I i Woensdag 26 September 1900. N. 39. s k 57e a» JAARGANG be- iin die deze tweeJo dan dtze schik- persoon die meer dan de andere in slant is le oordeelen over het bestuur van hot land, of er meer belang bij Leefl dal alles op regelmaligen voet geschiede. Het meeiyoudig stemrecht bevoor* deeligl niet eene der politiek» pat tijen. De voorwaardan van kiesrecht ?ijp de zelfde voor eiken burger. liet sluit ook niemand pit. Uit de cijfers welke wij aangehaald hebben, bjijkt ook dal de eene klas der samenleving niet onderdrukt is door de andere; maar dal die wijze schikking een evenwicht brengt onder de ver- s.chillige klassen, en alzo,o .vjermijdt dat dat de eene onder de overmacht dep andere zoude bezwijken. in den huidigen toestand van Belgio, ware hel eene grove misslag dien dam, hel meervoudig stemtecbl al to breken, om eet stelsel in le huldigen, dal onder den sthijn van rechtveerdig- h,sid, bet moest onrpchiveerdige kies stelsel zou zijn, waaronder wij nog hebben geleeld. Ook verhopen wij dat bet S aatsba- sluur niet zal toegeven, om ’i is gelijk welke wijziging aan de Grondwet; en, indien het moet zijn, geweld tegen ge weid zal stellen, om zulks van in den beginne af le beletten. Uit hetgeen wij hooger geschreven hebben, is bei gemakkelijk om bestati- gen dat men al de bjjgavoegde stemmen kan bezitten. zondei daarom rijk man of groote eigenaar ie zijn, dn onze stad bezit menigeen .3 stemmen, die .eenvou dige werkman of kleine burger is. Het is waar dat het meervoudig stem recht aan zekere personen een voorrecht toekent; maar dit voorrecht is grondig gestuund op de begaafdheden op den incaiscaappe!ijken tpestaod van dien natuurlijk king genieten, 't Is te zeggen vier maal in het zooveel als geheel bet kiezerskorps on- is j der de liberalen. I i Dedullen gemetseld, staat hei vol- ft Juli tot 30 September* Het huis van P. Dedullen te Vinchem. In een der propagandaboekjes, bij dutzende uitgedeeld door M. Buyl, ten zijnen vootdeele, tijdens de laatste kie zing, vinden wij, opziebtens hel buis Dedullen de volgende regels M. Jluyl beloofde aap den man, een ander huis, dit maal in vollen eigen- dom, al moeste ik alleen bet beta- len, voegde hij er bij. Ónmiddelijk opende M. Buyl eene, inschrijving in Ons Blad, en teekende in voor 100 frank aan hel hoold van de lijst. De gelden stroomden loe; sommen van 20, 50, 100 tr. le gelijk kwamen binnen; op drie weken tijds had M- Buyl 3,165 frank verzameld. Dedullen kreeg zijn huis. Hel werd hem plechtig oveibandigd. Op eenen sieen in den voormuur van hel huis gende Hulde aan Dedullen die.wéei- stond aan laffe politieke.vervolgingen. Dit-huis is eene gift' zijner viijziaaige a vrienden 0 Hier staken wij ons'uittreksel. \yij zullen bier niet wederkeerqn op. die laffe politieke, vervolg'ngêri, waar- -van- Dedullen,’ zoo gezeid, hel slacht .offer geweest- is. Onze lezers én de bewoners onzer streek kennen genoeg die historie van den martelaar, die fa meuze Buyl cpmetjie, om er niet meer Be blad v.-; ),jirit <J<-n Woen«d8". Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; n et de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote tet^rs volgens plaatsruimte. Richteilijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 10 cent. Afzonderlijke nummers voor artib-ls. enz. 20 fr. hel 100. He Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) ep 'tbtntenland wnraen ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, iQ, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-3YCKASEYS, drukker uitgever, Appelmarkt, 7, te Veurne, en in de Pos'kanioomn. Vertrekuren van den IJatYcnwes «S? vnn den Buurtspoorweg;. Stemrecht. oud kiesstelsel is nauwelijks door n nieuw stelsel vervangen; de beko J,,,! uitslagen, ingezmn den korten lijd t ert welken het in werking is, kurt- "o h tnel Keene juistheid vastgesteld i,tp r'.’ er> loch, bij liberalen en socin- en- is er wederom spraak van eene ou;ve herziening der grondwet uit te |Qn^'n' Om een ander kiesstelsel te be the groote vraag van wegens onze ^"sirevers om nog eens eene nieuwe ,oSw®t le bekomen, spruit alleenlijk omdat de veranderingen de meer heid aan de katholieken hebben be U(lo"> en deze voor langen lijd schij- n 8»n het hoold van het land te zullen •aan. i *r‘dien de liberalen cn socialisten, in a J1'afste stemming de meerderheid be 'i'd hadden, men zou van geone e?',Ve kieswet hooren spreken. Pr- 8r ja. die mannen zullen zoeken en dven zoeken, alle middels en geweld 'aikenomaan hel bewind te gera- kiesstelsels werden tol nu toe j lu'kt het stelsel der kiezers dtc be- i^'hgen betaalden; de bekwaamheids- het meervoudig stemrecht, en 0. Ver)redige vertegenwoordiging; en r al die kiesstelsels waren libsralen •n h^a'islOn niel in 8latH bet bestuu‘ p el *and te veroveren. stelsel alleen dat nog niet beproefd blijft over, het zuiver algemeen man- ^n0 8tem> ja|.1 kiesstelsel willen liberalen en so ft)i»ei1 r,u d°cn doorgaan, als het fcSte dat rechtveetdig is, zeggen zij, ,Veel meer nog omdat zij denken ^en ste'sel hun de tueerdoiheid zal rcchtveerdigbeid is wel bet ver- EVnan hun gedacht. e a‘oderdaad, zulk stelsel is ONrecht n ‘7 alhoewel het den schijn heef', in opzicht, van volkomene ge- e,u aan alle burgers te waarborgen. menschen aanzien het stemrecht. JhS natuurrecht aan eiken mensch ^kend; een recht dat elkeen in le e 'nare zou moeten bezitten, zooals 1(reen het recht beeft van to werken of tj*. Van tc sparen of te verkwisten, nt Raan en te staan naar zijn goed He;n- siemrecht ia enkelijk eene maat- Ppelijke bediening, tot welke ieder- 5 groepen wordr, om dezelve vol- 1 I'jne bekwaamheid of bevoegd- i volgeps zijne kennissen ol weten- p a n.'. vo,geris zfjn persoonlijk ^ite mogelijk voor het welzijn van j aud. ’^rscheidenheid vac tcesfand-n, ^‘ndere ol meerdere gra id van be voegdheid of belang, moet ook verscheidenheid bijbrengen toekennen van het stemrecht; en zop het meervoudig siemiechl ontslaan. Eu dat stelsel vinden wij rechtveer* dig. Wie zou er durven beweren dat een jongen van 21 jaar, zooveel moet te zeg gen hebben in het bestuur van bel land, a s iemand die ouder gegroeid is, ca meer ondervinding heefi Wie zal er staande houden dat iemand die hoogere studiën gedaan heelt, niet beter van staatszaken zal spreken dan iemand die weinig cl geene geleerdheid bezit? Dal deze die voor vrouw en kin deren moet werken, of die eenen eigen dom, hoe geiing ook, bezit, niel meer zal houden aan de orde, de inwendige vrede, en den goeden vooruitgang van het land, dan een jongman die enkel voor zijn zelven moet zorgen, of iemand die niets bezit, die van openbare en bij zondere liefdadigheidsbestpien ouder- steund wordt, en dus in slechte lijden, niets kan verliezen? Het ware eene schreeuwende oivecht- veerdigheid, in zake van stemrecht, aan iedereen dezelfde macht te verleenen, omdat de belangt?.! der burgers en hunne begaafdheden of maatschappe lijke positie zoo verschillend zijn, en dat deze de maatstaf moeien zijn van bet toekennen van hel stemrecht. Het stelsel één man te stem, in on» land rngebtachi, het ware het be.-tuur in handen geven van de omedeneerende mts ia, aan wie hei weinig kan scbjllen indien hel land goed bestuurd wordt of niet, en die zich lichtelijk door eeoige uitbuiters of groote schreeuwers zou laten overbalen. De derde stem wordt gegeven aan den eigendom! Eigendom! Ho’ als ge dat woord uit spreekt, ge zoudi denken dat men geld en goed, huizen en kasteelen moet bezit ten bij de voere, om van die derde stem te kunnen genieten. En laat ons eens zien, wie die groolc eigenaars zijn die eene derde stem be komen. Al wie een eigendom bezit van een belastbaar inkomen van 48 bank, olwol eene inschrijving bezit op het Groot- Boek der Belgissche Schuld of een renteboekje, 100 frank interest ge vende, heelt recht aan de deide stem. En er zijn in Belgie meer dan twee honderd duizend kapitalisten van die sooi t De werkloden, ten anderen, kunnen die derde stem bekomen, met weinig of niets te bezitten. Het is hel geval van deze, die een huis aankoopen door bc- midde ing van eene bouw- of crediei- maatschappij vgn werkmanswoonsten. Eindeijk worden er twee bijgevoegde stemmen verleend aan de bekwaamheid. Maar is dat niet rede ijk. Iedereen weel dat er. in bel bes uur van een land, moeilijke kwestien kunnen opiijzen, Is het dan niet goed dai de stemmén der geleerde lieden komen opwegen le gen dezcdie geene geleerdheid bezitten en zoo klaar niet zien in de zaken des lands. En dit getal is betrekkelijk klein. Daar zijn er slechts 40,000 van die sooit, in een kiezerskorps dat over meer dan iwce mitlioen stemmen beschikt. Ten anderen die personen, die, uit hoofde van bekwaamheid’, over bijge voegde stemmen beschikken, zouden ten grooten deele hetzelfde getal kunnen bezitten, als vader des huisgezins cn uil hoofde van eigendom. En loen hei meervoudig stemrecht besproken werd, wat wilde M. Graux, een der hoofden der liberale partij? Hij i wilde dat de kiezers tot aan vijf stem- men in plaats van drie hadden kunnen komen, en dal zijn stelsel zou uitge- breid zijn tpt aan de provinciale |tie- zingen! Men zegi dat het tegenwoordig kies stelsel den werkman uits’uit, en dat het de overmacht der rijken op de werkende klas daarstelt. Laat ons eens onderzoeken tot hoever die beschuldiging gegrond is. r.ene stem wordt verleend aan alle bélgissbe burgers die 25 jaar oud zijn. Thans zijn er 1,300,000 kit z ir, in plaats 130,000 kiezers met tiet oud cijnsstelsel. ;,j En de liberalen die nu zoo voor de uitbieidmg van hel kiesrecht zijn, heb- ben, gedurende hun beheer, niel min dan vijl wetten gemaakt, om het getal kiezers steeds te verminderen. De tweede stem wordi verleend aan den vader des huisgezins, 35 j iren oud, en5ir. peisoneele belastingbetalende,- of ontslagen van die belasting, omdat hij een buts bewoont als werkmans- V°-^eris z,Jn persoonnjK uu- i woonst aanzien. x‘jner familie, uit le oefenen, Niemand zal toch beweren dal hel -- slechts rijke lieden zijn stem kunnen bekomen. Er zijn in or.s land meer 520.000 burgers die van 1 •R» 7 U 18 01 I'J 23 20 42 25 15 6 41 9 23 11 40 «pi Oostende Sl-tie Nicuport Mad Oo.ldiiynkerki- Coxy-tf Veuine Mirkt Veurne Statie TRAM VEURNE 5 10 6 50 5 16 6 56 10 01 I 5 36 7 16 10 21 5 06 7 44 5 55 0 12 6 20 6 32 6 38 Veurne Static Vcu> lie Mailt Coxy to Oostilujnkerke Nieupoi t Oostende statie TRIM OOSTENDE-VEUR*E - ;i 9 52 10 48 12 32 14 16 15 46 17 27 20 18 8 44 10 49 11 47 13 35 15 15 1 46 18 26 19 23 9 12 11 17 12 15 14 03 15 43 17 14 18 54 21 26 9 20 1! 25 12 23 14 11 15 51 17 22 19 0’ 21 34 9 32 11 37 12 35 14 23 16 03 17 34 19 14 21 46 9 38 11 43 12 41 1429 16 09 17 40 19 20 21 52 J’Wsel «ent J'chtenelde r'^aick “'«•Hude ;">'te ‘^nlrrle ““"•kerke “'“"'kerke "'“kerk, Vur„e toiude ^""•-ek '.<ni Er is spraak van eene telefongemcenschap tus. rclien Belgis cn Engeland. De kabel ;ou vertrek kpn van de Panne en tegen Februari 1901 Zou do dienst kunnen ingebuldigd Worden, 19 01 21 13 - 19 38 21 22 21 08 22 10 22 50 t 12 3 08 YPER 4 45 7 27 Veurne Voorstad 4 50 7 32 7 53 10 16 10 50 8 00 10 23 101. 817 10 40 11 14 S 8 31 1054 11 28* - 6 45 9 27 11 50 12 24' 15 05 1755 20 10 VEURNE YPER - YPER- VEURNE Vr«rne Stal e 4 45 7 27 9 .*0 10 24 - 13 05 15 55 18 iö 955 1029;? 1310 1600 1815 Ni.-u-.ve 11e. bei5 11 7 53 10 16 10 50^1331 1621 1830 Atveiingliem 5 18 8 00 10 23 10 57-? 13 38 1628 1843 l.oo 5 35 8 17 10 40 11 14ï 13 55 16 45 19 00 Hoogslade-Lindi- 5 49 8 3! 10 54 11 28* 14 09 16 59 19 14 Yper Statie 6 45 9 27 11 50 12 24' 15 05 1753 20 10 Ypi.-r SUlio 4 41 7 23 94G-1033 13 01 1551 18 40 lloogslade Linde 5 37 819 1042 £1130 1357 1647 19 36 Loo 5 51 8 33 1056 :11 44 1411 17 01 1950 Alyeringhem 6 08 8 50 11 13 <12 01 14 28 17 18 20 07 Nieuwe Heiberg 6 15 8 57 11 20 £12 08 1135 17 25 20 15 VeuineVooisUd 6 36 918 HU -12 29 15 56 1746 20 30 OOSTENDE 9 55 12 05 13 18 15 17 16 16 18 03 19 .’0 - -| 12 11 13 24 15 23 16 22 18 09 19 56 5 28 7 08 10 13 12 23 13 36 15 35 16 34 18 21 20 08 2 31 13 44 15 43 16 42 18 29 20 16 5 56 7 45 10 50 1301 1415 16121711 18 50 20 37 6 54 8 4. 11 46 13 56 15 14 17 10 18 07 19 48 21 35 6 90 - 9 18 13 46 - 7 28 08 44 11 37 15 50 16 57 17 44 8 42 09 51 13 25 17 02 17 53 19 29 8 56 10 02 13 43 17 14 18 05 19 40 9 21 10 26 14 09 17 39 18 37 20 06 21 10 21 40 9 49 10 47 14 38 181'5 19 02 20 32 21 34 12 02 1056 14 56 18 17 19 11 4 09 857 1054 9 41 1147 22 13 11 08 5 00 7 50 15 56 17 05 17 50 19 .9 9 50 11 55 16 04 17 15 18 63 1959 8 32 16 18 12 26 16 33 17 38 18 31 »0 55 5 34 7 50 8 50 10 45 12 55 17 11 8 50 tO 56 13 33 17 22 9 50 12 95 14 J8 18 46 13 16 16 55 20 10 5 15 6 32 6 48 7 15 7 43 7 54 10 01 47 10 52 5 55 641 4 43 6 49 8 01 5 06 7 20 lcr’eldo 5 47 8 nj 7 12 9 21 8 24 10 49 4 41 7 23 946 -1033 13 01 1551 18 40 lioogslade Linde 5 37 8 19 1042 £11 30 13 57 16 47 13 36 i....1’ 5 51 8 33 1056 44 14 11 17 01 19 jO 6 08 8 50 11 13 112 01 14 28 1718 20 07 Nieuwe Heibern 6 15 8 57 «1 I]2 08 ij 35 1725 2015 12 34 15 01 17 51 20 44 Veurne Stntie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1900 | | pagina 1