h 57e De WKUinl r.6 -B Oi.ASDAG 5 Sl1* FEM iii.n I9&0. enk< 1 a Is een middel om goed herfstvoeder i JAARGANG Buiten onze drie bekroonde vakman nen, telt onze stad nog menig, andere en t moeten achleruitwij- en desgevallend-, hen met hunne bestellingen zullen vereeren'. kotntn, ofwel als onmiddelijk te ver kuiling, ofwel als groenen mest. P. PIPERS, Landbouwleeraar. te winnen; indien hij al de voordeelen ken de, welke vooiIspruiten uit de vroegtijdige ontstoppeling, indien hij begreep in hoe verre de groeiende n ivruch hel verlies van voedende- besiandde*Jen tegenwerk1, zou g en enkel perceel siopp Hand na vrucht htt verlies van voedende brsianddeelen tegenwerkt, zou geen enkel perceel stoppel 1 nd na den oogst onaangeroerd blijven l.ggen. De teelt van navruchten geeft ons een tweeden oogst op hëlzelfde land en oefent eene vei beterende werking op den akker uit. Doch de onmisbare voorwaarde :o welgelukki’u is het bezorgen eener voldoen de hoeveelheid votdstoffen. Phosphoorzuur en potasch kunnen, door verhooging der vereischte hoeveelheden, slakken en kaïnu t worden to^gediend. Deze handelwijze is de voordeligste. In geval men den noodigen voorraad dezer meststoffen niet heett in den grond gebracht, moet men dez’lvè tijdens de ont- stoppeling, onder vorm van metaalslakken ol superphosphaat en chloorpotasch of po’aschsulfaat toed enen. De meest geteelde navruchten zijn de wortel, de spurrie, de raap en hierbij zou men de behaarde vits kunnen voegen, welke omstreeks 15 September gezaaid, in het voorjaar van 20,000 tot 30,000 kil. gtoen voeder per hectare lever». De wortel, als navrucht, wordt in rogge, in garst en in koolzaad gezaaid; zij ontwik kelt zich na de verwijdering der hoofd vrucht en vereischt, volgens Wagner, on geveor 550 kil. phosphaat aan 1G 250 kil. chloorpotasch en eene driemaal her- herhaalde toepassing van 150 kil. sodani lraat. Bij deze teelt wordt de ontstoppeling door het eggen vervangen. De spurrie, en vooral de reuzenspurrie, kan buitengewone opbrengsten leveren. De ontstoppeling, zoowel voor deze vrucht als voor derapenteelt, moet zonder uitstel vol bracht worden. Do spurrie verkiest eenen lichten, humusachtigen grond en eischi, benevens de phospho p daschbem. siing eene groote hoeveelheid sodanilraat, welke, volgens M. DAMSEAUX.de 500 kil. por hectaar mag bereiken. Indien hel waar is, dat eene te groo'e. hoeveelheid rapenloof in hel rantsoen der melkkoe den goeden smaak der melk be derft, valt geenszins te betwijfelen, ol de raap een uitmuntend wintervoeder vormt. Aangezien drze plant slechts over weinig tijds ter ontwikkeling beschikt, moeten de opneembare mests off-n in overvloed aan wezig zijn. Indien men vroeger verwaar loosd heeft groote hoeveelheden metaalslak ken en kaïniet in den grond te brengen zal men nu, bij da ontstoppeling, 300 to’ 400 pen dal onze medeburgers en de inwo- kil. metaalslakken of superphosphaat (16 u/o) r - 0 200 kil. potaschsulfaat en in alle geval 200 tot 300 kil. sodanilraat toepasten. Laat ons ook bij de navruch'en steeds Onze plichten. ..Het schijnt ons niet overbodig som- J s eer)ige ware grondbeginsels ie her- oopnerC|1, le dlkw‘Jls vergeten ol uit hel sc^l'j^l f®11» 111 deze tijden van onver- e‘e hrave raenschen denken dat het lev*°e^ *S van een christelijk regelmatig uiioi0,le *eiden» en ZÜ petzen al hunne ton t' 6n Vervuld te hebben met de bij- ,e.^8le voorschriften van hunnen ^dienst te onderhouden. ünt Pol‘l>eke werking achten zij zich over r”’ Z‘j la,en Ke,U5t God3 water ziel od8 akker vloeien, bekreunen niet met hetgeen in de wereld, on- r politiek gebied, ou.uicgaai, »vuawi g zelf den mg toekeeren, moest gij Jt»nne medewerking in politiek afvia- ^en; en toch verkeeren zij in de meeoing zij goede katholieken zijn. Daarin zijn zij deerlijk mis. Katholiek zijn, wil niet alleenlijk zeg- tcn uwe plichten vervullen in wat het ‘ponder, bet huiselijk leven betreft, 'a:lr he. legt ook nog zwaïe plichten op 'oor bei |even buiten den buiselijken ri,lg, en de betrekkingen met uwe 'geleden in de maatschappij. *'ei is eene grove dwaling te geloven a men zijne plichten van katholiek ver- .e,vuld heeft, wanneer men in de stem- een briefje gesleken heelt ten voor- eele der <joede kandidaten, en dat men ich verders niets meer van de politieke edrijvigheid moet aantrekken. ‘eder katholiek moet een strijder zijn. En li lijder blijft niet gezeten in den ,G6k van den beerd, wanneer rondom de strijd hevig woedt en zijne i edematen langs alle kanten aangeval- ®n "orden. Ldert hel begin der wereld, bestaat de lr»jd lusseben do waarheid en de dwa- lusschen hel goed en bet kwaad, sschen God en den duivel. Aan dezen ,(Or*°g moet, willen ol niet, als vriend als vijand, als veidediger of alsaan- i ‘er, ieder mensch deel nemen die op 6 wereld leeft. gezien de inrichtingen van Staat 1° Staatsbestuur bijzonderlijk in ons waarde wetten gemaakt worden Oljr mannen uil het volk en door het k gekozen zoo volgt hieruit, dal onze Orkingen, onze persoonlijke invloed, I^'z^ bedrijvigheid of onze lamlendig- h»1 i Er°ote gevolgen kunnen hebben in “bestuur van hel land. wüat wij het willen of niet, al onze ^e*"kingen hebben voor uitwerksel of hp? Van bet kwaad te bevoordeeligen, ie n" slecb‘ is. of van het kwaad beletten, hetgeen beter is, maar niet gorJ?e8- Het is alleenlijk wanneer wij hot Wj, bevoordeeligen en goed doen, dal J °nze plichten vervullen. t u‘e plicht van strijder voor God, 't is *eggen van hel kwaad te bestrijden, t n Twee oogsten per ja ar J Een fransch landbouwblad noemde het teelen van navruchten eene nieuwigheid, uitgevonden door Dr Schultz en voor het eerst toegepast le Lupdz De belgische landbouwer heeft voor zeker de les van Dr Schultz niet noodig i de groot om zelfs op breede schaal na en lusschen- bemestii vruchten te teelen. In do landbouwstatisiie- pas kot ken van over meer dan vijftig jaar, ziet men brinken dat deze doenwijze in ons land, reeds ten k" ling, dien tijde, groote uitbreiding had genomen. Alleenlijk beschouwt de landbouwer, nu neg te dikwijls, het teelen van navruchten -- den IJzrreiiweg van den lluurtgpoorwcg. Wereldtentoonstelling van Parijs. In ons nummer van woensdag laatst hebben wij aangekondigd dat verschil- lige onzer medeburgers in die tentoon stelling onderscheidingen bekomen heb ben. Wij herhalen ze hier en komen hierop terug. Kleine Metallurgie. Eervolle melding: M. Ernest Allaeys, paaidensmid te Veurne. Vaste versiering van openbare gebouwen en woonsten. Bronzen medalie M. Arthur Wybo, van Veurne. Brons, Gieterij en Kunstijzersmeder ij -- Ee>volle melding Arthur Cordier te Veui ne. 1 Juli tot 30 September. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’thuHenland worgen ontvangen door het Office de Publ.cité, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren vau dat langs alle kanlen en bij duizende middels Dacht de christene samenleving to beheerschen er. fe vernietigen, en van hei goed voren te staan en te ver dedigen tegen al de woedende aanval len van gewetenlooze vijanden, die plicht wordt van langs om dringender in de woelige tijden welke wij thans beleven. En het volbrengen van die plicht is van groot belang en van dringende noodzakelijkheid in ons land. De katho lieken zijn aan bet bewind, *t is waar; maar zij zullen te strijden hebben tegen welberekende aanvallen van hunne vijan den, d:e alle middels zullen gebruiken, tot volksomwenteling zelve, hunnen toe- VlUULll ilCtilVli, v i v.•- v - - omver te werpen. Indien door eene schuldige onver schilligheid van een deel hunner man r.en, de katholieken bezwijken, het ware niet alleen eene nederlaag voor hen, maar eene onherstelbare ramp voor ge heel het land. Zij, die in hunne slapende onverschil ligheid blijven voorlgaan, die weigeren een werkelijk deel le nemen aan den politieken strijd; die, onder voorwend sel dat zij zich met geene politiek bemoeien, hun schuitje van kante steken, en uil ikzucht of hebzucht alle politieke wer king schuwen, wanneer de heiligste be langen van hun eigen zelven, van onzen Godsdienst en ons Vaderland op het spel slaan; ehwel, die zijn maar halve katholieken, die voor do toekomst eene groote verantwoordelijkheid op zich trekken, en over hunne onverschillig heid en hunne slaperspnlitiek strenge rekening zullen mouten geven. Wij zijn ofel uitsluitelijk voor ons eigpn genot, of voor ons eigen welzijn getchapen. Onze plicht is het, onze zware plicht, in onzen omvang, bij vrienden en ken nissen, overal waar het pas geeft, en waar wij onzen persoonlijken invloed kunnen doen gelden, krachtdadig mede te helpen en onze katholieke gedachten van langs om meer onder het volk te verspreiden. Mochte dit toch door menigeen wie hel aangaat, goed verstaan en in werke geleid worden! wereldtentoonstelling van'Parij’S'te véV» zenden, hebben onze stadsgenooten, de lieeren E. Allaeys, A. Cordier en A. Wybo, ons hunne gewrochten laten be wonderen. Terzelfder tijde als wij hunne kunst- veerdigheid roemden, hebben wij hun goeden uitslag gewenscht in hunne onderneming, die, wij moeten het be kennen, voor eenigen nog al gewaagd scheen. Inderdaad deel nemen aan eene ten toonstelling zooals deze van Paiijs, waar al de beste ambachtslieden van de ver- schillige natiën, hunne werken laten zien, duidt bij onze stadsgenooten, ee nen ondernemingsgeest aan, welken wij bewonderden, maar die ons toch met zekere vrees het voor den uitslag. Doch onze vrees was ongegrond, en de be- komene uitslagen pleiten geheel en gansch ten voordeele onzer bekroonde medeburgers. En wanneer wij beschouwen dat de uitstalling van onze stadsgenoten weinig belangrijk was in hoeveelheid, in verge lijking van hunne medekampers, dan moeit n wij wel bekennen dal de hoeda nigheid hunner werken fel in 't oog moét gespt ongen hebben, om, van wegens de juiy, die lofweerdige onderscheiding te hebben bekomen. Wij wenschen onze drie bekroonde ambachtslieden de heeien E. Allaeys, A. Cordier en A. Wybo, uil gansetier herten geluk; wij wenschen ook dat die bekomene uiislagen ben zouden aanspo ten om nog behendiger en kunstveerdi- ger te worden in hun vak; en wij verho- i ners onzer omstreken zullen indachtig zijn dat onze stad stielmannen bezit die, in hun vak, voor ambachtslieden van bemesting betrachien, zij zullen altoos v:in KN1, U'-Sevai ver I veevoeder, ofwel alvoeder ter m- i r nen, t 1 kundig ambachtsman in alle s'ielen,’ G 41 9 23 1146 711 921 8 24 1049 Oostende Statie Nicu port Mad Ousldiiynkerke Coxydc Veurne Markt Veurne Statie 7 27 7 32 Veurne Statie Veuine Markt Coxyde Oustdu.nkerke Nieuport Oostende statie TRIM OOVTENDE-VEURVE 5 0G 7 44 9 52 10 48 12 32 14 16 15 46 17 27 20 18 5 55 844 10 49 11 47 13 35 15 15 10 46 18 26 19 23 12 9 12 11 17 12 15 14 03 15 43 17 14 18 54 21 26 6 20 9 20 11 25 12 23 14 11 15 51 17 22 19 0’ 21 34 6 32 9 32 11 37 12 35 14 23 16 03 17 34 19 14 21 46 6 38 9 38 11 43 12 41 14 29 16 09 17 40 19 20 21 52 TRAM VEURNE 5 10 6 50 5 16 G 56 10 01 r 5 36 7 16 10 21 Brussel tent l-ichtenelde J-orteninrck "•xmudü eurne ^‘ukrrke "Uinkerke ““‘"kerke /“"‘kerke '«urne "«rnudo j?rteni.rck Genl Br"«sel i ■iniiiMniiiiw -- 946 «1033 13 01 1551 18 40 .19 13 57 16 47 19 36 5 51 8 33 1056 ÏH 44 1411 1701 1950 5 15 6 32 6 48 7 15 7 43 8 47 10 52 5 55 6 41 7 51 4 43 G49 8 01 18 01 1923 20 42 25 15 VEURNE-Yl'ER Veurne Statie 4 45 Veurne Voorstad 4 50 Nieuwe Herberg 5 11 Alveringhem 5 18 Loo 5 35 Hoogslade-Linde 5 49 Yper Statie 6 45 Yper Statie I’ Loo Alveringhem r VeurneVooistaii 6 36 9 18 11 11 "12 29 V.n.r.. a O a a OOSTENDE 9 55 12 05 13 18 15 17 16 16 18 03 19 50 12 It 13 24 15 23 16 22 18 09 19 56 4'8 i 08 10 13 12 23 13 36 15 35 16 34 18 21 20 08 i2 31 13 44 15 43 16 42 18 29 20 16 5 56 7 45 10 50 13 01 14 15 16 12 17 11 18 50 20 37 654 8 4a 11 46 13 56 15 14 17 10 18 07 19 48 21 35 6 00 - 9 18 13 46 - 7 28 08 44 11 37 15 50 16 57 17 44 8 42 09 51 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 1002 1343 17 14 1805 19 40 9 21 1026 1409 17 39 18 37 20 06 21 10 21 40 9 49 10 47 14 38 18 05 19 02 20 32 21 34 22 02 7 54 1001 1056 1456 1817 19 11 ÏÜ3 4 09 7 12 - H 08 '8 57 10 54 3 08 5 00 7 50 9 41 11 47 15 56 17 05 17 50 19 a9 9 50 11 55 1604 17 15 18 03 19 59 5 06 7 20 8 32 10 18 12 26 16 33 17 38 18 31 20 55 5 34 7 50 8 50 10 45 12 55 17 11 -- -- Vervelde 5 47 8 05 8 50 10 56 13 33 17 - 19 38 21 .2 9 50 12 05 14 58 18 46 13 16 1655 2010 19 01 21 13 21 08 22 16 22 50 - YPER-VEURNE 9r0 10 ’1 13 05 15 55 18 10 9 55 10 295 1310 1G00 18 15 7 53 10 16 10 50* 13 31 1621 18 36 8 00 10 23 10 57 13 38 16 28 18 43 8 17 10 40 11 14 13 55 1645 19 00 8 31 10 54 11 28S 14 09 1659 19 14 9 27 11 50 12 24' 15 05 17 55 20 10 441 723 c Hoogstede Linde 5 37 8 19 1042 511 30 :il 44 1411 - - 6 08 8 50 11 13 <12 01 14 28 17 18 2007 Nieuwe Herberg G 15 8 57 11 20 11208 1 1 35 17 25 20 14 -- 15 56 17 46 20 35 12 34 15 01 1751 2040 Veurne Sletie Vnnralnar I vaal uu» uij uc imviuuu cn s.eeus „rn(,lp ctprlpn niet I de grootste opbrengsten door overvloedige de"geva| 4 J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1