Kamer, een nieuw kieswetvoorstel 2,1 nedei gelegd worden. socialisten bedreigen met geweld 'umoer gelijk verleden jaar, zoo die Ve’ n’.®’ gestemd wordt. Gij zuit niet spreken, zeggen zij aan 1 de kaïholiekeKamerheeren. gij zult niet 1 s’ctnmen, geen nuttig werk verrich- !en- geene wellen maken, zelfs geene ’egroolicgen stemmen, indien gij ons n’ei eerst hel zuiver algemeen stem- •'echt geeft. Dat zal ons werk zijn in de nieuwe Kamer. Wat zullen de liberale kamerheeren ^aryan zeggen? zullen zij ook mee- ^'‘uifelen, mederoepen en lieren als vvade jongens of als bezetene duivels? uane bondgenooten, de socialisten, Ul'en hun nog menige kwü penen 8Pfl!en. t Wat de katholieke meerderheid be- w’j verhopen dat zij aan die woel- eKe mannen zal doen verstaan, door vare vastberadenheid, dat het stemmen 'tri nieuwe kieswetten voor eenige jaren "gesteld is. rukken, tenzij deze geplakt zijn in plaat sen door bel politie reglement verbo den. Dat is de wet, en de wet moet onder houden worden door den burgemeester, al zoo wel als door de eenvoudige bur gers. Indien er in het plakkaat, te Adin kerke uitgehangen, iels stond strijdig met de wei, of met de eer der burgers, het parket was daar om desnoods ver volging in te spannen. De gekrenkte bur gers, indien er waren, konden hetzelfde doen. Maar hoe komt het dal de liberalen, die beweeren partijgangers le zijn der onbeperkte vrijheid van drukpers, nu al I met eens gelijk geven aan het besluit van den heer burgemeester van Adin kerke? We', cenvoudiglijk omdat dat plak kaat gericht was tegen hunnen heriena- gel, den alom vermaarden M. Buyl. En s'onden er daar grooie scheld woorden in tegen den populairen kan didaat f Wel neen Op die plakbrieven stonden twee re- i i der katholieken in 1896, en hunne meer- een einde aan te wij hieronder de cijfers laten onze lezers oordee- 1 der Aan den cijferaar van Ons Blad. Volgens die knappe ickenkundige Argus beeft M. Pil slechts 9306 stemmen gehad en is langs het achterpoortje binnenge komen. 'i Is belachelijk dat te willen houden staan. Voor welke feniksen aanztef Ons Blad zijne lezers? Om daar voor goed stellen, geven nj„e "c"»czaizciwtu.y...j,,der kiezing, en L.„.. uagen ontbonden is en uiteenge- j len over de colossale dommigheid i beweringen van Ons Blad. en dertig leden dier liberale ver- I Indien wij het kiescijfer der kalholio- Te Adinkerke. Volgens Ons Blad en hel Advertentie blad, heeft de heer burgemeester van Adinkerke den zondag van de kiezing, plakbrieven doen afrukken, welke doó' zekere klerikale dweipers (stijl) liberale gazetten waien aangeplakt. En die twee gazetten vinden geene wooi den genoeg om den heer Vatihoutte geluk te wen-chen over zijne moedige handelwijze. Wij kennen M Vanhoutte persoonlijk zeer wel. en hebben groo’en eerbied I voor hem; hel is een deftig man die alle v achting weerd'g is. Maar wij moeten - hier nochtans zeggen, dat hij, in deze -vzaak, zijne macht en zijn recht heeft te Vinchem besiempe- i buiten gegaan. i Gedenkt net u nog noe uai u 1 Een burgemeester heeft het recht niet, I Jen in hunne gazetten de leden geachte heer Buyl, bij middel plakbrieven af le rukken of te doen af Armbestuur uwer stad bekni Z—d, om alle misverstaan ’•■•t'kan. ten»;; deze genk deze zaak te doen ophouden, deze weinige vragen antwoo d ie verleenen. Vjiaagsteirt. Ijiherale bekentenis. M. Georges Lorand, de vooruitstre vende liberale volksvertegenwoordiger van Virlon, schrijft over de laatste kie zingen, het volgende Voor iedereen zijn er schaduwen in het tafereel. Voor de anti-klerikalon in het algemeen moet men eerst be- kennen dat zij verslagen zijn, en dat de katholieke regeering niel alleen honderd duizend stemmen meerder- heid heeft in het land; maar dat bet die honderd duizend stemmen vier jaar gewonnen heeft. ging Hecht en Plicht. l_. het, godsdienstig liberalismus n?' j den geleidt naar b"' weldra een begin zal I mug er) je liberale partij, binnen M. Buyl, M Pteters, Lezers, vergelijkt wel deze cijfers. Onder het meerderheid?kiesstelsel zou den de vier katholieken gekozen zijn met eene mreiderheid van omtrent 16 duizend stemmen. Dank aan de E V. wordt er een libe raai gekozen, niettegenstaande het groot verschil van stemmen. I Wie is het die langs het achterpoortje is binnengedrongen. M Buyl of M Pil? De blad verfiebijpt den Woensdag. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 2>) centimen pér regel. Da pronto 'otvr- volgens plaatsraimw. - - >- .-n:-a r., xr m ront. Afzonderlijke nummers voor artik Is. enz. 20 fr. het 100. 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, .Uagdalenastraat, 46, te Brussel. 7, te Veurne, en in de Pos’kan'onren. ken vergelijken met dit der liberalen, iholieken en 14,451 voor de liberalen Waar is de zegepraal der liberalen? bemerkie bij het ingaan van ’i Veld, ken cijfers, ae meerderheid opgevende j water stond, is thans in eenen moestuin derheid in 1900, en van boven stond er: Nederlaag van M. Buyl in het atyondisse ment Veurne. En dat was al En als men het Advertentie blad mag om zien, gelooven, dat simpel plakbrielje was in J: Lll)ci.nicn en Socialisten. Je Gent bestaan er verschillige veree- f gingen Van werklieden die hetzelfde ari‘bacht uitoefenen. Onder andeie, is er eene vereeniging O/,? 'Vevers, voor naam dragende De p,e.'a^ Werkersvetdedigingdie over ee- Kaan. brie beweringen van Indien wij t: eeniging, ’i is te zeggen bijna allen in de vereeniging De Broederlijke katholieken I Nemen wij de .‘temmen welke iedere kandidaat heetl bekomen. Katholieken. 274454- 562-28007 27445+1355-28800 27445+ 958-28403 12253+ 706-12959 12233 1492-13745 ■RS i STERFGEVAL. M. Jules Bara, staatsminister ph provinciale senator van Henegouw, is gister te St. Joost-ten-N’oode overleden. Hij werd te Doornik geboren den 23 Augusli 1835 tl UUII>U d1 i lovu i ij v i ii xjo. «-• ..J......-, TOTAAL f,'»’ V J P <jlü J’IU1AU1 ILVUII v--j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1